*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ (2)

προς διερεύνηση

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

διερεύνηση
 

E = M c2 = h f = h c / λ = h / t = c2 / fmax λm = F x Μήκος = M a λ = M / μο εο


 

f = c / λ = E / h = M c2 / h = h / M λm2 = M / Mmin = a / v = √(a / λ)


 

λ = c / f = h c / M c2 = h / M c = h / Ορμή = h c / E = E / F = h f / F = h f / M a


 

T = 1 / f = h / E = h / M c2 = M λm2 / h = Mmin / M = v / a = Ορμή /F = √(λ / a)


 

M = E / c2 = h f / c2 = h f / c c = h / c λm = h / fm λm2 = h Tm / λm2 = h f / a λ =

= F t / v = F λ / c2 = Ορμή / v = F / a = F / v f  = Ε / a λ = E μο εο = h f μο εο =

v2 r / G = g r2 / G = Mmin x f = 1 / fmax λm = Τmin / λm


 

h = Emax / fmax = Em Tm = M c λm = M λm2 fm = Em λm /c = Mmax / μο εο fmax


 

Ορμή = M v = E / v = h f / v = h / λ = F t = M λ / T = M a T

 

a = v2 / λ = v / T = v f = λ f2 = E/M λ = h f / M λ = F / M = 1/μο εο λm = GM/r2


 

f λ2 = c λ = c2 / f

h / c = M λm = h / λm fm = Mmin c = Tmin

 

c= f λ = h / M λm = λm Vm / Λpl = Em λm / h = 1 /50G = 0,02 / G = f h /ορμή = a t = Μpl G/ fpl λp2= f h /ορμή = 1/√μο εο = zo / μο 

Ε=ενέργεια, Μ=μάζα, f=συχνότητα, V=ταχύτητα, λ=μήκος κύματος, F=δύναμη, T=περίοδος ή χρόνος


 

Εmax = fmax x h   και   Emin = fmin x h    →    h = Emax / fmaxfmax = Emax / h

   Emin = Εmax x fmin (1Hz) / fmax .


 

fmax = Emax / h = 1 / Tmin   και   Tmin = 1 / fmax   και   Tmax = 1 / fmin

 

 


 

Emax = h / Tmin   και   Emin = h fmin = h / Tmax   και   h = Emax Tmin = Emin / fmin


 

Ec = h / Tmin = h fmaxh = Ec Tmin και h = Emax / fmax = Emax Tmin


 

Pmax = h fmin / Tmin = h fmax / Tmax 

 

U = S / T = S f → S = U T = U / f → f = U / S (όπου U=ταχύτητα, S=διάστημα, T=περίοδος)

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 


* Ε=ενέργεια, Μ=μάζα, f=συχνότητα, v=ταχύτητα, λ=μήκος κύματος, F=δύναμη, t, T=χρόνος,περίοδος
 

 

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +