*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

ΠΩΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΙΟ ΜΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΜΑΖΑΣ Mmax (Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

 

 

 

Χωρίς να έχει γίνει καθαρά αντιληπτό από την αρχή της διερεύνησης, παρατηρήθηκαν πολλές συμπτώσεις με τους πιο απλούς και χαζούς υπολογισμούς του κόσμου. Όπως διαπιστώθηκε καθαρά στο τέλος της πρώτης διερεύνησης, αυτές οι συμπτώσεις ξεκινούσαν από την εξής παρατήρηση, όπως αυτή διατυπώθηκε αργότερα στον 2ο τόμο της κοσμολογικής θεωρίας με τον τίτλο: "Το (πλήρες) Σύμπαν και ο δυναμικός (κενός) χώρος)" και με υπότιτλο: Οι παγκόσμιες φυσικές σταθερές και τα μαθηματικά όρια στις φυσικές μεταβολές.

 

<> Η σταθερά h σχεδόν συμπίπτει μ' ένα ελάχιστο μήκος κύματος λmin

Δηλαδή h ≈ λmin

Το ελάχιστο μήκος κύματος λmin σχεδόν συμπίπτει με την σταθερά h, η οποία δεν είναι μόνο μια θεωρητική ποσότητα. Με τη σταθερά h συνδέονται θεωρητικά και τεχνολογικά όλα τα ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα. Το ελάχιστο μήκος κύματος λmin σχεδόν συμπίπτει με την σταθερά h και συνεπώς με την ποσότητα h/2π η οποία είναι καθοριστική για τη δομή της ύλης και ρυθμίζει ακτίνες και μήκη τροχιών στη δομή της ύλης. Κατά συνέπεια και οι τρεις παγκόσμιες σταθερές h,c,G εμφανίζονται και συνδέονται μεταξύ τους, μόνο και μόνο επειδή το ελάχιστο μήκος λmin σχεδόν συμπίπτει με τη μικροσκοπική ποσότητα της σταθεράς h. Το ελάχιστο μήκος λmin πλησιάζει την ποσότητα h ≈ 10-34 m και αυτό σημαίνει ότι για μεταβολή σε μια τόσο μικρή ποσότητα (με 16,3574 φορές για το μήκος λpl) αλλάζουν τα πάντα στη φυσική και στο Σύμπαν! Έτσι, τόσο απλά, από μια θεωρητική παρατήρηση που μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε καλός μαθητής σχολείου, φανερώνεται ακόμα, η δυσκολία να ερμηνευτεί το πλήθος των μικροσκοπικών φαινομένων και η δομή των υλικών στοιχείων και η ανάγκη της φύσης να είναι γρήγορη στις δημιουργικές διεργασίες της, αφού οι μικροσκοπικές μεταβολές δεν πρέπει να αποκλίνουν στο ελάχιστο, για να μη χάνεται ο συγχρονισμός και η δημιουργική συνάντηση των φαινομένων.

 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ <> Πώς μια φιλοσοφική ερμηνεία για τη διατήρηση του κόσμου ως ένα σύνολο συναντήθηκε με τη φυσική.

 

Εάν λοιπόν για τη δημιουργία της ύλης ισχύει

1/ Vmax = Mmax = h/c λmin  και  Vmax = Emax = λmin fmax  

όπου συμπίπτει λmin = h 

τότε αυτό μπορούμε να το εξακριβώσουμε εύκολα από την εφαρμογή των γνωστών τύπων της φυσικής και από τα αποτελέσματά που προκύπτουν. Η πρώτη παρατήρηση και σύμπτωση είναι ότι η μάζα και η ενέργεια εμφανίζονται στη φυσική σαν αντίθετα μέσα στους τύπους (E= hc /λ =m c2 και M = h / c λ = Ε / c2 ), με την καταλυτική παρουσία της ταχύτητας του φωτός του c. Εάν τα δύο φαινόμενα είναι αποτελέσματα της ταχύτητας Vmax και της απουσίας της ταχύτητας 1/Vmax, τότε παρατηρούμε την ίδια αντίθεση και παράλληλα εξηγούμε πως συμβαίνει να εμφανίζονται σαν αντίθετα η μάζα με την ενέργεια, ενώ πρόκειται για μία και την ίδια ουσία.


 

λe x fe = c ΟΚ.

     λe x fmax = 0,109776 x1031 = 1/Me Ύποπτη σύμπτωση να προκύπτει το αντίστροφο της μάζας Me όταν το μήκος λe πολλαπλασιαστεί λανθασμένα με τη μέγιστη συχνότητα fmax Δηλαδή :

 

1/ λe x fmax = Me.   Όπως και    Me = 1/ amax x te = fe / amax 

amax x λmin = c2 (m2/s2 ) OK.

     ae x λe = c2 (m2/s2 ) OK.

Όμως c / amax x λe = Me Δηλαδή :

 

1/ λe x fmax = 1/ amax x te = fe / amax = c / amax x λe = Me


 

 

amax / fmax = c OK.

     ae / fmax = 81,871 x10-15 m/s = Me x c2 = Ee ?

     fe x λmin = 81,871 x10-15 m/s = Ee ?

     Me = Ee / c2 = E / amax x λmin = E / ae x λe = Emax / amax x λe

 

ή μήπως : Μ = V / amax x λmin = V / ae x λe = Vmax / amax x λe

 

Δηλαδή :

1/ λe x fmax = 1/ amax x te = fe / amax = c / amax x λe = V / amax x λmin = V / ae x λe = Me 

amax = Fmax / Mmax = Vmax2 / λmin = fmax2 x λmin   OK

     Mmax = Fmax / amax    OK

     Mmax = Vmax / amax x λmin = 1/ λmin x fmax Χάνεται το τετράγωνο (2 ) από τον τύπο της επιτάχυνσης και αντί για ταχύτητα m/s προκύπτει αντίστροφο ταχύτητας 1/(m/s). Σαν να λέμε, ότι η μάζα Mmax προκύπτει όταν η επιτάχυνση μηδενιστεί (φύγει) και η ταχύτητα γίνει ακινησία.


 

* Για να προκύψει μάζα M από τον τύπο amax = fmax2 x λmin πρέπει να εισαγάγουμε παράτυπα μία συχνότητα f και να τη βάλουμε στον αριθμητή: Μ = f / fmax2 x λmin

<> Για να πάρουμε μέγιστη μάζα Mmax πρέπει η συχνότητα f στον αριθμητή να είναι fmax :

 

Mmax = fmax / fmax2 x λmin = 1/ fmax x λmin


 

<> Για συχνότητα f μικρότερη από < fmax τότε και μάζα M < Mmax. Δηλαδή :

 

Μ = f / fmax2 x λminf / fmax x fmax x λmin f / fmax x Vmax

                                                         fmax x λmin = c 

* Για να προκύψει μάζα M από τον τύπο amax = Vmax2 / λmin πρέπει να μετατρέψουμε τον τύπο και να γίνει ως εξής :

 

Μ = V / Vmax fmax λminV / Vmax2 V / amax x λmin

 

<> Για να πάρουμε μέγιστη μάζα Mmax πρέπει η ταχύτητα V στον αριθμητή να είναι Vmax

      Για ταχύτητα V μικρότερη από < Vmax τότε και η μάζα Μ < Mmax. 

Τελικά η σύνδεση της μάζας με το αντίστροφο ταχύτητας οδηγεί στις παρακάτω σχέσεις :

 

 

Βλέπε ακόμα όπου h = λmin, Vmax = fmax λmin, amax = fmax2 λmin, Ε =am / fmax

Με άλλα λόγια ο τύπος M = E / c2  =  V / Vmax2  =  fm / amax ... ...

 


 

ΣΧΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

E = M c2 = h f

E = M amax λmin = M am λm =  = Vmax2 / λm x fmax = am / fmax = Vmax x λmin / λm = am x λmin / Vmax

                                                              Vmax2 / λm = am                                              am / Vmax = fm

                                                              Vmax2 / fmax = c h = Vmax λmin

 

Με άλλα λόγια ο τύπος E = M c2 = h f = Vmax x λmin / λm = Vmax2 / λm x fmax = am / fmax ... ...

 

 

 

Για να πάρουμε c2 : λm x fm = Vmaxλm x fm2 = am am x λm = c2 = Vmax2

 

Π.χ. 0,24263 x10-11 x 12,3559 x1019 = c → 0,24263 x10-11 x (12,3559 x1019 )2 =37,042 x1027 = ae

ae x λm = c2

 

Με άλλα λόγια ο τύπος E = M c2 = M x λm x fm λm x fm Γιατί δύο φορές το c επί τη μάζα Μ? Αφού μπορεί να γίνει πιο σύντομα! Vmax x λmin / λm = am / fmax = E


 

1/ fmax = Tmin →1 / 0,452444 x1042 Hz = 2,210218 x10-42 sec

Γιατί η μάζα M των σωματιδίων επί το γνωστό μήκος λ βγάζει την ελάχιστη ποσότητα χρόνου Tmin ?

Me = 9,10938 x10-31 kg

Mp = 1,672621 x10-27 kg

λe = 0,24263 x10-11 m

λp = 1,3214086 x10-15 m

 

 

Me x λe = 2,210218 x10-42  (kg x m ή sec ? )

Mp x λp = 2,210218 x10-42  (kg x m ή sec ? )

 

Εάν M = fm / amax τότε → fm x λe / amax = 2,210218 x10-42 sec   ΟΚ.

 


 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

M c2 = M x λm x fm λm x fm

Γιατί δύο φορές το c επί τη μάζα Μ? Αφού μπορεί να γίνει πιο σύντομα!

Vmax x λmin / λm = am / fmax = M c2 = E


ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +