*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

  ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΔΥΟ ΕΚΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (3)

 

 

 

Παρατηρούμε, ότι τα νέα όρια που προκύπτουν με την εκδοχή ότι η σταθερά h είναι και μήκος κύματος λ ( όρια fmax, Emax, Mmax, Tmin) είναι προκλητικά πολύ κοντά στα ανώτατα όρια τα οποία προκύπτουν από τη μάζα και την ενέργεια Planck, της σταθεράς των ενοποιημένων σταθερών Mpl = √ h c /G . Η αριθμητική διαφορά τους είναι ο περίεργος αριθμός 16,358 χωρίς καμία δύναμη. Λ.χ. h / 16,3574 = 0,405080 x10-34 = λpl,  fpl / 16,3574 = c / h = fc . Ο αριθμός αυτός (16,358) εμφανίζεται να έχει διαστασιακό περιεχόμενο ορμής, διότι κάθε ενέργεια που διαιρείται με αυτό τον αριθμό (E / 16,358 = V ) δίνει την ταχύτητα που προκύπτει από τους τύπους V = √G M / r και Vm =Μ c/Mpl.

Ο αριθμός 16,358 / ταχύτητα c = μάζα Planck Mpl και → 16,358 / Mpl = ταχύτητα c.

Παρατηρούμε ακόμα, ότι η μέγιστη μάζα Mmax που προκύπτει από τη λογική ότι η μάζα και η ενέργεια αυξάνουν με ανώτατο όριο τη συχνότητα c / h = 0,4524444 x1042 Hz (και όχι με το ανώτατο όριο c / λplanck = 7,400 x1042 Hz ) προκύπτει σαν αντίστροφο της ταχύτητας του φωτός, δηλαδή Mmax = 1/c = Emax/c2. H μάζα Planck M=5,45624 x 10-8 kg εμφανίζεται επίσης σαν αντίστροφο της ταχύτητας c του φωτός, όταν αυτή η ταχύτητα διαιρεί την ποσότητα ορμής 16,358, δηλαδή Μpl = 16,358 / ταχύτητα c. H μονάδα δια μάζα Planck 1/ 5,45624 x 10-8 kg = 0,183276 x108 , δηλαδή η ταχύτητα του φωτός c "μειωμένη" κατά 16,358 (Δηλαδή 2,997924 x108 / 16,358 = 1 / Μpl).

Η μέγιστη συχνότητα fc = 0,452444 x1042 Hz στη μεταβίβαση και στην αύξηση της ενέργειας με την ποσότητα h προκύπτει και από άλλους συλλογισμούς όπως ο παρακάτω: Το σταθερό μήκος που περιέχεται στη σταθερή ταχύτητα του φωτός c είναι το μήκος S=2,997924 x108 m . Το μήκος αυτό δια το 2π δίνει μία ακτίνα. Δηλαδή 2,997924 x108 m / 6,283185 = 0,4771344 x108 m. Αυτή η ακτίνα rc = 0,4771344 x108 m διαιρεμένη με την ακτίνα hbar μας δίνει λόγο 0,4771344 x108 / 1,0545715 x10-34 = 0,452444 x1042 .


 

ΟΙ ΤΥΠΟΙ V=√(GM / r) και g=GM / r2

ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΕΚΔΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε =c

Εάν στον τύπο V = √(G M / r ) βάλουμε για Mmax = Mplanck  και r =λplanck τότε προκύπτει V = c

Εάν στον τύπο V = √(G M / r) βάλουμε τα στοιχεία που προκύπτουν από τη νέα εκδοχή, όπου η μέγιστη ενέργεια Emax συμπίπτει με τον αριθμό της ταχύτητας του φωτός c , η μέγιστη μάζα Mmax με το 1/c και το ελάχιστο μήκος λmin = h (αντί για λmin = h /16,357 = λPlanck), τότε βρίσκουμε σαν ταχύτητα τον εξής αριθμό:

V = √(G M / r) → √ (G Mc / h) = (6,6725 x10-11 ) x (0,3335641 x10-8 ) / h = 2,225706 x10-19 / h = 0,335901 x1015 = 3,35901 x1014 → √3,35901 x1014 = 1,83276 x107 m / s

 

1/ 1,83276 x107 = 0,545625 x10-7 = Αυτός είναι ο αριθμός της μάζας Planck !

1,83276 x107 x 16,3579 = 29,980 x 107 = Αυτή είναι η ταχύτητα c

 

Δηλαδή √ (G Mc / h) = 1/Mpl = 1 / √ (50 c2 h) = 1 / c x √ 50h

 

Γιατί η μάζα ενοποίησης Mpl να είναι το αντίστροφο της ταχύτητας φωτός c μειωμένης κατά 16,358 και όχι απ' ευθείας το αντίστροφό της;

Γιατί η μάζα ενοποίησης Mpl προκύπτει σαν μάζα όταν στον τύπο η σταθερά της ταχύτητας είναι c και όχι όταν η ταχύτητα είναι μειωμένη κατά 16,357;

 

Για να βγάλουμε ξανά την ταχύτητα φωτός c πρέπει η σταθερά βαρύτητας G στον τύπο √(GM / r ) να γίνει :

G x (16,3574)2 =1,78532 x10-8

ή η μέγιστη μάζα Mmax = 0,3335641 x10-8 x 267,564 = 8,9250 x10-7 kg 

ή η ακτίνα r να γίνει r = h /(16,3574)2 = 0,024764 x10-34

 

 

Αναζήτηση νεότερων σχέσεων της μάζας ενοποίησης Μpl και της Mc

(Mc για λmin = h  δηλαδή Μpl / 16,3574 )

Διερεύνηση
 

Ο τύπος των ενοποιημένων σταθερών που δίνει τη μάζα Planck λυμένος προς τη σταθερά G είναι: G= hc/Mpl2 =19,8644554 x10-26 /29,770625 x10-16 =0,66725 x10-10

 

Εάν στον ίδιο τύπο βάλουμε στον παρανομαστή τη μάζα Mc= 0,3335641 x10-8 (αντί για Mpl) τότε βρίσκουμε: hc / Mc2 = 19,8644 x 10-26 / 0,111265 x10-16 = 178,5324 x 10-10

 

1,785324 x 10-8 / G = 0,267564 x103 → G / 1,785324 x 10-8 = 3,737416 x10-3

Ο αριθμός 178,5324 x10-10 είναι 0,00373741 φορές μεγαλύτερος (>) από τον G.

Για να βγεί G= 0,66725 x10-10 από τον τύπο hc/Mc2 πρέπει να μικρύνει ο αριθμητής hc και να γίνει hc= 0,0742414 x10-26 :

h c x 0,00373741 = 0,0742414 x10-26

h c x 0,00373741 / Mc2 = 0,0742414 x10-26 / 0,111265 x10-16 = G


 

Επομένως, ο τύπος που δίνει τη μάζα Mpl= √hc/G για να δώσει τη μάζα Μc = 1/c= 0,3335641 x10-8 πρέπει στον παρανομαστή του τύπου να γίνει η σταθερά Gnew = 1,785324 x 10-8

Δηλαδή: Μc =√hc /Gn = √(19,8644 x 10-26 / 1,785324 x 10-8 ) = 0,3335641 x10-8 = 1/c

Ή: Μc = √(hc x 0,00373741 / G) = √(0,0742414 x10-26 / 6,6725 x10-11 ) = 0,3335641 x10-8 = 1/c


 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Συμπτωματικά, ο αριθμός 1/ 0,0742414 x10-26 = c2 / G = SΣύμπαντος. Δηλαδή 0,0742414 x10-26 = 1 / ΤΣυμπαντος x c


 

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ G ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ hc / Mc2

0,0742414 x10-26 / c = 0,0247642 x10-34

0,0742414 x10-26 / h = 0,011204456 x108 *

0,011204456 x108 / 0,0247642 x10-34 = c / h

h / 0,0742414 x10-26 = 89,250202 x10-8

 

89,250202 x10-8 / c = 29,770668 x10-16

 

0,0742414 x10-26 x c = 0,222567 x 10-18 = G/c

0,222567 x10-18 x c = 0,66725 x10-10 = G

 

G / 0,0742414 x10-26 = c2

c2 x 0,0742414 x10-26 = G


 

0,0742414 x10-26 / G = 0,0111264 x10-15

0,0111264 x10-15 x G = 0,0742414 x10-26


 

0,01120445 x108 x1,785324 x10-8 = 0,02 = cG

G = 0,01120445 x108 x1,785324 x10-8 / c

 

1,120445 x106 /1,785324 x10-8 = 6,27586x1013


 

0,0247642 x10-34 / h = 0,0037374

0,011204456 x108 / c = 0,0037374

1/ 0,0037374 = 267,565 = (16,3574)2

 

0,011204456 x108 / h = 1,690968 x1039

c / 0,0247642 x10-34 = 121,058786 x1042


 

c2 / h = 1,35639 x1050

 

1/ 0,0742414 x10-26 = 13,469573 x1026 = c2 /G

 

0,0742414 x10-26 x 2 = 0,1484828 x10-26

c2 / 0,1484828 x10-26 = 60,5292 x1042


 

1/ 0,1484828 x10-26 = 6,734786 x1026

6,734786 x1026 x 2 = 13,469573 x1026 = c2 /G

 

13,469573 x1026 = 3,67009 x1013

 

1836,15 / 0,01120445 x108 = 1,6387685 x10-3

1836,15 x 0,0037374 = 6,86243

 

* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η ταχύτητα V= 0,011204456 x108 m/sec η οποία θα πρέπει να μπει στον αριθμητή του τύπου Μc =√(hc /G) για να προκύψει η μάζα Μc =1/c είναι κοντά στην ταχύτητα που βρίσκουμε για την "περιφορά" του ηλεκτρονίου γύρω από τον πυρήνα από τον τύπο Vκ = re 2π / te = 2,18768 x106 m/sec.

2,18768 x106 / 1,1204456 x106 = 1,95250889

 

 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ G x (16,3574)2 = 1,78532 x10-8

(Πειράματα με τους τύπους)

 

 

h c / Mmax2 = Gnew 

 

Ο τύπος των ενοποιημένων σταθερών που δίνει τη μάζα Planck λυμένος προς τη σταθερά G είναι: G= hc / Mpl2 =19,8644554 x10-26 /29,770625 x10-16 = 0,66725 x 10-10

Εάν στον ίδιο τύπο βάλουμε στον παρανομαστή τη μάζα Mc= 0,3335641 x10-8 (αντί για Mpl) τότε βρίσκουμε: hc / Mc2 = 19,8644 x 10-26 / 0,111265 x10-16 = 178,5324 x 10-10

 

Για Mmax = 5,45624 x10-8kg   τότε  G = 6,6725 x10-11 

Για Mmax = 0,333564 x10-8kg   τότε  Gnew= 1,78532 x10-8

 

 

Εάν η ποσότητα h / 2π είναι στοιχειώδη ακτίνα r που όταν διαιρέσει τη μέγιστη ταχύτητα του φωτός (c / hbar = ω) μας δίνει αποτέλεσμα μία γωνιακή ταχύτητα ω.

Ή εάν η ποσότητα h συμπίπτει με ελάχιστο μήκος κύματος h=λmin, (δηλαδή c/λmin = fmax) τότε προκύπτει σαν μέγιστη μάζα Mmax = 1/c
 

Mc = h / c λ h / c x 6,62606 x10-34 = 0,3335641 x10-8 = 1/c = Mmax = Tmin / λmin = h f / c2 = Ec / c2

 

 

Η μάζες αυτές Mplanck / Mmax = 16,3574 ή ανάποδα Mmax / Mplanck = 0,061135

 

Σε αυτή την περίπτωση όπου η μέγιστη μάζα Mmax =1/c = 0,3335641 x10-8 και μήκος r = λmin = h ο απλός τύπος V = √(G M / r) δεν δίνει την ταχύτητα φωτός c . Βγάζει για ταχύτητα Vmax = 1,83276 x107 m / s = 1 / Mplanck .

Ο τύπος V = √(G M / r) δίνει ταχύτητα φωτός V = c για Mmax =Mplanck = 5,45624 x10-8 kg και r =λplanck = 0,40507 x10-34 m .

 

Για να βγάζει ο απλός τύπος V = √(G M / r) την ταχύτητα Vmax = c με μάζα Mmax = 1/c και μήκος r = λmin = h πρέπει η σταθερά βαρύτητας G να αυξηθεί (x 16,3574)2 και να γίνει :

 

G x 267,564 = 1785,32 x 10-11 = 1,78532 x10-8 = Gnew

 

V2 = (G M / r) → V= (1,78532 x10-8 x 0,3335641 x10-8 / 6,626026 x10-34

V2 = 0,595519 x10-16 / 6,626026 x10-34 = 0,0898753 x1018V = √ 0,0898753 x1018 = c


 

Με Gn = 1,78532 x10-8 η ταχύτητα V από τους τύπους συμπίπτει με την ενέργεια E. Κάθε ταχύτητα που προκύπτει από τους τύπους V = √G M / r και Vm =Μ c/Mplanck είναι 16,358 φορές μικρότερη από την ενέργεια (δηλαδή E / 16,358 = V ), όπως και η μάζα Mplanck / Mmax , όπως και οι ισοδύναμες ενέργειές τους, όπως οι συχνότητες και τα μήκη κύματος.

Επομένως, για τη μάζα του ηλεκτρονίου βρίσκουμε:


 

V = √(G M / r)Ve = √ (Gn Me / λe) = (1,78532 x10-8 x 9,10938 x10-31 / 0,24263 x10-11 ) →

Ve = √ (16,2631583 x10-39 / 0,24263 x10-11 ) = √ 67,028637 x10-28 = 8,1871 x10-14 m/s = Ee
 

Για τη μάζα του πρωτονίου βρίσκουμε:

V = √(G M / r)Vp = √ (Gn Mp / λp) = (1,78532 x10-8 x 1,672621 x10-27 / 1,32141 x10-15 ) →

Vp = √ ( 2,986164 x10-35 / 1,32141 x10-15 ) = √ 2,259831 x10-20 = 1,5032734 x10-10 m/s = Ep
 

Με G = 1,78532 x10-8 αντί να βρίσκουμε σαν ταχύτητα ένα άγνωστο αριθμό βρίσκουμε το γνωστό αριθμό της ενέργειας Μ c2, οποίος κατά σύμπτωση είναι ιδιαίτερα κοντινός με λόγο 16,358. Πρέπει, να διορθωθεί η σταθερά G ή μήπως στον παρανομαστή πρέπει να βάλουμε άλλο μήκος; Ο τύπος V = √(Gn M / r) λύνεται ως προς r = Gn M / V2 και βρίσκουμε για μήκος r το μήκος λ


 

Επίσης, με την απλή μέθοδο των τριών: Εάν στην ταχύτητα Vmax = c αντιστοιχεί μάζα Mmax =0,3335641 x10-8 τότε στη μάζα Me =9,10938 x10-31 kg πόση προκύπτει η ταχύτητα;

c x Me / Mmax = 27,30922 x10-23 / 0,3335641 x10-8 = 81,871 x10-15 m/s = Ee

Δηλαδή:
 

V = √(Gn M / λm) = c M / Mmax = E


 

Ο γνωστός τύπος g = G M / r2 δίνει την επιτάχυνση που προκαλεί ή αντιστοιχεί στη μάζα Μ.

Εάν σε αυτόν βάλουμε το νέο Gn τότε για μέγιστη μάζα Mmax =0,3335641 x10-8 βρίσκουμε :

 

g = G M / r2gmax = Gn Mmax / λm2 = 1,78532 x10-8 x 0,3335641 x10-8 / (6,626026 x10-34 )2 → 0,5955186 x10-16 / 43,904671x10-68 = 0,0135639 x1052 m/s2 = c2 / λmin

Δηλαδή gmax = c2 / λmin = 8,98755 x1016 / 6,62606 x10-34 = 1,35639 x1050 m/s2

tmin = c / gmax = 2,21022 x10-42 sec

 

Για τη μάζα του ηλεκτρονίου:

g = G M / r2ge = Gn Me / λe2 = 1,78532 x10-8 x 9,10938 x10-31 / (0,24263 x10-11 )2

ge = 16,2631583 x10-39 / 0,0588693 x10-22 = 276,258734 x10-17 m /s2  ≠ c2 / λe

 

Για τη μάζα του πρωτονίου:

g = G M / r2gp = Gn Mp / λp2 = 2,9861637 x10-35 / 1,7461207 x10-30 = 1,71017 x10-5 m /s2

 

Όπως είναι αναμενόμενο, μικροσκοπική μάζα όπως Μe = 9,10938 x10-31 kg θα προκαλεί ιδιαίτερα μικρό βαρυτικό πεδίο και μικρό ρυθμό επιτάχυνσης. Όμως, να παρατηρήσουμε ότι βρίσκουμε και ένα άλλο ρυθμό επιτάχυνσης από τις σχέσεις c2 / λ = f2 λ ο οποίος δεν συμπίπτει με το αποτέλεσμα της σχέσης g = G M / r2

 

a = c2 / λ = f2 λae = c2 / λe = 8,98755 x1016 / 0,24263 x10-11 = 37,042 x1027 m/s2

a = c2 / λ = f2 λap = c2 / λp = 8,98755 x1016 / 1,3214086 x10-15 = 6,801492 x1031 m/s2


 

Το μεγάλο αυτό ρυθμό επιτάχυνσης βρίσκουμε από τον τύπο g = Gn M / r2 όταν στον παρανομαστή βάλουμε για ακτίνα rmin το ελάχιστο μήκος λmin = 6,62606 x10-34 m :

g = Gn M / rmin2ge = Gn Me /λmin =16,2631583 x10-39 / 43,90467 x10-68 = 37,042 x1027 m/s2

g = Gn M / rmin2ge = Gn Mp /λmin = 2,9861637 x10-35 / 43,90467 x10-68 = 6,80147 x1031 m/s2
 

Δηλαδή : g = Gn M / λmin2 = c2 / λ = f2 λ = a

 

Από τον τύπο V = √(G M / r) όταν το G = Gn = 1,78532 x10-8 τότε βρίσκουμε ταχύτητα V την ενέργεια E, δηλαδή :
 

V = √ (Gn M / λ) = h f = M c2 = E

 

Ο τύπος Μ =V2 r / G με G = 1,78532 x10-8 , για V = c και μήκος λmin = 6,62606 x10-34

Μ =V2 r / G → 8,98755 x1016 x 6,62606 x10-34 / 1,78532 x10-8 = 59,55204 x10-18 / 1,78532 x10-8 = 33,3565 x10-10 = 0,333565 x10-8 = Mmax

Για ταχύτητα ηλεκτρονίου Ve = 8,1871 x10-14  και μήκος λe = 0,24263 x10-11

Μ =V2 r / G → M = 67,0286 x10-28 x 0,24263 x10-11 / 1,78532 x10-8 = 16,26315 x10-39 / 1,78532 x10-8 = 9,109375 x10-31 kg

 

 

 

Mmax2 Gnew = h c = Gnew /c2

c = Mmax2 Gnew / h

Gnew = h c / Mmax2 = h c3

h = Mmax2 Gnew / c

λmin = Gnew Mmax / c2 → Mmax = λmin c2 / Gnew → c2 = Mmax Gnew / λmin

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

Υπενθύμιση: Ο τύπος V = √(G M / r ) συνδέεται ακόμα με τις σχέσεις:

 

V2 = G M/ r G = V2 r / M Μ = V2 r / G

 


* π = 3,1415926536...

E = hc /λ = m c2       |        M = h / cλ = Ε / c2

 

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +