← ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ← ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Μη λες ότι δεν ήξερες!


Gr Eng language

Η ζωή με άγνοια και πλάνες είναι μια τυχαία ζωή, εκτός από περαστική!

???

 

 

(
)

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ | ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

 

(
)

 

 

Οι φαντασιώσεις και τα ψέματα του ανθρώπου χωρίς αυτογνωσία...

 

 

Για μια παγκόσμια Ηθική<•> Οι κατευθυντήριες απόψεις και οι εσωτερικές αξίες για την πορεία της ζωής μέχρι σήμερα υποβαθμίζονται και αντι­μετωπίζονται σαν μετα­φυσικά ζητήματα, διότι δεν ευνοούν τα σχέδια, τις επιθυμίες και τους στόχους των φιλόδοξων και των "υλιστών" ανθρώπων... Αναρωτήθηκες πόσα λες και κάνεις καθημερινά με 100% βεβαιότητα, ενώ αυτά είναι πιο αμφίβολα από φιλο­σοφικές θεωρίες; Ο πνευματικός προ­σανατολισμός με την παγκό­σμια ηθική τουπυξίδα στο μυαλό περι­ορίζει την απερίσκεφτη και φιλόδοξη δράση. Γι' αυτό δεν ακούγεται ευχάριστος. Η άρνησή του διευκο­λύνει όλους για να επιρ­ρίπτουν κάθε ευθύνη στους άλλους, όχι στον εαυτό τους.

 

 

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟ­ΣΑ­ΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

επι­βεβαιώ­νεται διαρκώς μέσα στον κόσμο. Επιβεβαιώνεται από τη ζωή με παρανοϊκή και εγω­κεντρική συμπεριφορά και με τις συνέπειές της, έτσι όπως μια ζωή παρα­κινείται και ανα­παράγεται από τις φαντασιώσεις, τη μεροληψία και την υπέρμετρη βεβαιό­τητα.

 

Γη με κόκκινη θάλασσαΟι άνθρωποι θα έπρεπε να ζουν πιο όμορφα από τα ζώα ή τα περισσότερα φοβερά γεγονότα να λείπουν από την κοινωνία. Κάτι πρέπει να απαντήσουν για αυτή την επίγεια δυσκολία όσοι δεν κατα­λαβαίνουν μια ζωή με περισσότερο πνεύμα και λιγότερη εξωτερική δράση. Μια εξήγηση χρειάζεται να δώσουν για αυτή την αδυναμία και την ατυχία στην ανθρώπινη ζωή, που είναι ο κανόνας... Διαψεύδεσαι καθημε­ρινά από τη ζωή, από την ιστορία, από τα γεγονότα, από την αδυναμία σου να δώσεις μια εξήγηση για όσα παρανοϊκά και εγκληματικά γίνονται δίπλα σου*. Η αδικία, η δυστυχία και τα προβλήματα στις ανθρώπινες σχέσεις δεν επιβεβαιώνουν την έλλειψη μιας παγκόσμιας ηθικής ή τη σχετικότητά της. Αυτά (τα ψυχολογικά και κοινωνικά φαινόμενα) επι­βεβαιώνουν τις φυσικές και πνευματικές αδυναμίες του ανθρώπου, την υπέρμετρη βεβαιότητά του, τη μεροληπτική σκέψη του και μαζί την απερισκεψία του. Σε τελική ανάλυση επι­βεβαιώνεται η εναντίωση του ανθρώπου στην παγκόσμια ηθική της πνευματικής κατεύθυνσης (όπως αυτή η ηθική θα χαρακτη­ριζόταν ως πρότυπο ζωής και συμπεριφοράς με ένα αμερόληπτο πνεύμα). Μια ανθρώπινη ζωή που συμπεριφέρεται (ιδιοτελώς) για να είναι το επίκεντρο ενός υλικού και σχετικού κόσμου, δελεασμένη από τα αισθητά πράγματα και έχοντας για λίγο μια εξουσία και χρησιμο­ποιώντας τα πλεονεκτήματά της μέσα στον περιστασιακό κόσμο· με το πνεύμα κυριευμένο από τη φαντασίωση, ότι όλοι οι άλλοι πρέπει να εξυπηρετούν και να δοξάζουν ένα τέτοιο παρανοϊκό πνεύμα είναι μια απατηλή ζωή σε σύγκρουση με τους νόμους του κόσμου ως Σύνολο. Η σύγκρουση με την πραγματικότητα και η κακή πνευματική επαφή με τον κόσμο (με ψέματα, αυταπάτες και λάθη) δημιουργεί συνέπειες που διαψεύδουν τις προσδοκίες, ανεύθυνη συμπεριφορά, καταχρήσεις και προκλήσεις που στρέφουν τους άλλους εναντίον μας. Όταν κάποιος ζει και συμπεριφέρεται έχοντας εκτιμήσει υπερβολικά τα πλεονεκτήματά του και τις ικανότητές του και πιστεύοντας ότι έχει αρκετή γνώση και σαν να ήταν ο Θεός ή το επίκεντρο ολόκληρου του κόσμου, τότε δημιουργούνται συνέπειες. Μια ηθική με πνευματικό προσα­νατολισμό της ζωής όχι μόνο είναι παγκόσμια αλλά εξηγεί ακόμα γιατί στα αρχικά στάδια της ζωής (χωρίς την ανθρώπινη σκέψη) η ηθική φαίνεται εντελώς ανύπαρκτη και άχρηστη (αν και ήδη έχει ξεκινήσει με τη φροντίδα για τη διατήρηση της ζωής). Η ηθική με πνευματικό προσα­νατολισμό της ζωής εξηγεί γιατί είναι στερητική για την πλειοψηφία των ανθρώπων, αφού η ζωή με αμεροληψία, αυτογνωσία και η αναζήτηση της βεβαιότητας δεν ενθαρρύνει την εξωτερική δράση. Αντιθέτως με τον πνευματικό προσα­νατολισμό της ζωής πολλές από τις προσδοκίες ελαττώνονται, πολλά όνειρα ακυρώνονται, οι σχετικές αξίες (κυρίως μέσα από συγκρίσεις) υποβιβάζονται και απο­καλύπτονται οι ανθρώπινες φαντασιώσεις που διεγείρουν τη δράση.

 

χέριΤα ψέματα, οι φαντα­σιώσεις, τα λάθη και η μεροληπτική λογική παράγουν αδικία, ακόμα και αν η πρόθεση λείπει

Τίποτα δεν είναι έτσι όπως ακριβώς φαίνεται και για όλους τους παρατη­ρητές. Σχεδόν τίπο­τα δεν είναι έτσι όπως το σκε­φτόμα­στε. Ακόμα πιο απί­θανο, ότι τα πράγ­ματα και τα γεγονότα είναι έτσι όπως τα εμφα­νίζουν όσοι τα περι­γράφουν ή ότι τα πράγματα θα γί­νουν έτσι όπως τα υπολο­γίζουμε. Ζούμε σε ένα κόσμο όπου ο ένας παρα­πλανά τον άλλο, αφού πρώτα έχει εμπιστευθεί τυφλά τον παρανοϊκό εαυτό του και δεν αναζητά τον πνευματικό προορισμό του. Η αυξημένη αμφιβολία δεν ευνοεί τις συνεργασίες, ενώ οι άνθρωποι εύκολα δελεάζονται και παραδίδουν τον έλεγχο της ζωής τους όταν αποκτούν εμπι­στοσύνη. Οι προσδοκίες είναι περισσότερες με την άγνοια και πολλές ελπίδες δημι­ουργούνται με τη "θεά" τύχη από τις ανθρώπινες σχέσεις και την εξωτερική δράση. Όμως τα ψέματα, οι φαντασιώσεις, τα λάθη και η μεροληπτική λογική παράγουν αδικία, ακόμα και αν η πρόθεση λείπει. Αργά ή γρήγορα αποκα­λύπτονται, οι υπερβολικές προσδοκίες διαψεύδονται και η διάψευση μπορεί να είναι γελοία μπορεί και δραματική.

 

Ηθική χωρίς γνώση...και γνώση χωρίς Ηθική...

 

 <•> Στην άποψη για την παράνοια του υλιστικού τρόπου ζωής και για τον έξυπνο εγωκεντρισμό του αισθησιο­κρατικού ανθρώπου προσεγ­γίζουμε από τέσσερις διαφορετικές κατευθύνσεις της έρευνας:

· Αν συγκεντρώσουμε τις προσωπικές παρατηρήσεις εγωισμού και ανοησίας από την καθημερινή ζωή. (Κοινωνιο­λογικές και ψυχο­λογικές παρα­τηρήσεις). Η καταγραφή της ιστορίας επίσης ενισχύει αυτή την άποψη.

· Από τις σκέψεις για τη χρησιμότητα της γνώσης στη ζωή, για τη μερο­ληπτική λογική και τις πνευματικές αδυναμίες, πάλι παρα­τηρούμε την προοπτική της γνώσης για την εξαπάτηση, για την φλυαρία και για την άσκοπη δράση.

· Από τις σκέψεις απ' ευθείας για το νόημα της ζωής, πάλι θα βρούμε χάσματα γνώσης, περι­στασιακές αξίες, εφήμερους στόχους, υπερ­βολικές εκτιμήσεις και την ανάγκη για έναν τελικό σκοπό, πέρα από την πραγματο­ποίηση όλων των άλλων επιθυμιών.

· Από τις κοσμολογικές σκέψεις πάλι εξάγεται σαν συνέπεια η ανοησία και η πλάνη στην περιορισμένη ζωή σε αντίθεση με την ανωτερότητα ενός παγκόσμιου πνεύματος (Θεός) χωρίς εξωτερική δράση.

 

 

 

 

(

 

)

 

(

 

)

 

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑ­ΝΑΤΟΛΙ­ΣΜΟΥ (ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΩ­ΝΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΣΚΕΨΗ)

Υπότιτλος: Οι φαντασι­ώσεις και τα ψέματα του ανθρώπου χωρίς αυτο­γνωσία

ISBN 978-960-93-6089-0 | ©2014 | 1η έκδοση

Ένα βιβλίο για τα ζητήματα που μπορούν ενοποιηθούν κάτω από το συνοπτικό τίτλο της Ηθικής (πρακτική φιλο­σοφία, με ψυχο­λογικές και κοινωνιο­λογικές συνέπειες). Η Ηθική του πνευματικού προσα­νατολισμού δεν χρειάζεται τη φαντασία των θρησκειών. Αλλά και η γνώση δεν είναι μονο­μερώς πλεο­νέκτημα για τη ζωή και την έρευνα. Η παγκόσμια ηθική με πνευ­ματικό προ­σανατολισμό “φρε­νάρει” απότομα τις υπερ­βολικές προσδοκίες από την Επι­στήμη και απο­καλύπτει πώς οι πνευ­ματικές αδυναμίες γίνονται πλεονε­κτήματα για την εξα­πάτηση και ανα­παράγουν την αδικία στις ανθρώπινες σχέσεις. >>>►

 

(

 

)

 

planet Earth

Η 1η δημοσίευση

bang! 

ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ
 

(

 

)

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

(
)

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗleft hand ΕΠΟΜΕΝΗ    ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ    

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

εκδόσεις σε CD/DVD

εξώφυλλα

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

 

 

Ζήτησες εμπιστοσύνη; Ανάλαβε τις ευθύνες σου!
 Εμπιστεύθηκες; Μη λες ότι δεν ήξερες!

Η γνώση δεν λείπει. Μάθε να αμφιβάλλεις!

Η ζωή είναι δική σου. Η σκέψη είναι δική σου;

 

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αισθητήρια όργανα

αράχνη

 

αισθητήρια όργανα

>ο<Ο υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντα­σιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτο­γνωσία και συμπίπτει με εγω­κεντρικό τρόπο ζωής και νοο­τροπία. Ο εγω­ισμός, η μερο­ληψία, η ανοησία και το παρα­νοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλι­στικού τρόπου ζωής και αντί­ληψης

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 Αν η Ηθική του εσωτερικού / πνευματικού προσα­νατολισμού δεν είναι Επιστήμη >>>>

 

 

the-background Go to Top