*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

ΠΩΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΙΟ ΜΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΜΑΖΑΣ Mmax (Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

 

 

Η δυσκολία να κατανοηθεί η δομή της ύλης προκύπτει από το ότι υπάρχουν δυναμικά φαινόμενα χωρίς την παρουσία ενός σταθερού υλικού σώματος, όπως συμβαίνει στον μακροσκοπικό κόσμο της καθημερινής εμπειρίας. Σε αντίθεση με τον μακροσκοπικό κόσμο όπου η μάζα αποτελεί την ουσία του και κάτι το ξεχωριστό από τις κοσμικές δυνάμεις. Αναζητούμε πώς δημιουργείται ή διατηρείται το φαινόμενο της μάζας στις μικροσκοπικές διαστάσεις, από την παρουσία ενός κοινού και πεπερασμένου χώρου και με την ταλάντωση της ενέργειάς του.


 

ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

Me = h / c λe = h f / c2 = 9,10938 x10-31 kg

Mp = h / c λp = h f / c2 = 1,672621 x10-27 kg

Ee = Me c2 = h fe = 81,871 x10-15 J

= 0,510998 MeV

Ep = h fp = Mp c2 = 15,032765 x10-11J

= 938,272 MeV

fe = Ee / h = M c2 / h = 12,3559 x1019 Hz

fp = Ep / h = M c2 / h = 2,2687335 x1023 Hz

te = 1/ fe = 0,080933 x10-19 sec

tp = 1/fp = 0,4407745 x10-23 sec

λe = c / fe = h / M c = 0,24263 x10-11 m

λp = c / fp = h / M c = 1,3214086 x10-15 m

ae = λe fe2 = c2e = 37,04209 x1027 m/s2

ap = λp fp2 = c2p = 6,801491 x1031 m/s2 = c fp

Fe = Ee / λe = Me ae = 337,431 x10-4 N

Fp = Ep / λp = Mp ap = 11,376318 x104 N

pe = Fe te = Me c = 27,3093 x10-23

pp = Fp tp = Mp c = 5,014391 x10-19

 

 


 

e = 1,602176462 x10-19 (cb και 1eV)

c = 1/√ μο εο = 2,997924 x108 m/sec

re = 0,28179367 x10-14 m (μέση ακτίνα τροχιάς στο απλό άτομο)

G = 6,6725 x10-11 m3 / kg sec2

π = 3,14159

 

σταθερά α = re / λe = 7,29737 x10-3

h = 6,62606 x10-34 kg m2 / sec (J x sec)

σταθ. Boltzmann (k) = 1,38065 x10-23 Joule/k)

hbar = h / 2π

Mp / Me = 0,183615 x104

μο = 4π x 10-7 = 12,56636 x10-7 Henry / m

Fηλ = k e2 / re2 = Ee / re = 29,05356 N

εο = 1 / 36π x 109 = 8,854 x10-12 Farad / m

k = 8,987551787 x 109 Ν m2/Cb2 = 1 / 4π εο

zo = √μο /εο = μο c = 376,7 Ohm


 

re = e2 / 4π Me c2 εo = 0,28179367 x10-14 m

 

L = M V r = n h /2π →Le = 9,10938 x10-31 x 2,18768 x106 x 0,28179367 x10-14 = 5,6157 x10-39 kg m2 /sec

 

Fηλ / Fκ = (h / 2π) / Le = Ee / Μ V2 = 1,8779 x104

 

V = 2π re / Te = 1,77056 x10-14 / 0,080932 x10-19 = 2,187713 x106 m/s

(2π re / Te ) / c = 2π re / λe = e2 / εο hbar c 4π = α = 7,2974 x10-3 = 1/137,0346

 

εο = e2 / 4π Ee re re = e2 / 4π Ee εοe2 = 4π Ee εο re

1Coulomb = 6,241506363 x1018 eV

h = 6,62606 J sec = 4,1356618 x 10-15 eV sec (ή eV/Hz)

1eV = 0,24179893 x1015 Hz (φορές το h) Ενέργεια 1eV αντιστοιχεί σε συχνότητα f=241,798 THz

M = E/c2 → 1ev x (1,602176 x 10-19 J) /c2 = 0,178266 x10-35 kg

 

 

 

ΠΙΘΑΝΑ ΜΕΓΙΣΤΑ Max ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ Min ΟΡΙΑ

Mpl c2 = Eplanck

Eplanck / h = 7,4008 x1042 Hz

 

c / hbar =ωmaxω / 2π = fmax

= 0,452444 x1042 Hz

h fmax = Ec

 

Mpl =√(hc /G) = 5,456246 x10-8 kg

fpl = 7,4008 x1042 Hz

Tpl = 0,13512 x10-42 sec

Epl = 49,038293 x108 J

Emin = h 1Hz = 6,62606 x10-34

Mmin = h 1Hz/c2 = 0,73725 x10-50 kg

λpl = c / fpl = 0,405080 x10-34 m

apl = fpl2 λpl = c2 /λpl = 22,186977 x1050 m/s2


 

 

Mc = 0,3335641 x10-8 kg = Mpl / 16,3574

fc = 0,452444 x1042 Hz

Tc = 2,210218 x10-42 sec

Ec = 2,997924 x108 (kg m2 /s ?)

 

Mmin = Mc/fc = 0,73725 x10-50 kg/Hz

λc = λmin = 6,62606 x10-34 m

amax = fc2 λc = c2 /λpl = 1,356391 x1050 m/s2

Mpl / Mc Αυτός ο μικρός λόγος 16,357 και η μικρή σχετικά διαφορά των ορίων στις δύο εκδοχές είναι σημαντικός και καθοδηγητικός για την έρευνα, κυρίως για την εξής παρατήρηση: Με έναν μικρό λόγο δεν αλλάζουν ακραία οι τεράστιοι αριθμοί, οι ποσότητες (αφού ο εκθέτης σχεδόν παραμένει ο ίδιος), όμως αλλάζουν ανατρεπτικά οι μονάδες και τα φαινόμενα που περιγράφουμε.

 

 

ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΑ Max ΚΑΙ Min ΟΡΙΑ

Vmax = λmin x fmax = 2,997924 x108 m/s

 

fmax = Vmax / λmin = 0,452444 x1042 Hz

fmin = amin / Vmax = 2,225706 x10-19 Hz

Tmin = Vmax / amax = 2,210216 x10-42 sec

Tmax = Vmax / amin = 0,449295 x1019 sec

amax = Vmax2 / λmin= 1,356394 x1050 m/s2

amin = Vmax / Tmax = 6,6725 x10-11 m/s2

λmin = Vmax x Tmin = 6,62606 x10-34 m

λmax = Vmax2 / amin = 1,346953 x1027 m

Mmax = fmax / amax = 0,3335641 x10-8 kg

Mmin = Mmax / fmax = 0,73725 x10-50 kg

Fmax = Emax / λmin = 0,452444 x1042 N

 


 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 


ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +