*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

 

 

 

Η μάζα σύμφωνα με το Νεύτωνα ορίζεται από τη σχέση μίας δύναμης με τη μεταβολή σε μία κίνηση (m=F/a). Εάν η μεταβολή γίνεται σε μία κίνηση με σταθερή ταχύτητα ή αν η κίνηση προκαλείται από μηδενική αρχική ταχύτητα, η σχέση F/a παραμένει και το αποτέλεσμα εξακολουθεί να εκφράζει μία μάζα και ένα φαινόμενο αδράνειας. Με άλλα λόγια, η μάζα εκφράζει μία ιδιαίτερη περίπτωση στη μεταβολή της ταχύτητας και την αντίσταση που προβάλλεται σε αυτή τη μεταβολή ή το χρόνο καθυστέρησης μέχρι να γίνει και να ολοκληρωθεί η μεταβολή σε μία περίοδο ή σε ένα χρονικό διάστημα.


 

Διερεύνηση με τα στοιχεία του ηλεκτρονίου και του πρωτονίου

Me = 9,10938 x10-31 kg

Mp = 1,672621 x1027 kg

Ee = Me c2 = 81,871 x10-15 J

Ep = Mp c2 = 15,032765 x10-11 J

fe = Ee / h = 12,3559 x1019 Hz

fp = Ep / h = 2,2687335 x1023 Hz

te = 1/ fe = 0,080933 x10-19 sec

tp = 1/fp = 0,4407745 x10-23 sec

λe = c / fe = 0,24263 x10-11 m

λp = c / fp = 1,3214086 x10-15 m 

Δύναμη F=m a = Ε / metra

Fe = Ee / λe = 81,8711 x10-15 / 0,24263 x10-11 = 337,43189 x10-4 N

 

Fp = Ep / λp = 15,032765 x10-11 / 1,3214086 x10-15 = 11,376318 x104 N


 

Ορμή p = F t

pe =Fe te = (337,43189 x10-4 ) (0,080933 x10-19 ) = 27,30937 x10-23

 

pp = Fp tp = (11,376318 x104 ) (0,4407745 x10-23 ) = 5,014391 x10-19


 

Ταχύτητα V = Ε / p

Ve = Ee / pe = 81,8711 x10-15 / 27,30937 x10-23 = 2,99792 x108 m/s = c = Vmax

 

Vp = Ep / pp = 15,032765 x10-11 / 5,014391 x10-19 = c = Vmax


 

M = p / VmaxMe = 27,30937 x10-23 / 2,997924 x108 = 9,1094 x10-31 kg

Mp = 5,014391 x10-19 / 2,997924 x108 = 1,672621 x10-27 kg


 

M = F t / V

Me = (337,43189 x10-4 ) (0,0809329 x10-19 ) / c = 27,30934 x10-23 / c = 9,1094 x10-31 kg

Mp = (11,376318 x104 ) (0,4407745 x10-23 ) / c = 5,014391 x10-19 / c = 1,672621 x10-27 kg


 

a = Vmax f ae = 2,997924 x108 x 12,3559 x1019 = 37,04205 x1027 m/s2

ap = 2,997924 x108 x 2,2687335 x1023 = 6,801491 x1031 m/s2


 

Μ = F / a Me = (337,43189 x10-4 ) / (37,04209 x1027 ) = 9,1094 x 10-31 kg

Mp = (11,376318 x104 ) / (6,801491 x1031 ) = 1,672621 x10-27 kg


 

V = F t / m = p / mV = 27,309341 x10-23 / 9,1094 x10-31 = c = Vmax

V = 5,014391 x10-19 / 1,672621 x10-27 = c = Vmax

 

 

ΣΤΑΘΕΡΑ HUBBLE 70,1 km/sec / Mpc

με το όριο της ταχύτητας c

Η ΣΤΑΘΕΡΑ HUBBLE ΘΑ ΗΤΑΝ

6,8685 km/sec / Mpc

ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΕ

 

Χρονικό διάστημα Τ= 4,402282 x1017 sec

Χρονικό διάστημα Τ= 4,492954 x1018 sec

Μέγιστο Μήκος S= 4,276633 x 103 Mpc = 1,319768 x1026 m

Μέγιστο Μήκος  S= 4,36424 x 104 Mpc =  1,34696 x1027 m

Ρυθμός μεταβολής ±a = 6,80993 x10-10 m/s2

Ρυθμός μεταβολής ±a = 6,6725 x10-11 m/s2

 

 

Η επιτάχυνση για ταχύτητα c από περίοδο και συχνότητα με τους τύπους a = V / t = V f

 

c / TΣ = 2,997924 x108 / 0,4492954 x1019 = 6,6725 x10-11 m/s2 = G = c fmin

c / Tmin = 2,997924 x108 / 2,210218 x10-42 = 1,356393 x1050 m/s2 = Gmax = c fmax

c / Te = 2,997924 x108 / 0,080929 x10-19 = 37,04209 x1027 m/s2 = Ge = c fe

c / Tp = 2,997924 x108 / 0,4407745 x10-23 = 6,801491 x1031 m/s2 = Gp = c fp

 

* Επισήμανση: G αντί ±a, για τον παραλληλισμό με τη σταθερά G

  Για ΤΣ = c / amin με amin 6,6725·10-11 m/s2 

  Για Τmin = λmin / c  με λmin 6,626·10-34 m 
 

Μήκος από επιτάχυνση από τον τύπο S = V2 / a και αντιστρόφως

 

c2 / G = SΣ = 1,346953 x1027 m και c2 / SΣ = 6,6725 x10-11 m/s2 = G

c2 / Gmax = 6,62606 x10-34 m = h και c2 / λmin = 1,356393 x1050 m/s2 = Gmax

c2 / Ge = 0,24263 x10-11 m = λe και c2 / λe = 37,04209 x1027 m/s2 = Ge

c2 / Gp = 1,3214086 x10-15 m = λp και c2 / λp = 6,801491 x1031 m/s2 = Gp


 

Ορμή από μάζα Mmin = h1Hz / c2

 

Mmin G = (0,73725 x10-50 ) (6,6725 x10-11 ) = 4,91930 x10-61

Mmin Gmax = (0,73725 x10-50 ) (1,35639 x1050 ) = 1

Mmin Ge = (0,73725 x10-50 ) (37,04209 x1027 ) = 27,3093 x10-23

Mmin Gp = (0,73725 x10-50 ) (6,801491 x1031 ) = 5,01439 x10-19


 

Μάζα Μ από ορμή p και ταχύτητα Vmax

 

4,91930 x10-61 / 2,997924 x108 = 1,640902 x10-69 kg (λόγος με Mmin = 2,225706 x10-19 )

1 / 2,997924 x108 = 0,3335641 x10-8 kg

27,3093 x10-23 / 2,997924 x108 = 9,1093 x10-31 kg

5,01439 x10-19 / 2,997924 x108 = 1,672621 x10-27 kg


 

Συχνότητα και χρόνος από επιτάχυνση f = a / V

 

G / c = 6,6725 x10-11 / 2,997924 x108 = 2,2257068 x10-19 Hz → t =1/f = 0,449295 x1019 sec

Gmax / c = 1,35639 x1050 / c = 0,452444 x1042 Hz → t =1/f = 2,210218 x10-42 sec

Ge / c = 37,04209 x1027 / c = 12,3559 x1019 Hz → t =1/f = 0,080933 x10-19 sec

Gp / c = 6,801491 x1031 / c = 2,2687335 x1023 Hz → t =1/f = 0,4407745 x10-23 sec


 

Ταχύτητα από επιτάχυνση V = a t

 

6,6725 x10-11 x 0,4492954 x1019 = c = Vmax

1,356393 x1050 x 2,210218 x10-42 = c = Vmax

37,04209 x1027 x 0,0809329 x10-19 = c = Vmax

6,801491 x1031 x 0,4407745 x10-23 = c = Vmax


 

* Παρατήρηση: Με τους τύπους της κλασικής φυσικής, η ταχύτητα V προκύπτει πάντα Vmax = c για διαφορετικές μάζες, με διαφορετικά μεγέθη επιτάχυνσης, δύναμης, ορμής και χρόνου. 

 

Σύμφωνα, όμως, με την παρατήρηση ενός Έλληνα ερευνητή, του Ευάγγελου Καραμίχα:

Για κάθε ταχύτητα Vg που βγαίνει από τον τύποGM/r μπορεί να αντιστοιχεί θεωρητικά ένα σωματίδιο ορισμένης μάζας. Όπως και αντίστροφα, για κάθε σωματίδιο μπορεί να υπολογιστεί μία ορισμένη ταχύτητα Vg. Η ταχύτητα αυτή προκύπτει η μέγιστη c για σωματίδιο μέγιστης μάζας Πλανκ Mpl =5,45624 x10-8 kg.

Δηλαδή ισχύουν οι σχέσεις:  m / v = Mplanck / c Mplanck / m = c / v

 

Mpl = √(hc /G)

Eplanck / h = 7,4008 x1042 Hz

fpl = 7,4008 x1042 Hz

Epl = 49,03828 x108 J

Mpl = 5,456246 x10-8 kg

Emin = h1Hz = 6,62606 x10-34

Mmin = h1Hz/c2 = 0,73725 x10-50

λpl = c / fp = 0,405080 x10-34 m

apl = fpl2 λpl = c2 /λpl = 22,186977 x1050 m/s2

 

 

V=√(G Mpl / λpl )= √(36,4068 x10-19 / 0,40508 x10-34)→

V=√ 89,8755 x1015 = c

 

Λ.χ. για το ηλεκτρόνιο βρίσκει: V = √GM/r (6,6725 x10-11 ) x (9,10938 x10-31 ) / 0,24263 x10-11 = 250,5145 x10-31 → √25,05145 x10-30 = 5,0051 x10-15 m/sec

 

Για το πρωτόνιο: V =√ 8,445959 x10-23 = 0,919019 x10-11 m/s

 

Αυτή την ταχύτητα, ο Ευάγγελος Καραμίχας την αποκαλεί "βαρυτική ταχύτητα"

 

 

 


 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

Ορμή= m v = E / v = h / λ = F t = h f / v

M = h / c λ = h / f λ2 = F t / c


* Επισήμανση: c / Tmin = Gmax (αντί amax, για τον παραλληλισμό με το G )

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +