*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ - ΠΡΩΤΟΝΙΟ - ΝΕΤΡΟΝΙΟ - ΦΟΡΤΙΟ  

Πρώτες αριθμητικές σχέσεις

 

ISBN 978-960-931414-5,  ISBN 978-960-93-2431-1

 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ e

     

me = 9,10938 x 10-31 kg

Ee =me c2 =81,8711 x 10-15 J s

λe = 0,24263 x 10-11 m

me G = 60,7824 x 10-42

me c = 27,309262x 10-23

fe (ή ne) = 12,3559 x 1019 Hz

me / G = 1,36521 x 10-20

λe/ 2π = 0,0386158 x 10-11

e = 1,602176462 x10-19 J = 1eV

me / λe = 37,54424 x10-20

1/ fe = 0,0809329 x 10-19 =Te

 

me λe = 2,210219 x 10-42 =h/c

fe / me =1,35639 x1050 =c2/h

me / fe = 0,73725 x10-50 =Mmin

fe λe2 =0,727383 x10-3 =c λe=λe2 /Te

λe2 = 0,05887 x 10-22

fe λe2 / h = 0,109776 x 1031 = 1/ me

fe me = 11,2554588 x10-11

λe2 c = 0,1764877 x10-14

λe2 / Te = 0,72739 x10-3 =h/ me

e f = 19,796331

Vg = 5,005 x 10-15

c/ G f = 0,03636 = λe / G

Ee / π = 26,060402 x 10-15

Ee / G = 12,269 x10-4

(0,03636 x2 = 0,0727)

 

Σταθερά λεπτής υφής (λεπτοδομής) α: α = e2 / (εο h c)2 = 0,0072973

Ενέργεια θεμελιώδους κατάστασης του ηλεκτρονίου (στο άτομο υδρογόνου): 13.58 eV

 

13.58 eV x1,6021764 x10-19 J = 21,7575 x10-19 J

Ισοδύναμη μάζα: m= 21,7575 x10-19 / c2 = 2,42085 x10-35 kg

f= 13.58 eV x 2,4179892 x1014 Hz = 32,836293 x1014 Hz

T= 1 / 32,836293 x1014 Hz = 0,03045410 x10-14 sec

 

Ενέργεια σύνδεσης πυρήνων (του δευτερίου) : 2,23 x 106 eV = 3,5728535 x10-13 Joule


 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΝΙΟΥ p

     

mp = 1,672621 x 10-27 kg

Ep =mp c2 =15,032766 x 10-11 J s

λp = 1,321410 x 10-15 m

mp G = 11,160563 x 10-38

mp c = 5,014390 x 10-19

fp (ή np) = 2,26873 x 1023 Hz

mp/ G = 0,2506738 x 10-16

λp 2π = 8,302663 x 10-15

e = 1,602176462 x10-19 J = 1eV

mp / λp = 1,265785 x10-12

λp / 2π = 0,2103089 x 10-15

 

mp λp = 2,210219 x 10-42 =h/c

fp /mp =1,35639 x1050 =c2/h

mp / fp = 0,73725 x10-50 =Mmin

fp λp2 =3,961484 x10-7=c λp=λp2 /Tp

λp2 = 1,746124 x 10-30

fp λp2 / h = 0,597863 x 1027 = 1/ mp

fp mp = 3,794725 x10-4

1/ fp = 0,4407752 x 10-23 =Tp

λp2 / Tp = 3,961484 x10-7 = h/ mp

e fp = 3,63490 x104

Vg = 9,19018 x 10-12

λp / G = 0,198038 x 10-4

Ep / π = 4,785082 x 10-11

Ep / G = 2,252943

 


 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΤΡΟΝΙΟΥ n

     

mn = 1,674927 x 10-27 kg

En =mn c2 =15,053490 x 10-11 J s

λn = 1,319589 x 10-15 m

mn G = 11,175950 x 10-38

mn c = 5,0213040 x 10-19

fn (ή nn) = 2,271861 x 1023 Hz

mn/ G = 0,251019 x 10-20

λn 2π = 8,2912218 x 10-15

 

mn / λn = 1,269279 x10-12

λn / 2π = 0,2100191 x 10-15

 

mn λn = 2,210219 x 10-42 =h/c

fn /mn =1,35639 x1050 =c2/h

mn / fn = 0,73725 x10-50 =Mmin

fn λn2 = 3,956025 x10-7=c λn=λn2 /Tn

λn2 = 1,741315 x 10-30

fn λn2 / h = 0,597040 x 1027 = 1/ mn

fn mn = 3,805201 x10-4

1/ fn = 0,4401677 x 10-23 =Tn

λn2 / Tn = 3,95602567 x10-7

 

 

 

En / π = 4,791678 x 10-11

 

 


 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ -e ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ

-e = 1,602176462 x10-19 J = 1eV

 

1/e = 0,62415097445 x1019 ev = 1J

e / c2 = 0,1782661 x 10-35

 

e2 = 2,566969 x 10-38

c2 /e = 5,609588 x1035

 

e x 2π = 10,06677 x 10-19

e / fe = 0,129669 x 10-38

 

e / 2π = 0,254994 x 10-19

e /λe = 6,603373 x 10-8

 

2π / e = 3,921656 x 1019

fe / e = 7,711947 x 1038

 

e2 / Ee = 0,0313537 x 10-23

λe / e = 0,151437 x 108

 

e / h = 0,2417989 x 1015 (Hz) e G/ h =1,6134 x104

e fe = 19,796332 = c e / λe

 

h / e = 4,135666 x 10-15 eV sec

 

 

h e = 10,616131 x 10-53

e λe = 0,388736 x 10-30 → √e λe = 0,623487 x10-15

 

e / hbar = 1,519267 x1015

me / e = 5,68562 x10-12

 

e2 / h = 0,387405 x10-4 → h / e2 = 2,581277 x104

e / me = 0,17588 x 1012

 

e / G = 0,240116 x 10-8

e me = 14,59483 x 10-50

 

G /e = 4,164647 x 108

14,59483 x 10-50 / Mmin = 19,7963 (= e E / h )

 

e G = 10,690522 x 10-30 → √e G =3,269636 x10-15

e / c = 0,5344286 x 10-27 e π / c = 1,6789 x10-27

 

20 / fe = ~ e

c / e = 1,8711571 x 1027

 

e / 0,02 = 80,108823 x10-19

e c = 4,8032032 x 10-11

 

0,02 /e = 0,0124830 x1019

e / εο = 1,809509 x 10 -7

 

e x εο = 14,185986 x 10-31

me / μο = 0,724901 x10-24

 

e / me λe = 0,724901 x1023

e x εο = 14,18599 x 10-31

 

e / εο = 0,180951 x 10-7

e x μο = 20,133535 x 10-26

 

e / μο = 0,127497 x 10-12

(e / c2 ) / Mpl = 0,0326719 x10-27

 

 

 

α = e2 / (εο h c)2 = e2 / εο c hbar

 

α = e2 / (εο h c)2 = 2,566969 x 10-38 / 175,8796 x10-38 x2 →2,566969 x 10-38 / 351,76 x10-38 = 0,0072973

 

α = e2 / εο hbar c 4π = 2,566969 x 10-38 / 27,992 x10-38 x4π = 0,0072973 = 1/137,036

 

c λe = fe λe2 = h/me = λe2 / Te = 1/ μο εο fe = 0,0007272 → α=10 c λe

 

c hbar / G (Ee / 4π) = 3,1615252 x10-26 / G x 6,515 x10-15 = 3,1615252 x10-26 / 43,471974 x10-26 = 0,072725

 

λe / G = c / G fe

c / G fe c / 82,44474 x108 = 0,0363628 → 0,0363628 x2 = 0,072725


 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΝΙΟΥ ΜΑΖΙ

me mp = 15,236540 x 10-58

mp / me =0,183615 x104 = λe / λp

G x 0,183615 x104 =1,225171 x10-7

me mp c2 = 136,939 x10-42

0,183615 x c2 = 1,6502489 x1020

1,650248 x1020 xG /c=3,67297 x101

me mp / G = 2,28348 x10-47

me mp G = 1,01665815 x10-67

1,225171 x10-7 x c = 3,67297 x10

me mp / h = 2,29948 x10-24

2,29948 x10-24 / 2π = 0,0366 x10-23

c / Ee = 0,0366 x1023

h / me mp = 0,434879 x1024

(me c /2π ) = 4,346 x10-23

 

me mp / hbar = 14,448093 x10-24

c / 0,183615 x104 = 16,327228 x104

0,183615 x104 /50 =0,0036723 x104

2,29948 x10-24 / c hbar=0,7273 x102

 

G / 1836,15 = 3,633962 x10-14

εο x 1836,15 = 1,62572721 x10-8

μο x 1836,15 = 2,268629 x10-3

h x 1836,15 = 1,216644 x10-30

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

 

 


* 0,0072973 = 1/137,036

Φυσική: χρόνος, περίοδος, συχνότητα, μήκος, απόσταση, διάστημα, χώρος, ακτίνα, κύκλος 2πr, περιστροφή, τροχιά, ταχύτητα φωτός, ενέργεια, ακτινοβολία, κύμα, ηλεκτρομαγνητισμός, χερτζ, υπερυώδες, υπέρυθρο, στάσιμα κύματα, επιτάχυνση-επιβράδυνση, κεντρομόλος δύναμη, μετατόπιση, ταλάντωση, συντονισμός, συμβολή, έλξη, βαρυτητα, σωματίδιο, μάζα, ορμή. Physics: time, period, frequency, length, distance, space, free space, radius, circle, rotation, orbit, velocity of light, radiation, wave, electromagnetism, Hertz, ultraviolet, infrared, standing wave, acceleration-deceleration, centripetal force, movement, oscillation, co-ordination, interference, attraction, gravity, particle, mass, momentum.

c λe = fe λe2 = h/me = λe2 / Te = 1/ μο εο fe = 0,0007272 → α=10 c λe

 

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +