*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Μαθηματική διερεύνηση της κοσμολογικής θεωρίας

√50h - Mplanck - G

 

 

διερεύνηση

 

ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΑ ΜΕΓΙΣΤΑ Max ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ Min ΟΡΙΑ

Mpl c2 = Eplanck

Eplanck / h = 7,4008 x1042 Hz

 

c / hbar =ωmaxω / 2π = fmax

= 0,452444 x1042 Hz

h fmax = Ec

 

Mpl =√(hc /G) = 5,456246 x10-8 kg

fpl = 7,4008 x1042 Hz

Tpl = 0,13512 x10-42 sec

Epl = 49,038293 x108 J

Emin = h 1Hz = 6,62606 x10-34

Mmin = h 1Hz/c2 = 0,73725 x10-50 kg

λpl = c / fpl = 0,405080 x10-34 m

apl = fpl2 λpl = c2 /λpl = 22,186977 x1050 m/s2


 

 

Mc = 0,3335641 x10-8 kg = Mpl / 16,3574

fc = 0,452444 x1042 Hz

Tc = 2,210218 x10-42 sec

Ec = 2,997924 x108 (kg m2 /s ?)

 

Mmin = Mc/fc = 0,73725 x10-50 kg/Hz

λc = λmin = 6,62606 x10-34 m

amax = fc2 λc = c2 /λc = 1,356391 x1050 m/s2

amax = Gmax   Επισήμανση: c / Tmin = Gmax (αντί amax, για τον παραλληλισμό με το G )

 

Υπενθύμιση: Με το πιο απλό σενάριο (ότι μία δύναμη F με μέγεθος 6,6725 x 10-11 Ν επιταχύνει μία μάζα m=1kg μέχρι την ταχύτητα c) που βασίζεται σε δύο παγκόσμιες σταθερές (c και G) βρίσκουμε τα εξής ενδεχόμενα μεγέθη χρόνου και μήκους (μήκος ακτίνας, διαμέτρου ή περιμετρικό) :

TΣύμπαντος = 0,4492955 x1019 sec   ή   fΣύμπαντος = 2,225706689 x10-19 Hz

SΣύμπαντος = c TΣύμπαντος = 1,346953 x1027 m

 

 

Αν  amax = Gmax    και    amin = G

amin / fΣυμπ = amax / fmax = c

 

 

Η μάζα ενοποίησης των τριών φυσικών σταθερών μετά από την παρατήρηση ότι cG ≈ 0,02

 

0,02 / c ≈ G 0,02 / G ≈ c

 

1 / 0,02 = 50

 

Mpl =√ (hc /G) = √ 50 c2 h = c √ 50 h

 

Mpl / √50h = c

 

 

 

| √50h  |   Mplanck  |

c / SΣύμπ = 2,225 x10-19 = fΣύμπ = 1 / ΤΣύμπ

c / λmin = 0,4524 x 1042 = fmax = 1 / Tmin

c2 / SΣύμπ = 6,6725 x10-11 = G = amin

c2 / λmin = 1,35639 x1050 = amax

 

 

50h x c2 = 16,358 = Mpl c = √50h c c

50h = Mpl / c = 1,820173 x10-16

Ee / TΣ = 18,22 x10-33 = Me c G

Me x 0,02 = 0,182186 x10-31 = 1,82186 x10-32

 

Me / Vge = 1,82187 x10-16

 

G Te Ee / λe = 182,221 x10-34 = Ee G / c

c / 16,358 = 0,183269 x108

Ee x 2 / c2 = 18,2187 x10-30

0,183269 x108 x G = 36,41 x10-3

16,358 / √50h = c2

36,41 x10-3 / 0,02 = 1820,5 x10-3

16,358 / c2 = √50h

36,41 x10-3 x 0,02 = 0,7282 x10-3

16,358 / c = Mpl = √50h x c

 

 

1 / Mpl = 0,18327 x108 = c / 16,358

Mplanck = 5,456 x10-8 = 16,358 / c

1 / √50h = 0,054939 x1017 = c2 / 16,358

50h = 1,820173 x10-16 = 16,358 / c2

 

 

 

 

50h / SΣύμπ = 13,517 x10-44

50h / h = 2,74699 x1017

 

 

G / √50h = 3,666 x105

50h = M / Vg

 

 

c2 x 50 = TΣύμπ → 1 / 50 c2 = fΣύμπ

c x 50 = 1 / G → 1 / 50 c = G

 

 

 

 


 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

*μο = 4π x 10-7 Η/m = 12,566368 x10-7 Henry /m                 *εο = 1/36π 109 = 8,854 x 10-12 Farad /m

*G = 6,6725 x10-11                                                                *zο = 120π = 376,9 Ω


* Μονάδες c G ≈ 0,02 → (m /s) x (m3 / s2 kg) = m4 / s3 kg
 

 

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +