*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ...το ξεκίνημα

...ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

βιβλίο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

 

Φανταστείτε ένα μακρυμάλλη νεαρό στη δεκαετία του 1980, ο οποίος μόλις τελεί­ωσε τη τεχνική του εκπαί­δευση με μέτρια βαθμο­λογία, χω­ρίς ποτέ να ήταν συνεπής μαθητής. Ο νεαρός αυτός μέχρι πριν 1-2 έτη όταν άκουγε τις λέξεις ποίηση και φιλο­λογία δεν έβρισκε το παρα­μικρό που θα τον ενδιέφερε και αντιθέτως, του προ­καλούσαν γέλιο. Η φιλοσοφία ακόμα ήταν για εκείνον μία λέξη, που θύμιζε τα ονόματα αρχαίων Ελλήνων φιλο­σόφων και μερικά γνωστά απο­φθέγ­ματα. Όμως ο νεαρός αυτός αντι­μετώπιζε έντονα προ­βλήματα προ­σαρ­μογής, δυσκολίες να συμ­περιφερθεί κοινω­νικά και έντονα συ­ναισθήματα απο­γοήτευσης. Κά­πως έτσι άρ­χισε να ανα­ρωτιέται για το νόημα και την αξία της ζωής και ένιωσε την ανάγκη να εκφράσει γρά­φοντας τις απόψεις και τα συναι­σθήματά του.

 

Στην πιο απαισιόδοξη φάση της ζωής του και προ­ετοιμασμένος ψυ­χο­λογικά για την περί­πτωση της αυ­τοχειρίας, ανακαλύπτει ένα γνω­στό Ευρωπαίο πεσιμιστή φιλό­σοφο τον Άρθουρ Σοπεγ­χάουερ! Λίγο αρ­γότερα πέφτουν στα χέρια του θρη­σκευτικά βιβλία με ανα­τολική φιλο­σοφία. Στη σκέψη αυτού του ακαλ­λιέργητου νεαρού είχαν εισχω­ρήσει νέες απόψεις, τις οποίες ποτέ δεν είχε διανοηθεί ούτε ποτέ είχε ακού­σει από το περιβάλλον του και ιδέες που δεν μπορούσε να τις κατα­λάβει.

 

Μέσα στην παραζάλη του από τις πολλές εμπνεύσεις και από τις προ­σπάθειες να καταλάβει κάποια πράγ­ματα, πολύ γρήγορα συλ­λαμ­βάνει μία απλή άποψη και κυριο­λεκτικά συγ­κλονίζεται συναι­σθη­ματικά! Η σκέψη που είχε κάνει δεν ήταν τίποτε το σπουδαίο για τον ανεξάν­τλητο χώρο της Φιλοσοφίας. Όμως, για εκείνον τον ακαλ­λιέργητο νε­αρό, ο οποίος μόλις ανα­κάλυπτε τη Φιλο­σοφία, η σκέψη που έκανε έκρυβε τις απαν­τήσεις στα Μεγάλα Ερω­τήματα και ανέτρεπαν απρό­σμενα το απαι­σιό­δοξο κοσμο­είδωλο που είχε σχη­ματίσει! Από εκείνη τη στιγμή δεν προ­λάβαινε να σημειώνει στα τε­τράδια και σε όποιο χαρτί έβρισκε τους στο­χασμούς του και να προ­σπαθεί να εκφραστεί ώριμα. Έτσι πολύ γρή­γορα, παρά το μικρό μορ­φωτικό του επίπεδο και ενώ μόλις είχε ξεκινήσει την προσπάθεια απο­φα­σίζει, ότι πρέπει να γράψει βιβλίο! Και σαν άνεργος που ανε­χόταν να τον συντηρούν οι γονείς του είχε στη διάθεσή του όλο το 24ωρο...

 

 

Εκατοντάδες προχειρογραμ­μένες σελί­δες και απεριόριστος ο χρόνος που διέθετε για διορθώσεις, τροπο­ποιήσεις των δια­τυπώσεων και για να βάλει μία σειρά. Αισθανόταν ότι προ­χωράει πολύ γρήγορα και ανυπο­μονούσε να δημοσιο­ποιήσει αυτά που είχε σκεφθεί, αλλά και να αντι­δράσει σε κάποιες απόψεις που κυρι­αρχούσαν στο αποθαρ­ρυντικό περι­βάλλον του. Παράλληλα το "έρι­ξε" στη μελέτη φιλο­σοφικών βι­βλίων και με την πρόοδό του από μέρα σε μέρα αντι­λαμβανόταν πόσο ακαλ­λιέργητος ήταν.

 

Τελικά, όταν αποφάσισε ότι έπ­ρεπε να βάλει ένα προσωρινό τέλος στην ξέφρενη προ­σπάθειά του και ότι το χειρό­γραφο του μπορούσε να εκδο­θεί είχαν πε­ράσει 12 μοναχικά χρό­νια. Στα 12 αυτά μοναχικά και συ­ναρ­παστικά χρό­νια δεν γραφόταν μόνο ένα φιλο­σοφικό βιβλίο. Δια­μορ­φωνόταν η ψυχο­σύνθεση, το πνεύμα και η προσω­πικότητα ενός ακαλ­λιέρ­γητου και ιδιόρ­ρυθμου νε­αρού.

 

Εάν εκείνος ο ακαλλιέργητος νεα­ρός για κάποιο λόγο διέκοπτε τότε στην αρχή τις αναζητήσεις και το γράψιμο, όσα είχε δια­νοηθεί και γράψει θα παρέμεναν αποσπα­σμα­τικές, επιπόλαιες, υπερβολικές, παρα­νοϊκές, άσχημα διατυπωμένες και προ­χειρο­γραμμένες ση­μειώσεις ε­νός ακαλ­λιέργητου και προβλη­ματικού νεαρού. Αντι­θέτως, η πο­ρεία με τέτοιες σκέψεις, με τόσο εσω­στρεφική ζωή και με μεγάλη αυτο­πιστία φαινόταν πως οδηγεί σε άσχη­μο μέλλον, κίνδυνο που διέ­βλεπε και αυτός ο ίδιος. 

 

Από την έκδοση της "Θεολογίας της Επι­στήμης" στον ελάχιστο αριθμό αντι­τύπων δεν προσ­δο­κούσε εμπο­ρική επι­τυχία ούτε κάποια ανάδειξη σαν συγ­γραφέας. Με την έκδοση του βιβλίου έθεσε ένα χρονικό όριο για τη μέχρι τότε πορεία και δεν ανέμενε τίποτε πε­ρισ­σότερο από την κατο­χύρωση της πνευμα­τικής του πρωτο­τυπίας και τη δυνα­τότητα να παρου­σιάζει ολο­κληρω­μένα τις προσω­πικές από­ψεις του και με πιο σοβαρό τρόπο, αντί με χειρό­γραφα. Τη φιλο­δοξία και την εμπορική επι­τυχία δεν τα απέκλεισε, αλλά τα άφησε για τη συνέχεια, με την έκδοση άλλων βι­βλίων μελ­λον­τικά. Εξάλλου γνώ­ριζε ότι ζει σε μία χώρα με ελά­χιστους ανα­γνώστες, πόσο μάλ­λον που είχε γράψει δικές του σκέψεις επάνω σε

 

 

 πολύπλοκα φιλο­σοφικά ζητή­ματα και μάλι­στα όσο πιο αφη­ρημένα γινόταν!

 

Το γεγονός ότι ένας ακαλ­λιέργητος νεαρός ξεκίνησε να κάνει πλήθος τολ­μηρών σκέψεων και μπόρεσε να τις ανα­πτύξει με την επεξερ­γασία των δια­τυπώσεων και όχι με τις γνώσεις του, με σκοπό του μία ολο­κληρω­μένη κοσμο­θεωρία, το γε­γονός αυτό δεν πρέπει να αφαιρεί τη σπου­δαιότητα του συγ­γράμ­ματος. Αντι­θέτως, πρέπει να "εξευτελίζει" κάπ­οιους υπερόπτες διανο­ούμε­νους και όσους με παπα­γαλίστικο τρόπο ανα­δεικνύουν σαν πρόοδο στη φυσική και στον πολιτισμό τις επι­τυχίες και τις ανα­καλύψεις, οι οποίες έγιναν άκοπα και κατά τύχη, ενώ εμφανίζουν σαν λάθη και άγνοια της ανθρω­πότητας, τα λάθη και την άγνοια της επι­στημονικής κοινό­τητας! *

 

Από αυτή την οπτική γωνία πρέπει να εκτιμηθεί η πρωτότυπη στοχα­στική υπερ­προσπάθεια που έχει γίνει στη "Θεολογία της Επιστήμης". Μην κολ­λήσουμε σε σημεία με δυσνόητες αναλύσεις, στις ασά­φειες που υπάρ­χουν και στις όποιες ελλείψεις. Η πιο πέρα ανάπτυξη των απόψεων, η απο­σαφήνιση και οι πιο εύστοχες δια­τυπώσεις απο­τελούν τη συνέχεια εκείνης της προ­σπάθειας, μετά την έκδοση του βιβλίου και μέρος τους συμ­περι­λαμβάνονται στις σελίδες της πα­ρούσας ηλε­κτρο­νικής έκδοσης.

 

Η ιδιόρρυθμη πορεία μέχρι την έκ­δοση του βιβλίου και η εμπειρία εκείνων των νεανικών χρόνων απο­τελούν ένα φιλο­σοφικό μυθιστό­ρημα προς έκδοση.

 

το βιβλίο

ISBN 960-385-019-5

 

Δεν υπάρχει προοπτική επανέκδοσης!

 

 

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ!

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΙΑ!

 

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

 

 

 


 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px