*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

ΕΠΑΝΩ • ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 38

 

 

 

-37-

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ & ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ (4)

Θεωρητική ανάλυση του φαινομένου του φωτός (με κοινό λεξιλόγιο)


 

Πόση είναι όμως η ελάχιστη απόσταση ( ή ακτίνα ) που έχει διανύσει το φως στον ελάχιστο χρόνο, πόσος είναι ο ελάχιστος χρόνος και ποια η ανώτερη συχνότητα fmax; Ακόμα, ποια είναι η σχέση του ελάχιστου μήκους που διανύει το φως σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, με το μήκος κύματος και ενδεχόμενα με το πλάτος του κύματος;

<·> Αν ο χρόνος και το μήκος δεν είχαν ένα όριο μέσα στη φύση, όπως το έχουμε συμπεράνει από την αρχική πρόταση της θεωρίας για ένα Ολοκληρωμένο και σταθερό Σύμπαν, αυτή η έλλειψη ορίου ειδικά για την κίνηση του φωτός θα σήμαινε: κάθε μικρότερο μήκος διανύεται σε ένα ανάλογα μικρότερο χρόνο και έτσι επ' άπειρο. Με άλλα λόγια, το μήκος 2,997924 x108 m διαιρεμένο άπειρες φορές διανύεται σε χρόνο 1 sec διαιρεμένο άπειρα. Ή αντίστροφα, για κάθε μικρότερο χρονικό διάστημα διανύεται ένα ανάλογο μικρότερο μήκος και έτσι επ' άπειρο. Δηλαδή, σε χρονικό διάστημα 1 sec διαιρεμένο όσες φορές θέλουμε διανύεται ένα ανάλογο μήκος... Αφού, όμως, υπάρχει ένα όριο ελάχιστου μήκους και ελάχιστου χρόνου, αυτό ειδικά για την κίνηση του φωτός σημαίνει ότι η ταχύτητα του φωτός δεν είναι η ίδια και σταθερή για όλα τα μήκη και για όλα τα χρονικά διαστήματα. Στα όρια ενός ελάχιστου ή ενός μέγιστου χρόνου και αντίστοιχα στα όρια ενός ελάχιστου ή ενός μέγιστου μήκους, η κίνηση του φωτός είναι επιταχυνόμενη ή επιβραδυνόμενη και δεν είναι εξ αρχής με μια σταθερή ταχύτητα. Πόσο μήκος διανύεται στο ελάχιστο χρονικό διάστημα, με την ταχύτητα του φωτός; Σε πόσο χρόνο διανύεται το ελάχιστο μήκος με την ταχύτητα του φωτός; Διατηρείται η ομαλή αναλογία μεταξύ του μήκους που διανύεται και του χρόνου που περνάει και μέχρι που είναι το όριο που διατηρείται αυτή η αναλογία;

Γνωρίζουμε την ταχύτητα των κυμάτων από την απόσταση r που διανύουν (2,997924 x108 m) και ένα χρόνο t=1sec που χρειάζονται για την απόσταση r αυτή. Γνωρίζουμε και μία ελάχιστη ποσότητα ενέργειας (6,62606x10-34 x1Hz) που μεταβιβάζει το ηλεκτρομαγνητικό κύμα μέσα στο χώρο με τη χαμηλότερη συχνότητα. Η ελάχιστη ποσότητα Emin = h 1Hz μπορεί να θεωρηθεί σαν το φως (σαν ένα κύμα) στην ελάχιστη απόσταση, στον ελάχιστο χρόνο και με την ελάχιστη ποσότητα της ενέργειας. Το Emin= h 1Hz, το Emax=h fmax και η ταχύτητα φωτός c είναι τα σταθερά ακραία όρια στη μεταβολή της ενέργειας του χώρου, από τα οποία ανοίγονται οι πύλες για τη μαθηματική περιγραφή των φαινομένων και την απόδειξη όλων των θεωρητικών παρατηρήσεων που έχουμε κάνει με το κοινό λεξιλόγιο μέχρι τώρα.

... ... ...

 

 

 

Αν θεωρήσουμε σαν ελάχιστη ποσότητα χρόνου, το χρόνο Tmin στον οποίο το φως θα διένυε απόσταση ίση με μήκος h= 6,626026 x10-34 ή θα αποκτούσε την ελάχιστη ποσότητα της ενέργειας h▪ 1Hz τότε βρίσκουμε:

Tmin = h / c = 2,210216 x 10-42Tmin x c = h = Smin

Αν Tmin = 2,210216 x 10-42  τότε  fmax = 1/Tmin = 0,452444 x1042

Εδώ κάνουμε ένα παρόμοιο τρυκ, όπως όταν υποθέσουμε ότι η μάζα του ενός κιλού επιταχύνεται με δύναμη ίση με 1N και επιτάχυνση που προκύπτει με τις μάζες του ενός κιλού σε απόσταση ενός μέτρου (6,6725 x10-11 m/s2 από την τιμή της σταθεράς G) μέχρι να αποκτήσει τη μέγιστη ταχύτητα c και εξισώσουμε τη σταθερά G με κεντρομόλο επιτάχυνση (δηλαδή c / Tmax = G). Εδώ εξισώσαμε το h με ένα ελάχιστο μήκος. Το h είναι το c σε ελάχιστο χρόνο Tmin.

Παράδειγμα με το μήκος λ του ηλεκτρονίου: Σε πόσο χρόνο t το φως θα διένυε απόσταση μήκους λe = 0,24263 x10-11 m? Απάντηση: Χρόνος t= 1 x λe / c = 0,809326 x10-20 sec = 1 / fe.

Η μέγιστη συχνότητα fc = 0,452444 x1042 στη μεταβίβαση και στην αύξηση της ενέργειας με την ποσότητα h προκύπτει και από άλλους συλλογισμούς όπως ο παρακάτω: Το σταθερό μήκος που περιέχεται στη σταθερή ταχύτητα του φωτός c είναι το μήκος S=2,997924 x108 m. Το μήκος αυτό δια το δίνει μία ακτίνα.

Δηλαδή 2,997924 x108 m / 6,283185 = 0,4771344 x108 m. Αυτή η ακτίνα rc = 0,4771344 x108 m διαιρεμένη με την ακτίνα hbar μας δίνει λόγο 0,4771344 x108 / 1,0545715 x10-34 = 0,452444 x1042 .

Επίσης, με τη λογική ότι η ποσότητα h / 2π είναι στοιχειώδη ακτίνα r που όταν διαιρέσει τη μέγιστη ταχύτητα του φωτός c (c / hbar) μας δίνει αποτέλεσμα μία γωνιακή ταχύτητα ω. Η γωνιακή τχύτητα ω / 2π = συχνότητα f. Από τη λογική αυτής της παρατήρησης προκύπτει ξανά σαν μήκος κύματος λ η σταθερά δράσης h και σαν μέγιστη συχνότητα fmax = 0,452444 x1042 .

 

Η ίδια συχνότητα fmax = 0,452444 x1042 προκύπτει από τη μαγνητική διαπερατότητα μο =12,56636 x10-7 Henry /m και τη διηλεκτρική σταθερά εο= 8,854 x 10-12 Farad /m του κενού χώρου όταν θεωρήσουμε ότι η σταθερά του Πλανκ h συμπίπτει με ένα θεμελιώδες μήκος λ και εφαρμόζοντας τη σχέση Vc =1/ √μο εο  και το βασικό τύπο του συντονισμού στην ηλεκτροτεχνία T= 2π √L C:

μο h = 83,265508 x10-41 Henry

εο h = 58,667135 x 10-46 Farad

(83,26550 x10-41 ) (58,66713 x10-46 )=4884,95 x10-87 (Henry x Farad = sec2 )

4,88495 x10-84 = 2,2102 x 10-42 sec και 1/2,2102 x 10-42 = 0,45244 x1042 Hz

Για τον τύπο T= 2π √L C θεωρούμε ότι το μήκος h = hbar 2π

 

 

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

Απεριόριστη αύξηση της συχνότητας, θα σήμαινε ακόμα και άπειρη ποσότητα μεταβίβασης κυματικής ενέργειας στη μονάδα του χρόνου.

 


*

εο = 1/36 π x 109 = 8,85 x 10-12 Farad /m

μο = 4π x 10-7 Henry /m = 12,56636 x10-7

zo = √μοο ~376,7 Ωhm = μο c = 120 π

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px