← ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ← ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Μη λες ότι δεν ήξερες!


Gr Eng language

 

???

 

 

(
)

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ | ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

 

(
)

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

1986 - 1998 | 2000 - 2008 | 2008 - 2012 | 2012 - 2016 | 2016 - 2024

(Πώς το πνευματικό έργο έχει μοιραστεί σε βιβλία)

 

 

printed bookspdf filescd-rom

Ένα Πλήρες Σύμπαν σαν Κενός Χώρος και η Παγκόσμια Ηθική της Εσωτερικής Κατεύθυνσης (Κοσμο­νομία)

Η συλλογή στην ψηφιακή έκδοση

σφραγίδα αυθεντικότητας

Περισσότερες από 5000 έντυπες σελίδες Α5 συνολικά (γνωσιο­λογική, ηθική και κοσμολογική θεωρία) με πρωτότυπο, πολύπλευρο και δια­φωτιστικό περι­εχόμενο έχουν μοι­ραστεί σε ξεχωριστά βιβλία και έχουν εκδοθεί σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή. Η ανάγνωση από τα ψηφιακά βιβλία θα είναι πιο εύκολη, αλλά και η εκτύπωση όλων των σελίδων, χωρίς γραφικό περιβάλλον θα διευ­κολύνει. Θα πεισθούν όλοι, ότι η φιλο­σοφία ακόμα δεν πέθανε και αντιθέτως ανα­βαθμίζεται και εκσυγ­χρονίζεται!

 

 

COMPLETE UNIVERSE,FREE SPACE,WAVE PHENOMENA COMPLETE UNIVERSE, DYNAMIC SPACE, WAVE PHENOMENA. Subtitle: The fundamental concepts and relations for a rational Cosmology (Cosmo­nomy). How the natural laws and forces are applied

(Η ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης και διάνοιας ολόκληρη και βελτιωμένη στην αγγλική γλώσσα). The complete and rational answer to questions about how nature works and what its limits are, with observations on the most undoubted natural pheno­mena. This theory should be not assessed as if it were only a physics theory of professors nor as if it were only a philosophical theory. The professors will realize, that the cosmological theory contains physics but the mathematical tools used are of a low level and so, inadequate. The professors of philosophy will realize that it is a tedious theory being mixed with physics, while this was not necessary. Neither the ones nor the others would understand this cosmological theory...

|A| Pages 552 | 21.00×29.70cm (A4) | L3.5 – R3.5 – T2.5 – B3.0 | TNR12 | ©2021

|B| Subtitle of the supplementary book: Universe and matter, Spirit and life

Pages 144 | 21.00×29.70cm (A4) | L3.5 – R3.5 – T2.5 – B3.0 | TNR12 | ©2021

Διαθέσιμα μόνο σε ψηφιακή μορφή

ISBN 978-618-85170-1-1 (set), ISBN 978-618-85170-2-8, ISBN 978-618-85170-3-5

 

“ΠΛΗΡΕΣ” ΣΥΜΠΑΝ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ “ΠΛΗΡΕΣ” ΣΥΜΠΑΝ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Υπότιτλος: Πώς εφαρ­μόζονται οι φυσικοί νόμοι και οι δυνάμεις. Οι θεμελιώδεις έννοιες για μια ορθο­λογική Κοσμο­λογία (Κοσμονομία) ◄  (2 τόμοι).

Η ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης και διάνοιας σχεδόν ολόκληρη και βελ­τιωμένη. "Αυτή δεν πρέπει να εκτιμηθεί όπως αν ήταν αποκλειστικά μια θεωρία καθη­γητών φυ­σικής, ούτε όπως αν ήταν απο­κλειστικά μια φιλοσοφική θεωρία. Οι καθηγη­τές της ανώτερης εκπαίδευσης θα αντι­ληφθούν, ότι η κοσμο­λογική θεωρία περιέχει φυσική, αλλά τα μαθηματικά που χρησιμο­ποιούνται είναι χαμηλού εκ­παιδευτικού επι­πέδου και ανεπαρκή. Οι καθηγητές της φιλοσοφίας, θα αντι­ληφθούν ότι είναι μια κουραστική θεω­ρία και με ανάμιξη της φυσικής, ενώ αυτή η ανάμιξη δεν χρεια­ζόταν. Ούτε οι μεν, ούτε οι δε θα έχουν καταλάβει αυτήν την κοσμο­λογική θεωρία".

|Α| Σελίδες 592 | 21,00×29,70cm (A4) | Α3,5 – Δ3,5 – Π2,5 – Κ3,0 | TNR12 | ©2021

|Β| Συμπληρωματικός τόμος με υπότιτλο: Κόσμος και ύλη, Πνεύμα και ζωή

Σελίδες 148 | 21,00×29,70cm (A4) | Α3,5 – Δ3,5 – Π2,5 – Κ3,0 | TNR12 | ©2021

Έκδοση αναδιαρθρωμένη και βελτιωμένη. Μη διαθέσιμα στα ελληνικά

Μια ανεπίσημη παρουσίαση της κοσμολογικής θεωρίας >>>

Σελίδες 620 | 21,00×29,70cm (A4) | Α3,5 – Δ3,5 – Π3,0 – Κ3,0 | TNR12 | ©2023

 

► ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ & Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ ◄

-

Τα τρία παρακάτω συγγράμματα περιέχουν την κοσμολογική θεωρία όπως είχε αρχικά διαιρεθεί. Μεγάλο μέρος αυτών διατυπώθηκε ξανά για την πιο πάνω βελτιωμένη έκδοση και μεταφράστηκε στα αγγλικά.

 

book 1 ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ. Οι θεμελιώδεις σκέψεις και σχέσεις για την ερμηνεία της φύσης. ◄ 1ος τόμος.

Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης. Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλο­σοφία... με το καθημερινό λεξιλόγιο. Κοσμολογική θεωρία που ξεκίνησε να ανα­πτύσσεται στη δεκαετία του '80 στη βάση της σκέψης, ότι το Σύμπαν ανά Μέγιστη Χρονική Περίοδο είναι πάντοτε το ίδιο και με όλους τους δυνατούς τρόπους.

|| Σελ. 594 | 17,60×25,00cm (~Β5) | Περιθ. Α2,6 - Δ2,6 - Π2,6 - Κ2,6 | TNR12 | ΙΟΥΝ.2023

(ISBN 978-960-9504-68-3, ©2012, 1η έκδοση, σελ.596 / Α5)

ISBN 978-618-85170-4-2 Βελτιωμένη επανέκδοση μόνο σε ψηφιακή μορφή >>>

 

 

book 2 ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ. Οι παγκόσμιες φυσικές σταθερές και τα μαθηματικά όρια στις φυσικές μεταβολές. ◄

2ος τόμος. Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης. Η επέκταση και η εφαρμογή των θεμε­λιωδών σχέσεων που διατυπώθηκαν στον 1ο τόμο, για υπολογισμούς σύμφωνα με τις πληρο­φορίες της γνωστής φυσικής. Πώς η ταχύτητα του φωτός συνδέεται με την αρνητική αδράνεια του κενού χώρου και πώς ένα πλήθος κυματικών φαινομένων προκαλούνται με τους πιο γρήγορους ρυθμούς και αυτά εμφανίζονται σαν διαφορετικά μεταξύ τους και τελικά σχημα­τίζουν τα δομικά στοιχεία τα οποία λέγονται "ύλη". Οι πιο απλοί υπολογισμοί (για μαθητές σχολείου) με την καθοδήγηση της ορθολογικής ερμηνείας για τη δομή του κόσμου και της ύλης φανερώνουν την κυματική αρχή των δομικών στοιχείων, δηλαδή, ότι αυτά είναι ταλαντώσεις και κυματικά φαινόμενα.

|| Σελ. 302 | 14,60×22,00cm (~A5) | Στις 09/02/2013

|| Σελ. 254 | 17,60×25,00cm (Β5) | Περιθ. Α2,5 - Δ2,5 - Π2,6 - Κ2,7 | Στις 9/02/2013

 Διερεύνηση και υπολογισμοί. Αξιοποιήθηκαν για τη νεότερη έκδοση

 

 

book 3 ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ, Η ΥΛΗ ΚΑΙ Η ΖΩΗ. «ΜΕΓΑΛΑ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ◄  3ος (αυτοτελής) τόμος.

Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης και διάνοιας. Ξεπερνώντας την περιοχή της φυσικής... Μία από τις πιο μεγάλες ανατροπές που φέρνει η κοσμο­λογική θεωρία του "ολο­κληρωμένου και σταθερο­ποιημένου -εντός μιας μεγάλης περιόδου- Σύμπαντος" είναι, ότι για πρώτη φορά, το φαινόμενο της ζωής συνδέεται με τους γνωστούς φυσικούς νόμους και δεν μένει "ξεκρέμαστο" και σαν ένα αγεφύρωτο άλμα μίας διχασμένης (υλικής-πνευματικής) φύσης. Η λέξη "κλειδί" είναι: συγχρονισμός των δομικών στοιχείων με τη δυναμική συμμετοχή του ολο­κληρωμένου Σύμπαντος, η οποία πραγματοποιείται σχετικά μέσω της κοινόχρηστης ποσότητας που φαίνεται σαν κενός χώρος. Η σχέση της ψυχής με τη νόηση και με το συγχρονισμό των δομικών στοιχείων και όλα αυτά μαζί με τον κόσμο ως ταυτόχρονο σύνολο που προσφέρεται σαν κοινόχρηστη ενέργεια.

|| Σελ. 420 | 14,80×21,00cm (A5) | ΑΥΓ. 2013

 Δεν έχει ολοκληρωθεί... Πολλές από τις σκέψεις μεταφέρθηκαν στο 2ο τόμο της νεότερης έκδοσης

 

.

.

.

Η παγκόσμια Ηθική Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑ­ΤΟΛΙΣΜΟΥ (με τις αιώνιες αξίες και σε σύζευξη με τη σκέψη). Υπότιτλος: Οι φαντασιώσεις και τα ψέματα του ανθρώπου χωρίς αυτογνωσία

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ. Το βιβλίο εστιάζει σε μια εκσυγ­χρονισμένη Ηθική θεμελιωμένη στην προτεραιότητα του πνεύματος προς τον εαυτό του και έχει την προοπτική ενός παγκόσμιου μανιφέστου (επειδή η ηθική παρουσιάζεται ως επιστήμη απο­δεσμευμένη από τη θρησκεία). Η ανθρώπινη ζωή παρασύρεται από τις σκέψεις και τις πληροφορίες και ο άνθρωπος χωρίς αυτογνωσία είναι παρανοϊκός και εγωκεντρικός. Η Ηθική δεν χρειάζεται τη φαντασία των θρησκειών για να είναι πειστική. Τα ζητήματα για την ανθρώπινη σκέψη και για τη γνώση συνδέονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά και ψυχολογία και η Ηθική καθορίζεται ενοποιημένη με μια αμερό­ληπτη Λογική και μαζί με τη διαχείριση της σκέψης. Χωρίς αμερό­ληπτη και ερευνητική σκέψη, χωρίς ειλικρίνεια και επίγνωση για την άγνοια των εξωτερικών πραγμάτων, χωρίς σωστές πληροφορίες και εκτιμήσεις, η ζωή δεν μπορεί να είναι ήρεμη και παρα­σύρεται σε άδικη και άσκοπη δράση. Η Ηθική με εσωτερικό προ­σανατολισμό (σε σύζευξη με τη σκέψη) έτσι εκ­συγχρονισμένη, στοιχειωδώς υπο­στηρίζεται με τις πιο απλές παρατηρήσεις για τους φυσικούς περιορισμούς στη ζωή και δεν αγνοεί τη φυσική πραγμα­τικότητα και τους φυσικούς νόμους. Οι σκέψεις επεκτείνονται μέχρι τα κοινωνιο­λογικά και πολιτικά ζητήματα, συνδέοντας την παγ­κόσμια ηθική με τις σχέσεις εμπι­στοσύνης και τις συνεργασίες.

|| Σελ. 600 | 17,20×24,40cm (~Β5) | Α2,5 - Δ2,5 - Π2,1 - Κ2,5 | Μάιος 2014

|| Σελ. 674 | 17,20×24,40cm (~Β5) | Α2,5 - Δ2,5 - Π2,3 - Κ2,5 | Φεβ 2019 

ISBN 978-960-93-6089-0 | ©2014 | Print on Demand | Περιλήψεις εδώ >>> 

 

 

Η παγκόσμια Ηθική, manifesto ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑ­ΝΑΤΟΛΙΣΜΟ. Υπότιτλος: H ζωή χωρίς αυτογνωσία είναι φυσιολογική, δεν είναι ηθική

Θεμελιακές απόψεις και απαραίτητες σκέψεις για μια παγκόσμια Ηθική. Το πλήρες συγγραφικό έργο εκτείνεται σε πολλαπλάσιο αριθμό σελίδων. Η έκδοση του βιβλίου σε μεγάλο αριθμό αντιτύπων και γραμμένο στην ελληνική γλώσσα είναι δαπανηρή. Από την πλευρά του αναγνώστη, θα χρειαζόταν αρκετός χρόνος μέχρι να το διαβάσει και να το κατανοήσει συνολικά, και για να μη χαθεί η σκέψη του σε μερικές σειρές που τράβηξαν την προσοχή του. Το σύνολο των απόψεων για τη διαρκή σχέση μετα­ξύ ανθρώπινης ζωής, δράσης και σκέψης, ενοποιημένες ως μια εκσυγ­χρονισμένη Ηθική ανεξάρτητης από θρησκευτικές απόψεις, έχει την προοπτική ενός παγκόσμιου μανιφέστου. Οι θρησκείες υποβαθμίζονται από την παγκόσμια ηθική με πνευματικό προσα­νατολισμό. Αλλά και οι υπερβολικές προσδοκίες από την Επι­στήμη “φρενάρονται” από­τομα και απο­καλύπτεται, πώς οι πνευματικές αδυναμίες γίνονται πλεονεκτήματα για την εξαπάτηση και ανα­παράγουν την αδικία στις ανθρώπινες σχέσεις.

|| Σελ. 240 | 14,80×21,00cm (Α5) | Α2,0 - Δ2,0 - Π2,0 - Κ2,0 | TNR11 | 2016

Η συντομευμένη διακήρυξη (70 σελ. Β5) >>>  

 

γνώση και ενημέρωση Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ. Υπότιτλος: Ενημέρωση, γνώση και παραπλάνηση

Επιλογή και περιλήψεις για τη σχέση της πληροφορίας με τη ζωή, από το βιβλίο με τον τίτλο “Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσανατολι­σμού” και υπότιτλο “Οι φα­ντασιώσεις και τα ψέματα του ανθρώπου χωρίς αυτογνω­σία”. Η εισαγωγή για την παγκόσμια ηθική του πνευματικού προσα­νατολισμού. Η ανάπτυξη των επιστημών, η ευκολία της πληροφόρησης, η παγκόσμια εμπειρία και το εκπαιδευτικό σύστημα δεν εξαφάνισαν από τη ζωή την ανοησία και τις απερίσκεφτες απόψεις. Αντιθέτως, εξίσου ενίσχυσαν αντιδραστικές και ανώριμες απόψεις. Αντί για περισ­σότερη αμφιβολία καλ­λιέργησαν την ψευ­δαίσθηση της καλύτερης γνώσης, δελεάζουν το πνεύμα με ανταλ­λάγματα και ενθαρρύνουν τις βιαστικές εκτιμήσεις και προσπάθειες. Αποδεικνύεται ότι η γνώση πλησιάζει στη φαντασία και αυτά τα δύο σχεδόν συμπίπτουν, όταν οι σκέψεις εξωτερικεύονται με τον προφορικό λόγο. Σε αυτή τη διαπίστωση καταλή­γουμε όχι μόνο με περιγραφή για το πώς σχηματίζεται η γνώση, αλλά και από την κα­θημερινή εμπειρία για τη (μεγαλο­μανή) συμπεριφορά του ανθρώπου, η οποία ερμη­νεύεται από τα λάθη, τα ψέματα, την παράνοια και την ασυνεν­νοησία του.

|| Σελ. 248 | 17,20×24,40cm (~Β5) | Α2,5 - Δ2,5 - Π2,5 - Κ2,5 | TNR12 | 2015/18

Ένα βιβλίο 144 σελίδων διαθέσιμο δωρεάν  >>>  

 

► ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΔΥΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:  ◄

-

Το πρώτο περιέχει ΠΕΡΙ­ΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ και το δεύτερο θα συμ­πλήρωνε την παγκόσμια ηθική με κοσμολογικές σκέψεις

 

Απαραίτητες σκέψεις της παγκ Ηθικής Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑ­ΤΟΛΙΣΜΟΥ Υπότιτλος: Οι απαραίτητες σκέψεις ◄

Η παγκόσμια ηθική του πνευματικού προσα­να­τολισμού της ζωής. Το βιβλίο για μια παγκόσμια ηθική περιορισμένο στις πιο απαραίτητες σκέψεις. Η έρευνα για το νόημα της ζωής και ο προσα­νατολισμός για μια πνευματική ζωή, με τα πλεονεκτήματα της δημιουργικής σκέψης και με φρένο στις προκλήσεις του αισθητού κόσμου φανερώνουν μια παγκόσμια ηθική. Η ηθική μπορεί να στηριχτεί και να ενι­σχυθεί, χωρίς την ανάγκη ενός ανώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου, χωρίς τις τελικές απαν­τήσεις στα φιλο­σοφικά ζητήματα και χωρίς την ανάγκη να χρησιμοποιηθεί η έν­νοια του Θεού!

|| Σελ. 246 | 17,20×24,40cm (~Β5) | Α2,5 - Δ2,5 - Π2,5 - Κ2,5 | TNR12 | Μάιος 2015

Μια εκτεταμένη περίληψη ανά κεφάλαιο (88 σελ. Β5) >>> 

 

Η παγκόσμια Ηθική, βιβλίο 2ο Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑ­ΤΟΛΙΣΜΟΥ. Υπότιτλος: Ο πλήρης κόσμος συμμετέχει πνευματικά στις εξελίξεις ◄ Συμπληρωματικός τόμος.

Η εκσυγ­χρονισμένη Ηθική με εσωτερικό προσανατολισμό (σε σύζευξη με τη σκέψη) στοιχειωδώς υποστηρίζεται με τις πιο απλές παρατηρήσεις για τους φυσικούς περι­ορισμούς στη ζωή και ενοποιείται με τους φυσικούς νόμους (δηλαδή ηθική που δεν αγνοεί την πραγματικότητα και την κοσμο­λογία). Η περίληψη του κοσμολογικού μέρους για το βιβλίο με τον τίτλο “Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσανα­τολισμού” συμπε­ριλήφθηκε σε ξε­χωριστό βιβλίο. Αυτό το μέρος ξεχωρίστηκε ως δεύτερος τόμος για τεχνικούς λόγους σχετικούς με τον όγκο και το κόστος του βιβλίου. Συμπληρώνει την παγκόσμια ηθική με το ρόλο του πνεύματος για τον ίδιο τον εαυτό του, με σκέψεις και παρα­τηρήσεις για όσους δεν διστάζουν να ξεπερνούν τα αόρατα σύνορα μεταξύ των σχετικών ζητημάτων.

|| Σελ. 220 | 14,80×21,00cm (Α5) | Α2,0 - Δ2,0 - Π2,0 - Κ2,0 | TNR11 | 2014

|| Σελ. 190 | 17,20×24,40cm (~Β5) | Α2,5 - Δ2,5 - Π2,1 - Κ2,5 | TNR11 | 2014 

Δεν είναι διαθέσιμο

 

.

.

.


 

philosophers

ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. Πνεύμα, θεός, ύλη και κόσμος στη φιλοσοφία

Σύντομη αναδρομή και σχολιασμός στις φιλο­σοφικές προσπάθειες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Μέσα από τη σύγχρονη εμπειρία και μετά από τις τελευταίες σκέψεις και τις νεότερες απαν­τήσεις στα κοσμο­λογικά ζητήματα. Φιλοσοφία, θρησκεία και πίστη.

 

|| Σελ. 670 | 14,80×21,00cm (A5) | ΑΥΓ./2020

Δεν έχει ολοκληρωθεί... Πολλές από τις σκέψεις του βιβλίου στην ενότητα ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ >

 


 

Η Θεολογία της ΕπιστήμηςΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΥπότιτλος: Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας. Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης και διάνοιας

Το αρχικό φιλοσοφικό βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε σε χίλια αντίτυπα τον Ιαν. του 2000 (εκδόσεις "Δωδώνη", αριθμός σελ. 448, ISBN 960-385-019-5). Στο βιβλίο αυτό, μεταξύ των άλλων κεντρικών ζητημάτων της Φιλοσοφίας, δια­τυπώνονται για πρώτη φορά μερικές θεμελιώδεις ιδέες, οι οποίες είναι σημαντικές για την έρευνα της φύσης και θα τις εκτιμήσει ένας αναγνώστης με τέτοιο ενδιαφέρον. Ο κόσμος περιγράφεται ορθολογικά και πολλά φυσικά φαινόμενα εξηγούνται από μια συνολική ποσότητα ενέργειας, η οποία ταυτίστηκε λογικά με τον κενό χώρο και από τις ταχύτατες αυξο­μειώσεις αυτής της κοινόχρηστης ενέργειας, οι οποίες ταυτίστηκαν λογικά με τα σωματίδια και την ύλη. Χωρίς υπολογισμούς και μαθηματικά, όπως κανένας φυσικός δεν τόλμησε ή δεν ενδιαφέρθηκε να σκεφτεί, κυρίως επειδή οι ερευνητές / φυσικοί περι­φρονούσαν ή αγνοούσαν τη μέθοδο του παρα­γωγικού συλλογισμού και της απαγωγής σε άτοπο, όπως οι μεγάλοι φιλό­σοφοι την είχαν αντιληφθεί και αξιο­ποιήσει. Σε αυτό το βιβλίο βρίσκονται διατυπωμένες και προ­χωρημένες οι πρώτες σκέψεις για τα κεντρικά ζητήματα της φιλοσοφίας, τα οποία αναπτύχθηκαν περισ­σότερο και απο­σαφηνίστηκαν στα πιο πάνω ξεχωριστά βιβλία. Σημαντικές παρατηρήσεις της κοινής εμπειρίας και απαραίτητες εξηγήσεις για πράγματα και συμ­περιφορές που επανα­λαμβάνονται έχουν καταγραφεί σε αυτό το φιλοσοφικό βιβλίο, ενώ σε πεδία της επιστήμης αγνοήθηκαν ή δεν εκτιμήθηκαν ως θεμελιακές σκέψεις.  

|| Σελ. 448 | 14,00×21,00cm | ©2000 | ISBN 960-385-019-5

Το βιβλίο με τις πρώτες ορθολογικές σκέψεις

 

 

 

 

(

 

)

 

(

 

)

 

Η ΠΙΟ ΣΤΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

<•> Σκέψεις από την αρχή: Για το σχηματισμό της γνώσης, για το νόημα της αλήθειας και της γνώσης, για την αρχή των αισθήσεων, για τη διαφορά της σκέψης από τα αισθήματα, για την εκτίμηση της αξιοπιστίας, για τη διανοητική απροσδι­οριστία.

<•> Διανοητική και κοσμο­λογική ηθική. Η ρυθμιστική δύναμη της σκέψης για την ανθρώ­πινη ζωή και συμ­περιφορά. Η αξεχώριστη σχέση της σκέψης και της διάνοιας από την ανθρώπινη ζωή και συμπεριφορά. Η πνευματική σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του.

<•> Κοσμολογική θεωρία με αφαίρεση άσκοπων πληρο­φοριών, ανα­γωγή των φυσικών φαινομένων στα πιο γενικά φαινόμενα, απλο­ποίηση των εννοιών. Ορθολογική ερμηνεία για τη δομή της ύλης και τη δομή του αστρονομικού κόσμου. Υπο­λογι­σμοί σύμφωνα με τις μετρήσεις της φυσικής, διερεύνηση ορίων, θεω­ρητικές παρατηρήσεις και διερεύνηση συμ­πτώσεων. Πώς εφαρ­μόζονται οι φυσικοί νόμοι και οι δυ­νάμεις.

<•> Ζωή, άνθρωπος και κοινωνία. Πνευματικός προσα­νατολισμός: Η παγ­κόσμια ηθική απαλ­λαγμένη από το μανδύα της θρησκείας και η πνευματική επα­νάσταση για ένα ηθικό κράτος (χωρίς απατεώνες, χωρίς κερδο­σκόπους και κατα­χραστές της εμπι­στοσύνης, είτε ξεχωριστά ως άτομα είτε ομαδικά και με νομική κάλυψη). Ο πνευμα­τικός προ­σανα­τολισμός (ηθική) για την κοινωνία και για το ρόλο του κράτους.

<•> Αναδρομή σε παλαιότερες φιλο­σοφικές προ­σπάθειες, αποσπά­σματα από φιλο­σοφικά έργα, σχόλια και εκτιμήσεις μέσα από τη σύγχρονη γνώση και εμπειρία. Φιλο­σοφία, θρησκεία και πίστη.

 

(

 

)

 

planet Earth

Κοσμολογία & παγκόσμια Ηθική

bang! 

ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

 

(

 

)

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

(
)

 

 

 

 

 

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

εκδόσεις σε CD/DVD

εξώφυλλα

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

 

 

Ζήτησες εμπιστοσύνη; Ανάλαβε τις ευθύνες σου!
 Εμπιστεύθηκες; Μη λες ότι δεν ήξερες!

Η γνώση δεν λείπει. Μάθε να αμφιβάλλεις!

Η ζωή είναι δική σου. Η σκέψη είναι δική σου;

 

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αισθητήρια όργανα

αράχνη

 

αισθητήρια όργανα

>ο<Ο υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντα­σιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτο­γνωσία και συμπίπτει με εγω­κεντρικό τρόπο ζωής και νοο­τροπία. Ο εγω­ισμός, η μερο­ληψία, η ανοησία και το παρα­νοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλι­στικού τρόπου ζωής και αντί­ληψης

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 Αν η Ηθική του εσωτερικού / πνευματικού προσα­νατολισμού δεν είναι Επιστήμη >>>>

 

 

the-background Go to Top