*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ, Η ΥΛΗ & ΤΑ ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

*

 

 

 

*

 

*

"Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα..." Λαϊκή ρήση

star ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Για δημιουργικά σκεπτόμενους!

 

 


Gr lang  Eng language

 

 

 

Οι "μικρές εκρήξεις" του άτμητου χώρου    -   Απαντήσεις που δημοσιεύονται για 1η φορά στη Γη   - 

??????????????????????????????????????????????????????????????????

   

??????????????????????????????????????????????????????????????????

???

spacer

 

c =2,997924 x108 m/s

 

 

h = 6,62606 x 10-34 kg m2 / sec

 

 

π = 3,141592...

 

 

2π = 6,283185

 

 

c2 =8,98755 x10e16

 

 

μο = 4π x 10e-7 H/m

 

 

εο=1/36π 10e9 F/m

 

 

√ μο/εο =zo =μο c

 

 

c = 1 / √ μο εο

 

 

c2 = 1 / μο εο

 

 

Ε = h f = hc / λ

 

 

Εo = m c2 = F λ

 

 

Fη = k q1 q2 / r2  

 

 

c=120π /4π x10e-7

 

 

zo=μο c = 120π

 

 

Emax / h = fmax  

 

 

c = fmax λmin

 

 

c = amax tmin

 

 

c = zo / μo

 

 

fmax=Vmax /λmin

 

 

Fmax=Emax /λmin

 

 

λmin = c2 /amax

 

 

 amax = c2 / λmin

 

 

amax=λmin fmax2

 

 

Emax=Fmax λmin

 

 

Emax = fmax h

 

 

Henry Farad =sec2

 

 

-e = 1,602176 x10e-19

 

 

√2 = 1,4142135

 

 

fplanck: 7,4008 x10e42 Hz

 

 

1,35639 x10e50 

 

 

fe: 1,23559 x10e20 Hz

 

 

fp: 2,26873 x10e23 Hz

 

 

Vmax = Mmax V /M

 

 

h c /λ = Mpl2 G / λ = E

 

 

0,452444 x10e42

 

 

1rad/sec ~ 0,1591 Hz

 

 

h / c λmin = Mmax

 

 

λe / re 2pi = c / V

 

 

Σχετικότητα του χρόνου ή της ενέργειας; - Οι μεγάλες παγίδες της εμπειρίας - Οι "μικρές εκρήξεις" του άτμητου χώρου...

 

 

 

Οι ερευνητές συχνά χρησιμοποιούν τη φράση "ξυράφι ή λεπίδα του Όκαμ" για να υπο­δηλώσουν σε γενικές γραμμές, ότι είναι προτιμότερη η απλούστερη θεωρία, η θεωρία με τα λιγότερα βήματα της σκέψης και τις λιγότερες απαιτήσεις, (κάτι σαν αρχή της οικονομίας) όταν η πιο πολύπλοκη θεωρία δεν προσφέρει τίποτε περισ­σότερο στη γνώση μας. Στην περίπτωση της φυσικής ερμηνείας του Ολο­κληρωμένου Σύμπαντος ξεκίνησε και αποδεικνύει ότι μπορεί να ξεκινήσει με τις πιο απλές (και γενικές) ανθρώπινες σκέψεις και από τις πιο συνηθισμένες παρα­τηρήσεις και χωρίς να βασιστούμε σε προηγούμενες θεωρίες. Ένας άνθρωπος θα μπορούσε να βγάλει ένα πλήθος σημαντικών παρατηρήσεων και ανακαλύψεων που έγιναν τυχαία από πολλούς άλλους ερευνητές σε διαφορετικές εποχές ή τις οποίες εκείνοι δεν μπόρεσαν να τις κάνουν και σαν να λέμε επιπλέον, ότι ήταν δυνατό να μη γίνουν τα μεγάλα λάθη που έκαναν και διαιώνισαν εκείνοι! Η πληρέστερη φυσική ερμηνεία του Σύμπαντος και της δημιουργίας της φύσης δίνει τις απαντήσεις στις μεγάλες απορίες του ανθρώπου και τις δίνει (ενοποιημένα) με την πιο σύντομη σειρά σκέψεων και παρατηρήσεων και με το συνηθισμένο λεξιλόγιο.

Η παρατήρηση γενικά των ορίων στις φυσικές μεταβολές είναι μια από τις πολλές που ξέφυγε από τη φυσική, αφήνοντας άθικτο το επιστημονικό δόγμα της ανυ­παρξίας ορίων στη φύση και υποβαθμίζοντας την τεράστια εμπειρία από παρα­τηρήσεις περιοδικών φαινομένων και παρά τη γνώση των παγκόσμιων φυσικών σταθερών. Ο ρόλος των ορίων στη φύση, όπως τον αποκαλύπτει για πρώτη φορά η θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου και Ολοκληρωμένου Σύμπαντος οδηγεί σε σχέσεις μεταξύ φαινομένων, τα οποία από την εμπειρία φαίνονται τελείως ασύνδετα μεταξύ τους και προκύπτουν σχέσεις μεταξύ των ακραίων ορίων με λογική συνέπεια σαν κάτι φυσικό και αναμενόμενο.

 

g = GM / r2

Το βαρυτικό πεδίο είναι ένα φαι­νόμενο το οποίο δημιουργείται με μαθη­ματική ακρίβεια ή προκύπτει με τις πιο σταθερές σχέσεις της φύσης, όπως και η ταχύτητα των η/μ κυμάτων. Βαρύτητα είναι η ενέργεια που αντλεί κυματικά η ύλη από τον ισότροπο χώρο για να δια­τηρείται η ύλη σαν αποσπα­σμένο σώμα.

Οι σύγχρονοι ερευνητές εξηγούν τα σπάνια φαινόμενα τα οποία παρα­τηρούν στο εργαστήριο και επι­τυγ­χάνουν τρομερούς υπολογισμούς και μετρήσεις, αλλά δεν εξηγούν όλα όσα είναι συνηθισμένα και τα παρα­τηρούμε απευθείας στον κό­σμο και τα οποία είναι αποκα­λυπτικά. Εφό­σον πολλοί ειδικευ­μένοι έχουν ερ­γασία και αμείβονται, γιατί λοι­πόν, να βιαστούν; Όχι μόνο πολλοί γνω­στοί και άγνωστοι ερευ­νητές δεν έχουν βοηθήσει για να κατα­νοή­σουμε το σύμπαν, όπως οι ίδιοι λένε, αλλά αυτοί έχουν δυσκο­λέψει περισ­σότερο τα ζητήματα και έχουν δώσει λαν­θασμένες εξηγήσεις.

 

 

 

 

1986 - 2010

 

 

 

Η φυσική ερμηνεία του Ολοκληρωμένου και ταυτόχρονου Σύμπαντος έχει ξεκινήσει με τις πιο απλές (και γενικές) σκέψεις και τις πιο συνηθισμένες παρατηρήσεις, γι' αυτό συμβαίνει αυτή η απλούστερη φυσική ερμηνεία να βάζει στη σωστή σειρά την έρευνα και να συνδέει μεταξύ τους τις κοινές φυσικές ποσότητες που βρίσκονται χαμένες μέσα στον όγκο των παρατηρήσεων και των λεπτομερειών της γνωστής φυσικής. Η πρώτη επαφή της φιλοσοφικής ερμηνείας με τη μαθηματική λογική είναι η εισαγωγή των ελάχιστων και των μέγιστων ορίων και η προσθήκη στα σύμβολα πολλών φαινομένων του δείκτη min και max αντίστοιχα. Ο ρόλος των ορίων στη φύση, όπως τον αποκαλύπτει για πρώτη φορά η θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου και Ολοκληρωμένου Σύμπαντος οδηγεί σε σχέσεις μεταξύ φαινομένων, τα οποία από την εμπειρία φαίνονται τελείως ασύνδετα μεταξύ τους και προκύπτουν σχέσεις μεταξύ των ακραίων ορίων με λογική συνέπεια σαν κάτι φυσικό και αναμενόμενο.

 

► Δείτε, πώς με θεωρητικές παρατηρήσεις και με μια σειρά συλλογισμών μπορούμε να σκεφτούμε και να παρατηρήσουμε όλα όσα σκέφτονται οι ειδικευμένοι με τα πιο πολύπλοκα μαθηματικά και με την επιστημονική ορολογία τους. Χωρίς πειράματα, χωρίς μαθηματικές σχέσεις και χωρίς να δημιουργούμε νέες λέξεις προς ανάμνηση των τυχαίων επιστημονικών παρατηρήσεων! Από τη φιλοσοφική ανάλυση των εννοιών και από τη θεωρητική σύνδεση μεταξύ των φαινομένων προκύπτουν και επιβεβαιώνονται με μαθηματικές σχέσεις :

 

1) Για ένα αυτοτελές και ολοκληρωμένο Σύμπαν εντός μίας μέγιστης χρονικής περιόδου.

2) Για τη σχέση ενός τέτοιου σταθερού Σύμπαντος με τα όρια στο χρόνο και στο μήκος (ως εκ τούτου επίσης με τα όρια στην κίνηση).

3) Για τη σχέση ενός τέτοιου Σύμπαντος με την παρουσία του κενού (και πεπερασμένου) χώρου.

4) Η καμπυλότητα του χώρου (όριο μέγιστης απόστασης και δυνατότητα για απομάκρυνση και προσέγγιση συγχρόνως).

5) Η παρουσία της ύλης σε ρόλο φορέα και αρχικής μεταβολής για την ύπαρξη των πιο σύνθετων (ή έμμεσων) υλικών πραγμάτων με τη δυναμική συμμετοχή του κενού χώρου στη διαδικασία που διατηρεί τη δομή της ύλης.

6) Η σχέση ενός τέτοιου κενού χώρου με φαινόμενα περιοδικής κίνησης και με τα γνωστά κυματικά φαινόμενα.

Αυτές είναι οι βασικές απόψεις που συγκροτούν τον πυρήνα της κοσμολογικής θεωρίας που φέρει τον τίτλο "θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου και της Σχετικότητας της Ενέργειας".

Η 1η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

www.kosmologia.gr ©2009-10

ISBN 978-960-93-2431-1

Η αποκάλυψη του ρόλου της ύλης για τα σύνθετα πράγματα και οι καθοδηγητικές παρατηρήσεις για την έρευνα ξεκινούν από τη στιγμή που θα σχηματίσουμε την άποψη για ένα Σύμπαν ολοκληρωμένο μέσα στο διάστημα μιας Μέγιστης Περιόδου. Κοιτάξτε λίγες σειρές ακόμα εδώ...>

c, G, h, e, k, α, π

 

Όπως θα δούμε, οι κορυφαίοι φυσικοί των δεκαετιών που πέ­ρασαν δεν έκαναν τις πιο απλές σκέψεις και δεν έθεσαν τα πιο φανερά ερωτήματα, πριν να θέσουν ερωτήματα για πιο σύνθετα φαι­νόμενα και πριν αναζητήσουν λύσεις σε πιο πολύπλοκα προ­βλήματα.

 

Η παρατήρηση γενικά των ορίων στις φυσικές μεταβολές είναι μια από τις πολλές που ξέφυγε από τη φυσική, αφήνοντας άθικτο το επι­στημονικό δόγμα της ανυπαρξίας ορίων στη φύση και υποβαθμί­ζοντας την τεράστια εμπειρία από πα­ρατηρήσεις περιοδικών φαι­νομέ­νων και παρά τη γνώση των παγ­κόσμιων φυσικών σταθερών.

 

Για να βγαίνει μια σταθερή σχέση από μια διαδικασία, πρέπει οι ποσότητες ή τα μεγέθη να μετα­βάλλονται με ένα όριο και μεταξύ τους εξαρτημένα, κατά τρόπο τέτοιον ώστε όταν η μία ποσότητα ελαττώνεται, η άλλη να αυξάνεται και αντιθέτως. Όταν συναντάμε στη φύση μια σταθερή σχέση η οποία ανήκει σε ένα δυναμικό φαινόμενο ή σε μια διαδικασία της φύσης, αν είμαστε έξυπνοι ερευνητές αμέσως πρέπει να σκεφτούμε, ότι αυτή η σταθερή σχέση είναι αποτέλεσμα από ορισμένες μεταβολές που κάπως εξισορ­ροπούνται.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bang!

Είναι αλήθεια, όλη η (ισοδύναμη) μάζα του Σύμπαντος "υπάρχει" σε ένα σημείο, με τη μέγιστη ελκτική δύναμη, μόνο που το σημείο αυτό δεν βρίσκεται στο μακρινό παρελθόν. Βρίσκεται στο παρόν και παρουσιάζεται με τη μορφή του κενού, όμως, πεπερασμένου χώρου (μη Ευκλείδειας γεωμετρίας). Η “Μεγάλη Έκρηξη” συντελείται διαρκώς και το υλικό Σύμπαν διαρκώς δημιουργείται παντού στο χώρο, από τις πιο μικρές διαστάσεις του, με τις μικροσκοπικές "εκρήξεις" του. Το Σύμπαν ήταν πάντα ολοκληρωμένο και δεν δημιουργήθηκε ποτέ. Όχι μόνο αυτό δεν απουσιάζει, αλλά αντιθέτως, ο κόσμος που λείπει χρησιμεύει άμεσα για να υπάρχει το φως, η θερμότητα, τα ραδιοκύματα και εξαρχής η δομή της ύλης, με την οποία εμείς εμφανιζόμαστε σαν ξεχωριστοί μέσα στο χώρο και στο χρόνο! Ο κενός χώρος είναι το Σύμπαν που αναζητούν πριν από τη στιγμή του Big Bang και συμμετέχει στη δομή της ύλης με τα κυματικά φαινόμενα τα οποία προκαλούνται από τη διατάραξη της ισορροπημένης ενέργειάς του!

 

Στο εξής θα λένε: Ταυτόχρονο Σύμπαν, ά-μεσα και ανέκαθεν ολοκληρωμένο, το οποίο φαίνεται "ισότροπα" απών και ελλιπές σαν ένα άδειο δοχείο (όταν εμείς το κοιτάζουμε πολύ μακριά), ενώ αυτό ενεργεί μονίμως με τη μέγιστη δύναμη από την ελάχιστη απόσταση με το φαινόμενο της πυρηνικής έλξης (όταν το κοιτάζουμε πολύ κοντά). Η παρουσία της μάζας και των μικροσκοπικών σωματιδίων σαν ποσά ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας σε στάσιμες καταστάσεις και με τις πιο υψηλές συχνότητες μεταβίβασης των κυμάτων (1020 Hz - 0,45244 x1042 Hz) θα αποτελέσει τη νέα θεωρητική ενοποίηση, που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην ταυτότητα του κενού χώρου με τη σταθερή ενέργεια όλου του Σύμπαντος.  

 

♪♪♫

 

 

ΓΙΑΤΙ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ BIG BANG ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΓΚΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ !  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

Ερμηνεία και μαθηματική διερεύνηση

 

 

πίσω επόμενη

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

 

κοσμολογία, cosmology, in German: Kosmologie, in Italian and Portuguese: cosmologia, in France: cosmologie, in Spanish: cosmología, in Russian: космология, in Chinese: 宇宙论, in Hindi: ब्रह्मांड विज्ञान (), in Turkish: kozmoloji, in Swedish and Norwegian: kosmologi, in Arabic: الكوزمولوجيا علم الكونيات , in Hebrew: קוסמולוגיה

φιλοσοφία, philosophy, in German: Philosophie, in Italian and Portuguese: filosofia, in France: philosophie, in Spanish: filosofía, in Russian: философию, in Chinese: 哲学, in Hindi: दर्शन (tattvadnyaan), in Turkish: felsefe, in Swedish and Norwegian: filosofi, in Arabic: الفلسفة , in Hebrew: פילוסופיה

spacer

 

G = 6,6725 x10e-11 m3 kg-1 s-2

 

 

M=E/c2 = h / f λ2

 

 

M = h f μο εο

 

 

V = S / t

 

 

 p = M V = E / V

 

 

aκ = V2 / r

 

 

S = 1/2 a t2

 

 

g = G M / r2

 

 

F = M a

 

 

a = V2 /λ = λ f2

 

 

V =√GM / r = M c / Mplanck

 

 

Fg = G M1 M2 / r2

 

 

G=c2 / Smax

 

 

zo=50G /μο

 

 

Mmax=Fmax / amin

 

 

c2 / λmin = Gmax

 

 

c2 = amax λmin

 

 

ω = 2 π f = V/ r

 

 

 2π = T Vκ / r

 

 

 f =ω / 2π =V/2π r

 

 

λmax=amin Tmax2

 

 

 λmax = c2 /amin   

 

 

 amin = c / Tmax

 

 

amax = c / Tmin

 

 

c = h / M λ  

 

 

 M=m c / √c2- V2

 

 

L = M V r

 

 

0,73725 x10e-50 kg sec

 

 

cos 90° = 0

 

 

c  G ~ 0,02

 

 

0,44929 x10e19

 

 

Me: 9,10938 x10e-31 kg

 

 

Mp: 1,67262 x10e-27 Kg

 

 

Mplanck2 = h c / G

 

 

Mmax = Vmax M / V

 

 

F r2 = M1 M2 G

 

 

1parsec = 3,086 x10e16 m

 

 

G = F λ2 / Mplanck2

 

 

Dhubble / 1Mpc = C / Vhubble

 

 

 

© Κώστας Γ. Νικολουδάκης, Επιμέλεια-Σχεδίαση 2004 -2014

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | ΙΕ v.6.0 +