*

big bang ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

comet

 

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

*

?

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

 

Τον Ιανουάριο του έτους 2000, μετά από πολλά (12) έτη χειρόγραφης επεξεργασίας των διατυπώσεων -χωρίς τις ευκολίες που προσφέρει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και χωρίς την ενημέρωση από το Ίντερνετ- εκδόθηκε το φιλοσοφικό βιβλίο με τον τίτλο «Η Θεολογία της Επιστήμης» και υπότιτλο «Θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου και της Σχετικότητας της Ενέργειας». Η συγγραφή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με τις μεγάλες δυνατότητες μορφοποίησης και προβολής αρχείων εικόνας έδωσαν την ευκαιρία να γίνει η παρουσίαση του ογκώδους βιβλίου πιο ελκυστικά, να σχηματιστούν περιλήψεις, να γίνει επιλογή απο­σπασμάτων και ανα­διατύπωση. H ψηφιακή επεξεργασία των κειμένων και με την προοπτική ν' αναγνωστούν από το Ίντερνετ βοήθησε στην πιο πέρα ανάπτυξη της κοσμο­λογικής θεωρίας και στην αποσαφήνιση των διατυπώσεων. Ένα μεγάλο μέρος του γραπτού περιεχομένου από τις σελίδες εκείνου του φιλο­σοφικού βιβλίου* μοιράστηκε τότε στις ψηφιακές σελίδες (αυτούσιο ή τροπο­ποιημένο) από τον συγγραφέα που τις υπογράφει. Στο Ίντερνετ δημο­σιεύτηκαν για πρώτη φορά μέσα στο καλοκαίρι του 2004 (από την τότε δωρεάν υπηρεσία της Yahoo! geocities­.com/filosofiagr), σε μικρό αριθμό απλών ιστοσελίδων μαζί με νεότερες σκέψεις και από μετα­γενέστερες δημοσιεύσεις. Στα 5 περίπου έτη που παρέμειναν εκεί δέχτηκαν μερικές χιλιάδες επισκέψεων. Το 2007 ξεκίνησαν να γίνονται μεγάλες αλλαγές και δοκιμές στη σχεδίαση και στην εμφάνιση των ιστοσελίδων. Το 2006 δεσμεύ­τηκε η ονομασία (domain name) kosmologia.gr ενώ η προβολή των ιστο­σελίδων στη νέα διεύθυνση ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2009.

 

Στα έτη που ακολούθησαν, παράλληλα με την προσπάθεια για τη βελτίωση της εικόνας και της συμβατότητας των ιστοσελίδων της Δια­δικτυακής τοποθεσίας www.kosmologia.gr, γινόταν εντατική και καθημερινή προσπάθεια για την ανάπτυξη των φιλοσοφικών απόψεων και ιδιαίτερα της κοσμολογικής θεωρίας. Διορθώθηκαν, συμπληρώθηκαν, προστέθηκαν πολλές νέες απόψεις και ερευνητικές σκέψεις, επεκτάθηκαν σε μεγάλο αριθμό σελίδων και χρειάστηκε να γίνει η διαίρεσή τους σε ξεχωριστά βιβλία. Στις αρχές του 2008 ξεκίνησε η διερεύνηση και η μεγάλη προ­σπάθεια να εντοπιστούν σχέσεις και ιδέες της κοσμολογικής θεωρίας, οι οποίες θα μπορούσαν να εκφραστούν με τους γνωστούς τύπους της φυσικής και με μαθηματικές σχέσεις. Βρέθηκαν γρήγορα οι πρώτες σχέσεις και παρα­τηρήσεις για τη μαθηματική διατύπωσή της. Μέχρι τότε η κοσμο­λογική θεωρία ήταν διατυπωμένη μόνο με προτάσεις σε μεγάλο αριθμό σελίδων, χωρίς καμία μαθηματική σχέση. Το σύνολο των φιλο­σοφικών κειμένων, της κοσμολογικής θεωρίας, της μαθηματικής διερεύνησης και πολλές χρήσιμες πληροφορίες συμ­περιλαμ­βάνονται σε ένα CD-R μαζί με το γραφικό περιβάλλον και χωρίς αυτό. Τα ζητήματα είναι μοιρασμένα και αναπτυγμένα σε αρχεία μορφο­ποιημένου κειμένου (τύπου PDF και για OpenOffice) σαν ψηφιακά βιβλία. Από αυτά τα αρχεία μπορεί να γίνει εύκολα η ανάγνωση και η εκτύπωση όλων των κειμένων, με τη λογική σειρά και την πλήρη ανάπτυξη των ζητημάτων, που διευκολύνει την κατα­νόηση (χωρίς το γραφικό περιβάλλον των ιστο­σελίδων).

Η συγγραφική εργασία προστατεύεται από τους νόμους της πνευ­ματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο ο δημιουργός δεν απαιτεί να ζητηθεί η δική του άδεια για την αναφορά, την αντιγραφή και την ανα­δημοσίευσή τους, υπό το σαφή όρο να γίνεται υπόδειξη της πηγής και του δημιουργού και μη κερδο­σκοπική χρήση.

 

 

Είναι κατανοητή, η δυσκολία να διαβάσει κάποιος την ώρα της περι­ήγησης στο Διαδίκτυο από την οθόνη του Η/Υ τα ιδιαίτερα δύσκολα φιλο­σοφικά ζητήματα, τα οποία εκτείνονται σε πολλές σελίδες. Προτείνω οι ιστο­σελίδες να αποθηκευτούν ή να γίνει αντιγραφή και επικόλληση στον επε­ξεργαστή κειμένου για να διαβαστούν τα κείμενα εκτός σύνδεσης ή σε άλλη ευκαιρία. Προφανώς, η διευκόλυνση θα είναι περισσότερη εάν τα κείμενα εκτυπωθούν. Ο σκοπός της τοποθεσίας είναι η παρουσίαση και η κατα­νόηση δύσκολων και μεγάλων φιλοσοφικών ζητημάτων, που δεν μπορούν να περι­οριστούν σε μικρότερα κείμενα και σε μικρότερο αριθμό σελίδων. Γίνεται προσπάθεια, η σχεδίαση των ιστοσελίδων να διευκολύνει κατά κύριο λόγο την ανάγνωση και τη μελέτη των συγκεκριμένων ζητημάτων και σε αυτό αποσκοπεί το γραφικό περιβάλλον τους. Πολλές εκατοντάδες σελίδες πυκνο­γραμμένες στο Ίντερνετ, θα ήταν πολύ κουραστικές και ένας χρονο­βόρος λαβύρινθος για τη σκέψη, εάν δεν προσφερόν­τουσαν στον επι­σκέπτη με το κατάλληλο γραφικό περιβάλλον, σε ξεχωριστές ενότητες, με τονισμένα τα σημεία "κλειδιά" και με επιλογές προτεραιότητας. Η σχεδίαση και η ορ­γάνωση των σελίδων δεν έχουν τη μορφή ενός περιοδικού ή μιας καθαρά ψυχα­γωγικής παραγωγής, όπου ο αναγνώστης διαβάζει στα γρήγορα ένα θέμα που εξαντλείται σε λίγες σειρές. Ο ενδιαφερόμενος επισκέπτης δεν θα βαρεθεί να κυλήσει πιο κάτω τη σελίδα στον περιηγητή του!

 

 

 

 

Για να εμφανίζονται οι ιστοσελίδες πλήρως με όλο το γραφικό περιβάλλον τους συνιστάται οθόνη με διαγώνιο τουλάχιστον 17" και η ανάλυση να είναι ρυθμισμένη τουλάχιστον σε 1024x768 px. Οι σελίδες έχουν πλήρη συμβατότητα με τον Internet Explorer (6.0 και μετά), όμως η προβολή τους είναι δυνατή χωρίς προβλήματα και με άλλους φυλλο­μετρητές (browsers), όπως είναι ο Mozilla Firefox, ο Opera και ο Google Chrome με λειτουργικό σύστημα Windows. Η προβολή των ιστοσελίδων είναι επίσης δυνατή από περιβάλλον λειτουργικού συστήματος Linux και έχει δοκιμαστεί η διανομή της Red Hut 8.x. και σε υπολογιστές με Mac OS X με το φυλλο­μετρητή Safari. Πολλές από τις σελίδες  περιέχουν "δυναμικό" κώδικα (ενεργό περιεχόμενο, κώδικα java, flash) και για την εμφάνιση ορισμένων στοιχείων της σελίδας πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του κώδικα ή να εγκατασταθούν οι πρόσθετες λειτουργίες (flash και java) στους φυλλο­μετρητές. Ενδέχεται να χρειαστεί μια απλή ρύθμιση για τη μείωση της φωτεινότητας της οθόνης, ώστε να μην φωτίζεται υπερβολικά το γραφικό περιβάλλον των σελίδων, σε ποσοστό που ασπρί­ζουν τα χρώματα και τονίζονται άτεχνα οι λεπτομέρειες όταν το φόντο είναι σχεδόν μαύρο. 

 

Για τα πνευματικά δικαιώματα ευρύτερα:

Μέσα στο περιεχόμενο της ψηφιακής έκδοσης, ενδέχεται να βρί­σκεται κάποιο αρχείο εικόνας, κάποιο απόσπασμα ήχου, μερικές σειρές κειμένου (όπως ιδιαίτερα το μεγάλο κείμενο με τον τίτλο "Συνένοχος" στο αρχείο koinwnia_­anoxis.htm, οι ιστορικές πληροφορίες στη "Χρονομέτρηση" και τα αποσπάσματα από περιοδικές εκδόσεις όπως αυτά με τον τίτλο "Μη λες ότι δεν ήξερες"), η ανα­παραγωγή κάποιου δημοσιεύματος, για το οποίο χρειαζόταν να ληφθεί η άδεια του δημιουργού τους. Σε μια τέτοια περίπτωση, παρακαλώ να με ενημερώσετε και εάν απαιτηθεί θα γίνει άμεσα η αφαίρεση του συγ­κεκριμένου πνευμα­τικού προϊόντος. Θεώρησα, μικρής σημασίας και ότι δεν άξιζε τον κόπο να διερευνήσω μήπως χρησιμο­ποιήθηκε ή μήπως συμ­περιλήφθηκε ένα μικρό απόσπασμα οπτικο-­ακουστικού υλικού στη μεγάλη, μακρο­χρόνια και μη κερδο­σκοπική προσπάθεια για να παρου­σιάσω και να κάνω κατανοητές τις απόψεις που έχω αναπτύξει.

 

Ο συγγραφέας και δημιουργός της παρούσας Διαδικτυακής τοποθεσίας, παρότι ισχυρίζεται, ότι έχει δώσει μερικές από τις πιο εύστοχες και ολοκληρωμένες απαντήσεις σε μεγάλες φιλοσοφικές και επιστημονικές απορίες, δεν διακατέχεται από υπεροψία και η αναζήτηση παραμένει να είναι τρόπος ζωής του. Επίσης, διατηρεί τη μεγάλη ευαισθησία του απέναντι σε όλες τις προσπάθειες εσωτερικής αναζήτησης, φιλολογικής έκφρασης και απόπειρας διατύπωσης φιλοσοφικών απόψεων. Eκτιμά ιδιαίτερα το φιλοσοφικό ενδιαφέρον και επιθυμεί να διευκολύνει την ενημέρωση, τη γνώση και την έρευνα. Αντιθέτως, απορρίπτει και κατα­δικάζει κάθε απόπειρα απόκρυψης, προσηλυτισμού, μονόπλευρης πληρο­φόρησης, αποθάρρυνσης της δημιουργικής σκέψης και φυσικά την εξαπά­τηση με οποιοδήποτε τρόπο.

 

Θα είναι γι’ αυτόν ιδιαίτερα χρήσιμο να λάβει τα σχόλια και τις από­ψεις σας και ν' απαντήσει στις απορίες σας. Θα δοθεί η ευκαιρία για διευ­κρινίσεις, διορθώσεις και έλεγχο των δικών του σκέψεων και για την εξα­γωγή όλων των συνεπειών τους. Μια απάντηση του συγγραφέα ενδε­χομένως να μην είναι απα­ραίτητη ή ίσως να είναι καθυστερη­μένη. Θα πρέπει ακόμα να γνωρίζετε, ότι τα σχόλια και οι απόψεις που θα απο­σταλούν ενδέχεται να συμ­περιληφθούν σε μελλοντική έκδοση βιβλίου ή να δημο­σιευτούν στην παρούσα δικτυακή τοποθεσία μαζί με τις απαν­τήσεις του συγγραφέα και με τη γενική υπόδειξη, ότι ανήκουν στους απο­στολείς τους. Μπορείτε να επι­κοινωνήσετε και ν' αποστείλετε τις απόψεις σας σ' ένα από τα παρακάτω e-mail: e-mail

 

e-mails

 

 

Σας ευχαριστώ και εύχομαι να βρείτε ικανοποιητικές απαντήσεις και αν όχι αυτές, τότε οι δικές μου εργασίες να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και ενθάρρυνσης για τις δικές σας προσπάθειες!

 

Κωνσταντίνος Γ. Νικολουδάκης

 

 

CD-ROM: ISBN978-960-93-4040-3ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ, Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ

ISBN 978-960-93-4040-3, ©2012 (Προηγούμενη έκδοση)

 

Το σύνολο των φιλοσοφικών κειμένων και της κοσμολογικής θεωρίας περιλαμβάνεται σε μια ψηφιακή έκδοση ενός οπτικού δίσκου μαζί με το γραφικό περιβάλλον και χωρίς αυτό. Για την προσεκτική ανάγνωση και τη μελέτη, στην ψηφιακή έκδοση συμ­περιλαμβάνονται αρχεία μορφο­ποιημένου κειμένου (όπως είναι τα PDF) με τα ζητήματα διαιρεμένα σε ξεχωριστά βιβλία, από τα οποία η ανάγνωση θα είναι εύκολη, όπως και η εκτύπωσή τους χωρίς το γραφικό περιβάλλον. Η πιο προχωρημένη φυσική ερμηνεία (για τη δομή της ύλης και του κόσμου) έχει ξεκινήσει με το συνηθισμένο λεξιλόγιο και μέσα από αναμ­φίβολες γενικές αρχές, με σκέψεις και παρατηρήσεις που μπορεί να εκτιμήσει ο καθένας, χωρίς να είναι καθηγητής ή ερευνητής μέσα σε εργαστήριο. Επέτυχε να εισέλθει δημιουργικά στα ειδικά ζητήματα της Φυσικής κατευθύνοντας την έρευνα με τα σωστά ερωτήματα, δίνοντας ορθο­λογικές λύσεις και απαντήσεις, ξεκινώντας από τις απαραίτητες μαθηματικές σχέσεις και να ενοποιήσει πολλά ζητήματα, τα οποία  συνήθως παρου­σιάζονται μέσα από τυχαίες παρα­τηρήσεις και ανα­καλύψεις και σαν να ήταν καθαρά ξεχωρισμένα στη φύση. Ξεπερ­νώντας κάθε προσδοκία αλλά και με μακρο­χρόνια προσπάθεια, τα ζητήματα δεν περι­ορίστηκαν στα φυσικά φαινόμενα και σε μια κοσμολογική ερμηνεία. Σε ξεχωριστά βιβλία και σε ξεχωριστές ενότητες έχουν διατυπωθεί οι απαραίτητες σκέψεις που εξηγούν τη δυνατότητα για γνώση και ποιες είναι οι προ­ϋποθέσεις της αξιοπιστίας. Τέλος, η βιολογική δυνατότητα αντίληψης, γνώσης και σκέψης συνδέεται αξεχώριστα με την ανθρώπινη συμπεριφορά και με μια παγκόσμια ηθική, που δεν νοείται χωρίς πνευματικό προσανατολισμό και χωρίς αμερόληπτη λογική. Περισσότερες από 3000 έντυπες σελίδες ~Α5 μοιρασμένες σε ξεχωριστά βιβλία με ανεξάντλητο, πολύ­πλευρο, πρωτότυπο και θεμελιακό περιεχόμενο. Είναι ένας θησαυρός σκέψεων που με τις μικρότερες προσδοκίες θα μας βάλουν... να φιλο­σοφούμε για πολλά χρόνια.

 

 

 

SOFTWARE, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004-2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | ΙΕ v.6.0 +