← ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ← ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Μη λες ότι δεν ήξερες!


Gr Eng language

Η ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΝΗ  ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ !

???

 

 

(
)

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ | ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

 

(
)

 

 

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗ:

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΛΟ

 

 

σφραγίδα αυθεντικότητας

ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓ­ΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ. ΣΥΝΟΨΙ­ΖΟΝ­ΤΑΣ ΤΙΣ ΘΕΜΕ­ΛΙΑΚΕΣ ΣΚΕ­ΨΕΙΣ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

> Τα αμέσως πιο κάτω ζητή­ματα έχουν εκτιμηθεί ως θεμελιώδη και ορισμένες σκέψεις διατυπώ­νονται συντο­μευμένα  ως απαντήσεις σε σημαντικές απορίες ή είναι σκέψεις που υπο­στη­ρίζονται ως ορθές και σε σύνδεση μεταξύ τους, όπως απαρι­θμούνται.

 

ΣΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟ­ΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ:

  1.  Η σκέψη γίνεται εμπόδιο στη γνώση και αντιστρόφως, η γνώση για τη σκέψη. Η πληροφορία εξωθεί το ανθρώπινο μυαλό σε άσκοπες και άχρηστες σκέψεις.

  2.  Ένας κόσμος από πληροφορίες, εικασίες και φαντασιώσεις μέσα στο ανθρώπινο μυαλό συγχέεται με την πραγματικότητα. Ο άνθρωπος έχει την άμεση ικανότητα να συντηρεί και να επεξερ­γάζεται την πληρο­φορία των αισθήσεων στο εσωτερικό του, χωρίς περιορισμούς χρόνου και τόπου. Η παρατήρησή του δεν περι­ορίζεται στις αισθήσεις.

  3.  Στα πράγματα υπάρχουν ομοιότητες, νόμοι και κοινά στοιχεία (μέσα στο χώρο και στο χρόνο). Γνώση μερικών τοπικών πραγμάτων και μερικές τοπικές παρα­τηρήσεις (ενός μόνο προσώπου) μπορούν να απο­δειχτούν ίδια και να εφαρ­μοστούν σε πολλές άλλες περιοχές του κόσμου και σε άλλες εποχές.

  4. Ο ένας όρος για να είναι δυνατή κάθε αντίληψη των εξωτερικών πραγμάτων είναι ο ίδιος ο εαυτός μας στο σύνολό του. Η αντίληψη των εξωτερικών πραγμάτων είναι πάντοτε ένα αποτέλεσμα από τη σχέση ανάμεσα σ’ εκείνα και στο συνολικό εαυτό μας. Αυτή η σχέση μας με τα πράγματα (η θέση, η στιγμή, η κατεύθυνση, η απόσταση, η γωνία, η βιολογική και η ψυχική κατάσταση κ.λπ) αλλάζει με διάφορους τρόπους και δείχνει πάντοτε ένα μέρος από την πραγματικότητα, ποτέ το σύνολό της.

  5. Τα αισθητήρια όργανα χρησιμοποιούν φυσικά φαινόμενα που επανα­λαμ­βάνονται περισσότερο. Δηλαδή, οι αισθήσεις χρησιμοποιούν φυσικούς νόμους και φυσικά φαινόμενα (όπως ηλεκτρομαγνητικές επιδράσεις, θερμότητα, πυκνότητα, αδράνεια, ηχητικά κύματα κ.λπ.) που δεν λείπουν από άλλα πράγματα και τα οποία είναι κοινά χαρακτηριστικά μιας πραγμα­τικότητας.

  6.  Οι αισθήσεις δίνουν ελλιπή πληροφόρηση, αποσπασματική, τυχαία, μερο­ληπτική και παρα­πλανητική, όχι όμως ψευδή άποψη του κόσμου (σαν ψευδαι­σθήσεις).

  7.  Η γνώση χρησιμεύει ακόμα και για την εξαπάτηση και όχι μόνο για την έρευνα της αλήθειας.*

  8. Ένα πλήθος πληροφοριών προ­σφέρεται και εφαρ­μόζεται με εμπι­στοσύνη και με αδυναμία επι­βεβαίωσης.

  9. Στις περιπτώσεις, στις οποίες δεν αναζητάμε την αξιοπιστία της γνώσης -για τον ένα ή για τον άλλο λόγο- και βασιζόμαστε χωρίς επαρκή γνώση, τότε έχουμε την άμεση ή αστόχαστη βεβαιότητα, την οποία ονομάζουμε πίστη ή εμπιστοσύνη.

 

COSMONOMY

 

βέλη προς ένα κέντρο

 

Η ανάγνωση σελίδων με τα ζητήματα:

τι είναι η ανθρώπινη σκέψη,

τι εννοούμε "γνώση",

πώς εκτιμάμε την αξιοπιστία,

για την πίστη χωρίς γνώση,

για το πώς δημιουργείται η βεβαιότητα,

για τους κανόνες της λογικής

και πώς το ανθρώπινο μυαλό περισσότερο φαντάζεται παρά γνωρίζει,

αυτά τα ζητήματα είναι απαραίτητα για να περιοριστούν η υπέρ­μετρη βεβαιό­τητα, η υπερε­κτίμηση των ικανοτήτων, η κατάχρηση της γνώσης και η εκμετάλ­λευση της εμπιστοσύνης. Εδώ έχουν εκτιμηθεί απαραίτητα ως εισαγωγή για την έρευνα του εαυτού μας και του κόσμου, για την αυτογνωσία και την αυτο­βελτίωση, για τη διανοητική επαφή με την πραγματικότητα, για τη ορθολογική ρύθμιση της ζωής χωρίς αυταπάτες και ψέματα. Με λίγα λόγια αυτά τα ζητήματα σχετικά με τη σκέψη και την αξιοπιστία είναι μια απαραίτητη εισαγωγή για μια παγκόσμια Ηθική (με έλεγχο της σκέψης και της αξιοπιστίας) και όχι ζητήματα αποκλειστικά για τη θεωρία της γνώσης, όπως συνήθως περιορίζονται από τους ειδικευμένους.

 

Για την αρχή της γνώσης και της γενίκευσης

 

βέλη προς κέντροΜια περίληψη (33 σελίδων) για τη φυσική αρχή της γνώσης και της γενίκευσης και η εξάρτηση από το βιολογικό φορέα της >>>

βέλη προς κέντρο

Μια περίληψη (40 σελίδων) για τη φυσική αρχή της γνώσης και η εξήγηση για τη δυνατότητα της γενίκευσης >>>

βέλη προς κέντροΜια περίληψη (46 σελ) για την αρχή της γνώσης και την εκτίμηση της αξιοπιστίας. Η γνώση πέρα από την προσωπική εμπειρία >>>

βέλη προς κέντροΜια επιλογή θεμελιακών σκέψεων για την αρχή της γνώσης και την εκτίμηση της αξιοπιστίας της >>>

βέλη προς κέντροΕπιλογή και σχηματισμός μεγάλης περίληψης για τη σχέση της πληροφορίας με τη ζωή. Σκέψη, γνώση, φαντασία και παραπλάνηση >>> (προσωρινά όχι διαθέσιμες σελίδες)

 

 

 

(

 

)

 

(

 

)

 

<•> Το μεγαλύτερο μέρος των γνώσεών μας το έχουμε δεχτεί με την καλή πίστη, που συνήθως εκφράζεται με (πιθανολογικές) απόψεις και υποθέσεις, όπως " η άποψη της πλειοψηφίας είναι η πιο πιθανή ", " διαφορετικές και αντα­γωνιστικές μεταξύ τους ομάδες επιστημόνων συμφωνούν και δεν έχουν κανένα λόγο να μας εξαπατήσουν ", " αν εφαρμόσω στην πράξη όσα έμαθα ή αν πάω να δω από κοντά τότε θα διαπιστώσω ότι ήταν σωστά όσα σκεφτόμουν ", " αν αμφι­σβητήσω ή αρνηθώ όσα αποδέχονται οι άλλοι τότε θα δυσκολέψω τη ζωή μου " και λοιπά. Όταν δεν μπορούμε να έχουμε άμεση γνώση, που διαρκώς επα­ληθεύεται από τις δικές μας παρατηρήσεις, τότε η βεβαιότητά μας είναι καλή πίστη βασισμένη σε λογικές σκέψεις και με σχέση εμπιστοσύνης. Μη μιλήσεις ξανά περι­φρονητικά για τη δογματική λογική των θρησκειών. Μερικές από τις πρώτες και απαραίτητες σκέψεις γενικά για την αξιοπιστία και τη γνώση διαβάστε στη συνέχεια εδώ

 

(

 

)

 

planet Earth

Η 1η δημοσίευση

bang! 

ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

 

(

 

)

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

(
)

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑleft hand ΕΠΟΜΕΝΗ    ΕΠΟΜΕΝΗ  ΣΕΛΙΔΑ    

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

εκδόσεις σε CD/DVD

εξώφυλλα

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

 

 

Οι ανοησίες, τα λάθη και οι φαντασιώσεις δεν εξηγούνται αποκλειστικά από την άγνοια. Πιο συχνά εξηγούνται από τις ανάγκες των ανθρώπων να εκ­φράσουν τα αισθήματά τους, να εκμεταλ­λευτούν ευκαιρίες, να εντυ­πωσιάσουν, να εργαστούν και να παρα­πλανήσουν με κάποια προσδοκία.

Ζήτησες εμπιστοσύνη; Ανάλαβε τις ευθύνες σου!
 Εμπιστεύθηκες; Μη λες ότι δεν ήξερες!

Η γνώση δεν λείπει. Μάθε να αμφιβάλλεις!

Η ζωή είναι δική σου. Η σκέψη είναι δική σου;

 

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αισθητήρια όργανα

αράχνη

 

αισθητήρια όργανα

>ο<Ο υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντα­σιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτο­γνωσία και συμπίπτει με εγω­κεντρικό τρόπο ζωής και νοο­τροπία. Ο εγω­ισμός, η μερο­ληψία, η ανοησία και το παρα­νοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλι­στικού τρόπου ζωής και αντί­ληψης

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 Αν η Ηθική του εσωτερικού / πνευματικού προσα­νατολισμού δεν είναι Επιστήμη >>>>

 

 

the-background Go to Top