*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Η ΜΑΖΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ Ή ΜΑΖΑ PLANCK (Mpl)

 

 

 

Στις παραπάνω σχέσεις και μετατροπές δεν έχουμε συμπεριλάβει ακόμα τη σταθερά G της βαρυτικής δύναμης. Εάν δύο μικρές σφαίρες μαζών 1kg τοποθετηθούν σε απόσταση 1m, η βαρυτική δύναμη που θα δέχονται η μια από την άλλη, σύμφωνα με το γνωστό τύπο του Νεύτωνα είναι:

Fβαρ = Gm2/R2 = 6,6725 x 10-11N αφού G = 6,6725 x 10-11N m2 / kg2 

(G = F r2 / M1 M2 )

 

Επίσης είναι γνωστό ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας που προκαλεί σώμα μάζας Μ σε μία οποιαδήποτε άλλη μάζα είναι: g = G M / R  (ακτίνα2 της Μ).

Είναι ακόμα γνωστό ότι οι σταθερές h, c και G συνδυασμένες μεταξύ τους βγάζουν σαν αποτέλεσμα μία ποσότητα μάζας που ονομάζεται μάζα ενοποίησης και μάζα Planck. Στη γνωστή φυσική λοιπόν, υπάρχουν ήδη σχέσεις από τις οποίες προκύπτουν κάποια μέγιστα και ελάχιστα μεγέθη.

Να το αναλύσουμε λίγο και να παρατηρήσουμε σχέσεις με σημείο αναφοράς αυτό τον απλό τύπο και να εξοικειωθούμε με τη φυσική ερμηνεία που περιγράφει καθαρά την ύπαρξη ελάχιστων και μέγιστων ορίων στις μεταβολές και στα φαινόμενα.


 

Mpl2 = h c /G = (kg m2 /s) (m/s) / (m3 /kg s2 )

 

Mpl2 = h c /G

Mpl2 = 6,62606 x10-34 J sec x 2,997 924 5 x 108 m/sec / 6,6725 x 10-11N m2 / kg2

Mpl2 = 19,86445 x10-26 / 6,6725 x 10-11 = 2,97706 x 10-15

Mpl2 = √29,7706 x √10-16Mpl = 5,456244 x 10-8 kg

 

Σύμφωνα με όσα έχουμε πει και με τη γνωστή φυσική μπορούμε να υπολογίσουμε μια συχνότητα fpl, ένα μήκος λpl, μια ποσότητα ενέργειας Epl και άλλα μεγέθη τα οποία αναλογούν στη θεωρητική μάζα Mpl.

 

Mpl = 5,456244 x 10-8 kg

 

fpl = Mpl x c2 /h = 7,40081 x 1042 Hz

fpl = Mpl / Mmin = 5,456244 x 10-8 kg / 0,737249 x10-50 kg = 7,40081 x 1042 Hz

 

λpl = c / fpl = 2,9979245 x 108 m/sec / 7,40081 x 1042 Hz = 0,4050805 x 10-34 m

 

Epl = Mpl x c2 = 49,03827 x 108 J → Ενέργεια Πλανκ σε eV ~ 3,06 x1028

 

Η ενέργεια Epl από συχνότητα: Epl =fpl x h = 49,03827 x 108 J

Η μάζα Mpl από συχνότητα: Mpl =fpl x h /c2 = 5,456244 x 10-8 kg

Η συχνότητα fpl από την ενέργεια: fpl = Epl / h = 7,40081 x 1042 Hz

 

Ο τύπος που δίνει τη μάζα ενοποίησης από τις τρεις σταθερές μπορεί να λυθεί ως προς:

 

G= h c / Mpl2 =19,86443 x10-26 / 29,7706 x10-16 = 0,66725 x 10-10

 

c= Mpl2 G /h =(29,7706 x10-16 ) x ( 0,66725 x 10-10 ) / 6,62606 x10-34

c= 19,86443 x10-26 / 6,626069 x10-34 = 2,997925 x 108 m/sec

 

h= Mpl2 G / c =19,86443 x10-26 / 2,997925 x 108 m/sec = 6,62606 x10-34

 

Το h από τη συχνότητα fpl

h= Mpl c2 /fpl = (5,456244 x 10-8 kg) x (8,987551 x 1016 m/sec) / 7,40081 x 1042 Hz = 49,03827 x 108 J / 7,40081 x 1042 Hz = 6,626068 x10-34 = Mpl c λpl

 

Το c2 = h fpl /Mpl →c=(h fpl /Mpl) =√ 49,03827 x 108 J / 5,456244 x 10-8 kg =√ 8,987551 x 1016 m/sec =

2,9979244 x 108 m/sec (Ταχύτητα φωτός χωρίς το G φανερό στον τύπο)

 

Mpl G /λpl = c2 =(5,456244 x 10-8 kg) x (6,6725 x 10-11N m2/kg2) / 0,4050805 x 10-34 m →

c2 = 36,40679 x 10-19 / 0,4050805 x 10-34 m = 89,8755 x 1015 (= 8,9875503 x 1016 =c2 )

 

(√c2 = ταχύτητα φωτός με το G φανερό στον τύπο)

 


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (MPlanck)

 

Mpl = 5,456244 x 10-8 kg

h c = 19,86445 x 10-26

Mpl 2 = 29,7706 x10-16

c3 = 26,944 x 1024

Epl = Mpl c2 = 49,03828 x108 J = h c /λpl = h fpl

1/ Mpl = 0,183276 x 108

Mpl x c = 16,3574 = h / λpl

G = 6,6725 x 10-11 N m2 / kg2

fpl = c / λpl = 7,4008 x 1042 Hz

h / c2 = 0,73725 x 10-50 (Mmin sec)

λpl = 0,4050804 x 10-34 m

Mpl / Mmin sec = 7,4008 x 1042 Hz

1/ fpl = 0,135120 x 10-42 = λpl /c = Τmin

λpl / c = 0,135120 x10-42 sec = 1/fpl

c fpl = 22,187035 x 1050 = a = c2 / λpl

fpl λpl 2 = 1,214397 x 10-26 = c λpl

 

 

Mpl G = 36,40680 x10-19 = c2 λpl

h fpl 2 = 362,92172 x1050 W

 

 

fpl 2 = 54,7718 x 1084

h / λpl = 16,3574 = h fpl /c = Mpl x c

λpl 2 = 0,164090 x 10-68

λpl Mpl = 2,210217 x 10-42 = h/c

 

 


 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΑΖΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ:
 

Mpl2 = h c /G      και       Mpl = h fpl / c2 = h / c λpl = c2 λpl / G

 

Mpl c2 = h fpl         και              Mpl2 G = h c

 

hMpl c λpl = Mpl λpl2 fpl

 

Γενικότερα όμως h = M c λm = E / f

 

 

Η ενέργεια Mpl c2 της ισοδύναμης μάζας Mpl = √(h c /G) =5,456244 x 10-8 kg φαίνεται να συμπίπτει με μία μέγιστη συχνότητα fpl = Mpl c2/ h και με ένα ελάχιστο μήκος λ=c/fpl. Η ποσότητα αυτής της μάζας και της ενέργειας είναι πολλές φορές μεγαλύτερη από τα γνωστά σωματίδια που παρατηρούνται στη δομή της ύλης. Τα σωματίδια στις μικροσκοπικές διαστάσεις είναι με μικρότερη μάζα, με μικρότερες συχνότητες και μεγαλύτερα μήκη σύμφωνα με τη σχέση M=hf / c2. Η διερεύνηση αυτής της μάζας και των ενδεχόμενων σχέσεών της με τις μάζες των μικρότερων σωματιδίων είναι σημαντική, διότι αυτή δεν είναι μια τυχαία ποσότητα. Βγαίνει μέσα από τις τρεις πιο καθοριστικές φυσικές σταθερές σε συμφωνία με τη φυσική. Όμως, η σύμπτωση των τριών φυσικών σταθερών c, h, G δεν αποτελεί τη λύση κάποιου προβλήματος. Δεν εξηγεί και δεν δείχνει πώς από το πλήθος των δυνατών σωματιδίων, μερικά παρουσιάζονται καθοριστικά για τη σταθερή δομή της ύλης. Ούτε μας διαφωτίζει πώς σχηματίζεται η δομή της ύλης με τα συγκεκριμένα σωματίδια και με τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχουν μεταξύ τους μέσα σε ένα άτομο. Ακόμα, είναι μια θεωρητική ποσότητα και όχι ένα σωματίδιο που έχει παρατηρηθεί στη φύση. Αυτή η συνάντηση των τριών φυσικών σταθερών και τα όρια που προκύπτουν προκαλούν μερικά ερωτήματα που κατευθύνουν την έρευνα σε συμφωνία με τη γνωστή φυσική.

 

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

Mpl = √(hc /G) = h / c λpl

Mpl =fpl x h/c2 = 5,456244 x 10-8 kg

 


*

Θεωρία Τελειωμένου Χρόνου, Σχετικότητας της Ενέργειας, μάζα,δύναμη,ενέργεια,σταθερά G,μήκος,ταχύτητα

 

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +