*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Η μέγιστη μάζα Mmax αντιστοιχεί σε ταχύτητα Vmax

 

 

διερεύνηση

 

Mpl c2 = Eplanck

Eplanck / h = 7,4008 x1042 Hz

 

c / hbar =ωmaxω / 2π = fmax

= 0,452444 x1042 Hz

h fmax = Ec

 

Mpl =√(hc /G) = 5,456246 x10-8 kg

fpl = 7,4008 x1042 Hz

Tpl = 0,13512 x10-42 sec

Epl = 49,038293 x108 J

Emin = h 1Hz = 6,62606 x10-34

Mmin = h 1Hz/c2 = 0,73725 x10-50 kg

λpl = c / fpl = 0,405080 x10-34 m

apl = fpl2 λpl = c2 /λpl = 22,186977 x1050 m/s2


 

 

Mc = 0,3335641 x10-8 kg = Mpl / 16,3574 = 1/c

fc = 0,452444 x1042 Hz

Tc = 2,210218 x10-42 sec

Ec = 2,997924 x108 (kg m2 /s ?)

 

Mmin = Mc/fc = 0,73725 x10-50 kg/Hz

λc = λmin = 6,62606 x10-34 m

amax = fc2 λc = c2 /λpl = 1,356391 x1050 m/s2

Mpl / Mc ► Αυτός ο μικρός λόγος 16,357 και η μικρή σχετικά διαφορά των ορίων στις δύο εκδοχές είναι σημαντικός και καθοδηγητικός για την έρευνα, κυρίως για την εξής παρατήρηση: Με έναν μικρό λόγο δεν αλλάζουν ακραία οι τεράστιοι αριθμοί, οι ποσότητες (αφού ο εκθέτης σχεδόν παραμένει ο ίδιος), όμως αλλάζουν ανατρεπτικά οι μονάδες και τα φαινόμενα που περιγράφουμε.

 

 

fmax = Vmax / λmin         

 

Mmax = Emax / c2 = h fmax / c2 = h / c λmin =

Tmin / λmin = 1 / fmax x λmin = 1 / Vmax = 1 / c

και ακόμα

Mmax = 1 / amax Tmin = fmax / amax

 

 Vmax = c = fmax x λmin = λmin / Tmin = amax Tmin =

c λmin / h = c2 / h fmax = c2 / Emax

 

 

Vmax / Mmax = V2 = amax λmin = amin λmax


 

Το φαινόμενο της μάζας είναι αντίστροφο της ταχύτητας και της μεταβολής της και για αυτό το λόγο η μέγιστη μάζα Mmax αντιστοιχεί σε ταχύτητα Vmax. Για το λόγο αυτό και μόνο, η μεταβολή της μάζας και τα όρια της μεταβολής της συνδέονται άρρηκτα με όλα τα υπόλοιπα όρια της συχνότητας, του μήκους, της επιτάχυνσης, της ενέργειας και τελικά της δύναμης. Όλα τα όρια στη μεταβολή των συγκεκριμένων φαινομένων προκύπτουν μαθηματικά από την ύπαρξη ενός ανώτατου ορίου στην ταχύτητα Vmax.

 

Vmax / Vm = Mmax / M

 

Η απλή αυτή μαθηματική σχέση της μάζας με την ταχύτητα επιτρέπει τον υπολογισμό της με την απλή μέθοδο των τριών. Δηλαδή : Η μέγιστη μάζα Mmax αντιστοιχεί σε ταχύτητα Vmax = c, η μάζα Μ σε πόση ταχύτητα V ;

 

Mmax = M x Vmax / Vm και Vmax = Mmax Vm / M

 

 

<•> Μπορούμε και υπολογίζουμε την επιτάχυνση, το χρόνο, το μήκος, τη συχνότητα στη βάση ενός μέγιστου ορίου ταχύτητας (που φαίνεται να συμπίπτει με του φωτός c), χωρίς το αντικείμενο που κινείται και επιταχύνεται και χωρίς τη σχέση του αντικειμένου με κάποια δύναμη. Η δύναμη F (kg m /s2 ) και η ορμή p (kg m / s ) στις μονάδες τους περιέχουν ποσότητα kg (μάζα) που ανήκει στο αντικείμενο, το οποίο μπορούμε να αγνοήσουμε για τα πειράματα της σκέψης. Αν, όμως, το αντικείμενο το οποίο επιταχύνεται είναι δημιούργημα κάποιας κίνησης και δεν υπάρχει από πριν σαν ανεξάρτητο; Αυτό φαίνεται πως συμβαίνει με την περίπτωση της μάζας, από την παρατήρηση στις μικροσκοπικές διαστάσεις...

Πρέπει να εξηγήσουμε πώς η μάζα καταφέρνει και παρουσιάζεται με σταθεροποιημένη ύπαρξη από εκεί που ήταν ένα φαινόμενο μεταβολής σε μία κίνηση παρόμοια όπως είναι των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Σημαντική για τη διερεύνηση αυτού του φαινομένου της αδράνειας και της σταθεροποιημένης παρουσίας της στη μορφή της ύλης, εκτός από τη σχέση της ταχύτητας, της περιόδου, του μήκους κύματος και της μεταβολής τους, είναι η σχέση με τη καμπυλότητα αυτών των φαινομένων. Μία από τις πιο μεγάλες ανατροπές και πολλά υποσχόμενες ανακαλύψεις στο χώρο της φυσικής θα προέλθει από αυτή τη στενή σχέση μεταξύ της μάζας, ηλεκτρομαγνητισμού και βαρύτητας. Οι παραπάνω ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις έγιναν και επιχειρήθηκαν να εξιχνιαστούν στη ξεχωριστή διερευνητική εργασία στην προσπάθεια να βρεθεί μία άκρη για τη μαθηματική διατύπωση της φυσικής ερμηνείας της Θεωρίας του Τελειωμένου Χρόνου. Η πιο στενή σχέση τους προδίδεται ακόμα και από τη διερεύνηση του πιο απλού φαινομένου που είναι η μεταβολή της κίνησης και από την παρατήρηση των ομοιοτήτων και των συμπτώσεων που εμφανίζονται ιδιαίτερα με τη χρησιμοποίηση και των παγκόσμιων φυσικών σταθερών.


 

Η μέγιστη μάζα Mmax αντιστοιχεί σε ταχύτητα Vmax = c, η μάζα Μ σε πόση ταχύτητα V ; ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ :
 

Η Mmax = 0,3335641 x10-8 και η Vmax = c.

H μάζα ηρεμίας του ηλεκτρονίου Μe = 9,1093 x10-31 Σε πόση ταχύτητα V αντιστοιχεί ;
 

Ve = c x Me / Mmax = 27,308989 x10-23 / 0,3335641 x10-8 = 81,8703 x10-15 m /s

 

Δηλαδή Vm = Vmax x M / Mmax


 

Η μέγιστη μάζα Mmax αντιστοιχεί σε ταχύτητα Vmax = c και σε συχνότητα fmax = Vmax / λmin = 0,452444 x1042 Hz. Σε πόση συχνότητα f αντιστοιχεί η μάζα ηλεκτρονίου Me ;

fe = fmax x Me / Mmax = 4,121448 x 1011 / Mmax = 12,35579 x1019 Hz

 

Δηλαδή fm = fmax x M / Mmax


 

Η μέγιστη μάζα Mmax αντιστοιχεί σε ταχύτητα Vmax = c και σε μήκος λmin = Vmax / fmax = 6,62606 x10-34 m . Σε πόσο μήκος λ αντιστοιχεί η μάζα του ηλεκτρονίου Me ;

λe = λmin x Mmax / Me = 2,21021 x10-42 / Me = 0,242632 x10-11 m

 

Δηλαδή λm = λmin x Mmax / M

 

Η μέγιστη μάζα Mmax αντιστοιχεί σε ταχύτητα Vmax = c και σε επιτάχυνση amax = c2 / λmin = c / Tmin = 1,35639 x1050 m/s2 . Με τον ίδιο τύπο βρίσκουμε την αντίστοιχη επιτάχυνση για τη μάζα Me. Δηλαδή :

ae = amax x Me / Mmax = 12,35576 x1019 / Mmax = 37,041646 x1027 m/s2
 

Δηλαδή am = amax x M / Mmax


 

Η μέγιστη μάζα Mmax αντιστοιχεί σε ταχύτητα Vmax = c και σε ενέργεια Emax = Mmax x c2 = h x fmax = 2,997924 x 108 J. Σε πόση ενέργεια E αντιστοιχεί η μάζα του ηλεκτρονίου Me ;

Ee = Emax x Me / Mmax = 27,308989 x10-23 / Mmax = 81,8703 x 10-15 J
        (2,997924 x108 x Me) / (1/ c)

Δηλαδή Em = Emax x M / Mmax 

Α ν τ ί σ τ ρ ο φ ο  παράδειγμα: Στη μέγιστη ταχύτητα Vmax = c (άρα και στα μέγιστα fmax, amax, Emax και στα ελάχιστα λmin και Tmin ) αντιστοιχεί η μέγιστη μάζα Mmax. Στην ταχύτητα Vm = 5 x 10-15 m/s πόση μάζα M αντιστοιχεί;

Μ = Mmax x Vm / Vmax = 1,6678205 x10-23 / c = 0,556325 x10-31 kg
            (1/c) x (5 x10-15 ) / c

Δηλαδή Μ = Mmax x Vm / Vmax


  

V = √(G M / r )   και    Vm = h /Mmax λm

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ : Η ταχύτητα Vm = 5 x 10-15 m/s προκύπτει από τον τύπο V = √(G M / r ) όταν για ακτίνα r βάλουμε το λεγόμενο μήκος Compton ( 0,24263 x10-11 m ) του ηλεκτρονίου. Η ίδια ταχύτητα προκύπτει ακόμα από τον τύπο Vm = h /Mpl λm όταν Mpl = 5,45624 x10-8 .

Τώρα, με τη λογική ότι η μέγιστη μάζα που αντιστοιχεί στη μέγιστη ταχύτητα του φωτός είναι το αντίστροφο της ταχύτητας του φωτός, (δηλαδή Mmax = 1/c = 0,3335641 x10-8 kg = Mplanck / 16,357 ) προκύπτει για ταχύτητα αντίστοιχη με τη μάζα του ηλεκτρονίου η ενέργειά του ( Ve = c x Me / Mmax = 81,87 x 10-15 m /s = Me x c2 ).

Επίσης από Vm = h /Mmax λmVe = h / 0,0809326 x10-19 = 81,871 x10-15 m/s

Σχέσεις που συμπίπτουν: Em x λm = c x h = 19,864 x10-26  Δηλαδή→ Vm x λm = Vmax x λmin

 

ωe = fe 2π = 77,6344 x1019 = V/r → Για Ve = 81,871 x10-15 m/s και r = hbar :

ωe = Ve / rmin = 77,6344 x1019 = fe Ve = ωe rmin

 

Από ποια ακτίνα re θα προέκυπτε αυτός ο αριθμός της ενέργειας του ηλεκτρονίου (81,871 x10-15 ) ως ταχύτητα από τον τύπο √(G M / r ) ;

Ve = √(G Me / re ) → G x 9,1093 x10-31 / 0,9068 x 10-14 = √ 67,0288 x10-28 = 8,1871 x10-14 m/s

Λόγος με την ακτίνα τροχιάς re = 2,81793 x10-15 m :

9,068 x10-15 / 2,81793 x10-15 m = 3,2179  ≈ 1/ π x 10-1

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όταν ένας αριθμός Χ πολλαπλασιαστεί με αριθμό μοιρών 18,43495º και το γινόμενο διαιρεθεί με αριθμό μοιρών 360º (δηλαδή: Χ x 18,43495º / 360) τότε ο αριθμός Ν που προκύπτει είναι περίπου κατά π φορές μικρότερος από τον αριθμό Χ/2π .

Παράδειγμα: 200 x 18,4349º / 360 = 10,241611 (αριθμός Ν)

200 /2π = 31,83099 → 31,83099 / 10,241611≈ π

10,241611 / 31,83099 = 0,321749

 

Από περιέργεια να δούμε σε πιο αριθμό οδηγεί ο λόγος 9,068 x10-15 / 2,81793 x10-15 = 3,2179 :

Ο αριθμός re = 2,81793 x10-15 εδώ είναι στη θέση του Χ/2π. Ο αριθμός Ν= 9,068 x10-15 πρέπει να προκύπτει από τη σχέση Χ x 18,43495º / 360. Άρα Χ= 9,068 x10-15 x 360 / 18,43495º = 177,081 x10-15. Δηλαδή:

re x = 1,770561 x10-14 = (9,068 x10-15 x 360 / 18,43495º ) x 10-1

 

Ο αριθμός 9,068 x10-15 που χρειάζεται σαν μήκος ακτίνας r ή λ στον τύπο √(G M / r ) για να προκύψει η ενέργεια του ηλεκτρονίου σαν ταχύτητα (η οποία διαφέρει κατά 16,357 με την ταχύτητα που προκύπτει όταν στον παρανομαστή βάλουμε το μήκος Compton) συνδέεται με το re x = 1,770561 x10-14 με τη σχέση ( 9,068 x10-15 x 360 / 18,43495º ) x 10-1 .

 

* 18,43495º είναι η γωνία θ που σχηματίζεται μεταξύ της προσκείμενης πλευράς a και της υποτείνουσας y μέσα σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο, όταν η προσκείμενη έχει μήκος 3 φορές το μήκος 1 της καθέτου b. Τότε η υποτείνουσα είναι 3,1622776, η εφαπτομένη εφθ=b/a = 0,3333 και η σχέση √(1+εφθ2) =1,054092

 

 

 

 

Μ = Mmax x Vm / Vmax

Ο λόγος δύο ταχυτήτων καθορίζει πόσες φορές μειώνεται μία μέγιστη ποσότητα μάζας Mmax

Παράδειγμα. Ve/Vmax = 81,871 x10-15 / 2,997924 x108 = 27,30923 x10-23

0,3335641 x10-8 x 27,30923 x10-23 = 9,10938 x10-31 kg


 

V = Vmax x M / Mmax

Ο λόγος δύο μαζών καθορίζει πόσες φορές μειώνεται η μέγιστη ταχύτητα Vmax

Παράδειγμα. Me/Mmax = 9,10938 x10-31 / 0,3335641 x10-8 = 27,30923 x10-23

2,997924 x108 x 27,30923 x10-23 = 81,871 x10-15 m/s

 

 

Γενικά όμως, ο ίδιος αυτός λόγος ή ο αντίστροφός του προκύπτει από τις παρακάτω σχέσεις:

 

 

 

Στη σχέση Μ = Mmax x Vm / Vmax παρατηρούμε ακόμα:

Vm / Vmax = Mmax x Vm

 

Στη σχέση V = Vmax x M / Mmax παρατηρούμε ακόμα:

M / Mmax = Vmax x M

 

Αυτή η ισότητα προκύπτει μαθηματικώς διότι η Mmax = 1/ Vmax

 

 

Ακόμα: Vm / Vmax = Mmax x Vm = M / Mmax = Vmax x M

Με το παράδειγμα του ηλεκτρονίου βρίσκουμε τον αριθμό 27,30923 x10-23


 

Ο λόγος των μαζών M / Mmax ή των ταχυτήτων Vm / Vmax είναι ο ίδιος αριθμός με την ποσότητα μίας ορμής Mmax x Vm = Vmax x M . Θα μπορούσαμε να πούμε, ότι η ορμή ενός σωματιδίου μάζας M που κινείται με τη μέγιστη ταχύτητα Vmax = c είναι ίση με την ορμή μίας μέγιστης μάζας Mmax, όταν αυτή κινηθεί με μία ορισμένη μειωμένη ταχύτητα V.

Η μειωμένη αυτή ταχύτητα V της μέγιστης μάζας Mmax είναι αυτή που θεωρούμε ισοδύναμη ενέργεια Ε της μικρότερης μάζας M (από τη σχέση M c2 ). Η μικρότερη μάζα M που κινείται με τη μέγιστη ταχύτητα Vmax = c είναι η ισοδύναμη ταχύτητα V (ή κινητική ενέργεια) της μέγιστης μάζας Mmax.

 

Παρατηρούμε ακόμα:

Μ = Mmax x Vm / Vmax = (Vm / Vmax )2 / Vm

V = Vmax x M / Mmax = (Vm / Vmax )2 / M = (Vmax x M)2 / Μ = Ε

 


 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

 

 

 


* Βλέπε και  "ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΜΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΑΖΑ"
 

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +