*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

--

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

 

 

διερευνηση

 

 

Μπορούμε να υπολογίζουμε τη μάζα των σωματιδίων σαν ισοδύναμα ποσά ενέργειας hf και με όρους όπως μήκος κύματος, συχνότητα και σε σχέση με τη ταχύτητα του φωτός c. Παρατηρούμε τη σχέση της μάζας με τους παραπάνω όρους, με την ταχύτητα του φωτός και με τις φυσικές σταθερές. Δεν θα μπορούσε να μην περάσει από το μυαλό μας το φαινόμενο του συντονισμού, ακόμα και αν αγνοούσαμε την εμπλοκή αυτού του φαινομένου στη δομή της ύλης. Πρέπει να ερευνήσουμε ακόμα πιο επίμονα για τις σχέσεις των σωματιδίων με τα κυματικά φαινόμενα, όταν ερμηνεύουμε τα σωματίδια σαν ποσότητες από τη διακύμανση μιας σταθερής ποσότητας ενέργειας. Ιδιαίτερα, πρέπει να αναζητήσουμε τις σχέσεις που μπορεί να έχει ένα φαινόμενο συντονισμού με τις συγκεκριμένες ποσότητες που ανιχνεύουμε πιο σταθερές μέσα στη δομή της ύλης, τη σχέση της ταχύτητας με τη συχνότητα και τη μάζα των υλικών σωματιδίων, σε τελική ανάλυση τις σχέσεις των σωματιδίων με τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και της αδράνειας με τα κυματικά φαινόμενα. 

Η ταχύτητα c του φωτός προκύπτει από τις εξισώσεις του Maxwell, οι οποίες περιλαμβάνουν φαινόμενα (μο εο zo) που ανήκουν στον ηλεκτρομαγνητισμό. Στην πορεία, ο ηλεκτρομαγνητισμός και η κίνηση του ηλεκτρονίου αποτέλεσαν ένα συναρπαστικό, πολύτιμο και ανεξάντλητο πεδίο έρευνας και ένα μεγάλο κομμάτι της επιστήμης, της τεχνολογίας και ιδιαίτερα της φυσικής συνδέονται με την ταχύτητα του φωτός και τη σχέση του με τον ηλεκτρομαγνητισμό. Ένα δημιουργικό μυαλό δεν μπορεί να μην παρατηρήσει και να μην υποκύψει στον πειρασμό να "αναμείξει" στους τύπους, τα φαινόμενα που ανήκουν στον ηλεκτρομαγνητισμό μαζί με τα φαινόμενα που περιγράφουν τις απλές κινήσεις των μακροσκοπικών σωμάτων.

Μαγνητική διαπερατότητα κενού  μο =x 10-7 Η/m = 12,566368 x10-7 Henry /m

Ηλεκτρική διαπερατότητα κενού  εο = 1/36π 109 = 8,854 x 10-12 Farad /m

Χαρακτηριστική αντίσταση κενού χώρου  zo = √μοο = μο c ~ 377 Ohm

Η ταχύτητα του φωτός στο κενό δίνεται από τη σχέση c = 1/μο εο

 

Henry = Volt sec / Ampere = Ω sec (αντίσταση V/A)

Farad = Ampere sec / Volt = 1/Ω sec = Ω-1 sec (Αγωγιμότητα A/V)

Henry x Farad = sec2

Ohm = Volt / Ampere

 

c2 = 1 / μο εο    και    c = 1 / √ μο εο

 

μο / εο = Ω  =  1,2 x 102 π = 120 π

 

Από τις σχέσεις c2 = 1 / μο εο και c = 1 / √ μο εο  βρίσκουμε :

μο = 1 / c2 εο  και  εο = 1 / c2 μο

 

E = M / μο εο  και  M = E μο εο

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Η/Μ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ

1/ μο εο = c2 και c =1/√ μο εο

1/ μο εο = c2 = c x 0,02 / G

 

c = G x50 / μο εο= G / μο εο x 0,02

μο = 4π x 10-7 Η/m = 12,566368 x10-7 Henry/m

G = μο εο x 0,02 c

εο = 8,8542 x 10-12 Farad/m

 

μο εο = 111,26262 x 10-19 = 1/c2

μο εο x 0,02 = 2,22525 x10-19 = G/c

 

c/ μο εο x 0,02 = 1,34723 x1027 = c2 /G  (S Σύμπαν)

μο εο =√111,26262 x 10-19 =3,33560 x10-9 = 1/c

μο εο x c / G = 50 = μο εο x TΣύμπ

μο / εο = 1,419254 x 105

μο εο h =737,23368 x10-53 = 0.73723 x10-50 =Mmin

14,19254 x 104 = 3,767 x 102 Ω = 1,2 x 102 π

1 / 1,419254 x 105 = 0,704595 x 10-5

 

 

μο c = 37,672992 x 101 = Ω     (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ)

εο / μο = 0,704595 x 10-5

εο c = 26,544218 x 10-4 = Ω-1 (ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ)

7,04595 x 10-6 = 2,6544208 x 10-3

 

(μο c) (εο c) = μο εο c2 = 1

μο / εο = √1,419254 x105 =3,767 x102 Ω = μο c = 1,2 x102 π =120π

 

μο / εο = μο c ≈ 377Ω → c μο = 1/c εο = Zo

 

μο c = ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ     εο c = ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ  

(H /m) m/s = H / sec                (F/m) m/s = F/sec       

 

Henry = Volt x sec / Ampere = Ω x sec (Αντίσταση R=V/I)

Farad = Ampere x sec / Volt = 1/Ω x sec = Ω-1 sec (Αγωγιμότητα S=I/V)

 

Henry x Farad = sec2

 

1 Farad      = 1 Coulomb / 1 Volt   (C= Q/V)

1 Volt        = 1 Joule / 1 Coulomb (V= P/I = IR)

1 Ampere   =1 Coulomb / sec       (I= Q/t)

1 Coulomb =1 Ampere x sec        (Q= I t)

1 Ohm       =1 Volt / 1 Ampere     (kg m2 s-3 A-2)

 

 

Η κοσμολογική θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου ή του Ολοκληρωμένου Σύμπαντος αναπτύσσεται θεμελιωμένη σε πρώτες σκέψεις που περιέχουν την έννοια του κυκλικού χρόνου και της περιόδου. Η πιο καθοριστική παρατήρηση και συνέπεια της φυσικής ερμηνείας ενός ολοκληρωμένου και σταθεροποιημένου Σύμπαντος είναι γενικά η ύπαρξη των περιοδικών φαινομένων, κοινών ιδιοτήτων και των ίδιων νόμων σε όλη τη φύση, αφού όλα τα πράγματα θεωρούνται ταχύτατες ταλαντώσεις ενέργειας σε μια σταθερή ποσότητα. Τα περιοδικά φαινόμενα θα ήταν αδύνατα και τυχαία στη φύση, αν η κίνηση και η μεταβολή στη φύση δεν ρυθμιζόταν από σταθερά ελάχιστα και μέγιστα όρια.

Επειδή προκύπτει, ότι τα δομικά στοιχεία των πραγμάτων, η λεγόμενη ύλη, είναι ταχύτατες μεταβολές σε ιδιαίτερα μικρά χρονικά διαστήματα και στοιχειώδεις ανταλλαγές ενέργειας (ταλαντώσεις και περιοδικές μεταβολές), ή τρόποι που γίνονται σε μια κοινή ουσία όπως θα έλεγε ο Σπινόζα, γι' αυτό τα όρια για το χρόνο (ελάχιστο και μέγιστο χρονικό διάστημα) εφαρμόζονται  στις διαδικασίες της φύσης που δημιουργούν τη δομή της ύλης και κατ' επέκταση ρυθμίζουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δομικών στοιχείων. Τα χρονικά αυτά όρια της ελάχιστης και της μέγιστης χρονικής περιόδου του Σύμπαντος επιβάλλουν όρια και κυκλικές διαδικασίες (πολλαπλάσιες ή υποπολλαπλάσιες στιγμές, αυξομειώσεις, ελάχιστες και μέγιστες τιμές, συχνότητα, αναστροφή, μέσες τιμές, καθετότητα, διακοπή, αναίρεση) για τη διατήρηση και την επαναφορά των ορίων στην κίνηση και στην ενέργεια. Τα όρια εξ΄ αρχής διέπουν, αντιστοιχούν και επιβάλλονται στην ενέργεια, στο μήκος, στη μεταβολή της ενέργειας και της ύλης, στο συγχρονισμό και στη δημιουργία των πραγμάτων, τα οποία εμφανίζονται να δημιουργούνται μόνο σαν εξωτερικά και τυχαία, ενώ οι όροι της δημιουργίας τους επιβάλλονται "εσωτερικά" από την ίδια την ουσία τους. Η ισότροπη παρουσία του πεπερασμένου χώρου, ο οποίος υπάρχει δυναμικά και άμεσα συνδεδεμένος με τα δομικά στοιχεία προκαλεί διακυμάνσεις και κυματικά φαινόμενα, με σχέσεις αναλογίας, επανάληψης με ενδιάμεσα όρια και εξαναγκάζει τα σωματίδια σε ορισμένους συνδυασμούς μεταξύ τους.

Η μέγιστη ταχύτητα της φύσης, το φαινόμενο της περιοδικότητας (=συχνότητας) που χαρακτηρίζει τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και τα μεγέθη τους είναι καθοριστικά για τη διερεύνηση και ολοκλήρωση της φυσικής ερμηνείας. Γι' αυτό το λόγο και επιπλέον, επειδή η κοσμολογική θεωρία που αναπτύσσεται είναι θεμελιωμένη σε πρώτες σκέψεις που περιέχουν την έννοια του κυκλικού χρόνου και της περιόδου θα επαναλάβουμε και θα ξεχωρίσουμε πολλές από τις γνωστές σχέσεις, τις οποίες θα χρειαστούμε για την ανάπτυξη της θεωρίας και αναμένουμε να συναντήσουμε στη διερεύνησή μας.

Στα περιοδικά και στα επαναλαμβανόμενα με σταθερό ρυθμό φαινόμενα μπορούμε να βρούμε πλήθος από μαθηματικές σχέσεις, οι οποίες είναι γνωστές από το απλό σχήμα του κύκλου (τριγωνομετρικές). Στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και στα φαινόμενα που προκαλούνται από αυτές τις κυματικές κινήσεις θα παρατηρήσουμε πολλές τριγωνομετρικές σχέσεις με πιο φανερή τη σχέση του π = 3,14159... του κύκλου. Για την κυκλική διάδοση των κυμάτων στον πεπερασμένο χώρο και τη σχέση τους με την ακτίνα που απομακρύνονται ή προσεγγίζουν θα χρειαστεί οπωσδήποτε να σκεφτούμε ορισμένες από τις σχέσεις που παρατηρούμε στο σχήμα της σφαίρας.

 

 

Ο όγκος και η επιφάνεια στον κύκλο στη σφαίρα και στην υπερσφαίρα

 

N

Σχήμα

Εξίσωση

Όγκος

Επιφάνεια

2

Κύκλος

x2 + y2 = r2

V = π r2

S = 2 π r

3

Σφαίρα

x2 + y2 + z2 = r2

V = 4π r3 / 3

S = 4 π r2

4

Υπερσφαίρα

x2 + y2 + z2 + w2 = r2

V = π2 r4 / 2

S = 2 π2 r3

 

Όγκος σφαίρας με ακτίνα r = 2,997924 x108 m :

4 π r3 / 3 → 12,56637 x 26,944 x1024 /3 = 338,588273 x1024 / 3 = 112,862757 x1024 m3

 

Εμβαδόν επιφάνειας σφαίρας με ακτίνα r = 2,997924 x108 m :

4 π r2 → 12,56637 x 8,987551 x1016 = 112,94089 x1016 m2

 

Λόγος 112,862757 x1024 m3 / 112,94089 x1016 m2 = 1 x108 m

 

Σε μια σφαίρα ακτίνας 3m το εμβαδόν της επιφάνειας και ο όγκος της εκφράζονται από τον ίδιο αριθμό.

Επιφάνεια σφαίρας = 4 π r2 = 4 π 32 = 36 π

Όγκος σφαίρας = (4/3) π r3 = (4/3) π 33 = 4 π 32 = 36 π

Όταν η ακτίνα μιας τέλειας σφαίρας διπλασιάζεται τότε ο όγκος της οκταπλασιάζεται.


 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

 

 


*

 

 

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +