← ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ← ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Μη λες ότι δεν ήξερες!


Gr Eng language

Η Ηθική σε σύζευξη με τη σκέψη. Το firewall και το antivirus της ανθρώπινης ψυχής!

???

 

 

(
)

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ | ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

 

(
)

 

 

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ / ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 

 

σφραγίδα αυθεντικότητας

ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ. ΣΥΝΟΨΙ­ΖΟΝ­ΤΑΣ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

> Τα αμέσως πιο κάτω ζητή­ματα έχουν εκτιμηθεί ως θεμελιώδη και ορισμένες σκέψεις διατυπώ­νονται συντο­μευμένα ως απαντήσεις σε σημαντικές απορίες ή είναι σκέψεις που υπο­στη­ρίζονται ως ορθές και σε σύνδεση μεταξύ τους, όπως απαρι­θμούνται.

 

ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ:

 1.  Ο άνθρωπος δεν συμπεριφέρεται αντανακλαστικά όπως τα φυτά, με τις επι­δράσεις των αισθητών πραγμάτων. Ο ίδιος με τη σκέψη και με τη μνήμη του καθορίζει τη δράση του, αλλάζει τη συμπεριφορά και την αντί­δρασή του, μπορεί να μείνει αδρανής και να προ­ετοιμαστεί από τις επιθυμίες ή τις οδηγίες κάποιων άλλων.

 2.  Ο άνθρωπος γίνεται ρυθμιστής της συμπεριφοράς του, ενώ έχει πνευματικές αδυναμίες και ελλιπή γνώση. Περισσότερο φαντάζεται και ονειρεύεται παρά γνωρίζει. Με τη σκέψη του δύσκολα εξάγει τα σωστά συμ­περάσματα και στη στιγμή που ενδεχομένως να χρειάζεται, ενώ πολλά ψέματα και πλάνες του στερούν την επαφή του με την πραγμα­τικότητα.

 3.  Συνέπεια των πνευματικών αδυναμιών και της ελλιπούς μνήμης και γνώσης είναι η άσκοπη δράση και η λανθασμένη εκτίμηση του ανθρώπου για τις δυνατότητές του. Η λανθασμένη εκτίμηση για τις δυνατότητές του και η παρα­πλανητική άποψη για τον κόσμο έχουν σαν συνέπεια την εγω­κεντρική ψυχολογία και αντίστοιχα την εγωκεντρική συμπεριφορά, όπως αν αυτό το σκεπτόμενο ζώο ήταν το παγκόσμιο πνεύμα (δηλ. ο Θεός). Η φυσιολογική συμπεριφορά συνδέεται μόνιμα με την άγνοια, την πλάνη, τη μεροληψία, τη φαντασία, τη βιαστική βεβαιότητα, τις υπερ­βολικές προσδοκίες, την απληστία και τον εγωισμό, δηλαδή με ένα παρα­νοϊκό πνεύμα (που αναζητάει την επιβεβαίωση και την ασφάλεια μέσα στον υλικό κόσμο και με αποτυχημένες σκέψεις).

 4.  Επομένως, χρειάζεται μια εσωτερική στροφή της διάνοιας στον εαυτό της: δηλαδή ν' αναγνωρίσει την άγνοια για τα πράγματα, τον περι­ορισμό της, τις αδυναμίες της σκέψης και το άσκοπο πολλών εξωτερικών δράσεων. Όταν δεν ξέρεις να κολυμπάς, περιορίζεσαι στα ρηχά νερά και προσπαθείς να μάθεις εκεί! Η δράση για επιβίωση πρέπει να συνυ­πολογίζει την ανάγκη για εσωτερικό προσανατολισμό της ζωής και για αξιό­πιστη σκέψη.

 5.  Η ηθική χρειάζεται και την επιτυχημένη σκέψη, γνώση και σωστές εκτιμήσεις και δεν περιορίζεται σε σκέψεις και δράσεις για προσφορά. Η ηθική ενός πνεύματος με αυτογνωσία έχει προέλευση από τον κόσμο σαν αυτοτελές σύνολο και δεν είναι μια ανθρώπινη επινόηση. Η Ηθική είναι διαχρονικά συνυφασμένη με την αμερο­ληψία, την ειλικρίνεια, την αυτο­συγκράτηση, την αξιοπιστία, την πνευματική καλλιέργεια, με το δίκαιο και με την ανεκτικότητα (η οποία επιβάλλεται από την αμερο­ληψία και την αμφι­σβήτηση του ρόλου μας στον κόσμο).

 6.  Η ηθική με εσωτερική κατεύθυνση δεν ξεκινάει με τη σκέψη να αλλάξουμε τον κόσμο και τις άλλες ζωές, αλλά με τη σκέψη ότι εμείς δεν γνωρίζουμε αρκετά καλά ούτε ποιοι είμαστε και ότι χρειάζεται να αναγνωρίσουμε τις αδυναμίες μας για να επι­τύχουμε την επαφή μας με την πλήρη πραγματικότητα.

 7.  Ο εσωτερικός προσανατολισμός της ζωής με επίγνωση της άγνοιας, αυτομάτως περιορίζει και αποτρέ­πει την υλιστική και την εγω­κεντρική δράση στον αισθητό κό­σμο. Ο καλός πρέπει να είναι μαζί δίκαιος και έξυπνος. Η φυσιολογική ζωή δεν συμπίπτει με την ηθικά ρυθμισμένη ζωή.

 8.  Η ζωή απαλλαγμένη από τις πλάνες με τη δύναμη της σκέψης και της γνώσης αποβάλλει τη μόνιμη αβε­βαιότητα και την ανάγκη να βρει ένα νόημα ύπαρξης από τις εξωτερικές δυνατότητές της και δεν έχει υπερ­βολικές προσδοκίες ούτε ανόητες απογοη­τεύσεις.

 9.  Η πνευματική καλλιέργεια, η λογική σκέψη, ο φιλοσοφικός τρόπος ζωής, η απαλλαγή από φαντασιώσεις συμβάλλουν καθο­ριστικά τόσο για τη διατήρηση της ψυχικής ηρεμίας όσο και για τον τρόπο αντίδρασης μας στις δύσκολες στιγμές της κοινωνικής ζωής.

 10.  Η συμπεριφορά ρυθμισμένη με εσωτερικές αξίες, με ικανότητα λογικής και αμερόληπτης σκέψης, με καλλιεργημένο πνεύμα που έχει επί­γνωση της πραγματικότητας ως σύνολο και με ψυχική ηρεμία αποτελεί την προϋπόθεση για την αξιοπιστία και την υπευθυνότητα στη συ­νεργασία, για την ειρηνική συμ­βίωση, για την πιο απο­τελεσμα­τική δράση, για τη σωστή εκτίμηση και για την πρόληψη της κακής τύχης. Προσαρμοστείτε στον κόσμο χωρίς να υπερεκτιμάτε τις πνευματικές σας ικανό­τητες!

 11.  Στη ζωή και στην ψυχή επιβάλλονται ορισμένα χαρακτη­ριστικά όχι μόνο από το φυσικό περιβάλλον αλλά και από μια κοινή πραγματικότητα, η οποία επιβάλλει νόμους για τη διαμόρφωση του φυσικού περιβάλ­λοντος και την εξέλιξη των βιολογικών σωμάτων. Δεν μπορούμε να μιλάμε για την ανθρώπινη ζωή, όπως αν αυτή ήταν άυλη και ασώματη ή ψυχο­λογικά ανεξάρτητη από νόμους του κόσμου.

 

COSMONOMY

 

 

 

 

 

(

 

)

 

(

 

)

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΑΠΑΛ­ΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

προσανατολίσου!


Η σκέψη είναι απαραίτητο όργανο για τον "προσα­νατολισμό" στη ζωή· για τη ζωή με σωστές πληρο­φορίες, με ικανότητα εκτίμησης της αξιο­πιστίας, για την απο­φυγή πολλών φαντα­σιώσεων και για τον αυτο-έλεγχο της συμπερι­φοράς. Από τη σύζευξη της ηθικής με τη σκέψη, η αυθόρμητη καλοσύνη φανερώνεται ανε­παρκής και ενο­ποιείται με την έννοια του “δικαίου”. Χωρίς αμερόληπτη και ερευνητική σκέψη, χωρίς ειλι­κρίνεια και επί­γνωση για την άγνοια των πραγμάτων, χωρίς σωστές πληρο­φορίες και εκτιμήσεις, με πλάνες και προ­καταλήψεις, η ζωή δεν μπορεί να είναι ήρεμη και παρασύρεται σε άδικη και άσκοπη δράση. Ο καλός πρέπει να είναι και δίκαιος και αυτά τα δύο δεν συμ­πίπτουν. Συχνά νομίζουμε ότι προσπαθούμε για το "καλό", αλλά έχουμε χαζές και λανθασμένες απόψεις και είμαστε 100% βέβαιοι, ενώ δεν γνωρίζουμε αρκετά. Η “διανοητική” ηθική γίνε­ται πιο αντι­δραστική και λιγότερο συμ­βιβαστική απέναντι σε άδικες συμπεριφορές που ξεκινούν από το ψέμα και το λάθος. Η γνώση επίσης εμφανίζεται "τραυματι­σμένη", περισσότερο κοντά στη φαντασία και πάντοτε ανεπαρκής και μάλιστα παρα­πλανητική, είτε με πρόθεση είτε από πνευματική αδυνα­μία. Ο άνθρωπος με την άγνοιά του για τον κόσμο και με τις βιαστικές σκέψεις του υπερεκτιμάει τις δυνα­τότητές του. Με μόνιμη συνέπεια, να συμ­περι­φέρεται εγωιστικά, άπληστα και απερί­σκεφτα· είτε από υπερ­βολική σιγουριά, είτε από αβεβαιό­τητα, όταν απο­τυγχάνει και δυσκο­λεύεται. Η στενή σχέση της πληροφορίας και της νόησης με τη συμπεριφορά και ευρύτερα με τη ζωή αναλύθηκε και εξηγήθηκε στην πραγματεία για μια παγκόσμια ηθική με εσωτερικό προσανατολισμό.

 

(

 

)

 

planet Earth

Η 1η δημοσίευση

bang! 

ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

 

(

 

)

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

(
)

 

 

 

 

 

 

 

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗleft hand ΕΠΟΜΕΝΗ    ΕΠΟΜΕΝΗ  ΣΕΛΙΔΑ    

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

εκδόσεις σε CD/DVD

εξώφυλλα

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

 

 

Η διάνοια δεν έχει σπουδαιότερη δυνατότητα από το να γνωρίζει, να διατηρεί τον εαυτό της σαν αυτοσκοπό και να διαμορφώνει την αυτογνωσία της. Η αυτογνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγωκεντρισμός και η αυταπάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη καταστροφή και σχετίζονται άμεσα με την παράδοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοητική δρα­στηριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρφωση αυτογνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανεπαρκώς αξιοποιημένη και παρα­συρμένη, με όποια δυνατότητα και αν τη φανταστούμε.

 

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αισθητήρια όργανα

αράχνη

 

αισθητήρια όργανα

>ο<Ο υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντα­σιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτο­γνωσία και συμπίπτει με εγω­κεντρικό τρόπο ζωής και νοο­τροπία. Ο εγω­ισμός, η μερο­ληψία, η ανοησία και το παρα­νοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλι­στικού τρόπου ζωής και αντί­ληψης

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 Αν η Ηθική του εσωτερικού / πνευματικού προσα­νατολισμού δεν είναι Επιστήμη >>>>

 

 

the-background Go to Top