← ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ← ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Μη λες ότι δεν ήξερες!


Gr Eng language

Αμφισβητείς και αγνοείς την Ηθική αλλά ζητάς εμπιστοσύνη και συνεργασία;

???

 

 

(
)

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ | ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

 

(
)

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

 

σφραγίδα αυθεντικότητας

ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ. ΣΥΝΟΨΙ­ΖΟΝ­ΤΑΣ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

> Τα αμέσως πιο κάτω ζητή­ματα έχουν εκτιμηθεί ως θεμελιώδη και ορισμένες σκέψεις διατυπώ­νονται συντο­μευμένα ως απαντήσεις σε σημαντικές απορίες ή είναι σκέψεις που υπο­στη­ρίζονται ως ορθές και σε σύνδεση μεταξύ τους, όπως απαρι­θμούνται.

 

ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ:

  1. Η ανθρώπινη κοινωνικότητα δεν συνδέεται αναγκαστικά με την ηθική, τη λογική, τη φιλανθρωπική δράση και το κοινό συμφέρον, ενώ μπορεί κάποιος να είναι κοινωνικός και να συμμετέχει σε πολλές εκδηλώσεις και συγχρόνως να εκμεταλλεύεται αδίστακτα τις ανθρώπινες σχέσεις για τα προσωπικά του οφέλη.

  2. Με τις συνεργασίες και με τη συμμετοχή σε ομάδες, οι άνθρωποι γίνονται αντα­γωνιστές και εκμεταλλευτές κάθε ανθρώ­πινης αδυναμίας.

  3.  Η ανθρώπινη κοινωνία είναι μια πολύπλοκη, αντιφατική και ασταθής πνευματική πραγματικότητα, την οποία κανένας δεν γνωρίζει καλά. Χωρίς πνευμα­τικό προσανατολισμό της ανθρώ­πινης ζωής, μέσα στην κοινωνία εμφανί­ζονται ομαδικά τα λάθη, οι πλάνες, τα ψέματα, οι φαντασιώσεις, οι κακές επιθυμίες και οι άσχημες διαθέσεις, που οι άνθρωποι έχουν ο καθένας ξεχωριστά.

  4.  Η ανθρώπινη ιστορία υποβαθμίζεται σαν τυχαία γεγονότα από τη δράση παρανοϊκών ζώων, που εστίασαν τις δυνάμεις τους για την εδραίωση της παρουσίας τους, για την ασφάλειά τους, για τη χαλάρωσή τους και την ικανοποίηση των αναγκών τους, για τις κοινωνικές σχέσεις τους και για την επίλυση των διαφορών τους. Οι ανθρώπινες σχέσεις και η κοινωνία επι­βεβαιώνουν το δράμα και την ανοησία από την ασυγ­κράτητη δράση με εξωτερικές αξίες, από την έλλειψη σκέψης και αυτο­γνωσίας και από την υπερ­βολική βεβαιό­τητα κι εμπιστοσύνη.

  5.  Τονίζεται η προτεραιότητα για ένα πολιτισμένο Κράτος να φροντίσει έτσι ώστε η επιβίωση των ανθρώπων να μην εξαρτάται (στοιχειωδώς και υπό όρους) από την αμειβόμενη εργασία, με τη λογική της ζούγκλας (όπου ο καθένας χρησιμοποιεί το πλεο­νέκτημά του για να εκμεταλλευτεί το μειονέκτημα των άλλων).

  6.  Είναι ανάγκη για ένα δίκαιο Κράτος και για πολιτικές, που εστιάζουν στην πνευματική ανάπτυξη των πολιτών και όχι μόνο στην οικο­νομική ή στην τεχνο­λογική ανάπτυξη.

  7.  Σε μια κοινωνία εγωπαθών και φιλόδοξων, όπου ο ένας άνθρωπος σκέφτεται πώς θα εξαπατήσει και πώς θα εκμεταλ­λευτεί τον άλλο για να ικανο­ποιήσει τις προσωπικές επιθυμίες του και με την ανοχή της Πολιτείας, ακόμα και το εκπαιδευτικό σύστημα (εκτός της πρωτο­βάθμιας εκπαίδευσης) εξελίχθηκε για να εξυπηρετεί αυτόν το ανήθικο σκοπό: δηλαδή την εξαπάτηση και την προώθηση των προ­σωπικών συμ­φερόντων με τη δύναμη της Επιστήμης.

  8. Πολλές παρατηρήσεις για την ανθρώπινη συμπεριφορά και για τις ανθρώπινες σχέσεις έχουν γίνει από τα παλαιότερα χρόνια, σε όλους τους λαούς και δεν είναι της φαντασίας. Πολλοί νόμοι του κράτους και το Δίκαιο θεμελιώνονται με αυτές τις παρατηρήσεις της ηθικής, χωρίς να το έχουμε προσέξει. Όπως για παράδειγμα, ότι δεν πρέπει να σκοτώνουμε και να βασανίζουμε ή ότι δεν πρέπει να χειριζόμαστε τους άλλους ανθρώπους σαν μηχανές ή να τους εξαπατούμε κλπ. Η ηθική στην ανθρώπινη ζωή δεν ξεκινάει μόνο με την ανάγκη για προσφορά και σεβασμό σε όλο τον κόσμο και αυτή δεν περιορίζεται σε μερικές καλές πράξεις. Η Ηθική είναι διαχρονικά συνυφασμένη με την αμεροληψία, την ειλικρίνεια, την αυτο-συγκράτηση, την αξιοπιστία, την πνευματική καλλιέργεια, με το δίκαιο και με την ανεκτικότητα (η οποία επιβάλλεται από την αμεροληψία και την αμφισβήτηση του ρόλου μας στον κόσμο). Η ηθική ξεκινάει επίσης και με την ανάγκη για επίγνωση της άγνοιας, για ζωή με πνευματικές αξίες (ενάρετη), με εσωτερικό προσανατολισμό και αυτο-βελτίωση. Ο ρόλος της Ηθικής απαξιώθηκε διότι τεμαχίστηκε για άλλες περιοχές της επιστήμης, όπως είναι η ψυχολογία, οι κοινωνικές επιστήμες και πολλοί κανόνες “αρπάχτηκαν” για τις ανάγκες της πολιτικής και αφομοιώθηκαν στη νομοθεσία των κρατών.

  9.  Η Ηθική του πνευματικού προσα­νατολισμού αποκαλύπτει την τρομακτική παράνοια της νομοθεσίας, κρυμμένη πίσω από τη λάμψη των παγκόσμιων ηθικών αρχών. Οι νόμοι δεν είναι οπωσδήποτε σύμφωνοι με το σκοπό και τους κανόνες της ηθικής. Η ειρήνη για πολλούς είναι η φανταστική εκείνη ισορροπία και ανεκτικότητα στην κοινωνία, την οποία χρειάζονται για να την καταχραστούν ανεμ­πόδιστοι και για να εκμεταλ­λευτούν ανενό­χλητοι όλα τα πλεο­νεκτήματα του υλιστικού τρόπου ζωής. Όταν μπορείς να κλέψεις και να εκμεταλλευθείς τις αδυναμίες του κό­σμου με την προστασία των νόμων και του κράτους, τότε γιατί να βιαστείς να κλέψεις αυτο­προσώπως, με τον παρα­δοσιακό τρόπο, που γίνεται εύκολα αντι­ληπτός; Στην πολιτισμένη κοινωνία με το νόμο της ζούγκλας, ακόμα και το θύμα χρειάζεται να είναι καλά ενη­μερωμένο, να έχει ανώτερη εκπαίδευση, να σκέφτεται και να γράφει σαν επιστήμονας και να μπορεί η φωνή του να ακουστεί. Διαφορετικά το θύμα γίνεται μπάλα μεταξύ των υπηρεσιών και πελάτης των ψυχο­λόγων και των δικηγόρων.

  10.  Όσο η επιβίωση για πολλούς ανθρώπους εξαρτάται από την οριακή αμοιβή της εργασίας και από την εξα­ναγκαστική επιλογή μιας τυχαίας εργασίας και αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν την ευνοϊκή τύχη να κληρο­νομήσουν ή να κερδίσουν περιουσία, με τέτοια οικονομική ανισότητα, όσοι μπορούν να προσφέρουν χρη­ματική αμοιβή ή άλλες υπηρεσίες ανά­λογης αξίας πλεο­νεκτούν για την εφαρμογή δολοφονικής και συγκα­λυμμένης βίας και διευκο­λύνονται στη δολοπλοκία τους με το νόμο. Κάποιοι θα ήθελαν όλα τα πλεο­νεκτήματα δικά τους και κάθε βίαια αντί­δραση απα­γορευμένη, αλλά ο κόσμος δεν είναι έτσι όπως φαντά­ζονται (με το μυαλό τους περι­ορισμένο σε μερικούς ανθρώπους και σε μερικά κοινωνικά γεγονότα).

 

COSMONOMY

 

 

 

 

 

(

 

)

 

(

 

)

 

finger ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΗΘΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΠΑ­ΤΕΩΝΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΕΡΔΟ­ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ­ΧΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜ­ΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΞΕ­ΧΩΡΙΣΤΑ ΩΣ ΑΤΟΜΑ ΕΙΤΕ ΟΜΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ)

σφραγίδα αδικίας

Δεν είναι συνηθισμένο, κάποιος να μιλάει για την ηθική με εσωτερικό προ­σανατολισμό και να προχωράει ορθο­λογικά μέχρι τα πολιτικά ζητήματα και ιδιαίτερα για το ρόλο του κράτους. Οι σκέψεις αυτής της “διανοη­τικής” ηθικής επε­κτείνονται μέχρι τα πολιτικά ζητήματα, αφού οι σχέ­σεις συνερ­γασίας συνδέονται με τις σχέσεις εμπιστοσύνης, συ­νεπώς και με την πνευματική αξιοπιστία και με την ηθική υπευ­θυνότητα των προσώπων.

