*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ (3)

 

 

διερεύνηση

 

Η ταχύτητα c του φωτός προκύπτει από τις εξισώσεις του Maxwell, οι οποίες περιλαμβάνουν φαινόμενα (μο, εο, zo) που ανήκουν στον ηλεκτρομαγνητισμό. Στην πορεία, ο ηλεκτρομαγνητισμός και η κίνηση του ηλεκτρονίου αποτέλεσαν ένα συναρπαστικό, πολύτιμο και ανεξάντλητο πεδίο έρευνας και ένα μεγάλο κομμάτι της επιστήμης, της τεχνολογίας και ιδιαίτερα της φυσικής συνδέονται με την ταχύτητα του φωτός και τη σχέση του με τον ηλεκτρομαγνητισμό. Ένα δημιουργικό μυαλό δεν μπορεί να μην παρατηρήσει και να μην υποκύψει στον πειρασμό να "αναμείξει" στους τύπους, τα φαινόμενα που ανήκουν στον ηλεκτρομαγνητισμό μαζί με τα φαινόμενα που περιγράφουν τις απλές κινήσεις των μακροσκοπικών σωμάτων.

 

Από τις σχέσεις c2 = 1 / μο εο και c = 1 / √ μο εο βρίσκουμε :

 

μο = 1 / c2 εο   και   εο = 1 / c2 μο

 

ΑΚΟΜΑ zo = √ μο / εο = μο c και c = 1 / √ μο εο = f λ

 

Από τις τρεις παρακάτω σχέσεις :

εο G 377 = 22266,6 x10-23 = G / c = fΣ

μο G / 377 = 0,22247 x10-18 = G / c = fΣ

377 / μο G = 4,496177 x1018 = c / G = TΣ

 

βρίσκουμε :

εο = fΣ / G x zo = 1 / G x zo x TΣ

μο = fΣ x zo / G

μο = zo / G x TΣ

 

Κατά συνέπεια :

εο = fΣ / G x zo = 1 / G x zo x TΣ = 1 / c2 μο

 

G x zo x TΣ = c2 μο  και  TΣ x G = c → c x zo = c2 μο

 

εο = 1 / c x zo

 

μο = fΣ x zo / G = zo / TΣ x G = zo / c = 1 / c2 εο

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ

εο = 1 / G x zo x TΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ

μο = zo / TΣ x G

ΛΥΝΟΥΜΕ

G = 1 / εο x zo x TΣ

TΣ = 1 / εο x zo x G

zo = 1 / εο x G x TΣ

ΛΥΝΟΥΜΕ

G = zo / μο x TΣ

TΣ = zo / μο x G

zo = μο x TΣ x G


 

Από τη σχέση c = G x ΤΣυμπ = fmax x λmin βρίσκουμε:

 

fmax = G x ΤΣυμπ / λmin = Vmax / λmin = G / fΣυμπ x λmin

G = fmax x λmin / ΤΣυμπ = fΣυμπ x SΣυμπ / ΤΣυμπ

ΤΣυμπ = fmax x λmin / G

λmin = G x ΤΣυμπ / fmax

 

Από τη σχέση c = G x ΤΣυμπ = fmax x λmin = zo / μο =1/ zo εo βρίσκουμε:

 

fmax = zo / μο x λmin = 1/ zo x εo x λmin

G = zo / μο x ΤΣυμπ = fΣυμπ x zo / μο

ΤΣυμπ = zo / μο x G = 1/ zo εo x G

λmin = zo / μο x fmax = 1/ zo εo x fmax

fΣυμπ = μο x G / zo = μο x εo x c x G

 

G = 1 / εο x zo x TΣ

TΣ = 1 / εο x zo x G

zo = 1 / εο x G x TΣ

G = zo / μο x TΣ

TΣ = zo / μο x G

zo = μο x TΣ x G

= fmax x λmin / ΤΣυμπ

= fmax x λmin / G

= μο c = μο x fmax x λmin

 

Διερεύνηση από τη σχέση: E = M c2      και       M = E / c2    και   c2 = 1 / μο εο

 

E = M / μο εο                   και                   M = E μο εο

 

μο = M / E εο = zo / G x ΤΣυμπ

εο = M / E μο = 1 / c2 μο = 1 / G x zo x TΣ

 

M = E x εο x zo / G x ΤΣυμπ = E x μο / G x zo x ΤΣυμπ

M = E x εο x zo / c = E x εο x zo / fmax x λmin

M = M x c2 x εο x zo / c = M x c2 x εο x zo / fmax x λmin

M = M x c x εο x zo = M x fmax x λmin x εο x zo


 

M = E x μο / zo x c = E x μο / zo x fmax x λmin

M = M x c2 x μο / zo x c = M x c2 x μο / zo x fmax x λmin

M = M x c x μο / zo = M x zo / zo


 

Διερεύνηση από τη σχέση: c = G / fΣυμπ = Gmax / fmax = zo / μο

(όπου Gmax = Vmax x fmax = Vmax / Tmin = c2 / λmin )

 

fmax = Gmax x μο / zo = Gmax x fΣυμπ / G

zo = μο x Gmax / fmax = μο x G / fΣυμπ

G = c x fΣυμπ = zo x fΣυμπ / μο = Gmax x fΣυμπ / fmax

μο = zo / c = zo x fΣυμπ / G = zo x fmax / Gmax = zo / fmax x λmin


 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

fmax , h=λmin , c=Vmax, μο , εο , zo , G , ΤΣυμπ , Tmin , SΣυμπ , ελάχιστη καμπυλότητα: Συμβολίζουν φαινόμενα που βρίσκονται σε ακραία κατάσταση και συνυπάρχουν. Η μάζα δεν φαίνεται ακόμα πως συνδέεται με αυτά τα ακραία μεγέθη και με πόση ποσότητα.


 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

*μο = 4π x 10-7 Η/m = 12,566368 x10-7 Henry /m                       *εο = 1/36π 109 = 8,854 x 10-12 Farad /m

*G = 6,6725 x10-11                                                                       *zο = 120π = 376,9 Ω


*

 

 

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +