*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

  ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΔΥΟ ΕΚΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (2)

 

 

Διερεύνηση

 

Έχουμε παραθέσει δύο εκδοχές για τα μέγιστα και τα ελάχιστα όρια στη μεταβολή της ενέργειας, της μάζας και της συχνότητας. Στην εκδοχή της αριστερής στήλης έχουμε θεωρήσει σαν μέγιστα όρια της αύξησης τους αριθμούς που συνδέονται με τη μάζα ενοποίησης Planck. Σε αυτή την εκδοχή οδηγεί ο τύπος V = √G M / r , αφού η ταχύτητα V γίνεται V=c όταν στη θέση της μάζας M= ΜPlanck και στη θέση του r = Λpl . Από τη λογική αυτής της παρατήρησης για τη σχέση της ταχύτητας V με τη μάζα Μ προκύπτουν αποτελέσματα με σωστές μονάδες, όπως ακριβώς είναι γνωστές στη φυσική.

Στην εκδοχή της δεξιάς στήλης έχουμε θεωρήσει σαν μέγιστα όρια της αύξησης της ενέργειας τους αριθμούς που προκύπτουν όταν θεωρήσουμε ότι η ποσότητα h / 2π είναι στοιχειώδη ακτίνα r που όταν διαιρέσει τη μέγιστη ταχύτητα του φωτός c (c / hbar) μας δίνει αποτέλεσμα μία γωνιακή ταχύτητα ω. Από τη λογική αυτής της παρατήρησης προκύπτει σαν μήκος κύματος λ η σταθερά δράσης h.

Ακόμα, η εκδοχή αυτή της δεξιάς στήλης προκύπτει όταν θεωρήσουμε σαν ελάχιστη ποσότητα χρόνου, το χρόνο Tmin στον οποίο το φως θα διένυε απόσταση ίση με μήκος h= 6,626026 x10-34 ή θα αποκτούσε την ελάχιστη ποσότητα της ενέργειας h▪ 1Hz

2,997924 x108 m       σε       1 sec

6,62606 x10-34 m    σε   πόσα sec ?

Tmin = h / c = 2,210216 x 10-42Tmin x c = h = Smin

Αν Tmin = 2,210216 x 10-42 τότε fmax = 1/Tmin = 0,452444 x1042

Από την εκδοχή της δεξιάς στήλης οι μονάδες δεν συμβαδίζουν ακριβώς με τις παραδεκτές στη φυσική. Υπάρχουν, όμως, ισχυρές ενδείξεις ότι η εκδοχή αυτή δεν είναι λανθασμένη. Οι μονάδες που προκύπτουν δεν είναι ακριβώς οι παραδεκτές, χωρίς όμως να ακυρώνονται οι παραδεκτές. Παρατηρούμε ότι κάποιες μονάδες παρουσιάζονται με διττή έκφραση και σημασία. Όπως λ.χ η ποσότητα ενέργειας m c2 και το μήκος κύματος. Στη θεωρία του τελειωμένου χρόνου, εξ ορισμού το Σύμπαν είναι ολοκληρωμένο και πάντοτε το ίδιο μέσα στα όρια ενός μέγιστου χρονικού διαστήματος (ή μιας μέγιστης περιόδου). Με τη κεντρική άποψη αυτή κινείται ήδη η υποψία για την περίπτωση της συνταύτισης ορισμένων μονάδων ή για το διπλό ρόλο τους, αντίστοιχα με το που εφαρμόζονται.

Παρατηρούμε, ακόμα, ότι τα νέα όρια που προκύπτουν με την εκδοχή ότι η σταθερά h είναι και μήκος κύματος λ ( όρια fmax, Emax, Mmax, Tmin) είναι προκλητικά πολύ κοντά στα ανώτατα όρια τα οποία προκύπτουν από τη μάζα και την ενέργεια Planck, της σταθεράς των ενοποιημένων σταθερών Mpl = √ h c /G . Η αριθμητική διαφορά τους είναι ο περίεργος αριθμός 16,358 χωρίς καμία δύναμη. Λ.χ. h / 16,3574 = 0,405080 x10-34 = λpl, fpl / 16,3574 = c / h = fc . Ο αριθμός αυτός (16,358) εμφανίζεται να έχει διαστασιακό περιεχόμενο ορμής, διότι κάθε ενέργεια που διαιρείται με αυτό τον αριθμό (E / 16,358 = V ) δίνει την ταχύτητα που προκύπτει από τους τύπους V = √G M / r και Vm =Μ c/Mpl.

Ο αριθμός 16,358 / ταχύτητα c = μάζα Planck Mpl και → 16,358 / Mpl = ταχύτητα c.

Παρατηρούμε ακόμα, ότι η μέγιστη μάζα Mmax που προκύπτει από τη λογική ότι η μάζα και η ενέργεια αυξάνουν με ανώτατο όριο τη συχνότητα c / h = 0,4524444 x1042 Hz (και όχι με το ανώτατο όριο c / λplanck = 7,400 x1042 Hz ) προκύπτει σαν αντίστροφο της ταχύτητας του φωτός, δηλαδή Mmax = 1/c = Emax/c2. H μάζα Planck M=5,45624 x 10-8 kg εμφανίζεται επίσης σαν αντίστροφο της ταχύτητας c του φωτός, όταν αυτή η ταχύτητα διαιρεί την ποσότητα ορμής 16,358, δηλαδή Μpl = 16,358 / ταχύτητα c. H μονάδα δια μάζα Planck 1/ 5,45624 x 10-8 kg = 0,183276 x108 , δηλαδή η ταχύτητα του φωτός c "μειωμένη" κατά 16,358 (Δηλαδή 2,997924 x108 / 16,358 = 1 / Μpl).

Από τις σχέσεις που προκύπτουν και από τις δύο εκδοχές παρατηρούμε, ότι οι φυσικές σταθερές c, h και G εκφράζουν σταθερά όρια (ελάχιστα και μέγιστα) μεταξύ των οποίων γίνεται διακύμανση και μεταβολή. Γι' αυτό τον λόγο, οι φυσικές σταθερές c, h και G -αυτές τουλάχιστον που διερευνούνται εδώ- "ενσωματώνουν" μονάδες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στη φυσική πραγματικότητα με συνέπεια να εμφανίζονται στους τύπους πότε με τη μία μονάδα και πότε με την άλλη, μέχρι του σημείου η μία να γίνεται η άλλη, όπως αν επρόκειτο για ένα και το αυτό πράγμα.

Η μέγιστη συχνότητα fc = 0,452444 x1042 Hz στη μεταβίβαση και στην αύξηση της ενέργειας με την ποσότητα h προκύπτει και από άλλους συλλογισμούς όπως ο παρακάτω: Το σταθερό μήκος που περιέχεται στη σταθερή ταχύτητα του φωτός c είναι το μήκος S=2,997924 x108 m . Το μήκος αυτό δια το 2π δίνει μία ακτίνα. Δηλαδή 2,997924 x108 m / 6,283185 = 0,4771344 x108 m. Αυτή η ακτίνα rc = 0,4771344 x108 m διαιρεμένη με την ακτίνα hbar μας δίνει λόγο 0,4771344 x108 / 1,0545715 x10-34 = 0,452444 x1042 .


Ο ΤΥΠΟΣ GM / r ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΕΚΔΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εc

Εάν στον τύπο V = √(G M / r ) βάλουμε για Mmax = Mplanck  και r =λplanck  τότε προκύπτει V = c

Εάν στον τύπο V = √(G M / r) βάλουμε τα στοιχεία που προκύπτουν από τη νέα εκδοχή, όπου η μέγιστη ενέργεια Emax συμπίπτει με τον αριθμό της ταχύτητας του φωτός c , η μέγιστη μάζα Mmax με το 1/c και το ελάχιστο μήκος λmin = h (αντί για λmin = h /16,357 = λPlanck), τότε βρίσκουμε σαν ταχύτητα τον εξής αριθμό:

V = √(G M / r) → √ (G Mc / h) = (6,6725 x10-11 ) x (0,3335641 x10-8 ) / h = 2,225706 x10-19 / h = 0,335901 x1015 = 3,35901 x1014 → √3,35901 x1014 = 1,83276 x107 m / s

 

1 / 1,83276 x107 = 0,545625 x10-7 = Αυτός είναι ο αριθμός της μάζας Planck !

1,83276 x107 x 16,3579 = 29,980 x 107 = Αυτή είναι η ταχύτητα c

 

Δηλαδή √ (G Mc / h) = 1/Mpl = 1 / √ (50 c2 h) = 1 / c x √ 50h

 

Γιατί η μάζα ενοποίησης Mpl να είναι το αντίστροφο της ταχύτητας φωτός c μειωμένης κατά 16,358 και όχι απ' ευθείας το αντίστροφό της;

Γιατί η μάζα ενοποίησης Mpl προκύπτει σαν μάζα όταν στον τύπο η σταθερά της ταχύτητας είναι c και όχι όταν η ταχύτητα είναι μειωμένη κατά 16,357 ;

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: V = √(G M / r) = E / 16,357 = Ε / c2 √50h

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

Για να βγάλουμε ξανά την ταχύτητα φωτός c πρέπει η σταθερά βαρύτητας G στον τύπο √(G M / r ) να γίνει :

G x (16,3574)2 =1,78532 x10-8 ή η μέγιστη μάζα Mmax = 0,3335641 x10-8 x 267,564 = 8,9250 x10-7 kg  ή η ακτίνα r να γίνει r = h /(16,3574)2 = 0,024764 x10-34

 


* π = 3,1415926536...

E = hc /λ = m c2       |        M = h / cλ = Ε / c2

 

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +