*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

Από τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

1???

Μπορούμε να σκεφτόμαστε σωστά και να σταματάμε σωστά τη σκέψη μας χωρίς να έχουμε γνώση, μπορούμε και να σκεφτόμαστε τρελά ενώ κατέχουμε γνώση.

 

 

πιστοποίηση ρομπότΑυτή η διαπίστωση δεν γίνεται κατα­νοητή, όταν φανταζόμαστε ότι η ανθρώ­πινη νόηση παράγει σκέψεις μόνο με τη λογική και απο­κλειστικά με βήματα επάνω σε βέβαιες παρατηρήσεις. Οι δάσκα­λοι και οι καθηγητές χρειάζονται τη γνώση και έναν καταμερισμό, τέτοιο όπως διευ­κολύνει για τον εκπαιδευτικό σκοπό τους. Χρει­άζονται γνώση χωρίς εύκολες αμφισβητήσεις και να μπορούν να επιβε­βαιώνουν όσα γνωρίζουν. Η ακριβής επανάληψη όσων γνωρίζουμε εμφα­νίζει πάντα τη γνώση. Η σκέψη έτσι περιορίζεται απο­κλειστικά σε αυτή την προσπάθεια μνημό­νευσης και έκφρασης όσων διδαχτήκαμε. Τα ερωτήματα και οι ζητού­μενες απαντήσεις, επίσης στοχεύουν στις έτοιμες γνώσεις και στην ικανότητα να θυμηθούμε και να απαντήσουμε, έτσι όπως έχουμε διδαχτεί. Δηλαδή είναι ερωτήματα, τα οποία ήδη έχουν απαντηθεί και αποσκοπούν στον έλεγχο της μνήμης και της εξοικείωσης, και για να εκτιμηθεί πόσο προ­σεκτική και γρήγορη είναι η σκέψη. Η γνώση έτσι είναι πάντα γνώση και η σκέψη γίνεται ανα­γκαστικά με τη λογική, που κα­τευθύνει στη μνημόνευση και στη διόρθωση της κακής μνημό­νευσης.1 Όπως όταν ψάχνουμε τα κομμάτια που λείπουν για να συμ­πλη­ρώσουμε ένα παζλ, το οποίο ήταν έτοιμο και το χαλάσαμε. Με αυτή την αυστηρή έννοια της γνώσης, πράγματι δεν γίνεται κατανοητό πώς κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει, αυτός μπορεί να σκεφτεί σωστά ή πώς κάποιος με γνώσεις, αυτός θα σκεφτεί τρελά. Ακόμα λιγότερο κατανοητό και μάλλον αντι­φατικό θα ακουστεί όταν πούμε για κά­ποιον που μπορεί να δώσει απαντήσεις, ενώ σκέφτεται τρελά και με φαντασία. Αν κάποιος σκεφτεί και απαντήσει τρελά, τότε θα ακούσουμε μια απάντηση για να γελάσουμε. Αυτή όμως είναι η μισή αλήθεια για τη σχέση της σκέψης με τη γνώση. Αν η γνώση ταυτιστεί με την καλή και γρήγορη μνήμη, τότε η ανθρώπινη σκέψη σχεδόν εξα­φανίζεται. Τότε η σκέψη γίνεται ρύθμιση και προ­γραμ­ματισμός για την ανεύρεση των πληροφοριών, οι οποίες σχετίζονται με τη ζη­τούμενη απάντηση. Η σκέψη περιορισμένη στη διδαγμένη και απο­θηκευμένη γνώση γίνεται ανιχνευτής μνήμης, όπως στους ηλ. υπολογιστές. Οι πληροφορίες ανασύρονται και αν όχι, τότε εμφανίζονται οι πιο σχετικές, οι πλησιέστερες απαντήσεις.

 

 

 

1 Τέτοια σκέψη μπορούμε να την αποκαλέσουμε “αιτιοκρατική”

 

2

Όμως η ανθρώπινη σκέψη δεν είναι ρομποτική, αιτιοκρατική και ρυθμισμένη με καθαρή γνώση, έτσι όπως πολλοί εκπαιδευτικοί πε­ριορίζουν αποκλειστικά για το δικό τους σκοπό. Η σκέψη μπορεί να γίνεται με ανεπαρκή γνώση ή με φαντασία ή με συνδυασμό φαντασί­ας και γνώσης και έτσι να πλησιάσει σε απαντήσεις και σε λύσεις. Πρώτα απ' όλα, η γνώση μέσα στο κεφάλι ενός ανθρώπου δεν διατη­ρείται πλήρης και καθαρή για πάντα, όπως τον καιρό που η μάθηση πιστοποιήθηκε. Έπειτα, η γνώση δεν είναι πάντα απαραίτητη, σε κάθε στιγμή χρήσιμη και με όλες τις λεπτομέρειες και αυτό το γνω­ρίζουμε. Όταν χρειαστούμε περισσότερες πλη­ροφορίες μπορούμε να τις αναζητήσουμε. Η σκέψη μπορεί να γίνεται τη στιγμή που διαβά­ζουμε και μαθαίνουμε και τότε που κάνουμε μια εργασία, ενώ μετά από λίγο θα ξεχάσουμε τι διαβάσαμε και θα θυμόμαστε μόνο την τε­λική απάντηση. Δηλαδή, μπορούμε να θυμόμαστε το συμπέρασμα, αλλά να μη θυμόμαστε με ποιες γνώσεις και σκέψεις βγάλαμε αυτό το συμ­πέρασμα. Το κυριότερο, με τη σκέψη μπορούμε να αμφιβάλ­λουμε για όσα μάθαμε χωρίς να τα έχουμε κατανοήσει ή χωρίς να τα έχουμε επι­βεβαιώσει. Αν χρησιμοποιούμε μια πληροφορία με τη σκέ­ψη ότι ίσως δεν είναι ακριβής, τότε δεν θα στηριχτούμε επάνω της και δεν θα αιφ­νιδιαστούμε από τη διόρθωση ή τη διάψευση. Θα σκε­φτούμε και την περίπτωση της ανακρίβειας. Η ανθρώπινη σκέψη λειτουργεί και σχηματίζει απόψεις, χωρίς να ξέρουμε από πριν που θα καταλήξουμε. Κάνουμε λάθη, μαθαίνουμε από τα λάθη μας, όπως και αντιθέτως, μπορούμε να λέμε περισσότερα χωρίς να γνωρίζουμε αρκετά. Αν ξέραμε από πριν τι θα σκεφτούμε για να γνωρίσουμε κα­λύτερα κάτι, τότε δεν θα χάναμε χρόνο για ψάξιμο. Δεν μπορούμε να φαν­ταστούμε πώς θα ήταν ο κόσμος και τι θα είχε επιτύχει η τεχνο­λογία χωρίς την εμπλοκή της φαντασίας και της τύχης μέσα στη σκέ­ψη.1

 

 

1 Μερικά παραδείγματα ακόμα: Βλέπουμε κάποιον που εύκολα σιχαίνεται, πλένει συχνά τα χέρια του και ανησυχεί για την υγεία του. Από τα σημάδια συμπεραίνουμε βιαστικά και λέμε συντομευμένα ότι αυτός προσέχει τη ζωή του. Τέτοια είναι η “αιτιοκρατική” σκέψη και η λογική μέσα στη φαντασία. Ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να καπνίζει, να κάνει εύκολα αντικανονικές προσπεράσεις όταν οδηγεί, να μην τρώει υγιεινά, να έχει μερικές άλλες βλαβερές συνήθειες κλπ. Πολλές φορές η σκέψη εμφανίζεται λογική και “αιτιοκρατική”, ενώ μπορεί να έχει ξεκινήσει σαν όνειρο και με τη φαντασία. Πρώτα επιλέγουμε, πρώτα συμφωνούμε ή διαφωνούμε αναλόγως με το πώς εκτιμούμε και φανταζόμαστε τη ζωή μας και μετά κάνουμε τα πάντα για να υποστηρίξουμε την άποψή μας. Αυτή είναι η σκέψη και η λογική με σκοπιμότητα. Κάποιος προσφέρει χρήματα κι ένα μέρος από τα κέρδη του για να βοηθήσει άλλους ανθρώπους. Με τις γνωριμίες του και από την πλεονεκτική θέση του κινητοποιεί περισσότερους ανθρώπους για καλό σκοπό. Από τέτοιες σκέψεις και παρατηρήσεις εξάγεται το συμπέρασμα, ότι αυτός ο φιλάνθρωπος δεν εξυπηρετεί κακούς σκοπούς και ότι με άλλες ευκαιρίες δεν βλάπτει ζωές;

 

