← ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ← ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 


 Eng language

Η ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΝΗ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ !

???

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

(από το οπισθόφυλλο ©2014)*

 

open bookpdf filescd-rom

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩ­ΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑ­ΤΟΛΙΣΜΟΥ (με τις αιώνιες αξίες και σε σύζευξη με τη σκέψη). Υπότιτλος: Οι φαντασιώσεις και τα ψέματα του ανθρώπου χωρίς αυτο­γνωσίαΣυγγραφέας: Κωνστάντιος Γ. Νικολουδάκης

 

 

Το βιβλίο εστιάζει σε μια εκσυγ­χρονισμένη Ηθική θεμε­λιωμένη στην (υπερ)φυσική προτεραιότητα του πνεύματος προς τον εαυτό του και έχει την προοπτική ενός παγκόσμιου μανιφέστου. Τα ζητήματα για την ανθρώπινη σκέψη και για τη γνώση συνδέονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά και ψυχολογία. Δηλαδή η Ηθική καθορίζεται ενοποιημένη με τη Λογική και με τη διαχείριση της σκέψης. Χωρίς αμερόληπτη και ερευνητική σκέψη, χωρίς ειλικρίνεια και επί­γνωση για την άγνοια των εξωτερικών πραγμάτων, χωρίς σωστές πληροφορίες και εκτιμήσεις, η ζωή δεν μπορεί να είναι ήρεμη και παρα­σύρεται σε άδικη και άσκοπη δράση. Η Ηθική με εσωτερικό προσα­νατολισμό (σε σύζευξη με τη σκέψη) έτσι εκσυγ­χρονισμένη, στοιχειωδώς υπο­στηρίζεται με τις πιο απλές παρα­τηρήσεις για τους φυσικούς περι­ορισμούς στη ζωή και ενοποιείται με τους φυσικούς νόμους (δηλαδή ηθική που δεν αγνοεί την κοσμολογία). Οι σκέψεις επεκτείνονται μέχρι τα κοι­νωνιο­λογικά και πολιτικά ζητήματα, συνδέοντας την παγκόσμια ηθική με τις σχέσεις εμπιστοσύνης.

Οι κατευθυντήριες απόψεις για την ασφαλή πορεία της ζωής και οι πνευματικές αξίες υποβαθμίζονται και αντιμετω­πίζονται σαν μεταφυσικά ζητήματα, διότι δεν ευνοούν τα σχέδια, τις επιθυμίες και τους στόχους των φιλό­δοξων και των "υλιστών" ανθρώπων... Ο εξωστρεφής τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις, σε ψέματα και σε βιαστικές σκέψεις, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η μεγαλο­μανία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης για τον κόσμο. πυξίδα στο μυαλόΗ Ηθική με εσωτερικό προ­σανατολισμό ξεριζώνει πολλές φαντασι­ώσεις. Πιο γρήγορα απ' όσο φαίνεται, όλες οι θρησκείες θα αντι­κατασταθούν από την κοσμο­λογική Ηθική. Αλλά και η γνώση θα πάψει να θεωρείται μονο­μερώς ως πλεονέκτημα για τη ζωή και την έρευνα...

 

|| Σελ. 600 | 17,00x24,00cm (~Β5) | Μάιος 2014 

 cover book

 ISBN 978-960-93-6089-0 | ©2014 | Print on Demand

 Το βιβλίο θα επανεκδοθεί βελτιωμένο αν έχει αυξημένη ζήτηση

 

 

 

 

 

 


* Το βιβλίο “Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσα­νατολισμού” εκδό­θηκε από τον ίδιο τον συγγραφέα (αυτο­έκδοση) σε μικρό αριθμό αντι­τύπων τον Ιούνιο 2014 (ISBN 978-960-93-6089-0) για λόγους δια­φημιστικούς και χρονικής προτε­ραιότητας στη δημοσίευση απο­σπασμάτων του περιεχομένου του. Μετά την περι­ορισμένη έκδοση, έγιναν μερικές ακόμα βελτιώσεις για την καλύτερη κατανόηση και διορ­θώθηκαν τα ελάχιστα λάθη της δακτυλο­γράφη­σης. Οι βελτιώσεις περι­λαμβάνουν εκφραστικές τροπο­ποιήσεις σε μερικές σειρές, προσθήκη λίγων σειρών ή μερικών σελίδων και αφαίρεση λίγων σελίδων που μετα­φέρθηκαν σε ένα δεύτερο (προ­αιρετικό) τόμο. Μετά από αυτές τις βελτιώσεις, η αρίθμηση των σελίδων της αρχικής έκδοσης μετα­βλήθηκε.


 

<> ΖΩΗ, ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ (ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑ­ΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) ΑΠΑΛΛΑΓ­ΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑ­ΤΙΚΗ ΕΠΑ­ΝΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΗΘΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ­ΧΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΙ­ΣΤΟΣΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΩΣ ΑΤΟΜΑ ΕΙΤΕ ΟΜΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ)

σελ.70 Β5 TNR11

ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ

σελ.88 Β5 TNR12

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

σελ.144 Β5 TNR12

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΣΤΙΑ­ΣΜΕΝΗ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΖΩΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΕ ΕΞΙ ΣΕΛΙΔΕΣ

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙ­ΣΜΟΥ

©2014,σελ.600,B5,TNR11

σελ.102 Β5 TNR12

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Β' ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

σελ.22 Β5 TNR12

ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

σελ.14 Β5

ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΘΗΚΑΝ

σελ.246 Β5

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙ­ΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΑΠΑΡΑΙ­ΤΗΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

(light)

21,00×29,70cm (Α4)  | 17,60×25,00cm (Β5)  | 14,80×21,00cm (A5)

 

 

 

firewall στην ψυχή = ηθική

αραχνηΗ ανάπτυξη των επι­στημών, η ευκολία της πληροφό­ρησης, η παγκόσμια εμπειρία και το εκπαιδευτικό σύστημα δεν εξαφάνισαν από τη ζωή την ανοησία και τις απερίσκεφτες απόψεις. Αντιθέτως, εξίσου ενίσχυσαν αντιδραστικές και ανώριμες απόψεις. Αντί για περισ­σότερη αμφιβολία καλλιέργησαν την ψευδαίσθηση της καλύτερης γνώσης, δελεάζουν το πνεύμα με ανταλλάγματα και ενθαρρύνουν τις βιαστικές εκτιμήσεις και προσπάθειες. Απο­δεικνύεται ότι η γνώση πλησιάζει στη φαντασία... Σε αυτή τη διαπίστωση καταλήγουμε όχι μόνο με περιγραφή για το πώς σχηματίζεται η γνώση, αλλά και από την καθημερινή εμπειρία για τη (μεγαλομανή) συμπεριφορά του ανθρώπου, η οποία ερμηνεύεται από τα λάθη, τα ψέματα, την παράνοια και την ασυνεννοησία του. Από τα βιβλία που προκαλούν παγκόσμια ανα­στάτωση στην ανθρώπινη σκέψη και γράφονται λίγα μέσα σε έναν αιώνα. Όποιος θα το διαβάσει, μετά αυτός θα σκέφτεται διαφορετικά για τη ζωή και τον κόσμο και η ευθύνη του θα γίνει πιο μεγάλη!

>>> Οι πιο σημαντικές και ανατρεπτικές απόψεις στις οποίες εστιάστηκε η σκέψη και την προκάλεσαν να γίνει δημιουργική. <©> 

Ηθική χωρίς γνώση... και γνώση χωρίς ηθική

 

σκέψη και ζωή

 

 

 

 

 

 

ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΖΩΗ

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗleft hand

ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ

ο

 

 

<•> Η διάνοια δεν έχει σπουδαιότερη δυνατότητα από το να γνωρίζει, να διατηρεί τον εαυτό της σαν αυτοσκοπό και να διαμορφώνει την αυτογνωσία της. Η αυτογνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγωκεντρισμός και η αυταπάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη καταστροφή και σχετίζονται άμεσα με την παράδοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοητική δρα­στηριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρφωση αυτογνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανεπαρκώς αξιοποιημένη και παρα­συρμένη, με όποια δυνατότητα και αν τη φανταστούμε.

 

 

επιστημονικά όργανα

spider

 

oriented

αισθητήρια όργανα

σκέψηΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία & πραγματικότητα

 

 

 

Go to Top