*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Ο ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Vmax ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΜΑΖΑΣ Mmax

 

 

 

Εάν στη μέγιστη ταχύτητα του φωτός Vmax = 2,997924 m/s αντιστοιχεί μία μέγιστη μάζα Mmax = 0,3335641 x10-8 kg, τότε για κάθε άλλη ταχύτητα μικρότερη από Vmax ( VVmax ) θεωρητικά θα αντιστοιχούν μικρότερες ποσότητες μάζας ( ΜMmax ). Με την απλή λογική θα περιμέναμε ότι τα σωματίδια που κινούνται με μία ταχύτητα θα αποκτούν την αντίστοιχη μάζα της ταχύτητας που κινούνται. Αυτό όμως δεν συμφωνεί με τη μάζα που δίνει η γνωστή εξίσωση της σχετικότητας.

Λ.χ. στην ταχύτητα Vtest = 2,9373541 x108 m/sec με την απλή μέθοδο των τριών αντιστοιχεί μάζα 0,3268247 x10-8 kg η οποία είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από τη μάζα ηρεμίας του ηλεκτρονίου, περίπου 0,0358778 x1023 φορές, με λόγο ταχυτήτων Vtest / Vmax = 0,979796 ή Vmax / Vtest = 1,02062.

Σύμφωνα με τη γνωστή εξίσωση Μ = mo / √ 1 - (V2 / c2 ) η μάζα του ηλεκτρονίου Me = 9,10938 x10-31 kg που κινείται με την ταχύτητα Vtest = 2,9373541 x108 m/sec αυξάνει μόνο 5 φορές, δηλαδή 45,5469 x10-31 kg / 9,10938 x10-31 = 5.

 

Η μάζα των σωματιδίων δεν αυξάνει το ίδιο εάν θεωρήσουμε ότι κινούνται με την ίδια ταχύτητα. Η αύξηση της μάζας ενός σωματιδίου εξαρτάται από την αρχική μάζα του σωματιδίου και ο υπολογισμός της αύξησης γίνεται από τον γνωστό τύπο της σχετικότητας και όχι αναλογικά με την απλή μέθοδο των τριών. Αυτό συμβαίνει διότι ο ρυθμός αύξησης της μάζας γίνεται με τον ίδιο ρυθμό που αυξάνει η ταχύτητα με την ύπαρξη ενός μέγιστου ορίου και στις δύο περιπτώσεις. Διαφορετικά υπολογίζεται ο ρυθμός αύξησης της μάζας εάν θεωρήσουμε ότι η μάζα αρχίζει από το μηδέν. Αντίστοιχα, διαφορετικά υπολογίζεται ο ρυθμός αύξησης της ταχύτητας εάν θεωρήσουμε ότι η ταχύτητα αρχίζει από το μηδέν. Εάν η μάζα αυξάνει ξεκινώντας από μία προηγούμενη ποσότητα μάζας ο ρυθμός είναι διαφορετικός, όπως και όταν η ταχύτητα αυξάνει ξεκινώντας από μία προηγούμενη τιμή ταχύτητας. Η εξήγηση αυτής της ισοδυναμίας και του παραλληλισμού είναι ότι η ύπαρξη της μάζας είναι φαινόμενο αντίστροφο της ταχύτητας και της μεταβολής της. Η μάζα των σωματιδίων προέρχεται και αυξάνει εξ αιτίας ενός άλλου φαινομένου, όπου ο χώρος μεταβιβάζει ενέργεια και αυτή συσσωρεύεται με κάποιο ρυθμό, και ο ρυθμός αυτός σχετίζεται με τη μέγιστη ταχύτητα της κίνησης και με τον ελάχιστο χρόνο που μπορεί να μεταβιβαστεί μία ποσότητα ενέργειας και με την ύπαρξη ενός ορίου στη συχνότητα.

 

Επειδή η ισοδυναμία και ο παραλληλισμός Vmax / Vm = Mmax / M εξηγείται από το ότι η ύπαρξη της μάζας είναι φαινόμενο αντίστροφο της ταχύτητας Vmax και της μεταβολής αυτής της ταχύτητας και με το ίδιο μέγιστο όριο, γι' αυτό πρέπει να κατανοήσουμε καλά τη μαθηματική σχέση για το ρυθμό που μεταβάλλεται η μάζα και η ταχύτητα. Πρέπει να κατανοήσουμε γιατί με την απλή μέθοδο των τριών Μ = Mmax x Vm / Vmax και Vm = Vmax Μ / Mmax δεν βρίσκουμε τα ίδια αποτελέσματα όπως με τον τύπο Μ = mo / 1 - ( V2 / c2 ), ενώ συνδέονται μεταξύ τους.

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ: Ο τύπος του Einstein Μ = mo /1 - ( V2 / c2 ) με τη συνηθισμένη διατύπωσή του μπορεί να μετασχηματιστεί ως εξής:

Μ = mo / 1 - ( V2 / c2 ) Μ = mo / √(c2 /c2 ) - ( V2 / c2 ) Μ = mo / √(c2 - V2 / c2 ) →

Μ = (mo2 c2 / c2 - V2 ) Μ = mo c / c2 - V2


 

Δηλαδή :

     και    

 

Επίσης ο ισοδύναμος τύπος Μ = mo / √ 1 - (MV / Mmax)2 μετασχηματίζεται αντίστοιχα :


 

     και     


 

Ηλεκτρόνιο μάζας mo = 9,1094 x10-31 kg κινείται προς ακίνητο παρατηρητή με ταχύτητα Vtest = 2,9373541 x108 m/sec. Εφαρμογή των αμέσως παραπάνω τύπων :

 

Μ = mo c / c2 - V2 Μ = 9,1094 x10-31 x 2,997924 x108 / √ ( 8,98755 x1016 - 8,6280491 x1016 ) = 27,3089 x10-23 / √ 0,359501 x1016 = 27,3089 x10-23 / 0,599584 x108 = 45,546 x10-31 kg

 

Μ = mo Mmax / Mmax2 - MV2 Μ = 9,1094 x10-31 x 0,3335641 x10-8 / √ ( 0,111265 x10-16 - 0,10681438 x10-16 ) = 3,0385688 x10-39 / √ 0,00445062 x10-16 = 3,0385688 x10-39 / 0,0667128 x10-8 = 45,547 x10-31 kg

 

Το ίδιο αποτέλεσμα όπως με τους τύπους Μ = mo /1 - ( V2 / c2 ) = mo / √ 1 - (MV / Mmax)2

 

 

Δηλαδή ο ρυθμός της μεταβολής στη μάζα σύμφωνα με την εξίσωση Einstein δίνεται από την εξίσωση :

 


 

mo / Μ = c2 - V2 / c = Mmax2 - MV2 / Mmax

9,1094 x10-31 / 45,546 x10-31 = 0,599584 x108 / 2,997924 x108 = 0,0667128 x10-8 / 0,3335641 x10-8 = 0,2


 

ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ:

 

ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ:

 

c2 - V2 = mo c / M → c2 - V2 = (mo c / M )2


 


 

Ο ίδιος τύπος λυμένος ως προς ταχύτητα V :

Μ = mo c / c2 - V2 V = c2 - (mo c / M )2 = c1- (mo / Μ )2


 


 

Ισοδύναμη μάζα με την απλή μέθοδο των τριών συμπληρωμένη


 

Από το συνδυασμό των προηγούμενων εξισώσεων προκύπτει ότι ο τύπος Μ = Mmax x Vm / Vmax ο οποίος δίνει αναλογικά την ισοδύναμη μάζα με την απλή μέθοδο των τριών για να δίνει το αποτέλεσμα σε συμφωνία με την γνωστή εξίσωση της σχετικότητας του Einstein πρέπει να γίνει:

 

Μ = ( Mmax x Vm / Vmax) x ( c2 - V2 / c )

 

Μάζα που ισοδυναμεί στην ταχύτητα Vtest = 2,9373541 x108 m/sec με όριο τη μέγιστη μάζα Mmax = 1/c με την απλή μέθοδο των τριών Μ = ( Mmax x Vm / Vmax):

(0,3335641 x10-8 ) x (2,9373541 x108 ) / 2,997924 x108 = 0,9797958 / 2,997924 x108 = 0,3268247 x10-8 kg

Μάζα που ισοδυναμεί στην ταχύτητα Vtest = 2,9373541 x108 m/sec με το ίδιο όριο μέγιστης μάζας Mmax = 1/c με τη συμπληρωμένη εξίσωση Μ = ( Mmax x Vm / Vmax) x ( c2 - V2 / c )

 

Μ = 0,3268247 x10-8 x ( c2 - V2 / c ) = 0,3268247 x10-8 x ( 0,599584 x108 / c ) →

Μ = 0,3268247 x10-8 x 0,20 = 0,06536494 x10-8  kg

 

Αυτή η μάζα αδράνειας 0,06536494 x10-8 kg αν ήταν σωματίδιο που κινείται με ταχύτητα Vtest = 2,9373541 x108 m/sec γίνεται 0,3268247 x10-8 kg σύμφωνα με τη γνωστή εξίσωση του Einstein

* V2 = V2 test = 8,6280491 x1016

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +