*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

 

 

 

Μαγνητική διαπερατότητα κενού  μο =x 10-7 Η/m = 12,566368 x10-7 Henry /m

Ηλεκτρική διαπερατότητα κενού  εο = 1/36π 109 = 8,854 x 10-12 Farad /m

Χαρακτηριστική αντίσταση κενού χώρου  zo = √μοο = μο c ~ 377 Ohm

Η ταχύτητα του φωτός στο κενό δίνεται από τη σχέση c = 1/μο εο

 

c2 = 1 / μο εο    και    c = 1 / √ μο εο

 

μο / εο = Ω  =  1,2 x 102 π = 120 π

 

 

μο / εο = √1,419254 x105 =3,767 x102 Ω = μο c = 1,2 x102 π =120π

 

μο / εο = μο c ≈ 377Ω → c μο = 1/c εο = Zo

 

μο c = ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ     εο c = ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ  

(H /m) m/s = H / sec                (F/m) m/s = F/sec       

 

Henry = Volt x sec / Ampere = Ω x sec (Αντίσταση R=V/I)

Farad = Ampere x sec / Volt = 1/Ω x sec = Ω-1 sec (Αγωγιμότητα S=I/V)

 

Henry x Farad = sec2

 

1 Farad      = 1 Coulomb / 1 Volt   (C= Q/V)

1 Volt        = 1 Joule / 1 Coulomb (V= P/I = IR)

1 Ampere   =1 Coulomb / sec       (I= Q/t)

1 Coulomb =1 Ampere x sec        (Q= I t)

1 Ohm       =1 Volt / 1 Ampere     (kg m2 s-3 A-2)

 

διερευνηση

 

Η μαγνητική διαπερατότητα μο και η διηλεκτρική σταθερά εο είναι από τα πρώτα φαινόμενα τα οποία εμφανίζονται μακροσκοπικά από την κίνηση μέσα στο χώρο και τα οποία συνδέονται με ιδιαίτερα φαινόμενα του μικροσκοπικού χώρου και αποκλειστικά μέσα στη δομή της ύλης. Όπως το φαινόμενο σταθερής μάζας παρουσιάζεται από γρήγορες και εναλλασσόμενες αυξομειώσεις στη μεταβίβαση της ενέργειας, ενώ μακροσκοπικά η μάζα φαίνεται σαν ένα τελείως ξεχωριστό και αυτοτελές φαινόμενο, το ίδιο τα φαινόμενα του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου παρουσιάζονται σαν να μην έχουν αντιστοιχία με τα φαινόμενα κίνησης στο μακροσκοπικό κόσμο. Ενδεχόμενη κατανόηση αυτών των φαινομένων (που μαθηματικώς λαμβάνουν τις τιμές του μο και εο) με ισοδύναμους όρους από την κίνηση των μεγάλων σωμάτων θα αποτελέσει μία πύλη εισόδου για την κατανόηση και τη συσχέτιση πολλών άλλων φαινομένων στη δομή της ύλης και για την κατανόηση της σχέσης των φυσικών δυνάμεων μεταξύ τους.

 

μο =4π 10-7 Η/m = 12,566368 x10-7 Henry /m         εο =1/36π 109 = 8,854 x10-12 Farad /m

G =6,6725 x10-11                                                            zο =120π=376,9 Ω =√(μο / εο)=√1,42 x105

√μο =1,1209977 x10-3                                                   εο =2,9755671 x10-6

 

Η συχνότητα fmax = 0,452444 x1042 Hz προκύπτει από τη μαγνητική διαπερατότητα μο =12,56636 x10-7 Henry /m και τη διηλεκτρική σταθερά εο= 8,854 x 10-12 Farad /m του κενού χώρου όταν θεωρήσουμε ότι η σταθερά του Πλανκ h συμπίπτει1 με ένα θεμελιώδες μήκος λmin = 6,62606 x10-34 m και εφαρμόζοντας τη σχέση Vc =1/ √μο εο και το βασικό τύπο του συντονισμού στην ηλεκτροτεχνία T= 2π √L C. Για τον τύπο T= 2π √L C θεωρούμε ότι το μήκος λmin = hbar 2π :

μο λmin = 83,265508 x10-41 Henry

εο λmin = 58,667135 x 10-46 Farad

(83,26550 x10-41 ) (58,66713 x10-46 )=4884,95 x10-87 (Henry x Farad = sec2 )

4,88495 x10-84 = 2,2102 x 10-42 sec  και  1/2,2102 x 10-42 = 0,45244 x1042 Hz

Henry = zo sec → sec = Henry/zo Πράγματι 83,265508 x10-41 / 376,9 = 2,21 x10-42

Farad = sec /zo → zo =sec /Farad sec=Farad zo

 

 

( μο λmin ) = 2,885576 x 10-20

2,885576 x 10-20 / 1,602176 x10-19 = 1,801035 x10-1

( εο λmin ) = 7,659447 x 10-23

 


 

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ

μe = μο λe = 3,048977 x 10-18 Henry

μο / λe = 51,792309 x104 Henry /m2

εe = εο λe = 2,148246 x 10-23 Farad

εο / λe = 36,49177 x10-1 Farad / m2

(3,048977 x10-18 ) (2,148246 x10-23 )=6,54995 x10-41

(51,792309 x104 ) (36,49177 x10-1 )= 1889,993 x103

μe x εe = 6,54995 x10-41 sec2

1889,993 x103 sec2 / m4

 

 

65,4995 x 10-42 = 8,093176 x10-21 sec = Te

188,9993 x 104 = 13,7477 x102 sec / m2

1/ 8,093176 x 10-21 = 0,123560 x1021 Hz = fe

1/ 13,7477 x102 = 0,0727394 x10-2 m2 /sec

 

 

sec = Henry/zo →3,048977 x10-18 /376,9 = Te

0,0727394 x10-2 = c λe = fe λe2 = h/me =1/ μο εο fe

 

μe x c = 9,14060 x10-10 H m /s

λe /μe x εe =0,037043 x1030 m/s2 = c2 / λe = c / Te =a

εe x c = 6,44027 x10-15 F m /s

μe x εe / Te = 0,8093176 x10-20 sec = λe / c = Te

μe x εe x c = 19,636252 x10-33 m x sec

μe x εe = Te2 = 1/ fe2 = 6,54995 x10-41 sec2

 

 

(√μο) / c = 0,3739246 x10-11

εe x zο = 809,6739 x10-23 = 8,096739 x10-21 = Te

(√εο) / c = 0,9925425 x10-14

μe / zο = 0,0080896 x10-18 = 8,0896 x10-21 = Te

 

μe / Te = Te / εe = μe x fe = 1/ εe fe = zο

 

 

 

 

 

 

 

μe και εe με μονάδες Henry /m και Farad /m , όπως τα μο και εο


 

► ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ

μe = μο x fmax / f = μο x c / Ve → 12,56636 x10-7 x 0,452444 x1042 / 12,3559 x1019 = 5,685574 x1035 / 12,3559 x1019 = 0,4601505 x1016 H / m

 

εe = εο x fmax / f = εο x c / Ve → 8,854 x10-12 x 0,452444 x1042 / 12,3559 x1019 = 4,005939 x1030 / 12,3559 x1019 = 0,3242126 x1011 F / m

 

μe x λmin = 3,0489848 x 10-18 H = μο λe

εe x λmin = 2,1482521 x 10-23 F = εο λe

μe x εe = 0,149186589 x1027

 

 

► ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝΙΟ

μp = μο x fmax / f = μο x c / Vp → 12,56636 x10-7 x 0,452444 x1042 / 2,2687335 x1023 =

5,685574 x1035 / 2,2687335 x1023 = 2,5060564 x1012 H / m

 

εp = εο x fmax / f = εο x c / Vp → 8,854 x10-12 x 0,452444 x1042 / 2,2687335 x1023 =

4,005939 x1030 / 2,2687335 x1023 = 1,765716 x107 F / m

 

μp x λmin = 16,60528 x10-22 H = μο λp

εp x λmin = 11,69974 x10-27 F = εο λp

μp x εp = 4,4249838 x1019

 

 

Ο αμέσως παρακάτω τύπος δίνει τη μονάδα (=1) για τη ταχύτητα του φωτός c όταν δεν γίνεται διάθλαση. Το φως διερχόμενο από δύο μέσα με την ίδια διηλεκτρική σταθερά εο και ίδια μαγνητική διαπερατότητα μο διατηρεί την ταχύτητά του, διαφορετικά η ταχύτητα μειώνεται V<c και το φως διαθλάται.

 

c = (ε μ / εο μο ) Για το ηλεκτρόνιο βρίσκουμε :

                                √ e x εe / εο μο ) = 0,14918658 x1027 / 0,1112625 x10-16

                                √ e x εe / εο μο ) = √ 1,340852 x1043 = 3,661764 x1021 = c / Ee

c / 3,661764 x1021 = 0,81871 x10-13 m/sec  (=M c2 = V = Vmax x M / Mmax )

 

 

 

 


1 Από μαθηματική άποψη, δεν είναι λάθος να απαλοίψουμε τη μονάδα του μέτρου από το μο και το εο με πολλαπλασιασμό τους επί μία οποιαδήποτε ποσότητα μήκους. Αφού το μο και το εο έχουν μονάδα Henry /m και Farad /m , όταν αυτά τα πολλαπλασιάσουμε με μία οποιαδήποτε ποσότητα μήκους, τα μέτρα απαλοίφονται και απομένουν μονάδες Henry και Farad. Εδώ επιλέξαμε για ποσότητα μήκους αυτή που έχουμε θεωρήσει σαν πιο πιθανή για να προχωρήσουμε και να βρούμε διέξοδο σε ορισμένα ζητήματα. Επιλέξαμε, αρχικά, σαν ποσότητα μήκους τον αριθμό της σταθεράς h και το μήκος Compton (λe) του ηλεκτρονίου. Εάν οι αριθμοί που επιλέγουμε να τους δώσουμε μία μονάδα, αυτοί συμπίπτουν να έχουν διαστασιακό περιεχόμενο και άλλες μονάδες στη φυσική, η σύμπτωση αυτή δεν απαγορεύει μαθηματικώς να πάρουμε αυτούς τους αριθμούς σαν καθαρές ποσότητες για τη μέτρηση άλλων φαινομένων, με οποιαδήποτε μονάδα επιθυμούμε. Χρησιμοποιούμε το νούμερο και όχι το διαστασιακό περιεχόμενό της. Από την άποψη της φυσικής συνέπειας, μπορούν να τεθούν αντιρρήσεις. Λ.χ. εάν στον τύπο V = √(GM/r) βάλουμε στον παρανομαστή στη θέση του r την ακτίνα της σελήνης ενώ για μάζα στον αριθμητή τη μάζα της γης, μαθηματικώς ο τύπος είναι σωστός και σωστά θα προκύψουν οι μονάδες. Θα βρούμε, όμως, μία ταχύτητα που πιθανόν να μην εκφράζει μία πραγματική κίνηση. Επομένως, στην περίπτωσή μας εδώ, με τα φαινόμενα μο και εο, από την άποψη της φυσικής μπορούν να τεθούν αντιρρήσεις, αφού το μήκος με το οποίο τα πολλαπλασιάζουμε δεν προσδιορίζεται προς τι και πως είναι σε σχέση με τα μήκη ή τις επιφάνειες που προκύπτουν οι τιμές αυτών των φαινομένων.

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

 


*

 

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +