*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Ηλεκτρική και Βαρυτική Δύναμη (2) - Η σταθερά α

 


 

Ποια ταχύτητα Vκ προκύπτει για την τροχιά ενός ηλεκτρονίου σε ακτίνα re = 0,28179367 x10-14 m εάν η περίοδος είναι te = λe / c = 0,080933 x10-19 sec

 

Μήκος κυκλικής τροχιάς Sκ = re 2π = 1,7705619 x10-14 m

Ταχύτητα Vκ = Sκ / te = 21,876885 x105 = 2,18768 x106 m/sec

 

Λόγος ταχυτήτων c / Vκ = 2,997924 x108 / 2,18768 x106 = 1,37036 x102 = 1/α

Όπως λe / 2π re = 1,37036 x102

 

ΣΤΑΘΕΡΑ ΛΕΠΤΟΔΟΜΗΣ α ή 1/α

Δηλαδή c / Vκ = λe / 2π re = 1,37036 x102

 

c x 2π re = Vκ λe = 5,308 x10-6


 

Συχνότητα και περίοδος : fe = Vκ / re = 1,235585 x1020 Hz → 1/ fe = 0,80933 x10-20 sec

                                               όπως c / λe = 1,235585 x1020 Hz


 

Ποια κεντρομόλος δύναμη Fκ προκύπτει με αυτά τα δεδομένα

Fκ = Μ V2 / r → Me x (2,18768 x106 )2 / 0,28179367 x10-14 = Me x 4,785944 x1012 / 0,28179367 x10-14 = 154,7124 x10-5 = 1,547124 x10-3 N


 

Κεντρομόλος επιτάχυνση aκ = Fκ / M = 1,547124 x10-3 / 9,10938 x10-31 = 0,1698385 x1028 m/s2


 

Fηλ = k e2 / re2 = Ee / re = 29,05356 N


 

Fηλ / Fκ = 29,05356 / 1,547124 x10-3 = 1,8779 x104

1/ 1,8779 x104 = 5,32251 x10-4

 

Fκ x(1/α)2 = Fηλ Fκ x(137,036)2 = Fκ x18779= 29,053 Δηλαδή: √1,8779 x104 = 137,036 =1/α


 

Λόγος ενεργειών Ee / Μ V2 = 81,8711 x10-15 / 43,597 x10-19 = 1,8779 x104


 

Στροφορμή (Bohr) L = M V r = n h /2π

Le = 9,10938 x10-31 x 2,18768 x106 x 0,28179367 x10-14 = 5,6157 x10-39 kg m2 /sec

                                                                                        1/5,6157 x10-39 = 0,178072 x1039
 

 

Λόγος στροφορμών: 5,6157 x10-39 / (h /2π) = 5,3251 x10-5

     Ο λόγος ανάποδα : (h /2π) / 5,6157 x10-39 = 1,8779 x104 = h / Le x 2π


 

Δηλαδή Fηλ / Fκ = (h / 2π) / Le = Ee / Μ V2 = 1,8779 x104 Ee = M Vκ2 Fηλ / Fκ

 

Fηλ x Le = Fκ x (h /2π) = 1,63156 x10-37  και  Fηλ x Μ V2 = Fκ x Ee = 126,664 x10-18

 

Η ακτίνα re = 0,28179367 x10-14 m x 1,8779 x104 = 0,52918 x10-10 m  ΑΚΤΙΝΑ BOHR

► √ 1,8779 x104 = 137,0364 = 1/α = c / Vκ = λe / 2π re

 

 

fe = Vκ / re = 1,235585 x1020 Hz = c / λe

          c / h = 0,452444 x1042 και (c/2π) / (hbar) = 0,452444 x1042

 

ω = Vκ / re = 7,76341 x1020 = c / (λe /2π)

           c / hbar = 2,84279 x1042


 

L = M Vκ r → r = L / M V → M = L / Vκ r

Για Μ=Μmin =0,73725 x10-50 και V=c και L=hbar προκύπτει:

r = L / M V = c / 2π = 0,4771345 x108 m


 


c / (re 2π) = c / 1,7705619 x10-14 = 1,6932 x1022

Me Vκ2 = 43,597 x10-19 = Fκ re = E

Me Vκ2 /h = 6,579626 x1015 Hz

Me Vκ2 /c2 = 4,85082 x10-35 Kg

Me Vκ = 19,9284 x10-25

Vκ / re = 7,76341 x1020

Vκ re = 0,6164744 x10-8

 

<•> 2,187713 x106 / c = 2π re / λe = e2 / εο hbar c 4π = a

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

1,8779 x104 = c / Vκ = λe / 2π re = 1,37036 x102 = 1/α

 


*

Fηλ / Fκ = (h / 2π) / Le= Ee / Μ V2  = 1,8779 x104

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +