εκτυπωμένα βιβλία cd-rom ψηφιακό βιβλίο  Διαθέσιμα βιβλία στην πλήρη έκδοση για Η/Υ

Τα βιβλία που παρουσιάζονται δεν έχουν όλα εκδοθεί ή δεν είναι έτοιμα για να φτάσουν στα βιβλιο­πωλεία. Είναι τα βιβλία με την πληρέστερη ανάπτυξη των σκέψεων όπως έχουν προ­ετοιμαστεί από τον συγγραφέα και όπως αυτός έχει εκτιμήσει ότι θα δώσουν πειστικές απαντήσεις σε αναγνώστες με απαιτήσεις από τη λογική. Η σπουδαιότητα των συγ­γραμμάτων δεν μειώνεται από την οικονο­μική αδυναμία να διακινηθούν στα βιβλιοπωλεία και σε μεγάλο αριθμό αντιτύπων. Η οικονομική αδυναμία και η συγγραφική προσπάθεια με υπο­βαθ­μισμένη την εμπορική απήχηση επέτρεψαν τη μακρο­χρόνια ωρίμανση των σκέψεων, την ορθο­λογική πειθαρχεία τους και την πιο προσεκτική διατύπωσή τους, με την υπομονή που χρειαζόταν για ολοκληρωμένες απαντήσεις σε αλλη­λένδετα ζητήματα, τα οποία δεν μπορούν να απαντηθούν σωστά αν αυτά αποκο­πούν και αφαιρεθούν από την έρευνα. Προσαρμογές και διορθώσεις στο περιεχό­μενό τους εξα­κολουθούν να γίνονται μέχρι και την τελευταία στιγμή, ακόμα και αμέσως μετά από την έκδοσή τους.

<> Πληροφορίες για τα συγγράμματα

 

ΠΙΣΩ

Πληροφορίες για τα συγγράμματα

 

 

 

 

the-background