*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

 

ΟΙ ΑΠΛΕΣ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΕΣ  ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

 

<> Μπορούμε και υπολογίζουμε την επιτάχυνση, το χρόνο, το μήκος, τη συχνότητα στη βάση ενός μέγιστου ορίου ταχύτητας (που φαίνεται να συμπίπτει με του φωτός c), χωρίς το αντικείμενο που κινείται και επιταχύνεται και χωρίς τη σχέση του αντικειμένου με κάποια δύναμη. Η δύναμη F (kg m /s2 ) και η ορμή p (kg m / s ) στις μονάδες τους περιέχουν ποσότητα kg (μάζα) που ανήκει στο αντικείμενο, το οποίο μπορούμε να αγνοήσουμε για τα πειράματα της σκέψης. Αν, όμως, το αντικείμενο το οποίο επιταχύνεται είναι δημιούργημα κάποιας κίνησης και δεν υπάρχει από πριν σαν ανεξάρτητο; Αυτό φαίνεται πως συμβαίνει με την περίπτωση της μάζας, από την παρατήρηση στις μικροσκοπικές διαστάσεις...

Πρέπει να εξηγήσουμε πώς η μάζα καταφέρνει και παρουσιάζεται με σταθεροποιημένη ύπαρξη από εκεί που ήταν ένα φαινόμενο μεταβολής σε μία κίνηση παρόμοια όπως είναι των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Σημαντική για τη διερεύνηση αυτού του φαινομένου της αδράνειας και της σταθεροποιημένης παρουσίας της στη μορφή της ύλης, εκτός από τη σχέση της ταχύτητας, της περιόδου, του μήκους κύματος και της μεταβολής τους, είναι η σχέση με τη καμπυλότητα αυτών των φαινομένων. Μία από τις πιο μεγάλες ανατροπές και πολλά υποσχόμενες ανακαλύψεις στο χώρο της φυσικής θα προέλθει από αυτή τη στενή σχέση μεταξύ της μάζας, ηλεκτρομαγνητισμού και βαρύτητας. Οι παραπάνω ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις έγιναν και επιχειρήθηκαν να εξιχνιαστούν στη ξεχωριστή διερευνητική εργασία στην προσπάθεια να βρεθεί μία άκρη για τη μαθηματική διατύπωση της φυσικής ερμηνείας της Θεωρίας του Τελειωμένου Χρόνου. Η πιο στενή σχέση τους προδίδεται ακόμα και από τη διερεύνηση του πιο απλού φαινομένου που είναι η μεταβολή της κίνησης και από την παρατήρηση των ομοιοτήτων και των συμπτώσεων που εμφανίζονται ιδιαίτερα με τη χρησιμοποίηση και των παγκόσμιων φυσικών σταθερών.

 

 

Vmax / Vm = Mmax / M = Emax / Em = amax / am = λm / λmin = fmax / fm = f↑

 

 

Vm = Vmax x M / Mmax

 

 

fm = fmax x M / Mmax


 

λm = λmin x Mmax / M

 

 

am = amax x M / Mmax


 

Em = Vmax x M / Mmax

 

 

Μ = Mmax x Vm / Vmax

 

 

 

= λmin x fmax x M / Mmax = λmin x fmax / fm↑ = λmin x fm = Vmax x λmin / λm

= Vmax / fm           Mmax / M = fm↑ και fmax / fm↑ = f = M c2 / h

 

= fmax / fm↑ = Vmax / λmin x fm↑ = Vmax / λm = M / Mmax x Vmax / λmin

     Vmax / λmin = fmax και λmin x fm↑ = λm

 

= Vmax x fm↑ / fmax = λmin x fmax x fm↑ / fmax = λmin x fm↑ = Tm / Mmax

              fm↑ / fmax = T

 

= Vmax x fmax / fm↑ = amax / fm↑ = Vmax x fm

   Vmax x fmax = amax και fmax / fm↑ = fm = M c2 / h

 

= h x fmax x M / Mmax = h x fmax / fm↑ = h x fm = M / Mmax2


 

= Mmax x λmin x fm / λmin x fmax = Mmax x fm / fmax = fm / Vmax x fmax = fm/amax

                                                                                     Vmax x fmax = amax

Μ = Mmax x Vm / Vmax

= 1/ Vmax x fm↑ = 1/ λmin x fmax x fm↑ = 1/ fmax x λm = Tmin / λm = Vm / Vmax2 =

= Mmax / fm

                                λmin x fm↑ = λm

V2 = Vmax x λmin / Tmin

= Vmax x λmin x fmax = fmax x λmin / Mmax = amax λmin

   Tmin / λmin = Mmax = fmax / amax

 

 

 

Vmax = Vm x Mmax / M

 

 

fmax = fm x Mmax / M


 

λmin = λm x M / Mmax

 

 

amax = am x Mmax / M


 

Emax = Vm x Mmax / M

 

 

Mmax = Μ x Vmax / Vm

 

 

=λmin x fmax = λmin x fm x fm↑ = λmin / Tmin = Vm x fm =amax x Tmin =amax / fmax

                     fm x fm↑= fmax και Mmax / M = fm

 

= fmx fm↑= Vmax / λmin = Vmax x fm↑ / λm = fm x Vmax / Vm = Mmax x Vmax2 / λmin

    Vmax / λm = fm και Vmax / Vm = fm

 

= Vmax / fmax = Vmax x Tmin = Vm x fm↑ / fmax = Vmax / fm x fm↑ = λm / fm

                                  Vm x fm↑ = Vmax και fm↑ / fmax = Tm και fm x fm↑= fmax

 

= am x fm↑ = Vmax x fmax = Vmax x Vmax / λmin = fm↑ x Vmax x fm

   Mmax / M = fm↑ και Vmax / λmin = fmax και Vmax x fm = am

 

= h x fmax = h / Tmin = Vm x λm / λmin = Vm x fm↑ = M x Vmax / Vm

                         λm / λmin = fm↑ = Mmax / M = Vmax / Vm

 

= M x fmax x λmin / Vm = M x fm↑ = fmax /amax = 1/ Tmin x amax =

=fmax / Vmax x fmax = 1 / Vmax = λmin x fmax / Vmax2

 

Μmax = M x Vmax / Vm

 

 

= 1/ Vmax = 1/ λmin x fmax = Tmin / λmin = M x Vmax / λmin x fm

 

Vmax2 =

Vm x Vmax x Mmax / M

 

 

= Vm / M = Vmax / Mmax = c2 = fmax x λmin x fm x λm = λmin x fm x λm / Tmin

   Vmax x Mmax = 1                   fmax x λmin =c       λminx fm=Vm και fm x λm =c

Vmax2 = fm x λmin / M

= λmin x λmin x fmax / Tmin = amax λmin

 

 

Γιατί όταν αφαιρεθεί η μονάδα της μάζας από την ενέργεια (Ε=kg x m2 / s2) προκύπτει ταχύτητα στο τετράγωνο V2 δηλαδή E / M = c2 ?

Διότι, μέσα στην ενέργεια υπάρχει η μονάδα kg για μία ποσότητα μάζας, η οποία είναι στην ουσία ένα φαινόμενο από μεταβολή ταχύτητας (και ενέργειας) σύμφωνα με τη σχέση Τ/λ . Δηλαδή

 

Μ = Τ / λ και Ε = (Τ / λ) x (λ / Τ) x (λ / Τ) → Ε = sec x m2 / sec2 x m = m / sec = V

Αφού η ταχύτητα c = Vmax τότε ο τύπος Ε = M x c2 = (Τ / λ) xmin / Τmin) xmin / Τmin)

 

ΕΠΙΣΗΣ

c2 = Vmax x λmin / Tmin = fm x λmin / M = fmax x λmin / Mmax = E / M = h f / M = amax x λmin

 

 

Εάν η μάζα προκύπτει από τη σχέση M = T / λ τότε η σταθερά του Planck h με τις μονάδες kg m2 / sec γίνεται :

(sec / m) x (m2 / sec) = m  δηλαδή μήκος λ .

Δηλαδή η σταθερά h αποκτάει τη μονάδα μήκους, όπως όταν υποθέσαμε και παρατηρήσαμε ότι η ποσότητα h / 2π είναι στοιχειώδη ακτίνα r που όταν διαιρέσει τη μέγιστη ταχύτητα του φωτός c (c / hbar) μας δίνει αποτέλεσμα μία γωνιακή ταχύτητα ω. Η γωνιακή ταχύτητα ω / 2π = συχνότητα f. Από τη λογική αυτής της παρατήρησης προκύπτει ξανά σαν μήκος κύματος λ η σταθερά δράσης h και σαν μέγιστη συχνότητα fmax = 0,452444 x1042 .

 

 


"ΣΠΑΣΙΜΟ" ΤΟΥ c2 ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 

M = E / c2 = h f / a λ M = fm / fmaxfm / amax


 

Παραδείγματα με τα στοιχεία του ηλεκτρονίου:

 

M = E / c2 Εe / c2 81,871 x10-15 / c2 = 9,1093 x10-31 kg

M = fm / fmax c → Me = fe / fmax c 12,3559 x1019 / 0,452444 x1042 x c = 9,1093 x10-31

Μ = fm / amax = 12,3559 x1019 / 1,35639 x1050 = 9,1093 x10-31

 

 

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

 

Μ Ε Γ Ι Σ Τ Α  ΚΑΙ  Ε Λ Α Χ Ι Σ Τ Α  Ο Ρ Ι Α

 


* h f / a = ΣΤΑΘΕΡΑ Μ λ = 2,21021 x10-42

  h f / λ = ΔΥΝΑΜΗ F
 

 

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +