*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

 

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΜΑΖΑ ΣΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ


ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ


" ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "

 

Η διερεύνηση για την ανεύρεση μαθηματικών σχέσεων ξεκίνησε από τις πιο απλές αριθμητικές πράξεις και με την καταγραφή των αριθμών σε πίνακες. Γρήγορα προέκυψαν οι πρώτες συμπτώσεις και απρόσμενες σχέσεις μεταξύ τυχαίων αριθμών, που προκάλεσαν το ενδιαφέρον και ενεθάρρυναν την προσπάθεια. Ο αυτοσχεδιασμός, οι τυχαίες μαθηματικές πράξεις, η προσωρινή παράβλεψη των κανόνων της φυσικής και ιδιαίτερα, η παρατήρηση των συμπτώσεων, έγιναν με συστηματικό τρόπο... Η διερεύνηση για τη μαθηματική διατύπωση θα ήταν τυφλή και αφελής, εάν από πριν δεν υπήρχαν οι καθοδηγητικές απόψεις της φυσικής ερμηνείας.

 

 

ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ

 

Μ = E/c2 = h f / c2 = h / c λm = h / fm λm2 = h Τm / λm2

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

Η ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ: Μ = h / f λ2 = h G / λ x 0,02

 

h / λ f = h / c = 2,210218 x 10-42   και    Μ λm = h / c = 2,210218 x 10-42

 

h / λ f = Μ λm

 

λ = h / Μ c = 0,02 / f G → f = Μ c2 / h 0,02 / λ G → Μ = h / c λ

 

Η παρουσία της μάζας M προκύπτει από το τετράγωνο (2) στο λ (του τύπου Μ=h/fλ2 ), εφόσον όλα τα υπόλοιπα είναι σταθερά μεγέθη (h, λf, G, c). Το λ όμως που δίνει τη μάζα μεταβάλλεται. Η μεταβολή του λ ισοδυναμεί ξανά με τις σταθερές (h, G, c). Άρα κάποια από τις σταθερές μεταβάλλεται ή όλες μεταβάλλονται έτσι ώστε ο συνδυασμός να δίνει σταθερές. Επομένως, το ερώτημα είναι ποια σταθερά μεταβάλλεται και πόσο είναι το όριο αυτής της μεταβολής. Η απάντηση πρέπει να συνδέεται μαθηματικώς με το 0,02 = 1/50

 

Μ λm = h / c → Μ λm = h / λm fm → Μ λm / h = 1 / λm fm = 1/c 50 G

 

Μ λm / h 50 G → Μ λm / h G 50 → 1 / c G 50

 

h / Μ = fm λm2 = λm2 / Tm (T=περίοδος 1/f)

 

c = h / Μ λm → Μ λm / h = 1/c 50 G → c 1/ 50 G

 

1 / 2,2102 x 10-42 = 0,452447 x1042 = c/h

 

Μάζα με διηλεκτρική σταθερά εο και μαγνητική διαπερατότητα μο

Το αποτέλεσμα m2 /sec ( =V r  ή  V λ, που βρίσκεται στον παρανομαστή του τύπου της μάζας Μ=h / c λ ) βγαίνει από τις σχέσεις :

c λm = fm λm2 = h/Μ = λm2 / Tm = 1/ μο εο fm = Tm / μο εο

 

Ο τύπος της μάζας Μ=h /c λ μπορεί να γίνει:

M= h μο εο / Tm = h μο εο fm = E μο εο

 

* μ0= μαγνητικη διαπερατοτητα 4π x10-7 Η/m =12,56636 x10-7 , ε0= διηλεκτρικη σταθερα 1/36π 109 = 8,854 x10-12 F/m, σταθερα βαρυτητας G= 6,6725 x 10-11 N m2 / kg2 , σταθερα Πλανκ h= 6,626069 x10-34 J sec , ταχυτητα φωτος c= 2,997 924 x 108 m/sec 


 

Υπενθύμιση: Ο τύπος V = √(G M / r ) συνδέεται με τις σχέσεις:

V2 = G M/ r G = V2 r / M Μ = V2 r / G

 

Ισχύουν και θα χρειαστεί να διερευνηθούν οι παρακάτω τύποι της μάζας:

 

M = E / c2 = h f / c2 = h f / c c = h / c λm = h / fm λm2 = h Tm / λm2 = Mmin x f = 1 / fmax λm = Τmin / λm = F t / v = p / v = F / a = F / v f  = Ε / a λ = h f / a λ = v2 r / G = g r2 / G = E μο εο = h f μο εο

 

 

 

Παράδειγμα υπολογισμού με τα στοιχεία του ηλεκτρονίου

me = 9,10938 x 10-31 kg

Ee =me c2 =81,8711 x10-15 J s

λe = 0,24263 x10-11 m

me G = 60,7824 x 10-42 kg

me c = 27,309262x 10-23

fe (ή ne) = 12,3559 x1019 Hz

me λe = 2,210219 x 10-42 =h/c

λe/ 2π = 0,0386158 x 10-11

1/ fe = 0,0809329 x10-19 =Te

fe λe2 =0,727383 x10-3 =c λe=λe2 /Te

me /fe = 0,73725 x10-50 =Mmin

e = 1,602176462 x10-19 J = 1eV

λe2 = 0,05887 x10-22

fe /me =1,35639 x1050 =c2/h

λe2 /Te = 0,72739 x10-3 =h/me

 

Μ = h / f λ2 = 6,626069 x10-34 / (12,3559 x1019 ) (0,05887 x10-22 )= 6,626069 x10-34 / 0,727383 x10-3 = 9,1094 x10-31

 

Μ = h G / λ x 0,02 = (6,626069 x10-34 ) (6,6725 x10-11 ) / 0,24263 x 10-11 x 0,02 = 44,212445 x10-45 / 0,0048526 x 10-11 = 9111 x10-34

 

9,1094 x10-31 / 2,210218 x10-42 = 4,121489 x 1011

9,1094 x10-31 x 2,210218 x10-42 = 20,13375 x 10-73

2,210218 x10-42 / 9,1094 x10-31 = 0,242630 x 10-11 = λe

 

ΣΤΑΘΕΡΑ: h / λ f = Μ λm = h / c = 2,210218 x 10-42 → 2,210218 x 10-42 / λm = M

 

Παράδειγμα με το λ ηλεκτρονίου: 2,210218 x 10-42 / 0,24263 x 10-11 = 9,1094 x10-31

 

 

 

Η ενέργεια και η μάζα στους τύπους εμφανίζονται σαν αντίστροφα μεταξύ τους. Η διαφορά τους προκύπτει από το ρόλο του c .

 

E = h c /λ = M c2 = h f      και        M = h / c λ = Ε / c2 = h f / c2

 

c2 h = f / m → h / c2 = m / f = Mmin sec

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

M = h / c λm = E / c2 = h f / c2 = 1 / fmax x λm = Tmin / λm = fm / amax = E μο εο

 


*Mpl = √(h c /G) = h / c Λp

 Mpl =Fpl h/c2 = 5,4562465 x 10-8 kg

* μ0= μαγνητικη διαπερατοτητα 4π x10-7 Η/m =12,56636 x10-7 , ε0= διηλεκτρικη σταθερα 1/36π 109 = 8,854 x10-12 F/m, σταθερα βαρυτητας G= 6,6725 x 10-11 N m2 / kg2 , σταθερα Πλανκ h= 6,626069 x10-34 J sec , ταχυτητα φωτος c= 2,997 924 x 108 m/sec 

E = hc /λ = m c2       και        M = h / cλ = Ε / c2

Η ενέργεια και η μάζα στους τύπους εμφανίζονται σαν αντίστροφα μεταξύ τους. Η διαφορά τους προκύπτει από το ρόλο του c . 

 

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +