*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ, Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

 

 

 

Μαγνητική διαπερατότητα κενού  μο =x 10-7 Η/m = 12,566368 x10-7 Henry /m

Ηλεκτρική διαπερατότητα κενού  εο = 1/36π 109 = 8,854 x 10-12 Farad /m

Χαρακτηριστική αντίσταση κενού χώρου  zo = √μοο = μο c ~ 377 Ohm

Η ταχύτητα του φωτός στο κενό δίνεται από τη σχέση c = 1/μο εο

 

c2 = 1 / μο εο    και    c = 1 / √ μο εο

 

μο / εο = Ω  =  1,2 x 102 π = 120 π

 

 

μο / εο = √1,419254 x105 =3,767 x102 Ω = μο c = 1,2 x102 π =120π

 

μο / εο = μο c ≈ 377Ω → c μο = 1/c εο = Zo

 

μο c = ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ     εο c = ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ  

(H /m) m/s = H / sec                (F/m) m/s = F/sec       

 

Henry = Volt x sec / Ampere = Ω x sec (Αντίσταση R=V/I)

Farad = Ampere x sec / Volt = 1/Ω x sec = Ω-1 sec (Αγωγιμότητα S=I/V)

 

Henry x Farad = sec2

 

 


διερευνηση

 

ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ...

μο εο διαιρεμένα με λ ηλεκτρονίου (εφαρμογή της σχέσης Vc =1/√ μο εο)

μο / λe = 51,792309 x104

Mmin = 0,7372496 x10-50 Kg sec

εο / λe = 36,49177 x10-1

 

(51,792309 x104 ) (36,49177 x10-1 )= 1889,993 x103

 

1/ 188,9993 x 104 = 0,005291 x 10-4

Mmin / 0,005291 x 10-4 = 139,34 x10-46

188,9993 x 104 = 13,7477 x102

 

1/ 13,7477 x102 = 0,0727394 x10-2

0,0727394 x10-2 / c = 0,024263 x10-10 = λe

 

 

0,0727394 x10-2 = c λe = fe λe2 = h/me =1/ μο εο fe

1/0,0727394 x10-2 = 13,747707


 

(51,792309 x104 ) /(36,49177 x10-1 )=1,41928 x105

 

14,192 x104 = 3,767 x102 Ω

0,0727394 x10-2 x 8,932048 x102 =0,6497118

1/ 1,4192 x105 = 0,7046 x10-5

 


 

Δηλαδή 1/ √ (μοe) (εοe) = 0,0727394 x10-2 m2 /sec = V λ


 

Όταν στον τύπο c= 1/ √ μο εο που μας δίνει την ταχύτητα c του φωτός (m/sec) βάλουμε τη μαγνητική και την ηλεκτρική διαπερατότητα του κενού χώρου διαιρεμένη με το μήκος λ του ηλεκτρονίου τότε το αποτέλεσμα είναι σε μονάδες m2 /sec . Το αποτέλεσμα Vc είναι ένας αριθμός μικρότερος από την ταχύτητα c του φωτός. Μήπως η ταχύτητα c μειωμένη στα μήκη κύματος του μικροσκοπικού χώρου παύει να είναι μόνο με διαστάσεις ταχύτητας V ανά sec; Η ταχύτητα που συνδέεται με το σχηματισμό των σωματιδίων και με την ανταλλαγή ενέργειας δεν αναμένεται να είναι ένα φαινόμενο απομάκρυνσης με ομαλή ταχύτητα μετρημένη σε ευθεία μέσα στο χώρο.

Όταν η σταθερά h διαιρεθεί με αυτό το αποτέλεσμα Vc της μειωμένης ταχύτητας m2/sec το αποτέλεσμα είναι η μάζα ηρεμίας.

Δηλαδή M= h / Vc = h / c λ → Vc =c λ


 

c λm M = h 


 

μο, εο πολλαπλασιασμένα με λ ηλεκτρονίου (εφαρμογή της σχέσης Vc =1/√ μο εο)

μο λe = 3,048977 x 10-18

 

εο λe = 2,148246 x 10-23

 

(3,048977 x10-18 ) (2,148246 x10-23 )=6,54995 x10-41

 

1/ 6,54995 x 10-41 = 0,1526729 x1041

 

65,4995 x 10-42 = 8,093176 x10-21

 

1/ 8,093176 x 10-21 = 0,123560 x1021 = fe

 

 

 


 

(3,048977 x10-18 ) /(2,148246 x10-23 )=1,419287 x105

 

=

 

1/

 


 

Δηλαδή 1/ √ (μο x λe) (εο x λe) = 0,123560 x1021 (Συχνότητα fe = Εe/h)


 

* μο = 4π x 10-7 Η/m = 12,566368 x10-7 Henry /m zo = √μο/εο =μο c ~ 377 Ohm

 εο = 1/36π 109 = 8,8542 x 10-12 Farad /m c = 1/√ μο εο

μο, εο διαιρεμένα με το Λplanck της μάζας ενοποιημένων σταθερών (Πλανκ)

μο / Λp = 31,022 x1027

Mmin = 0,737249677 x10-50Kg sec

εο / Λp = 21,857 x1022

 

(31,022 x1027 ) (21,857 x1022 )= 678,060 x1049

 

1/67,8060 x1050 = 0,0147479 x10-50

Mmin / 0,0147479 x10-50 = 50 = 1/cG

0,0147479 x10-50 = 0,1214409 x10-25

0,0147479 x10-50 / Mmin = 0,020 = cG

 

0,1214409 x10-25 / c = λp

0,1214409 x10-25 =c Λp =Fp Λp2 = h/ Mp

1/0,1214409 x10-25 = 8,234458 x1025


 

(31,022 x1027 ) / (21,857 x1022 )= 1,4193 x 105

 

14,192 x 104 = 3,767 x102 Ω

 

1/ 1,4192 x 105 = 0,7046 x10-5

 


 

 

μο, εο πολλαπλασιασμένα με το Λplanck

μο Λp = 5,0903 x10-41

 

εο Λp = 3,5865 x10-46

 

(5,0903 x10-41 ) (3,5865 x10-46 )= 18,25636 x10-87

 

1/ 18,25636 x10-87 = 0,0547786 x1087

 

54,7786 x1084 =7,401 x10-42 =fp

 

 

 

(5,0903 x10-41 ) / (3,5865 x10-46 )= 1,4193 x 105

 

 

 


 

μο, εο διαιρεμένα και πολλαπλασιασμένα με το h

μο / h = 1,896506 x 1027

μο h = 83,265508 x10-41

εο / h = 1,336239 x 1022

εο h = 58,667135 x10-46

(1,896506x1027 ) (1,336239x1022 )=2,534186 x1049

(83,26550 x10-41 ) (58,66713 x10-46 )=4884,95 x10-87

1/ 2,534186 x1049 = 0,394604 x10-49

1 / 4884,95 x10-87 = 0,0002047 x1087

3,94604 x10-50 =1,98646 x10-25 = h c = h /(1/c)

20,47 x1082 = 4,52438 x1041 = c/ h

 

 

(1,896506 x1027 ) / (1,336239 x1022 )= 1,4193 x105

Mmin / 3,946039 x10-50 = 0,186832 

μο, εο διαιρεμένα και πολλαπλασιασμένα με το c

μο / c = 4,1916899 x 10-15

μο c = 37,6730 x 10 = Ω

εο / c = 2,953377 x10-20

εο c = 26,5436 x 10-4 = Ω-1 (S)

(4,191689 x10-15 ) (2,953377 x10-20 )=12,379 x10-35

(37,6730 x10) (26,5436 x10-4 )=999,977 x10-3

1/ 1,2379 x10-34 = 0,807777 x1034

1 / 9999,7 x10-4 =1

0,807777 x1034 = 0,898764 x 1017 = c2

 

1,2379 x10-34 = 1,1126 x10-17

c2 / c = c

(4,191689 x10-15 ) / (2,953377 x10-20 )= 1,4192 x 105

 

 

Στους προηγούμενους πίνακες εφαρμόζεται ο τύπος που δίνει την ταχύτητα του φωτός c = 1 / √ μο εο. Στη θέση των μο και εο βάζουμε τα μο και εο διαιρεμένα με το λe ηλεκτρονίου, με το λpl της μάζας ενοποίησης, με τη σταθερά h και με τη σταθερά c αντίστοιχα. Στη θέση της ταχύτητας c που δίνει ο τύπος c=1/ √μο εο βρίσκουμε :

0,0727394 x10-2 για το ηλεκτρόνιο,

0,1214409 x10-25 , για τη μάζα ενοποίησης,

1,9864639 x10-25 για τη σταθερά h και

8,98755 x1016 για τη c.

Οι ίδιοι αριθμοί αυτοί προκύπτουν όταν η σταθερά h διαιρεθεί με μία ποσότητα μάζας.

Το h / 9,10938 x10-31 = 0,7273 x10-3,

το h / 5,45624 x10-8 = 1,2144 x10-26 ,

το h / 0,333564 x10-8 =19,864 x10-26 και το

h / 0,73725 x10-50 = 8,9875 x1016
 

Το αποτέλεσμα αυτό σε m2 /sec ( =V r, που βρίσκεται στον παρανομαστή του τύπου της μάζας M=h / c λ ) βγαίνει από τους τύπους:

c λm = fm λm2 = h/Μ = λm2 / Tm = 1/ μο εο fm = Tm / μο εο


 

Ο τύπος της μάζας M=h /c λ μπορεί να γίνει:

M= h μο εο / Tm = h μο εο fm = E μο εο
 

 

 


 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

 


*

 

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +