*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

ΕΠΑΝΩ • ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 59

 

 

 

-58-

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ & ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ

 

 

 

Εάν δεν έλειπε ύλη ή μάζα από τα υποσύνολα του Σύμπαντος μέσα στο χώρο, τότε η έλξη μεταξύ των σωμάτων θα ήταν απεριόριστη και σε τελική ανάλυση χωρίς νόημα. Η έλξη θα ήταν η μέγιστη δυνατή για όλα τα σημεία του χώρου και ταυτο­χρόνως για όλη τη μάζα, αλλά τότε δεν θα είχε νόημα η μάζα ούτε η κίνηση, θα έλλειπε η ποικιλία των πραγμάτων και δεν θα υπήρχαν πολλά σώματα. Η ύλη δε θα ήταν με δυναμική δομή και σαν ασυνεχής ποσότητα πολλών φορέων αλληλεπί­δρασης και θα ήταν αδύνατη η μεταβολή και η διακύμανση. Η απεριόριστη βαρυτική έλξη θα συγκέντρωνε όλη την ύλη σε ένα μόνο σημείο και τότε θα έπρεπε να είχε εξαφανίσει κάθε κενό και απόσταση μεταξύ των μαζών και η ύλη θα ήταν μία υπέρπυκνη ουσία χωρίς δομή ή με "παγωμένη" δομή και όχι θερμή. Δηλαδή θα υπήρχε η «παρα­δοξότητα» της υποτιθέμενης Μεγάλης Έκρηξης με μια τόσο σταθερή κατάσταση που ποτέ δεν θα μπορούσε κάτι να προκαλέσει τη διάλυση της χωρίς όρια ενότητας. Υπάρχει χώρος και απόσταση διότι όχι μόνο λείπουν σώματα και μάζα αλλά και αντιστρόφως λείπουν σώματα και ποσότητες μάζας διότι υπάρχει ο χώρος. Και ο κενός χώρος δεν είναι έλλειψη ενέργειας, αλλά αντιθέτως είναι η ενέργεια από την οποία η μάζα δημιουργείται σε μικρο­σκοπικές διαστάσεις και διατηρείται από αυτήν. Η μάζα λείπει διότι η ενέργεια του χώρου (ή του ολοκληρωμένου Σύμπαντος) ελαττώνεται με μέτρο και με το ίδιο μέτρο παρουσιάζεται με τη μορφή της ύλης. Δεν δημιουρ­γείται το σύνολο της ύλης σε μια μόνο στιγμή, αλλά με ορισμένες δια­δικασίες και σε ορισμένα χρονικά περιθώρια.

... ... ...

Αν η χωρο-ενέργεια ονομαστεί «σκοτεινή» ύλη, τότε η λεγόμενη βαρύτητα θα βρεθεί περισσότερη απ’ όση για να διατηρείται ο υλικός κόσμος και η απόσταση των πραγμάτων. Για τον απλό λόγο, ότι η βαρύτητα θα υπολογίζεται σαν μια πρόσθετη ξεχωριστή ελκτική δύναμη, που δημιουργείται από την γνωστή ύλη μαζί με τη “σκοτεινή” ύλη. Ενώ, αντίθετα, η ύλη είναι σχετική απώλεια βαρύτητας και ενέργειας και αυτή η σχετική απώλεια δίνει νόημα και ύπαρξη στη βαρύτητα και στην κίνηση της ενέργειας. Η ενέργεια του χώρου "ρέει" για να ισορροπήσει και η ροή της δημιουργεί και διατηρεί ξανά τις ελαττώσεις της, τις οποίες ονομάζουμε «ύλη».

Εάν η συγκέντρωση της ύλης και η έλξη της μπορούσαν να γίνουν ως του σημείου να μην μπορεί να ξεφύγει απολύτως τίποτε από τον περιορισμένο χώρο της συγκέντρωσης, αυτό θα ήταν η αρχή για να συμπαρασύρει και να καταστρέψει όλο το Σύμπαν... Εκτός της περίπτωσης, όπου η καταστροφική έλξη μίας “μαύρης οπής” επιστρέφει ξανά κάπου αλλού μέσα στο χώρο την ενέργεια και τη μάζα που “κατέστρεψε”, με ρυθμό πιο γρήγορο και σε ποσότητα ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη που “ρουφάει”. Η απεριόριστα συγκεντρωμένη ύλη θα ήταν χωρίς χρονική και χωρική διαφορά, χωρίς αλληλεπίδραση ξεχωριστών φορέων και η έννοια της δομής δεν θα είχε κάποιο νόημα και χρησιμότητα. Εκεί δε θα υπήρχε έλλειμμα μάζας... και ασυνέχεια στη δομή της ύλης. Τέτοια έλξη χωρίς όριο τελικά θα επέφερε την απόλυτη ακινησία. Όπως και να εννοήσουμε την ελκτική ροή, θετικά ή αρνητικά προς την υλική συγκέντρωση -σαν ενέργεια που προστίθεται στη μάζα των σωμάτων ή σαν εξωτερική ροή που συγκεντρώνει την ύλη, η απεριόριστη ελκτική δύναμη θα εκμηδένιζε τελικά η ίδια τον εαυτό της.

... ... ...

Η συνολική και ταυτόχρονη ενέργεια που αναλογεί στον πεπε­ρασμένο χώρο είναι σταθερή και περιορισμένη, ενώ σε καμιά χρονική στιγμή δε λείπει η υλική-έμμεση πραγματικότητα, που αναλογεί σε στιγμές ελάττωσης και συσσώρευσης της πρώτης. Η συνολική ταυτόχρονη ενέργεια του πεπερασμένου χώρου είναι περιορι­σμένης δυνατότητας και σταθερή και δεν μπορεί ν’ αντι­σταθμίσει ή να εξουδετερώσει το σύνολο της υλικής πραγ­ματικότητας σε μία μόνο στιγμή. Όπως θα λέγαμε με άλλους όρους φιλοσοφικούς, η ενότητα δε νοείται σαν απεριόριστη χωρίς την πολλαπλότητα και ο χρόνος χωρίς έλλειψη χρόνου και ροή στιγμών. Το ίδιο, η παγκόσμια έλξη, η συνολική ενέργεια δεν είναι απεριόριστη και δεν έχει νόημα χωρίς τα όρια και τις ελλείψεις της. Η απεριόριστη έλξη ή ενότητα θα σήμαινε έλλειψη της υλικότητας, εκμηδένιση της απόστασης, έλλειψη κίνησης, έλλειψη ενεργειακής ροής και χρονικής διαφοράς, δηλαδή θα σήμαινε ένα συμπαγές, συνεχές και ατροποποίητο πράγμα, κάτι το απολύτως ταυτόχρονο προς όλα τα σημεία του. Αυτά θα σήμαινε. ... ... ...

Η ελκτική ροή (με τη σταθερά της βαρύτητας G) περιορίζει το χώρο και το χρόνο, στον οποίο αλλη­λεπι­δρούν οι υλικοί φορείς των πραγμάτων. Όταν πολλοί υλικοί φορείς αλλη­λεπιδρούν με τον πιο άμεσο τρόπο, τότε συνδέονται διαμέσου των λιγότερων δυνατών άλλων, στο μικρότερο χρόνο και στη μικρότερη δυνατή απόσταση. Για ν’ αλλη­λεπι­δράσουν με τον πιο άμεσο τρόπο και στη μικρότερη απόσταση, πρέπει να μην υπάρχουν σε μια μόνο κατεύθυνση (σε μια ευθεία σειρά προ­τεραιότητας), αλλά προς όλες τις δυνατές διευθύνσεις και έτσι προτρέπονται σε σφαιρικό ή κυκλικό σχήμα και σε επα­ναλαμβα­νόμενους (περιοδικούς) τρόπους σύνδεσης. Αυτή είναι η δυνατότητα αλλη­λεπίδρασης σε μια κοινή στιγμή (εκ των υστέρων), η δυνατότητα του συγχρονισμού και της ταυτόχρονης παρουσίας μέσα στο χώρο.

Όταν οι έμμεσες-υλικές αλληλεπιδράσεις γίνονται με πιο άμεσους τρόπους, τότε οι υλικοί φορείς συνδέονται σε μικρότερες αποστάσεις, σε περισσότερες διευθύνσεις, συγκεντρώνονται σε μικρότερο χώρο, η αυξομείωση της ενέργειας γίνεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα και συγκεντρώνεται περισσότερη ποσότητα ενέργειας. Όταν η ενεργειακή ροή του χώρου (η βαρυτική έλξη) προς ένα σύνολο υλικών φορέων γίνεται περισσότερη, τότε περιορίζεται περισσότερο ο χρόνος και ο χώρος, στον οποίο γίνονται οι αλλη­λεπιδράσεις αυτών των υλικών φορέων, τόσο περισσότερο περιορίζονται οι δυνατοί τρόποι αλληλεπί­δρασης και ο χρόνος στον οποίο αυτοί οι τρόποι γίνονται. Αντιθέτως, η απο­μάκρυνση από το κέντρο έλξης είναι η επιφάνεια προς την οποία συγκεντρώνονται οι μάζες που αλλη­λεπιδρούν πιο χαλαρά με πιο αργούς τρόπους και μεταβολές.

Μετά από ένα όριο συγκέντρωσης υλικών φορέων, ο χρόνος αλλη­λεπίδρασης μεταξύ τους γίνεται τόσο μικρός κάτω από την πίεση του βάρους, οι μικρο­σκοπικές κινήσεις αποκτούν και μετα­βιβάζουν μεγαλύτερη ενέργεια, η κινητική ενέργεια εμποδίζεται και η ενέργεια του ισότροπου χώρου (προς αντιστάθμιση) γίνεται τόσο μεγάλη για την ίδια στιγμή, που η ύλη δεν μπορεί να διατηρηθεί, όπως όταν είναι διάσπαρτη. Τότε ξεκινούν οι διαδικασίες που προ­καλούν τη σύνθεση περισσότερων σωματιδίων στη δομή της ύλης και τελικά τις θερμοπυρηνικές αντιδράσεις, από τις οποίες η μάζα αρχίζει να απο­κεντρώνεται. Η αιτία της συγκέντρωσης των υλικών φορέων είναι η ίδια που την περιορίζει. Η συνέπεια αυτού του ορίου -που σε τελική ανάλυση προ­καθορί­ζεται από τα όρια της μέγιστης και της ελάχιστης απόστασης του πεπερα­σμένου χώρου- είναι η αιτία της ταυτόχρονης συγκέν­τρωσης της ύλης γύρω από πολλά ξεχωριστά κέντρα και όχι μόνο γύρω από ένα!

... ... ...

Η ελκτική ροή προς τη συγκεντρωμένη ποσότητα των υλικών φορέων γίνεται συγκεντρωτικά απ’ όλες τις κατευθύνσεις (δηλ. ισότροπα, σφαιρικά) και έτσι συγχρόνως από αντίθετες κατευ­θύνσεις. Μπορούμε να τη φανταστούμε σαν δίνη και πρέπει να σχετίζεται με το φαινόμενο της αυτο-­περιστροφικής μετα­τόπισης (των μεγάλων μαζών). Αν η ελκτική ροή γινόταν προς μια μόνο κατεύθυνση ή φορά και όχι σφαιρικά, τότε η ύλη θα μπορούσε να ενώνεται απεριόριστα κατά μήκος. Η απόσταση ανάμεσα στις μεγάλες ποσότητές της και οι συγκεντρώσεις, θα ήταν τυχαίες και ακανόνιστες. Η ελάττωση της ελκτικής ροής δε θα ήταν αντι­στρόφως ανάλογη με την απόσταση, ανεξάρτητα από τη θέση μέσα στο χώρο. Θα εξαρτιόταν από τη θέση μέσα στο χώρο και θα άλλαζε από στιγμή σε στιγμή. Δε θα υπήρχε η σταθερή G της βαρύτητας και η χωρο-ενέργεια δε θα έρεε παντού με το ίδιο όριο σαν ποσότητα ανά μονάδα χρόνου. Η ελκτική ροή θα μπορούσε να είναι από μια μόνο κατεύθυνση, με επιμήκη τρόπο, ενώ τώρα η ροή γίνεται προς όλες τις κατευθύνσεις των υλικών φορέων. Η ύπαρξη της σταθεράς της βαρύτητας G από μόνη προδίδει την απουσία μέσα στο χώρο ενός κοινού κέντρου έλξης για όλες τις μάζες. Δεν ξεχωρίζει κάποια κατεύθυνση για την ελκτική ροή και η ύλη δεν μπορεί να συνδέεται με απεριόριστο τρόπο και εξαρτημένο μόνο από τις επιδράσεις των εξωτερικών μαζών. Έτσι, αν κάποια κατεύ­θυνση ξεχωρίσει από την αλληλεπί­δραση των υλικών φορέων και γίνει ο κοινός χώρος της συγκέντρωσής τους, τότε εκείνοι «φυλακί­ζονται» και «ρυθμίζονται» από τη σφαιρική ενεργειακή ροή του χώρου, που τους βάζει ένα όριο (για την αλλη­λεπί­δρασή τους), μετά από το οποίο δεν μπορούν να συνεχίζουν να συγκεν­τρώνονται και να αποτελέσουν την πιο ξεχωριστή θέση μέσα στο χώρο, χωρίς να αρχίσει μια «αυτο­κατα­στροφή». Η σφαιρική ενεργειακή ροή του χώρου ή το όριο απο­μάκρυνσης σχετί­ζεται άμεσα με τη διατήρηση της απόστασης και της ενέρ­γειας.

Το σφαιρικό σχήμα μπορεί ν’ αποδοθεί στο Σύμπαν και στο χώρο σαν μια απλή και ανεξήγητη άποψη, από την οποία δε νοούνται οι σχέσεις του γεωμετρικού σχήματος με τις άλλες χωρο­χρονικές δυνατότητες των υλικών πραγμάτων και με τη μεταβολή της ενέργειας. Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε τη σχέση του. Για οποιαδήποτε μάζα υπάρχει το ίδιο όριο μίας μέγιστης απόστασης απο­μάκρυνσης, η ίδια μέγιστη βαρυτική δύναμη, η ίδια συνολική ποσότητα ενέργειας. Άρα οπουδήποτε μέσα στο χώρο και στον (εξωτερικό) χρόνο. Θα μπορούσε κάθε ουράνιο σώμα να είχε το δικό του τυχαίο σχήμα και μορφή (πυραμίδας, πολυγωνικό, τριγω­νικό, μορφή τυχαία και ακανόνιστη, με τυχαίες διαστάσεις) και να κινούνται σε τεθλασμένη γραμμή και με τυχαία μεταβολή στην ταχύτητά τους. Ανα­ρωτηθήκατε γιατί δεν συμβαίνει αυτό; Στο χώρο της επιστήμης, τέτοια ερωτήματα συνήθως είναι άσκοπα και δεν έχουν προ­τεραιότητα. Δέχονται κάποια φαινόμενα σαν δεδομένα και το χειρότερο σαν συμ­πτωματικά, που δεν κρύβουν τίποτα το σπουδαίο.

 

 

Σύμφωνα με τη θεωρία της γενικής σχετικότητας, η παρουσία της ύλης, δηλαδή της μάζας προκαλεί την καμπυλό­τητα του χώρου. Έτσι τα σώματα κινούνται όχι λόγω κάποιας βαρυτικής δύναμης αλλά κινούνται στις τροχιές του καμπύλου χωρό­χρονου, που λέγονται γεωδαισιακές. Η γεωδαισιακή είναι η καμπύλη με το μικρότερο μήκος, όπως η ευθεία στον επίπεδο Ευκλείδιο χώρο. Αυτό το φαινόμενο της καμπύλωσης του χωρο­χρόνου είναι που γεννά τη βαρύτητα.

Η μάζα παίζει ένα διπλό ρόλο. Είναι δημιουργός και δέκτης βαρυτικών δυνάμεων (όπως φαίνεται, από το νόμο της παγκόσμιας έλξης) αλλά συγχρόνως και μέτρο της αδράνειας των σωμάτων (από το νόμο F = ma).

Ακριβώς λόγω αυτής της σύμπτωσης που είναι γνωστή σαν αρχή της ισοδυvαμίας- η ένταση του πεδίου βαρύτητας είναι ίση με την επιτάχυνση. Πεδίο βαρύτητας και ισοδύναμη ομαλή επιτάχυνση δεν ξεχωρίζουν. Η μάζα που προκύπτει από μετρήσεις της επιτάχυνσης (αδρανειακή μάζα) και η μάζα που προκύπτει από μετρήσεις της βαρυτικής έντασης (βαρυτική μάζα) είναι ταυτόσημες. Αντί να μελετήσουμε το πεδίο βαρύτητας μπορούμε ισοδύναμα να εξετάσουμε τι συμβαίνει σ' ένα σύστημα που επιταχύνεται. Ο Αϊνστάιν έκανε την επανα­στατική υπόθεση πως η βαρύτητα είναι συνέπεια του γεγονότος ότι ο χωρό­χρονος δεν είναι επίπεδος, όπως στην Ευκλείδεια Γεωμετρία, αλλά καμπύλος. Η θεωρία του δέχεται πως λόγω της μάζας ή ισοδύναμα όταν υπάρχει ενέργεια, η γεωμετρία του χώρου παύει να είναι ευκλείδεια.

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 


*

Η μάζα λείπει, γιατί υπάρχει χώρος και απόσταση και ο χώρος δεν είναι έλλειψη ενέργειας αλλά η ενέργεια από την οποία η μάζα δημιουργείται και διατηρείται.

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px