3

Επειδή η ανθρώπι­νη σκέψη δεν γίνεται αποκλειστικά με την αξιόπι­στη γνώση και με όλα τα ενδιάμεσα βήματα, γι' αυτό ο ίδιος άνθρω­πος μπορεί να έχει απόψεις αντιφατικές μεταξύ τους. Και επειδή, συ­νήθως οι σκέψεις εκφράζονται έτσι συντομευμένα, χωρίς όλες τις απαραίτητες παρα­τηρήσεις και συλλογισμούς, γι' αυτό μέσα σε ένα σύνολο διατυπωμέ­νων απόψεων, μπορούν να συνυπάρχουν λανθα­σμένες απόψεις μαζί με τις σωστές. Σε αντίθεση με ένα μαθη­ματικό υπολογισμό, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα ενδιάμεσα βήμα­τα μέχρι το τελικό αποτέλεσμα και από ένα μικρό λάθος, πιθανό να ανατραπεί το αποτέλεσμα. Γι' αυτό όταν κάποιος κάνει εκτιμήσεις με κακοπιστία για όσα ακούει και διαβάζει ή με τη λογική ενός καθηγη­τή που περι­μένει να ακούσει όσα είναι γνωστά, τότε εύκολα μπορεί από μια λέξη και από ένα λάθος να απορρίψει το σύνολο των διατυ­πωμένων σκέψεων. Εύκολα φαντάζεται ποιες απόψεις ακολουθούν. Ποιος δεν έχει την εμπειρία από μια προσπάθεια να μάθει ή να βρει μια απά­ντηση και πώς αυτός διευκολύνθηκε όταν σταμάτη­σε να περιορίζει τη σκέψη του στις σελίδες ενός βιβλίου, και έψαξε σε άλλα σχετικά βιβλία ή όταν βρήκε κάπου αλ­λού τις σκέψεις που έλειπαν για να καταλάβει, όπως δεν το ανέμενε. Αν κά­ποιος βρίσκει μια λύση κάπως τυχαία, χωρίς να εφαρμόσει τους γραμματικούς κα­νόνες και παρά τα λάθη στο συλλογισμό του, αυτή η επιτυχία δεν σημαίνει ότι η ίδια λύση δεν μπορεί να δοθεί και να ελεγχθεί με τους κανόνες. Αν η γνώμη ενός τρελού ή ενός αγράμμα­του ανθρώπου είναι σω­στή ή έτσι απο­δειχτεί αργότερα, τότε είναι σωστή. Δεν θα την υποβαθ­μίσουμε και δεν θα την ακυ­ρώσουμε, επειδή προτιμούμε να την ακούσουμε πιο επε­ξερ­γασμένη με περισ­σότερες σκέψεις, από το στόμα ενός κατα­ξιωμένου προσώπου. Δεν θα την ακυ­ρώσουμε, επειδή θα προτι­μούσαμε να κατα­γραφεί με κά­ποιες τελετουργικές προ­ετοιμασίες ή να την πλαισιώσουμε με αφη­γήσεις για τους περίερ­γους και με ιστο­ρικές αναφορές.

Στον περιορισμό της ερευνητικής σκέψης και στην απομόνωση της γνώ­σης από την υπόλοιπη εμπειρία δεν αρκέστηκαν ποτέ οι λο­γοτέχνες, οι φιλόσοφοι και όσοι στοχάζονται δημιουργικά. Αλλά ούτε οι εξειδικευμένοι θα μπο­ρούσαν (...) Κάπου εκεί βρίσκεται μια σημαντική διαφορά της αν­θρώπινης διάνοιας από την τεχνητή, που επιχειρείται με τη ψηφιακή τεχνο­λογία (...) Η γνώση και η σκέψη εύκολα και συχνά γίνονται ακόμα και εμπόδιο το ένα για το άλλο. Με τη γνώση δεν αποτρέπο­νται τα λάθη και οι φαντα­σιώσεις, ούτε η σκέψη χρησι­μεύει μόνο για τη γνώση και την έρευνα της αλή­θειας.

Κ. Γ. Ν.

► Κοιτάξτε και τις σελίδες ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

 

 

 

???

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

 

 

 

 

 

 

Η διάνοια δεν έχει σπουδαιότερη δυνατότητα από το να γνωρίζει, να διατηρεί τον εαυτό της σαν αυτοσκοπό και να διαμορφώνει την αυτογνωσία της. Η αυτογνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγωκεντρισμός και η αυταπάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη καταστροφή και σχετίζονται άμεσα με την παράδοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοητική δραστηριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρφωση αυτογνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανεπαρκώς αξιοποιημένη και παρασυρμένη, με όποια δυνατότητα και αν τη φανταστούμε.

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

πυξίδα στον εγκφλ

αισθητήρια όργανα

σκέψηΈνα σημάδι ορθότητας κάθε θεωρίας: Η θεωρία όχι μόνο να περιγράφει ή να εξηγεί ένα φαινόμενο, αλλά να απαντάει και στις απορίες που αυτή η ίδια προκαλεί.

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία & πραγματικότητα >>>► 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px