*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

ΕΠΑΝΩ • ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 40

 

 

 

-39-

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ & ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Η ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ (2)

 

 

 

Η ταχύτητα c του φωτός προκύπτει από τις εξισώσεις του Maxwell, οι οποίες περιλαμβάνουν φαινόμενα (μο, εο, zo) που ανήκουν στον ηλεκτρομαγνητισμό. Στην πορεία, ο ηλεκτρομαγνητισμός και η κίνηση του ηλεκτρονίου αποτέλεσαν ένα συναρπαστικό, πολύτιμο και ανεξάντλητο πεδίο έρευνας και ένα μεγάλο κομμάτι της επιστήμης, της τεχνολογίας και ιδιαίτερα της φυσικής συνδέονται με την ταχύτητα του φωτός και τη σχέση του με τον ηλεκτρομαγνητισμό. Ένα δημιουργικό μυαλό δεν μπορεί να μην παρατηρήσει και να μην υποκύψει στον πειρασμό να "αναμείξει" στους τύπους, τα φαινόμενα που ανήκουν στον ηλεκτρομαγνητισμό μαζί με τα φαινόμενα που περιγράφουν τις απλές κινήσεις των μακροσκοπικών σωμάτων.

 

Μαγνητική διαπερατότητα κενού μο = x 10-7 Η/m = 12,566368 x10-7 Henry /m

Ηλεκτρική διαπερατότητα κενού εο = 1/36π 109 = 8,854 x 10-12 Farad /m

Χαρακτηριστική αντίσταση κενού χώρου, zo =μο/εο = μο c ~ 377 Ohm

Η ταχύτητα του φωτός στο κενό δίνεται από τη σχέση c = 1/√ μο εο

 

Henry = Volt sec / Ampere = Ω sec (αντίσταση V/A)

Farad = Ampere sec / Volt = 1/Ω sec = Ω-1 sec (Αγωγιμότητα A/V)

Henry x Farad = sec2

Ohm = Volt / Ampere

 

c2 = 1 / μο εο  και  c = 1 / √ μο εο

 

μο / εο = Ω = 1,2 x 102 π = 120 π

 

Από τις σχέσεις c2 = 1 / μο εο και c = 1 / √ μο εο βρίσκουμε :
 

μο = 1 / c2 εο και εο = 1 / c2 μο
 

ΑΚΟΜΑ zo = √ μο / εο = μο c και c = 1 / √ μο εο = fmax x λmin

 

μο / εο = √1,419254 x105 =3,767 x102 Ω = μο c = 1,2 x102 π =120π


 

μο / εο = μο c ≈ 377Ω → c μο = 1/c εο = zo


 

μο c = ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ εο c = ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ

(H /m) m/s = H / sec (F/m) m/s = F/sec

 

Henry = Volt x sec / Ampere = Ω x sec (Αντίσταση R=V/I)

Farad = Ampere x sec / Volt = 1/Ω x sec = Ω-1 sec (Αγωγιμότητα S=I/V)
 

Henry x Farad = sec2

 

1 Farad = 1 Coulomb / 1 Volt (C= Q/V)

1 Volt = 1 Joule / 1 Coulomb (V= P/I = IR)

1 Ampere =1 Coulomb / sec (I= Q/t)

1 Coulomb =1 Ampere x sec (Q= I t)

1 Ohm =1 Volt / 1 Ampere (Kg m2 s-3 A-2)

 

 

Η μαγνητική διαπερατότητα μο και η διηλεκτρική σταθερά εο είναι από τα πρώτα φαινόμενα τα οποία εμφανίζονται μακροσκοπικά από την κίνηση μέσα στο χώρο και τα οποία συνδέονται με ιδιαίτερα φαινόμενα του μικροσκοπικού χώρου και αποκλειστικά μέσα στη δομή της ύλης. Όπως το φαινόμενο σταθερής μάζας παρουσιάζεται από γρήγορες και εναλλασσόμενες αυξομειώσεις στη μεταβίβαση της ενέργειας, ενώ μακροσκοπικά η μάζα φαίνεται σαν ένα τελείως ξεχωριστό και αυτοτελές φαινόμενο, το ίδιο τα φαινόμενα του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου παρουσιάζονται σαν να μην έχουν αντιστοιχία με τα φαινόμενα κίνησης στο μακροσκοπικό κόσμο. Ενδεχόμενη κατανόηση αυτών των φαινομένων (που μαθηματικώς λαμβάνουν τις τιμές του μο και εο) με ισοδύναμους όρους από την κίνηση των μεγάλων σωμάτων θα αποτελέσει μία πύλη εισόδου για την κατανόηση και τη συσχέτιση πολλών άλλων φαινομένων στη δομή της ύλης και για την κατανόηση της σχέσης των φυσικών δυνάμεων μεταξύ τους.

Έχει γίνει κάτι περισσότερο από υποψία, ότι ορισμένα από τα φαινόμενα που περιγράφονται στη φυσική σαν άσχετα και ξεχωριστά είναι ενδιάμεσες καταστάσεις ή ιδιαίτερες περιπτώσεις των πιο γνωστών φαινομένων της κίνησης. Μεταξύ αυτών των φαινομένων, προσδοκούμε ότι είναι η διηλεκτρική σταθερά του κενού χώρου εο = 8,8542 x10-12 F/m και η μαγνητική διαπερατότητα μο = 12,56636 x10-7 H /m , από τα οποία προκύπτει η μέγιστη ταχύτητα των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (c = 1 / √ εο μο ). 

μο = 4π x 10-7 Η/m = 12,566368 x10-7 Henry /m

εο = 1/36π 109 = 8,854 x 10-12 Farad /m

G = 6,6725 x10-11  |  c = 2,997924 x108 m/s  |   c G ≈ 0,02

zο = 120π = 376,9 Ω = √(μο / εο) = √1,42 x105

μο = 1,1209977 x10-3

√εο = 2,9755671 x10-6

 

Η συχνότητα fmax = 0,452444 x1042 προκύπτει από τη μαγνητική διαπερατότητα μο =12,56636 x10-7 Henry /m και τη διηλεκτρική σταθερά εο= 8,854 x 10-12 Farad /m του κενού χώρου όταν θεωρήσουμε ότι η σταθερά του Πλανκ h συμπίπτει1 με ένα θεμελιώδες μήκος λmin = 6,62606 x10-34 και εφαρμόζοντας τη σχέση Vc =1/ √μο εο και το βασικό τύπο του συντονισμού στην ηλεκτροτεχνία T= 2π √L C. Για τον τύπο T= 2π √L C θεωρούμε ότι το μήκος λmin = hbar 2π :

μο λmin = 83,265508 x10-41 Henry

εο λmin = 58,667135 x 10-46 Farad

(83,26550 x10-41 ) (58,66713 x10-46 )=4884,95 x10-87 (Henry x Farad = sec2 )

4,88495 x10-84 = 2,2102 x 10-42 sec και 1/2,2102 x 10-42 = 0,45244 x1042 Hz

Henry = zo sec → sec = Henry/zo Πράγματι 83,265508 x10-41 / 376,9 = 2,21 x10-42

Farad = sec /zo → zo =sec /Farad → sec=Farad x zo

 

 


 

1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από μαθηματική άποψη, δεν είναι λάθος να απαλείψουμε τη μονάδα του μέτρου από το μο και το εο με πολλαπλασιασμό τους επί μία οποιαδήποτε ποσότητα μήκους. Αφού το μο και το εο έχουν μονάδα Henry /m και Farad /m, όταν αυτά τα πολλαπλασιάσουμε με μία οποιαδήποτε ποσότητα μήκους, τα μέτρα απαλείφονται και απομένουν μονάδες Henry και Farad. Εδώ επιλέξαμε για ποσότητα μήκους αυτή που έχουμε θεωρήσει σαν πιο πιθανή για να προχωρήσουμε και να βρούμε διέξοδο σε ορισμένα ζητήματα. Επιλέξαμε, αρχικά, σαν ποσότητα μήκους τον αριθμό της σταθεράς h και το μήκος Compton (λe) του ηλεκτρονίου. Εάν οι αριθμοί που επιλέγουμε να τους δώσουμε μία μονάδα, αυτοί συμπίπτουν να έχουν διαστασιακό περιεχόμενο και άλλες μονάδες στη φυσική, η σύμπτωση αυτή δεν απαγορεύει μαθηματικώς να πάρουμε αυτούς τους αριθμούς σαν καθαρές ποσότητες για τη μέτρηση άλλων φαινομένων, με οποιαδήποτε μονάδα επιθυμούμε. Χρησιμοποιούμε το νούμερο και όχι το διαστασιακό περιεχόμενό της. Από την άποψη της φυσικής συνέπειας, μπορούν να τεθούν αντιρρήσεις. Λ.χ. εάν στον τύπο V = √GM/r βάλουμε στον παρανομαστή στη θέση του r την ακτίνα της σελήνης ενώ για μάζα στον αριθμητή τη μάζα της Γης, μαθηματικώς ο τύπος είναι σωστός και σωστά θα προκύψουν οι μονάδες. Θα βρούμε, όμως, μία ταχύτητα που πιθανόν να μην εκφράζει μία πραγματική κίνηση. Επομένως, στην περίπτωσή μας εδώ, με τα φαινόμενα μο και εο, από την άποψη της φυσικής μπορούν να τεθούν αντιρρήσεις, αφού το μήκος με το οποίο τα πολλαπλασιάζουμε δεν προσδιορίζεται προς τι και πως είναι σε σχέση με τα μήκη ή τις επιφάνειες που προκύπτουν οι τιμές αυτών των φαινομένων.

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

 

 

 


*

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px