*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

Κυκλικός Χρόνος - Ταυτόχρονο και Ολοκληρωμένο Σύμπαν

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου και της Σχετικότητας της Ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

 

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ

 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ


ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ


" ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "

 

διερεύνησηΗ διερεύνηση για την ανεύρεση μαθηματικών σχέσεων ξεκίνησε από τις πιο απλές αριθμητικές πράξεις και με την καταγραφή των αριθμών σε πίνακες. Γρήγορα προέκυψαν οι πρώτες συμπτώσεις και απρόσμενες σχέσεις μεταξύ τυχαίων αριθμών, που προκάλεσαν το ενδιαφέρον και ενεθάρρυναν την προσπάθεια. Ο αυτοσχεδιασμός, οι τυχαίες μαθηματικές πράξεις, η προσωρινή παράβλεψη των κανόνων της φυσικής και ιδιαίτερα, η παρατήρηση των συμπτώσεων, έγιναν με συστηματικό τρόπο... Η διερεύνηση για τη μαθηματική διατύπωση θα ήταν τυφλή και αφελής, εάν από πριν δεν υπήρχαν οι καθοδηγητικές απόψεις της φυσικής ερμηνείας. Τα δομικά στοιχεία και η μάζα τους είχαν εξηγηθεί ως ταχύτατες διακυμάνσεις σε μια κοινή ποσότητα ενέργειας. Αυτά έπρεπε να περιγράφονται ως ποσότητες ενέργειας από τη διατάραξη της συνολικής ενέργειας που κρύβει ο σχετικά κενός χώρος. Με αυτή την άποψη σχηματισμένη ξεκίνησε η διερεύνηση. Γι' αυτό στη διάρκεια της πρώτης διερεύνησης, μια από τις επίμονες προσπάθειες ήταν να εξηγηθεί το φαινόμενο της αδράνειας των υλικών σωμάτων σαν συνδυασμός άλλων θεμελιωδών φαινομένων, όπως είναι η ταχύτητα, ο χρόνος, το μήκος και η γωνία. Αν δείτε στους τύπους να εξισώνονται αποτελέσματα, χωρίς να συμφωνούν οι μονάδες των μεγεθών, αυτό οφείλεται στην προσπάθεια να εκφραστεί η μάζα με σχέσεις μήκους και χρόνου. Αυτή η επιμονή ενισχύθηκε αμέσως, όταν παρατηρήθηκε ότι μια μέγιστη αδράνεια Μmax που βγαίνει από τις φυσικές σταθερές (π, h, G, c) πλησιάζει σε μέγεθος που είναι το αντίστροφο της μέγιστης ταχύτητας του φωτός.

 
Διερεύνηση στα θεμέλια της φυσικής Διερεύνηση στα θεμέλια της φυσικής ISBN 978-960-931414-5,  ISBN 978-960-93-2431-1

 

c= 2,997 924 5 x 108 m/sec

c2 = 8,9875513 x 1016 m2/sec2

c = 1,7314515 x 104

h (Planck)= 6,626069 x10-34 J sec

h2 = 43,90479 x 10-68

h = 2,5741151 x 10-17

hbar=1,0545715 9 x10-34 kg m2 s-1

hbar = 6,582 118 89 x 10-16 eV s

10 = 3,1622776

0,50 = 0.7071068

2 = 1,4142135

1/π = 0,31831

G = 6,6725 x 10-11 N m2 / kg2

G2 = 44,522256 x 10-22

G = 0,81685368 x 105

π =3,14159265358979323846...

2π = 6,2831852

π = 1,7724538

4π =12,5663706

π2 = 9,8696043

360 2 = 129600

1 έτος = 31,5576 x 106 sec

1sec = 31,688087 x 10-9 έτος

1Ηz = 1/sec

1 parsec = 3,2615 ly (έτη φωτός)

1 parcec = 3,08567782 x1016 m

1Mpc = 106 pc

1 έτος φωτός (ly) = 9,46073 x 1015 m

 

1/c2 = 0,1112650 x 10-16

1 /c = 0,3335641 x 10-8

1/G = 0,149868864 x 1011

1/h = 0,150919037 x1034

c /(1/c) = c2 = 8,9875514 x 1016

c2 x c2 = 80,776079 x 1032

hc / (h/c) = c2 = Gc / (G/c)

π/2π = 0,5

2 = 39,4784137

1/2π = 0,1591549458

0,31831 = 0,5641896

0,318312 = 0,1013212

2π / 360 = 0,01745329

360 / 2π = 57,295780

360 x 2π = 2261,946672

Φ=1,618034

 

 

 

c x 2π = 18,836514 x 108

c x π = 9,4182574 x 108

c/π = 0,9542696 x 108

h/2π = 1,0545716 x 10-34 (hbar)

c/2π = 0,4771345 x 108

c2 /π = 2,860828 x 1016

G/2π = 1,0619613 x 10-11

G x 2π = 41,924553 x10-11

h x 2π = 41,632818 x 10-34

c2 / G = 1,3469541 x 1027

G c2 = 59,969436 x 105

G/c2 = 0,74241579 x 10-27

c2/ h = 1,3563925 x 1050

h c2 = 59,552135 x 10-18

h/ c2 = 0,7372496 x 10-50 (Mmin)

c/ h = 0,4524438 x1042

h/c = 2,2102187 x 10-42

h c = 19,864451 x 10-26

c/G = 0,4492955 x 1019 (t=u/a)

G/c = 2,2257064 x 10-19

G c = 20,003651 x 10-3

h/G = 0,9930414 x 10-23

G/h = 1,0070073 x 1023

h G = 44,212445 x 10-45

h c G = 132,545 x 10-37

c3 = 26,944 x 1024

 

μο =4π x10-7 Η/m =12,566368 x10-7

εο =1/36π 109 = 8,854 x10-12 F/m

μο / εο = 376,73 Ω

Hubble σταθερά ≈ 70,1km/sec/ Mpc

 

 

1Coulomb =6,241509 x1018 eV

1Coulomb = 1Joule / Volt

e = 1,602176462 x10-19 J = 1eV

 

 

 

 

 

 

 

me = 9,1093897 x 10-31 kg

Ee=me c2 =81,871107 x 10-15 J s

λe = 0,24263081405 x 10-11 m

me G = 60,782402 x 10-42

me c = 27,309262 x 10-23

nefe) = 12,355909993 x 1019 Hz

me/G = 1,3652138 x 10-20

fe /me =1,356392 x1050 =c2/h

λe/ 2π = 0,0386158 x 10-11

me λe = 2,2102186384 x 10-42 =h/c

α = 7,297352291 x10-3

mee = 37,544241 x10-20

fe λe2 =0,727383 x10-3 =c λe=λe2 /Te

1 / fe = 0,080932930 = Te

me /fe = 0,73724965 x10-50 =Mmin

 

 

 

mp = 1,672621 x 10-27 kg

Ep =mp c2 =15,032766 x 10-11 J s

λp = 1,321410 x 10-15 m

mp G = 11,160563 x 10-38

mp c = 5,014390 x 10-19

fp (ή np) = 2,26873 x 1023 Hz

mp λp = 2,210219 x 10-42 =h/c

fp /mp =1,35639 x1050 =c2/h

mp /fp = 0,73725 x10-50 =Mmin

fp λp2 =3,961484 x10-7=c λp=λp2 /Tp

λp2 = 1,746124 x 10-30

1/ fp = 0,4407752 x 10-23 =Tp

h / fp λp2 = mp

 

 

 

me = μάζα ηλεκτρονίου,  mp = μάζα πρωτονίου, E = ενέργεια, λ = μήκος κύματος, f = συχνότητα, μο = μαγνητική διαπερατότητα, εο = διηλεκτρική σταθερά, φυσικές σταθερές βαρύτητας G, φωτός c, Πλανκ h,  e =φορτίο, α= σταθερά λεπτής υφής

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

Στους αριθμούς διερευνούνται κυρίως οι σχέσεις με τις οποίες συνδέονται και από τις οποίες προκύπτουν ή θα μπορούσαν να προκύψουν αυτοί οι αριθμοί. Στο ξεκίνημα της μαθηματικής διερεύνησης δεν ήταν καθοριστική η απόκλιση στα τελευταία δεκαδικά ψηφία, χωρίς ωστόσο να λείπει ο στόχος και η προσδοκία για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής αριθμητικής προσέγγισης.

 


* c, G, h : Οι γνωστές φυσικές σταθερές της ταχύτητας του φωτός, της βαρυτικής έλξης και της στοιχειώδους ποσότητας στροφορμής (Planck).

Φυσική: χρόνος, περίοδος, συχνότητα, μήκος, απόσταση, διάστημα, χώρος, ακτίνα, κύκλος 2πr, περιστροφή, τροχιά, ταχύτητα φωτός, ενέργεια, ακτινοβολία, κύμα, ηλεκτρομαγνητισμός, χερτζ, υπεριώδες, υπέρυθρο, στάσιμα κύματα, επιτάχυνση-επιβράδυνση, κεντρομόλος δύναμη, μετατόπιση, ταλάντωση, συντονισμός, συμβολή, έλξη, βαρυτητα, σωματίδιο, μάζα, ορμή. Physics: time, period, frequency, length, distance, space, free space, radius, circle, rotation, orbit, velocity of light, radiation, wave, electromagnetism, Hertz, ultraviolet, infrared, standing wave, acceleration-deceleration, centripetal force, movement, oscillation, co-ordination, interference, attraction, gravity, particle, mass, momentum.

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px