← ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ← ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Μη λες ότι δεν ήξερες!


Gr Eng language

 

???

 

 

(
)

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ | ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

 

(
)

 

 

" Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ " μετά...

1986 - 1998 | 2000 - 2008 | 2008 - 2012 | 2012 - 2016 | 2016 - 2024

(Πώς το πνευματικό έργο έχει μοιραστεί σε βιβλία)

 

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

(Ορθολογικές σκέψεις 1986 - 1998, έκδοση ©2000)

. . .

-

 

 

εξώφυλλο βιβλίου“Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ”,1

ένα φιλοσοφικό βιβλίο που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2000, μετά από αναζητήσεις και ανα­διατυπώσεις συλ­λογισμών δώδεκα ετών. Ορθολογικές σκέψεις για τη Ζωή και για τον Κόσμο όπως αυτές μπορούσαν να παραχθούν με τις λιγότερες γνώσεις και πληροφορίες στη σύγχρονη εποχή. Οι θεμε­λιώδεις σκέψεις για την εκκίνηση της έρευνας του κόσμου και από τις πρώτες παρατηρήσεις. Οι σκέψεις είχαν μοιραστεί σε τρία μεγάλα μέρη.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου, οι σκέψεις περιφέρονταν συνοπτικά γύρω από τα ζητήματα για την αρχή της γνώσης και για την αξιοπιστία της. Εδώ, τονίστηκε η διαφορά του κόσμου από το πώς αυτός εμφανίζεται με τις αισθήσεις ενός βιολογικού σώματος, χωρίς αυτό να σημαίνει αδυναμία γνώσης των πραγμάτων. Τα αισθητηριακά δεδομένα εκτιμήθηκαν ως μια μορφή γνώσης με βιο­λογικές διεργασίες. Η αρχή της γνώσης με τις πρώτες αισθήσεις εξηγήθηκε από τη διαπίστωση για την ύπαρξη του βιολογικού σώματος ως μέρους του κόσμου, δημιουργημένο με τους νόμους του κόσμου και με τα φυσικά φαινόμενα αυτού του τελευταίου. Μέσα από τους επηρεασμούς των βιολογικών οργάνων, οι αισθήσεις φανερώνουν με αντιστοιχία σχέσεις και δράσεις των πραγμάτων. Επιπλέον, εδώ παρατηρήθηκε, η αναγκαστική εκκίνηση της γνώσης από ένα μικρό μέρος πραγμάτων (όχι από το σύνολο όσων γίνονται και υπάρχουν εξωτερικά μας) και συνεπώς με την αφαίρεση πολλών γνωρισμάτων, που γίνεται βιολογικά (αυτόματα) για να σχημα­τιστούν οι εντυπώσεις.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου είχαν ξεχωριστεί τα κοσμο­λογικά ζητήματα, με τις πρώτες σκέψεις και απορίες οι οποίες προκαλούνται όταν ερευνούμε για την αρχή και για την ουσία των πραγμάτων. Παρατηρήθηκε η ύπαρξη ομοιοτήτων στα πράγματα μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Με την απλή λογική, το Σύμπαν ορίστηκε ως σύνολο όλων των δυνατών πραγμάτων, με όλους τους δυνατούς τρόπους και πλήρες σε ένα μέγιστο χρονικό διάστημα. Έτσι εισήχθησαν όρια για όλα τα φαινόμενα και αναζητήθηκαν οι συνέπειες της σταθεροποιημένης ποιότητάς του συνολικού κόσμου. Τότε απο­καλύφθηκε ότι η ύλη (δηλ. δομικά στοιχεία) υπάρχει σαν αρχικές στιγμές του πλήρους Σύμπαντος και ότι η ουσία της είναι μια ταυτόχρονη ενέργεια, η οποία κρύβεται με το φαινόμενο του κενού χώρου. Έτσι ορθολογικά, η ύλη συνδέθηκε με κυματικά και ρυθμικά φαινόμενα. Με τέτοια ερμηνεία για ένα πλήρες και άμεσο Σύμπαν, το οποίο σχετικά (έμμεσα και υλικά) γίνεται από την ενέργεια του κενού χώρου, η θεωρία ονομάστηκε προκλητικά “του Τελειωμένου Χρόνου και της Σχετικό­τητας της Ενέρ­γειας”. Αυτός ήταν και ο υπότιτλος του βιβλίου.

Στο τρίτο μέρος του βιβλίου, οι σκέψεις επεκτάθηκαν συγκρατημένα για τον προορισμό συνολικά της Ζωής και σε ζητήματα σχετικά με την ανθρώπινη συμ­περιφορά, με βάση τις κοσμολογικές απόψεις, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στο δεύτερο μέρος. Εδώ εξάχθηκαν μερικά πρώτα συμπεράσματα για τον προορισμό της ανθρώπινης ζωής, σύμφωνα με ένα πλήρες και σταθερο­ποιημένο Σύμπαν, το οποίο έχει άμεση αντίληψη του εαυτού του (σαν ένα παγκόσμιο πνεύμα). Έτσι, εξηγήθηκε, ότι κάθε επιμέρους πράγμα εξωτερικεύει την κοινή παρουσία ενός παγκόσμιου πνεύματος, χωρίς κανένα μέρος να είναι αυτοτελές, χωρίς τέτοια δυνατότητα και χωρίς τέτοιο σκοπό. Ο σκοπός της ζωής ανιχνεύθηκε εσωτερικός, δηλαδή η ευχαρίστηση της ισορροπίας του βιολογικού σώματος, η επιβεβαίωση των ψυχο-­πνευματικών δυνα­τοτήτων του και το νόημα της ύπαρξης από σχετικές αξίες (έξω στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον). Για τον άνθρωπο ιδιαίτερα, δεν μπορούσε να εξαχθεί καμία άλλη ηθική εκτός του πνευματικού προσα­νατολισμού, με σκοπό η ευχαρίστηση να συνδεθεί με την αυτο­γνωσία και όχι με αυτα­πάτες.

Τέλος, στο βιβλίο είχαν επιλεχθεί μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα φιλοσόφων και γενικευμένες σκέψεις της παλαιότερης φιλοσοφίας, σχετικές με τα ίδια ζητήματα. Περισσότερο σαν υπενθύμιση, με την προοπτική να γίνει αργότερα μια καλύτερη διερεύνηση, και για να φανεί η διαφορά των νεότερων φιλοσοφικών σκέψεων. Αυτές οι υπεν­θυμίσεις και η σύντομη ανα­σκόπηση έγιναν συγκρατημένα, για να μη ξεφύγει ο αριθμός των σελίδων ενός βιβλίου και ο σκοπός του.

 

1 Για τον τίτλο του βιβλίου θα διαβάσετε στις ιστοσελίδες και σε σχετικό αρχείο (Η_Θεολογία_­της_Επιστήμης_Τι_είναι) που συνοδεύει το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο μετά από πολλά χρόνια έχει μια επιπλέον αξία για τον συγγραφέα του >>> 

 

Η Θεολογία της Επιστήμης Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Υπότιτλος: Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας. Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης και διάνοιας.

Το αρχικό φιλοσοφικό βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε σε χίλια αντίτυπα τον Ιαν. του 2000 (εκδόσεις "Δωδώνη", αριθμός σελ. 448, ISBN 960-385-019-5). Στο βιβλίο αυτό, μεταξύ των άλλων κεντρικών ζητημάτων της Φιλοσοφίας, δια­τυπώνονται για πρώτη φορά μερικές θεμελιώδεις ιδέες, οι οποίες είναι σημαντικές για την έρευνα της φύσης και θα τις εκτιμήσει ένας αναγνώστης με τέτοιο ενδιαφέρον. Ο κόσμος περιγράφεται ορθολογικά και πολλά φυσικά φαινόμενα εξηγούνται από μια συνολική ποσότητα ενέργειας, η οποία ταυτίστηκε λογικά με τον κενό χώρο και από τις ταχύτατες αυξο­μειώσεις αυτής της κοινόχρηστης ενέργειας, οι οποίες ταυτίστηκαν λογικά με τα σωματίδια και την ύλη. Χωρίς υπολογισμούς και μαθηματικά, όπως κανένας φυσικός δεν τόλμησε ή δεν ενδιαφέρθηκε να σκεφτεί, κυρίως επειδή οι ερευνητές / φυσικοί περι­φρονούσαν ή αγνοούσαν τη μέθοδο του παρα­γωγικού συλλογισμού και της απαγωγής σε άτοπο, όπως οι μεγάλοι φιλό­σοφοι την είχαν αντιληφθεί και αξιο­ποιήσει. Σε αυτό το βιβλίο βρίσκονται διατυπωμένες και προ­χωρημένες οι πρώτες σκέψεις για τα κεντρικά ζητήματα της φιλοσοφίας, τα οποία αναπτύχθηκαν περισ­σότερο και απο­σαφηνίστηκαν στα επόμενα ξεχωριστά βιβλία. Σημαντικές παρατηρήσεις της κοινής εμπειρίας και απαραίτητες εξηγήσεις για πράγματα και συμ­περιφορές που επανα­λαμβάνονται έχουν καταγραφεί σε αυτό το φιλοσοφικό βιβλίο, ενώ σε πεδία της επιστήμης αγνοήθηκαν ή δεν εκτιμήθηκαν ως θεμελιακές σκέψεις.  

|| Σελ. 448 | 14,00×21,00cm | ©2000 | ISBN 960-385-019-5

Το βιβλίο με τις πρώτες ορθολογικές σκέψεις στα ζητήματα της παραδοσιακής φιλοσοφίας

 

printed bookspdf filescd-dvd

> ΣΤΑ 24 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ  ΒΙΒΛΙΟΥ “Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ” ©2000

 

ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. Πνεύμα, θεός, ύλη και κόσμος στη φιλοσοφία

Οι σκέψεις του πρώτου μέρους (η γνωσιολογική θεωρία) του βιβλίου “Η Θ. της Ε.” διατυπώθηκαν πιο συντομευμένα και αργότερα προστέθηκαν για την συγγραφή ενός ξεχωριστού βιβλίου. Για το νέο αυτό βιβλίο, ξεκίνησε μια χαλαρή προσπάθεια με σκοπό να δοθεί μια ολο­κληρωμένη και σωστή άποψη για το τι είναι Φιλοσοφία μαζί με μια ανασκόπηση των παλαιότερων φιλο­σοφικών σκέψεων. Οι σκέψεις και οι εκτιμήσεις οι οποίες είχαν καταγραφεί για παλαιότερα φιλοσοφικά έργα και είχαν συμπεριληφθεί στη “Θ. της Ε.” και όσες περιλήψεις είχαν σχηματιστεί διαχωρίστηκαν και μεταφέρθηκαν για το νέο αυτό βιβλίο. Δόθηκε ο τίτλος “Φιλόσοφοι και η Φιλοσοφία” και ο υπότιτλος “Πνεύμα, θεός, ύλη και κόσμος στη φιλοσοφία”. Αυτό το βιβλίο δεν ετοιμάζεται για να εκδοθεί σύντομα και σε κάθε ευκαιρία βελτιώνεται.

 

philosophers

ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. Πνεύμα, θεός, ύλη και κόσμος στη φιλοσοφία. Σύντομη αναδρομή και σχολιασμός στις φιλοσοφικές προσπάθειες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Μέσα από τη σύγχρονη εμπειρία και μετά από τις τελευταίες σκέψεις και τις νεότερες απαντήσεις στα κοσμο­λογικά ζητήματα. Φιλοσοφία, θρησκεία και πίστη.

|| Σελ. 670 | 14,80×21,00cm (A5) | ΑΥΓ./2020

Δεν έχει ολοκληρωθεί... Αποσπάσματα και πολλές από τις σκέψεις του βιβλίου στην ενότητα ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ > 


 

ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ & Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ. (Δύο τόμοι)

Οι σκέψεις του δεύτερου μέρους (η κοσμο­λογική θεωρία στη "θεολογία της επιστήμης") διαχωρίστηκαν, δια­τυπώθηκαν ξανά, αναπτύχθηκαν μακροχρόνια και αποσαφηνίστηκαν σε τρία βιβλία εξίσου ογκώδη με το αρχικό “Θ. της Ε.”. Από το 2008 σε αυτά τα βιβλία αναμίχθηκαν χρήσιμες γνώσεις και μετρήσεις από τη φυσική. Ιδιαίτερα στο δεύτερο βιβλίο, στο οποίο έγινε η διερεύνηση για την ανεύρεση ορίων στα θεμελιώδη φυσικά μεγέθη και επιλέχθηκαν οι πρώτοι υπολογισμοί. Η μαθηματική διερεύνηση (2008 - 2012) δεν θα είχε ξεκινήσει και δεν θα μπορούσε να προχωρήσει, εάν δεν ήταν από πριν οι καθοδηγητικές απόψεις της φυσικής ερμηνείας, έτσι όπως αυτή είχε διατυπωθεί με συνηθισμένες λέξεις σαν φιλοσοφική θεωρία. Οι βασικές σκέψεις της φυσικής ερμηνείας με τις πιο γενικές έννοιες αποδείχτηκαν πολύτιμες και καθοδηγητικές για τα προβλήματα της σύγχρονης φυσικής και της αστρονομίας, πέρα από κάθε προσδοκία.* Ο πρώτος τόμος έχει υπότιτλο “Οι θεμελιώδεις σκέψεις και σχέσεις για την ερμηνεία της φύσης” και ο δεύτερος: “Οι παγκόσμιες φυσικές σταθερές και τα μαθηματικά όρια στις φυσικές μετα­βολές”. Ένα πλήθος φυσικών φαινομένων, γνωστών και άγνωστων και μερικές φορές δυσνόητων με το λεξιλόγιο των επιστημών, περιγράφεται και ερμηνεύεται με αναγωγή στα πιο απλά φαινόμενα και με τις πιο γενικές έννοιες.

 

ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ, Η ΥΛΗ ΚΑΙ Η ΖΩΗ

Το τρίτο βιβλίο της κοσμολογικής θεωρίας έχει τον τίτλο “Το (πλήρες) Σύμπαν, η ύλη και η Ζωή”. Ετοιμάστηκε ως ένα αυτοτελές βιβλίο μέχρι το 2012, αλλά γρήγορα μετά από την πιο προχωρημένη ανάπτυξη των κοσμολογικών ζητημάτων χρειάστηκε να ενημερωθεί και να επανε­ξεταστεί. Σε αυτό συγκεντρώνονται οι θεμελιώδεις σχέσεις και οι απαραίτητες σκέψεις, που συγκροτούν τη νέα κοσμο­λογική θεωρία και αυτή παρουσιάζεται ολοκλη­ρωμένα, αλλά και συντομευμένα. Δεν καταθέτονται και δεν αναπτύσσονται όλα τα ζητήματα, δεν περιέχονται υπολογισμοί και δεν καταγράφονται οι δυσνόητες και οι εκτεταμένες σκέψεις που θα ενίσχυαν τη βεβαιότητα. Υποτίθεται ότι η κοσμο­λογική θεωρία έχει αναπτυχθεί με επάρκεια στα προηγούμενα δύο βιβλία. Στο τρίτο βιβλίο της κοσμολογικής θεωρίας έχει συμπεριληφθεί το ζήτημα για την παρουσία της ζωής. Αυτό το ζήτημα, όπως και το σχετικό ζήτημα για το Θεό, ξεχωρίστηκε από την υπόλοιπη φυσική ερμηνεία (στα πρώτα βιβλία) για ευνόητους λόγους, για ν' αποτελέσει το τελευταίο φαινόμενο που ερμηνεύεται, αφού αυτό δεν έμεινε χωρίς στενές σχέσεις με τα υπόλοιπα φυσικά φαινόμενα.
 

 

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. Υπό­τιτλος: Οι φαντασιώσεις και τα ψέματα του ανθρώπου χωρίς αυτογνωσία. (Δύο βιβλία).

Μέσα στο 2012 ξεκίνησε επιτέλους, η προσπάθεια να συγκεντρω­θούν όλα μαζί τα ζητήματα για την ανθρώπινη ζωή και συμπερι­φορά, στη βάση μιας παλιάς διαπίστωσης: Εμφανίζεται κάποια αντίθεση μεταξύ μιας ζωής πνευματικά προσα­νατολι­σμένης και της ζωής κινητο­ποιημένης από τις αισθήσεις και από τις βιολογικές ανά­γκες. Η συγγραφή ενός βιβλίου για ένα πλήθος ζητημάτων που μπορούν ενοποιη­θούν κάτω από το συνο­πτικό τίτλο της Ηθικής (πρακτική φιλοσοφία, με ψυχο­λογικές και κοινωνιο­λογικές συνέπειες) ολο­κληρώ­θηκε το 2014. Επιλογές σκέψεων και διαχωρισμός τους αναγκαστικά ακολούθησε από το τρίτο μέρος του πρώτου βιβλίου “Η Θ. της Ε.” (θεωρία για τον προορισμό της ζωής). Ο πνευματικός προσα­νατολισμός μπορούσε να υποστηριχθεί χωρίς να χρειάζεται πρώτα, η άποψη για ένα παγκόσμιο πνεύμα ή χωρίς να αναμιχθούν άλλες απόψεις για το Σύμπαν. Αυτές οι πρώτες σκέψεις και παρατηρήσεις μαζί με πολλές νεότερες και αναπτυγμένες με μια απο­τελεσματική σειρά, συμπε­ριλήφθηκαν και μοιράστηκαν στο βιβλίο για μια παγκόσμια ηθική με εσωτερικό προ­σανατολισμό. Επίσης, ένα μέρος σκέψεων από το ζήτημα για την αρχή και για την αξιοπιστία της γνώσης, συνδέθηκε οριστικά με σκέψεις για το φαινόμενο της ζωής.

Στο βιβλίο για μια παγκόσμια ηθική με πνευματικό προ­σανατολισμό, η ανθρώπινη συμπεριφορά αποδείχτηκε αξεχώριστη από τις διανοητικές διεργασίες. Τα ζητήματα για το πώς ο άνθρωπος σχηματίζει απόψεις εκτιμήθηκαν απαραίτητα, όχι μόνο για την εξακρίβωση της αλήθειας στην έρευνα του κόσμου. Αυτά τα ζητήματα εκτιμήθηκαν το ίδιο και περισσότερο απαραίτητα για μια εισαγωγή σε μια ολοκληρωμένη πρακτική φιλοσοφία (για την ηθική με πνευματικό προσανατολισμό).

Μετά από την αρχική έκδοση σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, τον Ιούνιο 2014 ISBN 978-960-93-6089-0 ακολούθησαν πολλές βελτιώσεις στο αρχικό βιβλίο (εκφραστικές, προσθήκη λίγων σειρών ή μερικών σελίδων και αφαίρεση μερικών σελίδων). Το μέρος του βιβλίου στο οποίο οι ηθικές/εσωτερικές αξίες συνδέονται με τα κοινωνικά φαινόμενα και με το κράτος δια­χωρίστηκε σε ένα δεύτερο τόμο, λόγω της υπέρμετρης αύξησης του αριθμού των σελίδων. Οι θεμελιώδεις σκέψεις αυτού του εκτενούς βιβλίου αποχωρίστηκαν για την παρουσίαση των ζητημάτων ξεχωριστά σε πιο σύντομα βιβλία.

Η παγκόσμια Ηθική Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑ­ΤΟΛΙΣΜΟΥ (με τις αιώνιες αξίες και σε σύζευξη με τη σκέψη). Υπότιτλος: Οι φαντασιώσεις και τα ψέματα του ανθρώπου χωρίς αυτογνωσία

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ. Το βιβλίο εστιάζει σε μια εκσυγ­χρονισμένη Ηθική θεμελιωμένη στην προτεραιότητα του πνεύματος προς τον εαυτό του και έχει την προοπτική ενός παγκόσμιου μανιφέστου (επειδή η ηθική παρουσιάζεται ως επιστήμη απο­δεσμευμένη από τη θρησκεία). Η ανθρώπινη ζωή παρασύρεται από τις σκέψεις και τις πληροφορίες και ο άνθρωπος χωρίς αυτογνωσία είναι παρανοϊκός και εγωκεντρικός. Η Ηθική δεν χρειάζεται τη φαντασία των θρησκειών για να είναι πειστική. Τα ζητήματα για την ανθρώπινη σκέψη και για τη γνώση συνδέονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά και ψυχολογία και η Ηθική καθορίζεται ενοποιημένη με μια αμερό­ληπτη Λογική και μαζί με τη διαχείριση της σκέψης. Χωρίς αμερό­ληπτη και ερευνητική σκέψη, χωρίς ειλικρίνεια και επίγνωση για την άγνοια των εξωτερικών πραγμάτων, χωρίς σωστές πληροφορίες και εκτιμήσεις, η ζωή δεν μπορεί να είναι ήρεμη και παρα­σύρεται σε άδικη και άσκοπη δράση. Η Ηθική με εσωτερικό προ­σανατολισμό (σε σύζευξη με τη σκέψη) έτσι εκ­συγχρονισμένη, στοιχειωδώς υπο­στηρίζεται με τις πιο απλές παρατηρήσεις για τους φυσικούς περιορισμούς στη ζωή και δεν αγνοεί τη φυσική πραγμα­τικότητα και τους φυσικούς νόμους. Οι σκέψεις επεκτείνονται μέχρι τα κοινωνιο­λογικά και πολιτικά ζητήματα, συνδέοντας την παγ­κόσμια ηθική με τις σχέσεις εμπι­στοσύνης και τις συνεργασίες.

|| Σελ. 600 | 17,20×24,40cm (~Β5) | Α2,5 - Δ2,5 - Π2,1 - Κ2,5 | Μάιος 2014

|| Σελ. 674 | 17,20×24,40cm (~Β5) | Α2,5 - Δ2,5 - Π2,3 - Κ2,5 | Φεβ 2019 

ISBN 978-960-93-6089-0 | ©2014 | Print on Demand | Περιλήψεις εδώ >>> 


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑ­ΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

Η ανάπτυξη των απόψεων για τον πνευματικό προσανατολισμό, η επέκταση των σκέψεων σε πολιτικά ζητήματα και για τον σκοπό του κράτους, η εισαγωγή σε τέτοια “διανοητική” ηθική με γνωσιολογικά ζητήματα (για τη σχέση συμπεριφοράς και σκέψης) και οι πιο αναλυτικές σκέψεις ειδικά για την ανθρώπινη ζωή, αύξησαν υπέρμετρα τον όγκο ενός βιβλίου. Έτσι, με αυτή την αφορμή, στο χρονικό διάστημα 2014 - 2016 που ακολούθησε (ένα έτος και περισσότερο), σχηματίστηκαν σύντομες και εκτεταμένες περιλήψεις. Έτσι τελικά ετοιμάστηκε ένα μικρότερο βιβλίο-οδηγός, με τις θεμελιακές και τις απαραίτητες σκέψεις για μια παγκόσμια ηθική με πνευματικό προσανατολισμό. Το βιβλίο αυτό έχει τον υπότιτλο “Η ζωή χωρίς αυτογνωσία είναι φυσιολογική, δεν είναι ηθική”. Η παγκόσμια Ηθική απαλλαγμένη από το μανδύα της θρησκείας, θεμελιωμένη σε παγκόσμιους νόμους, σε φυσικά φαινόμενα, με ανίχνευση των περιορισμών στο βιολογικό σώμα και των αδυναμιών της σκέψης. Ηθική για τον αυτοέλεγχο της σκέψης και της συμπεριφοράς και με τις συνέπειες, οι οποίες χωρίς τον αυτοέλεγχο γεννούν φαντασιώσεις και αυταπάτες και με τις ανθρώπινες συνεργασίες ξεφεύγουν από την προσωπική ζωή και προκαλούν κοινωνικά φαινόμενα και ασθένειες της πολιτικής.

 

Η παγκόσμια Ηθική, manifesto ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ. Υπότιτλος: H ζωή χωρίς αυτογνωσία είναι φυσιολογική, δεν είναι ηθική

Θεμελιακές απόψεις και απαραίτητες σκέψεις για μια παγκόσμια Ηθική. Το πλήρες συγγραφικό έργο εκτείνεται σε πολλαπλάσιο αριθμό σελίδων. Η έκδοση του βιβλίου σε μεγάλο αριθμό αντιτύπων και γραμμένο στην ελληνική γλώσσα είναι δαπανηρή. Από την πλευρά του αναγνώστη, θα χρειαζόταν αρκετός χρόνος μέχρι να το διαβάσει και να το κατανοήσει συνολικά, και για να μη χαθεί η σκέψη του σε μερικές σειρές που τράβηξαν την προσοχή του. Το σύνολο των απόψεων για τη διαρκή σχέση μετα­ξύ ανθρώπινης ζωής, δράσης και σκέψης, ενοποιημένες ως μια εκσυγ­χρονισμένη Ηθική ανεξάρτητης από θρησκευτικές απόψεις, έχει την προοπτική ενός παγκόσμιου μανιφέστου. Οι θρησκείες υποβαθμίζονται από την παγκόσμια ηθική με πνευματικό προσα­νατολισμό. Αλλά και οι υπερβολικές προσδοκίες από την Επι­στήμη “φρενάρονται” από­τομα και απο­καλύπτεται, πώς οι πνευματικές αδυναμίες γίνονται πλεονεκτήματα για την εξαπάτηση και ανα­παράγουν την αδικία στις ανθρώπινες σχέσεις.

|| Σελ. 240 | 14,80×21,00cm (Α5) | Α2,0 - Δ2,0 - Π2,0 - Κ2,0 | TNR11 | 2016

Η συντομευμένη διακήρυξη (70 σελ. Β5) >>>  

 

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. Υπό­τιτλος: Ο πλήρης κόσμος συμμετέχει πνευματικά στις εξελίξεις.

Από μια παγκόσμια ηθική δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι (κοσμολογικές) σκέψεις και παρατηρήσεις· ιδιαίτερα όταν ο κόσμος έχει εξηγηθεί ως ένα αυτοτελές και σταθερο­ποιημένο σύνολο και με τη συμμετοχή του στα επιμέρους πράγματα ως ένα παγκόσμιο πνεύμα. Εξάλλου, είναι απαραίτητα η εισαγωγή ορισμένων φυσικών νόμων και παρατηρήσεων, διότι επιβάλλονται όρια στις δυνατότητες των βιολογικών σωμάτων και δυσκολίες στη γνώση. Αν αγνοούμε αυτά τα όρια, τότε συμπερι­φερόμαστε ενάντια στους παγκόσμιους νόμους, βάζουμε παράλογους σκοπούς και η γνώση έτσι εφαρ­μόζεται αναπο­τελεσματικά. Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προ­σανατολισμού μαζί με σκέψεις για τον κόσμο ευρύτερα από την ανθρώπινη κοινωνία (με κοσμο­λογικά ζητήματα) είναι ένα συμ­πληρωματικό βιβλίο, με σκέψεις και παρατηρήσεις για όσους δεν διστάζουν να ξεπερνούν τα αόρατα σύνορα μεταξύ των σχετικών ζητημάτων. Η συγγραφή του ξεκίνησε την ίδια εποχή μαζί με το πρώτο βιβλίο της παγκόσμιας ηθικής (2012) αλλά δεν εκδόθηκε και χρειάζεται επανε­ξέταση.

Το βιβλίο για την ανθρώπινη ζωή σε σχέση με τον ευρύτερο κόσμο και για το φυσικό κόσμο όπως γίνεται αντιληπτός από τον άνθρωπο, μαζί με τα προηγούμενα βιβλία της παγκόσμιας ηθικής, αποτελούν ένα πακέτο με την πιο ολοκληρωμένη απάντηση για τον προορισμό γενικά της ζωής και για τη διανοητική ρύθμιση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Μιλάμε για "ηθική", επειδή έτσι με πνευματική καλλιέργεια και εσωτερικό προσα­νατολισμό, η ανθρώπινη ζωή προστατεύεται από την άγνοια και την πλάνη, ευνοείται η τύχη της, ένα πλήθος συνεπειών προλαμβάνονται, η ζωή εθίζεται στην αλήθεια, οι ανθρώπινες σχέσεις στηρίζονται στην αξιοπιστία και στην υπευ­θυνότητα, αλλά και το κράτος έχει έναν πνευματικό ρόλο συνολικά για την κοινωνία. Μια ενιαία και ολο­κληρωμένη απάντηση, με το συνηθισμένο λεξιλόγιο και με τη βεβαιότητα για όλους τους ανθρώπους, όπως αυτή πηγάζει ορθολογικά από το ρόλο του πνεύματος για τον ίδιο τον εαυτό του, από τους φυσικούς νόμους, από κοινές παρατηρήσεις στην ανθρώπινη ζωή και από τη σύνδεση την οποία ένα πλήθος συμπεριφορών έχουν απευθείας με τις πνευματικές διεργασίες, όπως φανερώ­νεται. Μια ενιαία και ολοκληρωμένη απάντηση, χωρίς τη φαντασία και τη μυθολογία των θρησκειών και χωρίς την ανάγκη για ιστορικές αναφορές.

 

γνώση και ενημέρωσηΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ. Υπότιτλος: Ενημέρωση, γνώση και παραπλάνηση.

Επιλογή και περιλήψεις για τη σχέση της πληροφορίας με τη ζωή, από το βιβλίο με τον τίτλο “Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσανατολι­σμού” και υπότιτλο “Οι φα­ντασιώσεις και τα ψέματα του ανθρώπου χωρίς αυτογνω­σία”. Η εισαγωγή για την παγκόσμια ηθική του πνευματικού προσα­νατολισμού. Η ανάπτυξη των επιστημών, η ευκολία της πληροφόρησης, η παγκόσμια εμπειρία και το εκπαιδευτικό σύστημα δεν εξαφάνισαν από τη ζωή την ανοησία και τις απερίσκεφτες απόψεις. Αντιθέτως, εξίσου ενίσχυσαν αντιδραστικές και ανώριμες απόψεις. Αντί για περισσότερη αμφιβολία καλ­λιέργησαν την ψευδαίσθηση της καλύτερης γνώσης, δελεάζουν το πνεύμα με ανταλ­λάγματα και ενθαρρύνουν τις βιαστικές εκτιμήσεις και προσπάθειες. Αποδεικνύεται ότι η γνώση πλησιάζει στη φαντασία και αυτά τα δύο σχεδόν συμπίπτουν, όταν οι σκέψεις εξω­τερικεύονται με τον προφορικό λόγο. Σε αυτή τη διαπίστωση καταλή­γουμε όχι μόνο με περιγραφή για το πώς σχηματίζεται η γνώση, αλλά και από την κα­θημερινή εμπειρία για τη (μεγαλομανή) συμ­περιφορά του ανθρώπου, η οποία ερμη­νεύεται από τα λάθη, τα ψέματα, την παράνοια και την ασυνεννοησία του. Αυτό το βιβλίο εκτιμήθηκε ως εισαγωγή για μια παγκόσμια ηθική και ως απαραίτητη εισαγωγή για την εκτίμηση της αξιοπιστίας των απόψεων και για την εφαρμογή κανόνων στη σκέψη, που μας προστατεύουν από την πλάνη και την ανεπάρκεια της γνώσης. Γι' αυτό, τα ζητήματα αναπτύσ­σονται με ιδιαίτερη προσοχή και αναδιαρθρωμένα και στο περιεχόμενο έχουν προστεθεί συλλογισμοί που έλειπαν από την αρχική έκδοση.

|| Σελ. 248 | 17,20×24,40cm (~Β5) | Α2,5 - Δ2,5 - Π2,5 - Κ2,5 | TNR12 | 2015/18

Ένα βιβλίο 144 σελίδων διαθέσιμο δωρεάν  >>>  

 

 

COMPLETE UNIVERSE,FREE SPACE,WAVE PHENOMENACOMPLETE UNIVERSE, DYNAMIC SPACE, WAVE PHE­NOMENA. Subtitle: How the natural laws and forces are applied. The fundamental concepts for a rational Cosmology (Cosmo­nomy).

Η ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης και διάνοιας μεταφρασμένη και βελτιωμένη στην αγγλική γλώσσα. Μερικές από τις σκέψεις της κοσμολογικής θεωρίας είχαν μεταφραστεί παλαιότερα για τις ιστοσελίδες. Το 2017 ξεκίνησε μια επιλογή σελίδων από τα βιβλία της ελληνικής γλώσσας και η προσαρμογή τους για τη μετάφραση της κοσμολογικής θεωρίας στην αγγλική γλώσσα. Πολλές νέες σκέψεις δεν είχαν διατυπωθεί καθόλου στην ελληνική γλώσσα ή είχαν άλλη διατύπωση και η πραγματεία διαιρέθηκε κάτω από νέους και διαφορετικούς τίτλους. Οι μεταφράσεις, οι διορθώσεις και η επέκταση των ερευνητικών σκέψεων για αυτή την έκδοση ολοκληρώθηκαν στις αρχές του 2021. Όπως σημείωσα στον πρόλογο αυτού του βιβλίου, η ελληνική γλώσσα έχει συσ­σωρευμένη σοφία μέσα στις απλές λέξεις, έχει και πολλές επιλογές για την έκφραση. Το ελληνικό λεξιλόγιο μόνο του είναι αποκαλυπτικό για τη σκέψη. Όμως αυτή είναι η γλώσσα ενός σχετικά μικρού πληθυσμού, σε μια από τις πιο όμορφες χώρες, αλλά με απο­γοητευτικό λαό. Ακολουθούν λίγες σειρές από τον πρόλογο:

This theory should be not assessed as if it were only a physics theory of professors nor as if it were only a philosophical theory. The professors will realize, that the cosmological theory contains physics but the mathematical tools used are of a low level and so, inadequate. The professors of philosophy will realize that it is a tedious theory being mixed with physics, while this was not necessary. Neither the ones nor the others would understand this cosmological theory.

 

|A| Pages 552 | 21.00×29.70cm (A4) | L3.5 – R3.5 – T2.5 – B3.0 | TNR12 | ©2021

|B| Subtitle of the supplementary book: Universe and matter, Spirit and life

Pages 144 | 21.00×29.70cm (A4) | L3.5 – R3.5 – T2.5 – B3.0 | TNR12 | ©2021

Διαθέσιμα μόνο σε ψηφιακή μορφή

ISBN 978-618-85170-1-1 (set), ISBN 978-618-85170-2-8, ISBN 978-618-85170-3-5

 

“ΠΛΗΡΕΣ” ΣΥΜΠΑΝ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ “ΠΛΗΡΕΣ” ΣΥΜΠΑΝ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ . Υπότιτλος: Πώς εφαρ­μόζονται οι φυσικοί νόμοι και οι δυνάμεις. Οι θεμελιώδεις έννοιες για μια ορθο­λογική Κοσμο­λογία (Κοσμονομία). ◄  (2 τόμοι).

Η ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης και διάνοιας σχεδόν ολόκληρη και βελ­τιωμένη. Αυτή η ελληνική πραγματεία είναι η πιστή μετάφραση της αγγλικής έκδοσης. "Αυτή δεν πρέπει να εκτιμηθεί όπως αν ήταν αποκλειστικά μια θεωρία καθη­γητών φυ­σικής, ούτε όπως αν ήταν απο­κλειστικά μια φιλοσοφική θεωρία. Οι καθηγη­τές της ανώτερης εκπαίδευσης θα αντι­ληφθούν, ότι η κοσμο­λογική θεωρία περιέχει φυσική, αλλά τα μαθηματικά που χρησιμο­ποιούνται είναι χαμηλού εκ­παιδευτικού επι­πέδου και ανεπαρκή. Οι καθηγητές της φιλοσοφίας, θα αντι­ληφθούν ότι είναι μια κουραστική θεω­ρία και με ανάμιξη της φυσικής, ενώ αυτή η ανάμιξη δεν χρεια­ζόταν. Ούτε οι μεν, ούτε οι δε θα έχουν καταλάβει αυτήν την κοσμο­λογική θεωρία".

|Α| Σελίδες 592 | 21,00×29,70cm (A4) | Α3,5 – Δ3,5 – Π2,5 – Κ3,0 | TNR12 | ©2021

|Β| Συμπληρωματικός τόμος με υπότιτλο: Κόσμος και ύλη, Πνεύμα και ζωή

Σελίδες 148 | 21,00×29,70cm (A4) | Α3,5 – Δ3,5 – Π2,5 – Κ3,0 | TNR12 | ©2021

Έκδοση αναδιαρθρωμένη και βελτιωμένη. Μη διαθέσιμα στα ελληνικά

Μια ανεπίσημη παρουσίαση της κοσμολογικής θεωρίας >>>

Σελίδες 620 | 21,00×29,70cm (A4) | Α3,5 – Δ3,5 – Π3,0 – Κ3,0 | TNR12 | ©2023

 

► ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ & Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ ◄

-

Τα τρία παρακάτω συγγράμματα περιέχουν την κοσμολογική θεωρία όπως είχε αρχικά διαιρεθεί. Μεγάλο μέρος αυτών διατυπώθηκε ξανά για την πιο πάνω βελτιωμένη έκδοση και μεταφράστηκε στα αγγλικά.

 

book 1 ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ. Οι θεμελιώδεις σκέψεις και σχέσεις για την ερμηνεία της φύσης. 1ος τόμος.

Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης. Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλο­σοφία... με το καθημερινό λεξιλόγιο. Κοσμολογική θεωρία που ξεκίνησε να ανα­πτύσσεται στη δεκαετία του '80 στη βάση της σκέψης, ότι το Σύμπαν ανά Μέγιστη Χρονική Περίοδο είναι πάντοτε το ίδιο και με όλους τους δυνατούς τρόπους.

|| Σελ. 594 | 17,60×25,00cm (~Β5) | Περιθ. Α2,6 - Δ2,6 - Π2,6 - Κ2,6 | TNR12 | ΙΟΥΝ.2023

(ISBN 978-960-9504-68-3, ©2012, 1η έκδοση, σελ.596 / Α5)

ISBN 978-618-85170-4-2 Βελτιωμένη επανέκδοση μόνο σε ψηφιακή μορφή >>>

 

 

book 2 ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ. Οι παγκόσμιες φυσικές σταθερές και τα μαθηματικά όρια στις φυσικές μεταβολές.

2ος τόμος. Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης. Η επέκταση και η εφαρμογή των θεμε­λιωδών σχέσεων που διατυπώθηκαν στον 1ο τόμο, για υπολογισμούς σύμφωνα με τις πληρο­φορίες της γνωστής φυσικής. Πώς η ταχύτητα του φωτός συνδέεται με την αρνητική αδράνεια του κενού χώρου και πώς ένα πλήθος κυματικών φαινομένων προκαλούνται με τους πιο γρήγορους ρυθμούς και αυτά εμφανίζονται σαν διαφορετικά μεταξύ τους και τελικά σχημα­τίζουν τα δομικά στοιχεία τα οποία λέγονται "ύλη". Οι πιο απλοί υπολογισμοί (για μαθητές σχολείου) με την καθοδήγηση της ορθολογικής ερμηνείας για τη δομή του κόσμου και της ύλης φανερώνουν την κυματική αρχή των δομικών στοιχείων, δηλαδή, ότι αυτά είναι ταλαντώσεις και κυματικά φαινόμενα.

|| Σελ. 302 | 14,60×22,00cm (~A5) | Στις 09/02/2013

|| Σελ. 254 | 17,60×25,00cm (Β5) | Περιθ. Α2,5 - Δ2,5 - Π2,6 - Κ2,7 | Στις 9/02/2013

 Διερεύνηση και υπολογισμοί. Αξιοποιήθηκαν για τη νεότερη έκδοση

 

 

book 3 ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ, Η ΥΛΗ ΚΑΙ Η ΖΩΗ. «ΜΕΓΑΛΑ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ◄  3ος (αυτοτελής) τόμος.

Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης και διάνοιας. Ξεπερνώντας την περιοχή της φυσικής... Μία από τις πιο μεγάλες ανατροπές που φέρνει η κοσμο­λογική θεωρία του "ολο­κληρωμένου και σταθερο­ποιημένου -εντός μιας μεγάλης περιόδου- Σύμπαντος" είναι, ότι για πρώτη φορά, το φαινόμενο της ζωής συνδέεται με τους γνωστούς φυσικούς νόμους και δεν μένει "ξεκρέμαστο" και σαν ένα αγεφύρωτο άλμα μίας διχασμένης (υλικής-πνευματικής) φύσης. Η λέξη "κλειδί" είναι: συγχρονισμός των δομικών στοιχείων με τη δυναμική συμμετοχή του ολο­κληρωμένου Σύμπαντος, η οποία πραγματοποιείται σχετικά μέσω της κοινόχρηστης ποσότητας που φαίνεται σαν κενός χώρος. Η σχέση της ψυχής με τη νόηση και με το συγχρονισμό των δομικών στοιχείων και όλα αυτά μαζί με τον κόσμο ως ταυτόχρονο σύνολο που προσφέρεται σαν κοινόχρηστη ενέργεια.

|| Σελ. 420 | 14,80×21,00cm (A5) | ΑΥΓ. 2013

 Δεν έχει ολοκληρωθεί... Πολλές από τις σκέψεις μεταφέρθηκαν στο 2ο τόμο της νεότερης έκδοσης

 

.

.

.

 

► ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΔΥΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:  ◄

-

Το πρώτο περιέχει ΠΕΡΙ­ΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ και το δεύτερο θα συμ­πλήρωνε την παγκόσμια ηθική με κοσμολογικές σκέψεις

 

Απαραίτητες σκέψεις της παγκ Ηθικής Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Υπότιτλος: Οι απαραίτητες σκέψεις

Η παγκόσμια ηθική του πνευματικού προσα­να­τολισμού της ζωής. Το βιβλίο για μια παγκόσμια ηθική περιορισμένο στις πιο απαραίτητες σκέψεις. Η έρευνα για το νόημα της ζωής και ο προσα­νατολισμός για μια πνευματική ζωή, με τα πλεονεκτήματα της δημιουργικής σκέψης και με φρένο στις προκλήσεις του αισθητού κόσμου φανερώνουν μια παγκόσμια ηθική. Η ηθική μπορεί να στηριχτεί και να ενι­σχυθεί, χωρίς την ανάγκη ενός ανώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου, χωρίς τις τελικές απαν­τήσεις στα φιλο­σοφικά ζητήματα και χωρίς την ανάγκη να χρησιμοποιηθεί η έν­νοια του Θεού!

|| Σελ. 246 | 17,20×24,40cm (~Β5) | Α2,5 - Δ2,5 - Π2,5 - Κ2,5 | TNR12 | Μάιος 2015

Μια εκτεταμένη περίληψη ανά κεφάλαιο (88 σελ. Β5) >>> 

 

Η παγκόσμια Ηθική, βιβλίο 2ο Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. Υπότιτλος: Ο πλήρης κόσμος συμμετέχει πνευματικά στις εξελίξεις Συμπληρωματικός τόμος.

Η εκσυγ­χρονισμένη Ηθική με εσωτερικό προσανατολισμό (σε σύζευξη με τη σκέψη) στοιχειωδώς υποστηρίζεται με τις πιο απλές παρατηρήσεις για τους φυσικούς περι­ορισμούς στη ζωή και ενοποιείται με τους φυσικούς νόμους (δηλαδή ηθική που δεν αγνοεί την πραγματικότητα και την κοσμο­λογία). Η περίληψη του κοσμολογικού μέρους για το βιβλίο με τον τίτλο “Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσανα­τολισμού” συμπε­ριλήφθηκε σε ξε­χωριστό βιβλίο. Αυτό το μέρος ξεχωρίστηκε ως δεύτερος τόμος για τεχνικούς λόγους σχετικούς με τον όγκο και το κόστος του βιβλίου. Συμπληρώνει την παγκόσμια ηθική με το ρόλο του πνεύματος για τον ίδιο τον εαυτό του, με σκέψεις και παρα­τηρήσεις για όσους δεν διστάζουν να ξεπερνούν τα αόρατα σύνορα μεταξύ των σχετικών ζητημάτων.

|| Σελ. 220 | 14,80×21,00cm (Α5) | Α2,0 - Δ2,0 - Π2,0 - Κ2,0 | TNR11 | 2014

|| Σελ. 190 | 17,20×24,40cm (~Β5) | Α2,5 - Δ2,5 - Π2,1 - Κ2,5 | TNR11 | 2014 

Δεν είναι διαθέσιμο

 

.

.

.

 


 

printed bookspdf filescd-rom

Ένα Πλήρες Σύμπαν σαν Κενός Χώρος και η Παγκόσμια Ηθική της Εσωτερικής Κατεύθυνσης (Κοσμο­νομία)

©2020 ISBN 978-618-85170-0-4 (προηγούμενη έκδοση σε CD)

σφραγίδα αυθεντικότητας

Περισσότερες από 5000 έντυπες σελίδες Α5 συνολικά (γνωσιο­λογική, ηθική και κοσμολογική θεωρία) με πρωτότυπο, πολύπλευρο και δια­φωτιστικό περιεχόμενο έχουν μοι­ραστεί σε ξεχωριστά βιβλία και έχουν εκδοθεί σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή. Η ανάγνωση από τα ψηφιακά βιβλία θα είναι πιο εύκολη, αλλά και η εκτύπωση όλων των σελίδων, χωρίς γραφικό περιβάλλον θα διευ­κολύνει. Θα πεισθούν όλοι, ότι η φιλο­σοφία ακόμα δεν πέθανε και αντιθέτως ανα­βαθμίζεται και εκσυγ­χρονίζεται!

 

 

 

 

(

 

)

 

(

 

)

 

Η ΠΙΟ ΣΤΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

 

<•> Σκέψεις από την αρχή: Για το σχηματισμό της γνώσης, για το νόημα της αλήθειας και της γνώσης, για την αρχή των αισθήσεων, για τη διαφορά της σκέψης από τα αισθήματα, για την εκτίμηση της αξιοπιστίας, για τη διανοητική απροσδι­οριστία.

<•> Διανοητική και κοσμο­λογική ηθική. Η ρυθμιστική δύναμη της σκέψης για την ανθρώ­πινη ζωή και συμ­περιφορά. Η αξεχώριστη σχέση της σκέψης και της διάνοιας από την ανθρώπινη ζωή και συμπεριφορά. Η πνευματική σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του.

<•> Κοσμολογική θεωρία με αφαίρεση άσκοπων πληρο­φοριών, ανα­γωγή των φυσικών φαινομένων στα πιο γενικά φαινόμενα, απλο­ποίηση των εννοιών. Ορθολογική ερμηνεία για τη δομή της ύλης και τη δομή του αστρονομικού κόσμου. Υπο­λογι­σμοί σύμφωνα με τις μετρήσεις της φυσικής, διερεύνηση ορίων, θεω­ρητικές παρατηρήσεις και διερεύνηση συμ­πτώσεων. Πώς εφαρ­μόζονται οι φυσικοί νόμοι και οι δυ­νάμεις.

<•> Ζωή, άνθρωπος και κοινωνία. Πνευματικός προσα­νατολισμός: Η παγ­κόσμια ηθική απαλ­λαγμένη από το μανδύα της θρησκείας και η πνευματική επα­νάσταση για ένα ηθικό κράτος (χωρίς απατεώνες, χωρίς κερδο­σκόπους και κατα­χραστές της εμπι­στοσύνης, είτε ξεχωριστά ως άτομα είτε ομαδικά και με νομική κάλυψη). Ο πνευμα­τικός προ­σανα­τολισμός (ηθική) για την κοινωνία και για το ρόλο του κράτους.

<•> Αναδρομή σε παλαιότερες φιλο­σοφικές προ­σπάθειες, αποσπά­σματα από φιλο­σοφικά έργα, σχόλια και εκτιμήσεις μέσα από τη σύγχρονη γνώση και εμπειρία. Φιλο­σοφία, θρησκεία και πίστη.

 

(

 

)

 

planet Earth

Κοσμολογία & παγκόσμια Ηθική

bang! 

ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

 

(

 

)

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

(
)

 

 

 

 

 

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

εκδόσεις σε CD/DVD

εξώφυλλα

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

 

 

Ζήτησες εμπιστοσύνη; Ανάλαβε τις ευθύνες σου!
 Εμπιστεύθηκες; Μη λες ότι δεν ήξερες!

Η γνώση δεν λείπει. Μάθε να αμφιβάλλεις!

Η ζωή είναι δική σου. Η σκέψη είναι δική σου;

 

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αισθητήρια όργανα

αράχνη

 

αισθητήρια όργανα

>ο<Ένα σημάδι ορθότητας κάθε θεωρίας: Η θεωρία όχι μόνο να περιγράφει ή να εξηγεί ένα φαινόμενο, αλλά να απαντάει και στις απορίες που αυτή η ίδια προκαλεί.

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία & πραγματικότητα >>>►

 

 

the-background Go to Top