*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

ΕΠΑΝΩ

 


 Eng language

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ... ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ

???

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ SITE

 

 

ancient gr flagΤον Ιανουάριο του 2000, μετά από πολλά (12) έτη χειρόγραφης επε­ξεργασίας των διατυπώ­σεων -χωρίς τις ευκολίες που προ­σφέρει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και χωρίς την ενη­μέρωση από το Ίντερνετ- εκδόθηκε το φιλο­σοφικό βιβλίο με τον τίτλο «Η Θεολογία της Επιστήμης» και υπότιτλο «Θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου και της Σχετικό­τητας της Ενέργειας». Η συγγραφή σε ηλεκτρο­νικό υπολογιστή με τις μεγάλες δυνατότητες μορφο­ποίησης και προβολής αρχείων εικόνας (από το 2000) έδωσαν την ευκαιρία να γίνει η παρουσίαση του ογκώ­δους βιβλίου πιο ελκυστικά, να σχηματιστούν περιλή­ψεις, να γίνει επιλογή αποσπα­σμάτων και ανα­διατύπω­ση (και για πρώτη φορά στο Ίντερνετ το καλο­καίρι του 2004, από την τότε δωρεάν υπηρεσία της Yahoo!). H ψηφιακή επεξεργασία των κειμένων και με την προοπτική ν' ανα­γνωστούν από το Ίντερνετ βοήθησε στην απο­σα­φήνιση των διατυπώσεων και στην πιο πέρα ανά­πτυξη των ζητημάτων.

Το 2007 ξεκίνησαν πάλι οι ερασιτεχνικές δοκιμές στη σχε­δίαση και στην εμφάνιση των ιστοσελίδων και η προσπάθεια απο­σαφήνισης της κοσμολογικής θεωρίας.

Η ονομασία (domain name) kosmologia.gr δεσμεύτηκε το 2006 αλλά η προβολή των ιστοσελίδων στη νέα διεύθυνση ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2009 όταν καταργήθηκε η δωρεάν υπηρεσία "Geocities".

Στις αρχές του 2008, με αφορμή τρεις απλές εξισώσεις ενός συγγραφέα (που ήλθε στο εργαστήριο ως πελάτης) ξεκίνησε η διε­ρεύνηση και η μεγάλη προ­σπάθεια να ανιχνευτούν μαθη­ματικές σχέσεις και ιδέες της "φιλο­σοφικής" θεωρίας (για ένα πλήρες και σταθερό Σύμπαν εντός μιας μέγιστης περιόδου), οι οποίες θα μπορούσαν να εκ­φραστούν με τους γνωστούς τύπους της φυσικής. Απρό­σμενα γρήγορα βρέθηκαν οι πρώ­τες σχέσεις αναλογίας για τη μαθη­ματική δια­τύπωσή της. Έως τότε, η κοσμολογική θεωρία ήταν διατυπωμένη μόνο με προ­τάσεις από ορθο­λογικές και γενικές σκέψεις.

 

Στα έτη που ακολούθησαν, η προσπάθεια για τη βελτίωση της εικόνας και της συμ­βατότητας των ιστο­σελίδων συνε­χίστηκε καθημερινά, ψυχαγωγικά και απ' ευθείας στο Διαδίκτυο. Παράλληλα, με καθημερινή και εντατική προσπά­θεια ανα­πτύσ­σονταν οι υπόλοιπες φιλο­σοφικές απόψεις και ιδιαίτερα η κοσμο­λογική θεωρία. Η αρχική κοσμο­λογική ερμηνεία εμπλου­τίστηκε με έννοιες και σχέσεις της φυσικής και επεκτάθηκε σε περισσότερες σελίδες. Αυτή η ερμηνεία χρειάστηκε να διατυπωθεί σε τρία ξεχωριστά βιβλία, κάτω από το γενικό τίτλο "το (πλήρες) Σύμπαν και ο Δυναμικός (Κενός) Χώρος" (2009-12).

Το σύνολο των φιλοσοφικών απόψεων επίσης χρειάστηκε να διαιρεθεί σε ξεχωριστά βιβλία.* Μέσα στο 2012 ξεκίνησε, επιτέλους, η προσπάθεια να συγκεντρω­θούν όλα μαζί τα ζητήματα για την ανθρώπινη ζωή και συμπερι­φορά, στη βάση μιας παλιάς διαπίστωσης: Εμφανίζεται αντίθεση μεταξύ μιας ζωής πνευματικά προσα­νατολι­σμένης και της ζωής κινητο­ποιημένης από τις αισθήσεις και από τις βιο­λογικές ανά­γκες. Προ­στέ­θηκαν πολλές νέες σκέψεις και παρα­τηρήσεις και οι σκέψεις επε­κτάθηκαν μέ­χρι τα ζητήματα της πολιτικής. Ζητήματα ανθρώπινης συμπεριφοράς, σκέψης, ανθρώπινων σχέσεων και κοινωνίας δια­τυπώθηκαν ενο­ποιημέ­να μεταξύ τους, με μια οριστική σειρά και σε μεγάλο αριθμό σελίδων. Το πλήθος αυτών των ζητημάτων ενοποιήθηκαν κάτω από το συνο­πτικό τίτλο της Ηθικής (πρακτική φιλοσοφία, με ψυχο­λογικές και κοινωνιο­λογικές συνέπειες) και η συγγραφή του βιβλίου ολο­κληρώ­θηκε το 2014.

 

 

 

Μετά από την ανάπτυξη των κεντρικών απόψεων για μια παγκόσμια Ηθική με πνευμα­τικό προσα­νατολισμό (2013-14) φάνηκε καθαρά, η σύνδε­ση των ζητημάτων της ηθικής με ζητήματα για την ανθρώπινη σκέψη και τη γνώση και πώς αυτά σχετίζονται με πνευματικές αδυ­ναμίες και με φυσικούς περιορισμούς. Έτσι επα­νεκτι­μήθη­κε το περιεχόμενο πολλών ιστοσελί­δων και ο προ­ορισμός του site. Όλες οι παλαιότερες δημοσιεύσεις σχετικών με την ανθρώπινη ζωή και συμ­περιφορά, τώρα εμφανίζονται με μια εύλογη σειρά και πιο αναπτυγμένες από νέες ιστο­σελίδες. Τρεις μόνο επιλο­γές κατευ­θύνουν σε όλα τα ζητή­ματα σχετικά με την ανθρώπινη ζωή και την κοινωνία, χωρι­σμένα έτσι όπως έγινε στα βιβλία, μέσα από μεγάλο αριθμό ιστοσελί­δων: Η ΠΝΕΥΜΑΤΙ­ΚΗ ΣΤΡΟΦΗ – ΑΝΘΡΩ­ΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΚΟ­ΣΜΟΣ & ΖΩΗ. Κάτω από την επιλογή ΓΝΩ­ΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ακο­λουθούν θεμελιακές σκέψεις εστιασμέ­νες στη σχέση μεταξύ πληρο­φορίας, γνώσης και σκέψης.

 

Με αφορμή τη συμπλήρωση ακριβώς τριών δεκαε­τιών (1986 - 2016) αδιάκοπης φιλοσοφι­κής σκέψης για τη ζωή, για τον άνθρωπο και για τον κόσμο, ετοιμάστηκε μια ιστο­σελίδα (download_files.htm) με επιλογές ξεχωριστών αρχείων κειμένου για κατέβασμα και καθαρά για εκτύπωση. Επι­λογές απο­σπασμάτων και σελίδων, σύν­τομες και εκτεταμένες περι­λήψεις και βιβλία. Σε αυτήν την ιστοσελίδα προσφέρε­ται σχεδόν το σύ­νολο των σκέψεων που έχουν δημοσι­ευθεί. Είναι επίμονη η προσπάθεια, ώστε η σχεδίαση των ιστο­σελίδων να διευκολύνει κατά κύριο λόγο την ανάγνωση και τη μελέτη των συγκεκριμένων ζητημάτων και σε αυτό απο­σκοπεί το γραφικό περιβάλλον τους. Δύσκολων και μεγάλων ζητημάτων, που δεν μπορούν να περι­οριστούν σε μικρότερα κείμενα και σε μικρότερο αριθμό σελίδων, αν θέλουμε να κατα­νοήσουμε και να πεισθούμε με λογική.

 

Η συγγραφική εργασία προστατεύεται από τους νόμους της πνευματικής ιδιοκτησίας. Για την αντιγραφή και την ανα­δημοσίευση μικρού μέρους ή του συνόλου αυτής, ο πνευμα­τικός δημιουργός απαιτεί να γίνεται υπό­δειξη της πηγής και του δημιουργού και όχι κερδο­σκοπική χρήση.

Μέσα στο ογκώδες περιεχόμενο της ηλεκτρονικής έκδοσης, ενδέχεται να βρίσκεται κάποιο αρχείο εικόνας, κάποιο μουσικό απόσπασμα, μερικές σειρές κειμένου (ιδιαίτερα οι ιστορικές πληρο­φορίες στη "Χρονο­μέτρηση"), η ανα­παραγωγή κάποιου δημοσι­εύματος, για το οποίο ίσως χρειαζόταν να δοθεί η άδεια. Σε μια τέτοια περίπτωση, παρακαλώ να με ενη­μερώσετε και εάν απαιτηθεί θα γίνει άμεσα η αφαίρεση του συγκεκριμένου πνευ­ματικού προϊόντος. Ο πνευματικός δημιουργός εδώ, εκτίμησε ως μικρής σημασίας και ότι δεν άξιζε τον κόπο να δι­ερευνήσει, μήπως χρησιμο­ποιήθηκε ή μήπως συμπε­ριλήφθηκε ένα μικρό απόσπασμα οπτικο-­ακουστικού υλικού στη δική του υπέρ­μετρα μεγάλη, καθημερινή, μακροχρόνια και μη κερδο­σκοπική προ­σπάθεια για να παρουσιάσει και να κάνει κατα­νοητές τις αναπτυγμένες απόψεις και ανα­καλύψεις του.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του μέσω του ηλεκτρο­νικού ταχυ­δρομείου: filosofiagre-mailyahoo.gr

 

Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και την κατανόησή σας και εύχομαι να βρείτε ικανο­ποιητικές απαντήσεις και αν όχι αυτές, τότε οι δικές μου εργασίες* να απο­τελέσουν πηγή έμπνευσης και ενθάρρυνσης για τις δικές σας προ­σπάθειες!

 

Κ. Γ. Νικολουδάκης

>>>profile<<< 

- Οι μεγάλες παγίδες της εμπειρίας

Οι στόχοι της www.kosmologia.gr και τι θα βρείτε σε γενικές γραμμές >>>

[-]

.

.

.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ >>>

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ SITE >>> 

[-]

.

.

///////////////// ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ SITE /////////////////

 

πρωτογενής πηγή

Στις παρακάτω επιλογές μπορείτε να διαβάσετε συντομευ­μένα τις απόψεις που δίνουν ένα στίγμα για το σκοπό του site και για την ιδεολογία του πνευματικού δημιουργού. Όχι για να αλλάξετε τη δική σας άποψη, αλλά κυρίως για να μπορείτε να εκτιμήσετε πού συμφωνείτε ή διαφωνείτε σε ζητήματα τα οποία θεωρούνται σημαντικά.

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ >>> 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ >>> 

[-]

.

.

πρωτογενής πηγή>>> Κατεβάστε, αποθηκέψτε, μεταφράστε κι εκτυπώστε χωρίς το γραφικό περιβάλλον των ιστοσελίδων

 

 Σκέψεις από την αρχή για τη ζωή, για τον άνθρωπο, για τον κόσμο και για τη σχέση μεταξύ τους. Επιλογές απο­σπασμάτων και σελίδων, σύντομες και εκτεταμένες περι­λήψεις, βιβλία, από ένα χρονικό διάστημα 30 ετών αδιάκοπης σκέψης και συγγραφής. Από τις σπάνιες αμερόληπτες προσπάθειες αυτού του κόσμου... Κατεβάστε, απο­θηκέψτε, μεταφράστε κι εκτυπώστε χωρίς το γραφικό περι­βάλλον των ιστο­σελίδων >>> 

download

<•> ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ: ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗ­ΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙ­ΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΑ

<•> ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟ­ΛΟΓΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. Η ΑΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ

<•> ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΑ­ΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΙΟ ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟ­ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗ­ΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜ­ΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩ­ΡΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑ­ΤΗΡΗΣΕΙΣ

<•> ΖΩΗ, ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΑΠΑΛ­ΛΑΓ­ΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑ­ΝΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΗΘΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΕΡΔΟ­ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ­ΧΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΩΣ ΑΤΟΜΑ ΕΙΤΕ ΟΜΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ). Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑ­ΤΟΛΙΣΜΟΣ (ΗΘΙΚΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

<•> ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ, ΑΠΟΣΠΑ­ΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓ­ΧΡΟΝΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ >>> 

 

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

Η διάνοια δεν έχει σπουδαιότερη δυνατότητα από το να γνωρίζει, να διατηρεί τον εαυτό της σαν αυτοσκοπό και να διαμορφώνει την αυτογνωσία της. Η αυτογνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγωκεντρισμός και η αυταπάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη καταστροφή και σχετίζονται άμεσα με την παράδοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοητική δραστηριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρφωση αυτογνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανεπαρκώς αξιοποιημένη και παρασυρμένη, με όποια δυνατότητα και αν τη φανταστούμε.

 

 

 

επιστημονικά όργανα

 

αισθητήρια όργανα

σκέψη

Εξακολουθούν να γίνονται τροποποιήσεις στα κείμενα και στη σχεδίαση των ιστοσελίδων

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία & πραγματικότητα  >>>►

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px