← ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ← ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

)

(

ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ
Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή...Γη

***comet

)

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

(

* ΜΕΝΟΥ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

 

ΓΝΩΣΗ & ΣΚΕΨΗ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

 

Κόσμος, Ύλη και Ζωή | Σκέψη και Γνώση

 

circular title

Ορθολογικές σκέψεις και θεμελιακές δια­πιστώσεις για τη ζωή, για τον άνθρωπο, για τον κόσμο και για τη σχέση μεταξύ τους

 

 

(1986 - 2023)

 

Απαντήσεις για τα όρια και την ουσία του κόσμου, για τη ζωή ως εσωτερικό φαινόμενο, για τις ανθρώπινες σχέσεις και για την ανθρώ­πινη κοινωνία και συμπεράσματα από σκέψεις, που ξεκίνησαν με τις πρώτες και πιο κοινές παρα­τηρήσεις, σύμφωνα με κανόνες της λογικής (κυρίως με τη μέθοδο της απαγωγής σε άτοπο και λαμ­βάνοντας υπόψη την κατα­φατική και την αρνητική απάντηση) και με μια μέθοδο υπο­βάθμισης άσκοπων και αναξιόπιστων πληρο­φοριών. Οι πιο πειστικές απαν­τήσεις πρωτογενής πηγή

χωρίς την εισαγωγή ανε­ξήγητων φαινομένων,

με ορθολογικές σκέψεις,

με παρα­τήρηση στην κοινή εμπειρία,

με τις απα­ραίτητες εξηγήσεις,

χωρίς τα νοήματα των λέξεων να ταυτίζονται με πράγματα

και με περισσότερες λεπτο­μέρειες για τους πιο απαιτητικούς ανα­γνώστες,

μετά από μια πολύ­χρονη προσπάθεια ερμηνείας, δια­τύπωσης και ανά­πτυξης των σκέψεων. Ορθολογικές σκέψεις (εκκινώντας από τα γενικά χαρακτηρι­στικά του κόσμου) που κατευθύνουν την έρευνα. Αλήθειες οι οποίες εκφράζουν θεμελιώδη γνωρίσματα των πραγμάτων και φαινόμενα που επανα­λαμβάνονται συχνά ή είναι διαδε­δομένα και η αξιο­πιστία τους δεν εξαρτάται από το πρόσωπο που τις εκφράζει. Η ανάγνωση σελίδων με σκέψεις για το τι είναι η ανθρώπινη σκέψη, η αλήθεια, η γνώση, η αξιοπιστία και η πίστη και πώς το ανθρώπινο μυαλό περισσότερο φαντά­ζεται παρά γνωρίζει είναι η απαραίτητη εισαγωγή για όσους θέλουν να έχουν το δικό τους τρόπο να εκτιμούν το ποσοστό της αξιοπιστίας για όσα ακούν και διαβάζουν.

 

* Μη χάνετε χρόνο για απαντήσεις με εκ­φράσεις που δεν δείχνουν τίποτε στον πραγματικό κόσμο και με μαρτυρίες που δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε.


 

 

ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ, Η ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΖΗ­ΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙ­ΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΕΛΙ­ΔΩΝ

<•> Διανοητική και κοσμο­λογική ηθική. Η ρυθ­μιστική δύναμη της σκέψης για την ανθρώ­πινη ζωή και συμ­περιφορά. Η αξεχώριστη σχέση της σκέψης και της διάνοιας από την ανθρώπινη ζωή και συμ­περιφορά. Η πνευ­ματική σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του. (Πνευματική στροφή)

<•> Σκέψεις από ορθολογική αρχή: Για το σχη­ματισμό της γνώσης, για το νόημα της αλήθειας και της γνώσης, για την αρχή των αισθήσεων, για τη διαφορά της σκέψης από τα αισθήματα, για την εκτίμηση της αξιο­πιστίας, για τη διανοητική απροσ­διοριστία. (Γνώση και σκέψη). 

<•> Ζωή, άνθρωπος και κοινωνία. Πνευματικός προσα­νατολισμός: Η παγκόσμια ηθική απαλ­λαγμένη από το μανδύα της θρησκείας και η πνευματική επα­νάσταση για ένα ηθικό κράτος (χωρίς απατεώνες, χωρίς κερδο­σκόπους και κατα­χραστές της εμπι­στοσύνης, είτε ξεχωριστά ως άτομα είτε ομαδικά και με νομική κά­λυψη). Ο πνευμα­τικός προσανα­τολισμός (ηθική) για την κοινωνία και για το ρόλο του κράτους.

<•> Κοσμολογική θεωρία με αφαίρεση άσκοπων πληροφοριών, ανα­γωγή των φυσικών φαινομένων στα πιο γενικά φαινόμενα, απλο­ποίηση των εννοιών. Ορθολογική ερμηνεία για τη δομή της ύλης και τη δομή του αστρονομικού κόσμου. Υπο­λογι­σμοί σύμφωνα με τις μετρήσεις της φυσικής, διερεύνηση ορίων, θεω­ρητικές παρατηρήσεις και διερεύνηση συμ­πτώσεων. Πώς εφαρ­μόζονται οι φυσικοί νόμοι και οι δυ­νάμεις. (Κόσμος και ύλη, κόσμος και ζωή).

<•> Αναδρομή σε παλαιότερες φιλοσοφικές προ­σπάθειες, απο­σπάσματα από φιλο­σοφικά έργα, σχόλια και εκτιμήσεις μέσα από τη σύγ­χρονη γνώση και εμ­πειρία. Φιλοσοφία, θρησκεία και πίστη.

 

"Ορισμένες απόψεις που επικρατούν παγκοσμίως και σε μια μεγάλη πλειο­νότητα ανθρώπων αποδεικνύονται εύκολα φαντα­σιώσεις ή λανθα­σμένες. Η επι­κράτηση αυτών των εξαπλω­μένων απόψεων δεν ερ­μηνεύεται όπως αν ήταν σχηματισμένες μετά από διερεύνηση, με γνώση και από λογική σκέψη. Έχουν σχηματιστεί με βιασύνη, από επιθυμία, εν­τυπωσιασμό, απερί­σκεφτη αντιγραφή και από τυφλή εμπι­στοσύνη. Για την επι­κράτηση ή την εξάπλωση ορισμένων από αυτών των απόψεων έχουν γίνει ιστορικοί αγώνες και εξα­κολουθούν οι προ­σπάθειες εκείνων που εκπροσωπούν ένα πληθυσμό ανθρώπων ή μεγάλες ομάδες με κοινά συμφέροντα και εμπειρίες. Όσοι αγωνί­ζονται για τα ομαδικά συμφέροντα ή χρειάζονται την υπο­στήριξη από ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων, ακόμα και αν έχουν αντίθετη άποψη εξα­ναγκάζονται να την κρύψουν (υπο­κριτικά ή με σεβασμό) για να μη χάσουν την πλεονεκτική θέση τους. Έτσι διαιωνίζεται η ονειρο­φαντασία με την οποία πολλοί έζησαν, έγραψαν μια ιστορία και μοίρασαν ελπίδες. Η ανά­πτυξη των επιστημών, η ευκολία της πληρο­φόρησης, η παγ­κόσμια εμπειρία και το εκ­παιδευτικό σύστημα δεν εξα­φάνισαν από τη ζωή την ανοησία και τις απερί­σκεφτες απόψεις. Αντι­θέτως, εξίσου ενίσχυσαν αντι­δραστικές και ανώ­ριμες απόψεις, αντί για περισ­σότερη αμφι­βολία καλ­λιέργησαν την ψευδαί­σθηση της καλύτερης γνώσης, δελεάζουν το πνεύμα με ανταλ­λάγματα και ενθαρ­ρύνουν τις βιαστικές εκτιμήσεις και προ­σπάθειες". (Η παγ­κόσμια ηθική του εσωτερικού προσα­νατολι­σμού, σελ.65-66)

 

 

www.kosmdownload files logia.gr

>>> Κατεβάστε, αποθηκέψτε, εκτυπώστε <<<

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟ­ΤΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑ­ΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕ­ΒΑΣΜΑ. Διαβάστε πιο χαλαροί σε μια άλλη στιγμή, καθαρό κείμενο και χωρίς να χαθεί η σειρά των σελίδων. Απαντήσεις για τα όρια και την ουσία του κόσμου, για τη ζωή, τις ανθρώπινες σχέσεις και για την ανθρώ­πινη κοινωνία, μέσα από σκέψεις που ξεκινούν με τις πρώτες και πιο κοινές παρα­τηρήσεις, σύμφωνα με κανόνες της λογικής, με μια μέθοδο υπο­βάθμισης άσκοπων και αναξιόπιστων πληρο­φοριών. Μετά από μια πολύ­χρονη προσπά­θεια ερμηνείας, δια­τύπωσης και ανά­πτυξης των σκέψεων...

 

 

cn σήμα

ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ: ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ  -

 

 

Ενοποιημένη Απάντηση, όχι μονόπλευρη, δηλαδή:

+Ηθική / Ψυχολογική    +Λογική    +Πολιτική    +Κοσμολογική

 

 

<•> Περισσότερα στα βιβλία

©2010, ISBN 978-960-93-2431-1 | ©2012, ISBN 960-93-4040-3 | ©2012, ISBN 960-9504-68-3

 

Οι μεγάλες παγίδες της εμπειρίας - Οι "μικρές εκρήξεις" του άτμητου χώρου...

   

*

Απαντήσεις για τον κόσμο, τη ζωή και για την ανθρώ­πινη κοινωνία, από σκέψεις που ξεκίνησαν με τις πρώ­τες και πιο κοινές παρα­τηρήσεις, σύμφωνα με κανόνες της λογικής και με μια μέθοδο υποβάθμισης άσκο­πων πληρο­φοριών. Αυτές έχουν μοιρα­στεί σε ξεχωριστά βιβλία μετά από μια πολύ­χρονη προ­σπάθεια ερμηνείας, δια­τύπωσης και ανά­πτυξης των σκέψεων και όλα τα βιβλία με την ψηφιακή μορφή τους συμ­περιλαμ­βά­νονται σε μια ενιαία έκδοση.

* Στις ιστοσελίδες, τα ζητή­ματα ΔΕΝ παρου­σιάζονται ολο­κληρω­μένα, με συνά­φεια, χωρίς περίσ­σιες σκέψεις και με την απο­τελεσμα­τική σειρά, που διευ­κολύ­νει την κατα­νόηση και με τις απαν­τήσεις στις απορίες που δημι­ουρ­γούνται.

 

 

 

planet Earth

Η 1η δημοσίευση

 

τριγωνομετρικές σχέσειςbang! 

 

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

                 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

εκδόσεις σε δίσκους

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

εξώφυλλα εκδόσεων

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

 

 

Η διάνοια δεν έχει σπουδαιό­τερη δυνατότητα από το να γνωρίζει, να διατηρεί τον εαυτό της σαν αυτο­σκοπό και να διαμορ­φώνει την αυτο­γνωσία της. Η αυτο­γνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγω­κεντρισμός και η αυτα­πάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη κατα­στροφή και σχετίζονται άμεσα με την παρά­δοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοη­τική δραστη­ριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρ­φωση αυτο­γνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανε­παρκώς αξιο­ποιημένη και παρα­συρ­μένη, με όποια δυνατό­τητα και αν τη φαντα­στούμε.  

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αισθητήρια όργανα

αράχνη

 

αισθητήρια όργανα

βέληΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντα­σιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτο­γνωσία και συμπίπτει με εγω­κεντρικό τρόπο ζωής και νοο­τροπία. Ο εγω­ισμός, η μερο­ληψία, η ανοησία και το παρα­νοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλι­στικού τρόπου ζωής και αντί­ληψης

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

 

 

the-background Go to Top