Το πέρασμα στα πολιτικά και στα κοινωνιολογικά ζητήματα... -
Το πέρασμα στα πολιτικά και στα κοινωνιο­λογικά ζητήματα έγινε μέσα σε ένα βιβλίο, που γράφτηκε για να υποστηριχτεί ο πρωταγω­νιστικός και ηθικός ρόλος του πνευματικού προ­σανατολισμού απευ­θείας για τη ζωή ενός ατόμου, αλλά και για όλη την κοινωνία· πώς ξε­κινάει η ηθική, τι ρυθμί­ζεται με αυτή στη συμπεριφορά μας και τι αλ­λάζει στη ζωή. Δεν ανιχνεύουμε μόνο το σημαντικό ρόλο του ατόμου για την κοινωνία και απ' ευθείας για τη δική του ζωή. Υποστηρίζεται η ανάγκη για ένα "ηθικό κράτος", που με την πολιτική του θα ενθαρρύνει τις επιλογές για μια κοινωνία από πνευματικά δραστήριους ανθρώπους, ενώ θα αποθαρρύνει τις επιλογές που ευνοούν τον υλιστικό τρόπο ζωής και την κερδο­σκοπική αντίληψη για τον κόσμο. Είναι ανάγκη για ένα δίκαιο κράτος και για πολιτικές, που εστιάζουν στην πνευματική ανάπτυξη των πολιτών και όχι μόνο στην οικονομική ή στην τεχνο­λογική ανάπτυξη. Χρειά­ζονται ανατρεπτικές αλλαγές στο Σύνταγμα και στη νομοθεσία και να προηγηθεί πολλή θεωρητική εργασία, με προτεραιότητα στην προστασία του ανθρώπου από την εκμετάλλευση της άγνοιας και των πνευματικών αδυναμιών και για να απο­θαρρυνθεί η κατάχρηση της εμπι­στοσύνης. Ξεχάστε τις ιδεολογίες των ονείρων και της φαντασίας... που αγνοούσαν ή περι­φρονούσαν τους φυσικούς νόμους και τους περιορισμούς της πραγμα­τικότητας!

 

(

 

)

 

planet Earth

Η 1η δημοσίευση

bang! 

ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

 

(

 

)

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

(
)

 

 

 

 

 

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗleft hand ΕΠΟΜΕΝΗ    ΕΠΟΜΕΝΗ  ΣΕΛΙΔΑ    

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

εκδόσεις σε CD/DVD

εξώφυλλα

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

 

 

Στην πολιτισμένη κοινωνία με το νόμο της ζούγκλας, όπου ο ένας άνθρωπος σκέφτεται πώς θα εξαπατήσει και πώς θα εκμεταλλευτεί τον άλλο για να ικανοποιήσει τις προσωπικές επιθυμίες του και με την ανοχή της Πολιτείας, ακόμα και το εκπαιδευτικό σύστημα έφτασε να εξυπηρετεί αυτόν το σκοπό: δηλαδή την εξαπάτηση και την προώθηση των προσωπικών συμφερόντων με τη δύναμη της Επιστήμης. Σε μια κοινωνία παρα­νοϊκών, φανατισμένων και εγωιστών ανθρώπων, όπου αυτοί εκπαιδεύονται και ειδι­κεύονται με το αξίωμα, ότι "για την επιβίωσή μου θα εκμεταλλευτώ την άγνοια και την αδυναμία σου", δεν μπορούμε να ελπίζουμε... Να σταματήσουμε να θεωρούμε ρεαλισμό, την επιπόλαιη αντίληψη των πραγμάτων, την ευπιστία, τη συνήθεια, την υπερεκτίμηση των ικανοτήτων μας και τον περιορισμό της πραγμα­τικότητας στις συναλλαγές και στη συν­εργασία των ανθρώπων.

 

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αισθητήρια όργανα

αράχνη

 

αισθητήρια όργανα

>ο<Ο υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντα­σιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτο­γνωσία και συμπίπτει με εγω­κεντρικό τρόπο ζωής και νοο­τροπία. Ο εγω­ισμός, η μερο­ληψία, η ανοησία και το παρα­νοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλι­στικού τρόπου ζωής και αντί­ληψης

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 Αν η Ηθική του εσωτερικού / πνευματικού προσα­νατολισμού δεν είναι Επιστήμη >>>>

 

 

the-background Go to Top